OIG rapport professionalisering_po_v1.0

738 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OIG rapport professionalisering_po_v1.0

 1. 1. ONDERZOEKSRAPPORT 2010ProfessionaliseringPrimair Onderwijs
 2. 2. INTRODUCTIEDe Nationale Onderwijs Monitor (NOM) onderzoekt in overkoepelende thema’s op welke manier maatschappelijketrends in het onderwijs doorwerken.In 2010 onderzoekt de Nationale Onderwijs Monitor de volgende thema’s: Professionalisering Informatie & Media LeermiddelenElk thema wordt behandeld in een aparte chapter. Voor u ligt het chapter Professionalisering – Primair Onderwijs. De onderzoeksgroep zijn onderwijsprofessionals in het Primair Onderwijs De gebruikte onderzoeksmethode zijn online vragenlijsten, analyses en secundaire bronnen De respons betreft 574 onderwijsprofessionalsVoor meer informatie over de Nationale Onderwijs Monitor, de onderzoeken en verantwoording kunt u kijken opwww.nationaleonderwijsmonitor.nl.De Nationale Onderwijs Monitor is een initiatief van Onderwijs Innovatie Groep.Copyright © 2010 OIG B.V.Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, inenige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch. door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OIG B.V.. 2
 3. 3. INHOUDSOPGAVE Het veranderend onderwijslandschap Vergezichten 18 1.1 Maatschappelijke trends: de 5 I’s 5 3.1 Onderwijsorganisatie 19 1.2 Inrichting onderzoek & rapport 6 3.2 Onderwijsprofessional 20 Drie trends in Professionalisering 7 Impact van de vergezichten 21 2.1 Professioneler professionaliseren 9 4.1 Onderwijsorganisatie 22 2.1.1 Ons onderzoek 9 2.1.2 Algemene trends 10 4.2 Onderwijsprofessional 23 2.1.3 Dat wil zeggen 11 2.2 Leren door doen 12 Aanbevelingen 24 2.2.1 Ons onderzoek 12 2.2.2 Algemene trends 13 5.1 Onderwijsorganisatie 25 2.2.3 Dat wil zeggen 14 5.2 Onderwijsprofessional 26 2.3 Investeren in de toekomst 15 2.3.1 Ons onderzoek 15 Referenties & Samenvatting 27 2.3.2 Algemene trends 16 2.3.3 Dat wil zeggen 17 Referenties 27 Samenvatting 28 3
 4. 4. 1. Het veranderend onderwijs landschap 4
 5. 5. 1.1 MAATSCHAPPLIJKE TRENDS: DE 5 I’S I’Maatschappelijke veranderingen Informatisering. Meer ICT. Zichtbaar in het onderwijs door de ontwikkeling van volledig face-to-face onderwijs naarwerken door in het onderwijs steeds meer ICT in e-mail, tekstverwerking, internet en volledige elektronische leeromgevingen. En, in de relatiefDe maatschappij is volop in beweging. Trends volgen lagere maatschappelijke waarde van kennis.elkaar steeds sneller op. Veel van de trends in demaatschappij hebben ook een hoge impact voor het Internationalisering. Een groeiende oriëntatie enonderwijsveld. participatie op internationaal aanbod van cultuur en levensstijl. In relatie tot informatisering zien we ook deOp macroniveau kunnen de belangrijkste maatschappelijke opheffing van grenzen, afstanden en tijdsverschillen.ontwikkelingen worden samengevat in vijf I’s: Onderwijsinstellingen reageren hierop door ontwikkelingindividualisering, informalisering, informatisering, van uitwisselingsprogramma’s, gastgezinnen,internationalisering en intensivering (Schnabel, 2000). partnerscholen en tweetalig onderwijs. Ook krijgenIndividualisering. Uit zich in meer individuele wensen. En onderwijsprofessionals steeds meer te maken metvertaalt zich in het onderwijs naar een steeds grotere vraag cultuurverschillen in de klas (allochtone leerlingen) op bv.naar “onderwijs op maat” en meer aandacht voor machtsafstand, masculiniteit, individualisme enverschillende normen en waarden. onzekerheidsvermijding.Informalisering. Tekent zich door onthiёrarchisering van de Intensivering. In toenemende mate betekenis geven aan desamenleving tot grotere gelijkheid en belevingscomponent. Er moet meer in één leven en datdéinstitutionalisering. In het onderwijs is de autoriteit van moet afwisselend en belonend zijn. Voor de beoordelingonderwijsprofessionals minder vanzelfsprekend geworden hiervan is er een sterkere oriëntatie op het eigen gevoel.en moet men ouders en leerlingen binden door in te spelen Onderwijsinstellingen zien verschillende middelen (bv.op persoonlijke kenmerken, belangstellingen en digiborden) die kunnen ondersteunen bij het leren enbetrokkenheidgevoel. Onderwijsinstellingen krijgen hiertoe professionals moeten lessen leuk en afwisselend houdenook meer ruimte. door verschillende werkvormen. 5
 6. 6. 1.2 INRICHTING ONDERZOEK & RAPPORTDit onderzoek analyseert de Om de ontwikkelingen te duiden benaderen we elk thema vanuit twee perspectieven. Die van de organisatie en dieprofessionalisering van het onderwijs van de professional.Professionalisering is in dit onderzoek gedefinieerd als Het perspectief van de organisatie analyseert de impact ophet voortdurend ontwikkelen van competenties met als organisatieniveau. Hierin ligt de focus op strategie, beleid,doel kwalitatief verbeteren van een individu, groep of organisatie en resultaatgerichtheid.school. Het perspectief van de professional richt zich op deEr worden twee aspecten van professionalisering individuele en specifieke groepen onderwijsprofessionals.onderzocht: cultuur en activiteiten. De nadruk ligt hier op impact in de klas (lesgeven), de voorbereiding van lessen en secundaire activiteiten zoalsProfessionaliseringscultuur. Op schoolniveau bepaalt de nakijken en vergaderen.professionaliseringscultuur in hoeverre professionals instaat worden gesteld zich te ontwikkelen. De cultuur krijgt Het rapport is als volgt opgebouwd.enerzijds gestalte in de visie, de missie en het beleid van Trends. In het tweede hoofdstuk worden de trends in heteen school. Anderzijds uit deze zich in de praktijk. Dit onderwijs op dit thema benoemd.gebeurt onder andere in openlijk en eerlijk feedback gevendoor collega’s & leidinggevenden en het beschouwen van Vergezichten. In het derde hoofdstuk zijn op basis van dezeproblemen als leermomenten of enkel als struikelblok. trends vergezichten geschetst. Waar staat het onderwijs over een aantal jaren wanneer de huidige trend zichProfessionaliseringsactiviteiten. Eigen professionalisering voortzet.heeft betrekking op het individuele gebruik vanprofessionaliseringsmogelijkheden. Als gevolg van Impact. In het vierde hoofdstuk is de impact van dezemaatschappelijke trends, politiek, onderwijsbeleid en vergezichten op het onderwijs uitgewerkt.persoonlijk drive is er steeds meer stimulans tot Aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk wordenprofessionalisering. In hoeverre gebruiken professionals de aanbevelingen gedaan voor zowel onderwijsorganisatiesmogelijkheden die er zijn en welke keuzes maken ze. als professionals. 6
 7. 7. 2. Drie trends in Professionalisering 7
 8. 8. 2. DRIE TRENDS IN PROFESSIONALISERINGOp het gebied van professionalisering onderscheidt OIG drie trends binnenhet onderwijs:Trend 1 – Cultuur: Professioneler professionaliseren - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggenTrend 2 – Activiteiten: Leren door doen - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggenTrend 3 – Bekostiging: Investeren in de toekomst - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggen 8
 9. 9. 2.1 PROFESSIONELER PROFESSIONALISEREN----- ONS ONDERZOEKKenmerken van een professionaliseringscultuur zijn aanwezig, maar latennog veel ruimte voor verbetering*Onderwijsprofessionals vinden professionalisering belangrijk Professionalisering 76% beleid 93% werkt aan de eigen professionalisering 93% vindt cultuur en aandacht in de visie van de school belangrijk Vertaling in 65% competentiesOnderwijsorganisaties ondernemen actie (beleid, middelen en praktijk) Meten van 76% heeft professionaliseringsbeleid prestaties 61% ~61-85% kent en gebruikt middelen binnen de eigen school Beoordelen van 65% vertaalt beleid naar competenties prestaties 32% 61% meet prestaties op competenties Figuur 2.1.1: Percentage professionals “eens” met aanwezigheid in de schoolorganisatieEr ligt nog veel potentieel 32% rekent af op prestaties >21% heeft nooit een beoordelingsgesprek gehad, ~46% heeft minder dan 1 keer per jaar een beoordelingsgesprek en voor ~26% is dat 1 keer per jaar Leidinggevenden zijn beter op de hoogte van middelen en mogelijkheden dan leerkrachten* Bron: Monitor Professionalisering PO 2010 9
 10. 10. 2.1 PROFESSIONELER PROFESSIONALISEREN----- ALGEMENE TRENDSVan overheid tot onderwijsinstelling tot professional wordt gestuurd op nogprofessioneler professionaliseren binnen het onderwijsProfessionalisering is cruciaal voor het lerarenberoep en de Nederlandse kenniseconomie Nederland: excellente onderwijs- en kennisinfrastructuur (Innovatieplatform, 2010) De leerkracht is een bepalende factor in de kwaliteit van het onderwijs (Bolhuis, 2009) Professionalisering secundaire arbeidsvoorwaarde in opbrengstgericht werken (Nota WIO, 2011)Er is beweging op alle niveaus De overheid stimuleert – Wet BIO, scholingsdagen, lerarenbeurs, functiemix (Nota WIO, 2011) De onderwijs organisatie verwacht – maakt prestaties meetbaar (Onderwijsraad, 2008) Onderwijsprofessionals vragen – differentiatie, uitdaging & groei (Ministerie OCW, 2008)De inzet van middelen wordt gerichter Investeringen in prestatiebeloning en professionalisering (regeerakkoord Rutte-Verhagen, 2010) Koppeling activiteiten aan doelstellingen met toegevoegde waarde (Nota WIO, 2011) Inbedding in cycli van voortgang- en beoordelingsgesprekken (Nota WIO, 2011) Standaardisatie in certificaten (Jongeling, 2007) 10
 11. 11. 2.1 PROFESSIONELER PROFESSIONALISEREN----- DAT WIL ZEGGENDe komende jaren moet het onderwijs professioneler gaan professionaliseren Om Nederland als kenniseconomie op niveau te krijgen moet er een slag worden gemaakt in het professionaliseringsproces. Dit is nu nog teveel ad-hoc De vertaalslag naar relevante competenties wordt onvoldoende gemaakt en de professional wordt niet beoordeeld (laat staan afgerekend) op prestaties; professionalisering wordt daardoor niet meetbaar en blijft inconcreet (half werk) In, uit en doorstroom Inbedding van gesprekkencycli in professionaliseringsbeleid is Functie omschrijving cruciaal Gesprekken Hier hoort ook interactie bij over de beschikbare (financiële) Professionalisering cycli middelen voor professionalisering (zodat leerkrachten en Beoordeling leidinggevenden beide op de hoogte zijn) en beloning Scholing Loopbaan ontwikkeling Figuur 2.1.2: Professionaliseringsproces 11
 12. 12. 2.2 LEREN DOOR DOEN----- ONS ONDERZOEKDe “praktijk” heeft de voorkeur bij professionaliseringsactiviteiten* 67% 65%Veel praktijk op een bedje van theorie 67% onderwijsprofessionals vindt praktische aanpak “zeer belangrijk” 31% 33% (en voor nog eens 31% gewoon “belangrijk”) 55% onderwijsprofessionals verwacht dat de praktische aanpak zal toenemen 89% onderwijsprofessionals vindt een theoretische component ook van belang Praktijk Theorie Zeer belangrijk BelangrijkOok de vorm is gericht op de praktijk Figuur 2.2.1: Belang van theorie en praktijk De meest gekozen vormen zijn cursussen en workshops in professionaliseringsactiviteiten Onderwijsprofessionals hebben een voorkeur voor leren in groepsverband 64% 58% met praktijkvoorbeelden 35%Praktijkvoorbeelden werken, mits relevant De kwaliteit van de trainer/opleider is een essentiële factor Cursus Workshop Opleiding Figuur 2.2.2: Type voor het werk gekozen* Bron: Monitor Professionalisering PO 2010 professionaliseringsactiviteiten 12
 13. 13. 2.2 LEREN DOOR DOEN----- ALGEMENE TRENDSEen op de praktijk gerichte aanpak wordt in het onderwijs steeds bredertoegepast en ondersteunt de focus op gedragMeer praktijk in het onderwijs PGO en stage op de universiteit (Maastricht University, 2010) Duaal leren is het uitgangspunt van het Ruud de Moor Centrum (Martens, 2010) Praktijkgerichte competenties zijn de basis van de competentiematrix (SBL, 2010)Kennis versus gedrag Gedragverandering is cruciaal in de professionalisering van leerkrachten (Martens, 2010) Intrinsieke motivatie leidt tot gedragsverandering (Brabander & Martens, 2010) Praktijk & borging (Grol & Wensing, 2001) 13
 14. 14. 2.2 LEREN DOOR DOEN----- DAT WIL ZEGGENDe juiste ingrediënten voor professionaliseringsactiviteiten zijn; eentheoretisch kader, praktische oefening en vrijheid om te oefenenTheoretisch kader Begrip voor het totaalplaatje vanuit het theoretisch kaderPraktische oefening Direct oefenen van het juiste gedragVrijheid om te oefenen Je rijbewijs is ook een certificaat. Na het behalen leer je pas echt autorijden De school moet het streven naar “het best haalbare” faciliteren, ook al worden er dan fouten gemaakt Figuur 2.2.3: Van theorie & praktijk examen, oefenen in alledag naar “het best haalbare” 14
 15. 15. 2.3 INVESTEREN IN DE TOEKOMST----- ONS ONDERZOEKGebruik van middelen voor professionalisering door leerkrachten beperktdoor (on)bekendheid* 95% 92% 86%Professionalisering belangrijk, maar middelen beperkt bekend 79% 78% 98% onderwijsprofessionals vindt professionalisering belangrijk 58% 58% 52% 67% leerkrachten is niet bekend met professionaliseringsbudget 52% 37% 42% leerkrachten zijn bekend met middelen en gebruiken deze 33% 28% 74% leidinggevenden zijn bekend met middelen en gebruiken dezeHet gaat niet (alleen) om geld Leerkracht Leidinggevende In 20-30% zijn tijdsduur en prijsstelling belemmerende factoren Scholingsdagen vanuit de school Gemiddeld is jaarlijks 500-600 euro per professional beschikbaar Persoonlijk ontwikkelbudget 17% van de leidinggevenden weet niet wat de hoogte van het bedrag Scholingsgelden samenwerkingsverband Scholingsgelden vanuit de school per jaar per leerkracht is Stimuleringsregelingen, zoals de lerarenbeurs 87% van de leerkrachten is onbekend met de hoogte van het Gemiddelde bekendheid en gebruik professionaliseringsbudget per leerkracht Figuur 2.3.1: Bekendheid en gebruik van middelen (tijd en geld) voor professionalisering* Bron: Monitor Professionalisering PO 2010 15
 16. 16. 2.3 INVESTEREN IN DE TOEKOMST----- ALGEMENE TRENDSIedereen is het eens. De ontwikkeling van onderwijsprofessionals is een“must”Nascholing, herscholing, bijscholing Investering in onderwijspersoneel niets nieuws (Rinnooy Kan, 2000) Lumpsum bevat altijd al budget voor ontwikkeling personeel (CPB, 1998)De toekomst biedt kansen Bezuiniging op onderwijs, maar wel extra geld voor professionalisering (regeerakkoord Rutte- Verhagen, 2010) Naar de toekomst toe moet door de overheid en private sector flink in onderwijs worden geïnvesteerd (Kennisinvesteringsagenda 2006-2016, 2006) Actieplan LeerKracht van Nederland doorgezet in regeerakkoord Rutte-Verhagen 2010 (LeerKracht van Nederland, 2007) De lerarenbeurs reeds gestart (Nota Onderwijs, 2011) Sectororganisaties zetten in op professionalisering (PO-raad 2010) 16
 17. 17. 2.3 INVESTEREN IN DE TOEKOMST----- DAT WIL ZEGGENInvesteren zit niet alleen in het beschikbaar stellen van middelen, je moet hetook uitdragenBeschikbaar stellen is stap één Gelden en scholingsdagen Wel of geen vetpot? In vergelijking met andere sectoren is “Overal in de school professionaliseringsbudget in het onderwijs laag hangen posters met de mogelijkheden!”Communicatie en stimulering mag je niet vergeten Communicatie binnen de school Stimulering door de direct leidinggevende & als cultuur Mogelijkheid om scholingsdagen te gebruiken (lesuitval) “Professionaliseer jezelf! Je weet wat de mogelijkheden zijn…” 17
 18. 18. 3. Vergezichten 18
 19. 19. 3.1 VERGEZICHTEN – ONDERWIJSORGANISATIEProfessionele onderwijs organisaties Excellente leeromgeving. De professionele scholen zijn excellente leeromgevingen. Binnen deze organisatiesoverleven heerst een cultuur waar men trots is en continu streeft naar het hoogst haalbare. Fouten worden gebruikt om van teDen Haag – Langzaam maar zeker verdwijnen leren.onderwijsorganisaties die niet mee kunnen met de veleveranderingen in het veranderende onderwijs- Secundaire arbeidsvoorwaarde. Het merendeel van delandschap. leerkrachten ziet ontwikkelingsmogelijkheden als een secundaire arbeidsvoorwaarde. De groei mogelijkheden inHet belang van professionaliteit van onderwijsorganisaties salaris zijn relatief beperkt daarom is professionaliseringen professionals is onomstreden. Het is pure noodzaak om een belangrijke arbeidsvoorwaarde geworden. Met enadequaat te reageren op toenemende technologische, naast inspirerende mensen werken is ook veel waard.sociale en politieke veranderingen. In de afgelopen jarenheeft zich in het onderwijs dan ook een enorme Professionaliseringsrooster. Omdat het zo belangrijk isprofessionaliseringsslag voltrokken. geworden hebben scholen professionalisering onderdeel gemaakt van het rooster. Professionaliseringsbudget enProfessionaliteit is onderscheid. Op dit moment gebruiken dagen krijgen een vaste plek in de dagelijkse activiteiten.scholen hun “professionaliteit” om zich te profileren. Demeest professionele scholen trekken de “best-of-class” Transparantie. In deze professionele schoolorganisatiesprofessionals aan, creëren hogere tevredenheid en kennen alle onderwijsprofessionals zowel debetrokkenheid onder het personeel en behouden daarmee professionaliseringsverwachtingen als de mogelijkhedengoede mensen en hebben tegelijkertijd minder last van De enorme ontwikkelingen in het onderwijs brengen onsuitval en ziekteverzuim. weer terug bij de oertijd; “het recht van de sterkste”.Bron: De Onderwijskrant van de Toekomst 19
 20. 20. 3.1 VERGEZICHTEN – ONDERWIJSPROFESSIONALOnderwijsprofessionals zijn gewogen Continu ontwikkelen. Onderwijsprofessionals zien dat ontwikkelen leuk is. Het is leuk om het beste uit jezelf teen … halen. Dit stopt niet na de professionaliseringsactiviteit. Onderwijsprofessionals nemen de verantwoordelijkheidDen Haag – Dat onderwijs meer is dan alleen lesgeven is om geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk verderallang duidelijk. Factoren secundair aan het lesgeven te ontwikkelen.vereisen dat ontwikkeling een integraal onderdeel isvan het werk van onderwijsprofessionals. Faciliteren. Hierin hebben de leidinggevenden op de onderwijsorganisaties een belangrijke rol gespeeld. Zij zijnMeten is weten. Om inzichtelijk te maken in hoeverre een belangrijke facilitator. Niet alleen door de doelen,onderwijsprofessionals zich ontwikkelen in lijn met de processen en procedures vast te leggen maar ook doordoelstellingen meten scholen hun prestaties. Inmiddels hierover te communiceren richting onderwijsprofessionals.worden onderwijsprofessionals, na een gefaseerde invoer, Zo is beschikbaarheid van middelen bij alle professionalsook beoordeeld en beloond op basis van die prestaties. De bekend en ook onder welke voorwaarden zij hier gebruikinitiële weerstand is verdwenen. van kunnen maken.Een impuls voor professionalisering. Zo zien onderwijs- Vanzelfsprekendheid. Ontwikkeling van kennis,professionals de gesprekkencycli inclusief beoordelingen vaardigheden en attitude is tegenwoordig binnen hetnu. Reden: zowel leerkrachten als leidinggevenden hebben onderwijs nog vanzelfsprekender dan in het bedrijfsleven.open feedback leren geven en ontvangen en hebben goedleren communiceren over verwachtingen. Ze vragen Ook in onze maatschappij zijn het de “wijzen” die jeugdvandaag de dag de ruimte om verder te ontwikkelen door klaarstomen voor hun toekomst.middel van tal van professionaliseringsactiviteiten.Bron: De Onderwijskrant van de Toekomst 20
 21. 21. 4. Impact van de vergezichten 21
 22. 22. 4.1 IMPACT – ONDERWIJSORGANISATIEOnderwijsorganisaties moeten professionalisering ademen Professionalisering verankeren in visie en strategie is sleutel voor succes, ad hoc kan niet langer Professionalisering maakt het onderscheid om voor de school te kiezen en om bij een school te blijven. Dit geldt voor leidinggevenden, leerkrachten, ouders en kinderen Het is essentieel dat schoolorganisaties, en haar vertegenwoordigers, excellence uitdragen (het beste uit zichzelf en elkaar halen en dat delen) De kwaliteit en de zichtbaarheid van professionaliseringsactiviteiten inzetten als een “secundaire arbeidsvoorwaarde” Professionaliseringsmiddelen (budget en dagen) vastleggen in beleid en vertalen naar de praktijk is een vereiste Niet vastleggen en uitvoeren van planning-, voortgang- en beoordelingsprocessen en procedures kan niet langer 22
 23. 23. 4.2 IMPACT – ONDERWIJSPROFESSIONALZelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen professionalisering Om je doel te bereiken moet je bewust een carrière & ontwikkelpad uitstippelen. Met doelen en verantwoording van de toegevoegde waarde van professionaliseringsactiviteiten Professionele persoonlijke ontwikkelplannen opstellen is hier een cruciale factor in. Naast het benoemen van prestaties op (meetbare) competenties moeten ook beoordelingscriteria en beloning worden vastgelegd Tijd voor de ontwikkeling van eigen kennis en vaardigheden moet je maken De ontwikkelingsgerichtheid van onderwijsprofessionals speelt hierin een belangrijke rol. Een interne drive om te verbeteren. Van zichzelf, collega’s en natuurlijk leerlingen Randvoorwaarde is duidelijkheid over de middelen, het proces en de professionaliseringsprocedures Wanneer alle randvoorwaarden zijn ingevuld zijn onderwijsprofessionals zelf de sleutel 23
 24. 24. 5. Aanbevelingen 24
 25. 25. 5.1 AANBEVELINGEN – ONDERWIJSORGANISATIENeem professionalisering serieus. Een zesje helpt niet bij arbeidstekorten Start nu, vanuit de onderwijsvisie, met het vaststellen van professionaliseringsstrategie en beleid Maak het professionaliseringsbeleid fysiek en digitaal zichtbaar in de school Incorporeer professionaliseringsactiviteiten in de school (School Academy) Communiceer naar “buiten” over wat de school in huis heeft (ouder & kind, arbeidsmarkt, basisonderwijs, MR, …) Investeer in excellence en persoonlijk leiderschap. Iedereen moet het uitdragen Ondersteun professionals bij houding, gedrag en vaardigheden in professionele ontwikkeling zoals beoordelingen op basis van prestaties 25
 26. 26. 5.2 AANBEVELINGEN - ONDERWIJSPROFESSIONALProfessionaliseer proactief. Je maakt je eigen succes Denk zelf na over je ambities en zet zelf stappen om deze te realiseren. “Waar wil ik staan? Wat ga ik daarvoor doen?” Verdiep jezelf in de mogelijkheden die de organisatie biedt en vraag ondersteuning Leer professionalisering (en beoordelen en belonen) zien als een kans om meer uit jezelf te halen Ontwikkel je in het open geven en ontvangen van feedback, uitspreken van verwachtingen en het maken van de vertaalslag van jouw competenties naar een meetbare bijdrage in prestaties Maak tijd voor je persoonlijke ontwikkeling, investeer indien nodig ook je eigen tijd Ontwikkel jezelf op zowel kennis (o.a. vakinhoudelijk), vaardigheden (bv. leidinggevende, coachings, ICT, communicatie en/of persoonlijke) en attitude (persoonlijk leiderschap) 26
 27. 27. REFERENTIES Bolhuis, S., 2009, Naar evidence based onderwijs?, Vector, 9, 17-19 Brabander, K de. en Martens, R., 2010, Motivatie in Leraar24, www.ou.nl CPB, 1998, Financieringsstromen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, www.cpb.nl CPB, 2010, De keuzes in kaart, Den Haag, www.cpb.nl Grol, R., en Wensing, L., 2003, Implementatie van kennis in praktijk, Nijmegen Innovatieplatform, 2006, Kennisinvesterings 2006-2016, Den Haag, www.innovatieplatform.nl Jongeling, L, 2007, Het leren en de leerling in de schijnwerpers met standaard ELD, www.open-standaarden.nl Maastricht University, 2010, Probleemgestuurd onderwijs, www.maastrichtuniversity.nl Martens, R., 2010, Zin in onderzoek, www.ou.nl Ministerie OCW, 2011, Nota Werken in Onderwijs, Den Haag, www.rijksoverheid.nl Ministerie van OCW, 2008, Wat leraren bindt aan het onderwijs, Den Haag, www.rijksoverheid.nl Ministerie van OCW, 2007, Actieplan LeerKracht van Nederland, Den Haag, www.rijksoverheid.nl Onderwijsraad, 2008, Opbrengstgericht werken door scholen voor primair en voortgezet onderwijs, www.onderwijsraad.nl PO-raad 2010, In tien jaar naar de Top, Utrecht, www.poraad.nl Rinnooy Kan, A., 2000, Meer R&D investeringen, www.ser.nl SBL, 2010, www.lerarenweb.nl 27
 28. 28. SAMENVATTING RAPPORT 2010ProfessionaliseringPrimair Onderwijs 28
 29. 29. SAMENVATTING - ONDERWIJSORGANISATIENeem professionalisering serieus. Een zesje helpt niet bij arbeidstekorten Professionalisering verankeren in visie en strategie is sleutel voor succes, ad hoc kan niet langer Start nu, vanuit de onderwijsvisie, met het vaststellen van professionaliseringsstrategie en beleid Professionaliseringsmiddelen (budget en dagen) vastleggen in beleid en vertalen naar de praktijk is een vereiste Maak het professionaliseringsbeleid fysiek en digitaal zichtbaar in de school De kwaliteit en de zichtbaarheid van professionaliseringsactiviteiten inzetten als “secundaire arbeidsvoorwaarde” Incorporeer professionaliseringsactiviteiten in de school (School Academy) Professionalisering maakt het onderscheid om voor de school te kiezen en om bij een school te blijven. Communiceer naar “buiten” over de school (ouder & kind, arbeidsmarkt, basisonderwijs, MR, …) Het is essentieel dat schoolorganisaties, en haar vertegenwoordigers, excellence uitdragen Investeer in excellence en persoonlijk leiderschap. Iedereen moet het uitdragen Niet vastleggen en uitvoeren van planning-, voortgang- en beoordelingsprocessen en procedures kan niet langer Ondersteun professionals bij houding, gedrag en vaardigheden in professionele ontwikkeling zoals beoordelingen op basis van prestaties 29
 30. 30. SAMENVATTING - ONDERWIJSPROFESSIONALProfessionaliseer proactief. Je maakt je eigen succes Om je doel te bereiken moet je bewust een carrière & ontwikkelpad uitstippelen Denk zelf na over je ambities en zet zelf stappen om deze te realiseren. “Waar wil ik staan? Wat ga ik daarvoor doen?” Randvoorwaarde is duidelijkheid over de middelen, het proces en de professionaliseringsprocedures Verdiep jezelf in de mogelijkheden die de organisatie biedt en vraag ondersteuning Een interne drive om te verbeteren. Van jezelf, collega’s en natuurlijk leerlingen Leer professionalisering (en beoordelen en belonen) zien als een kans om meer uit jezelf te halen Professionele persoonlijke ontwikkelplannen opstellen en bespreken is hier een cruciale factor in Ontwikkel je in het open geven en ontvangen van feedback, uitspreken van verwachtingen en het maken van de vertaalslag van jouw competenties naar een meetbare bijdrage in prestaties Tijd voor de ontwikkeling van eigen kennis en vaardigheden moet je maken Maak tijd voor je persoonlijke ontwikkeling, investeer indien nodig ook je eigen tijd Wanneer alle randvoorwaarden zijn ingevuld zijn onderwijsprofessionals zelf de sleutel Ontwikkel jezelf op zowel kennis (o.a. vakinhoudelijk), vaardigheden (bv. leidinggevende, coachings, ICT, communicatie en/of persoonlijke) en attitude (persoonlijk leiderschap) 30

×