Prezentacia123

560 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
560
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
153
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prezentacia123

 1. 1. СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2012г. Кюстендил 27.07.2012г.
 2. 2. Област Кюстендил
 3. 3. Строителната индустрия в област Кюстендил през първото полугодие на 2012 г. Ситуацията на строителния сектор в момента показва , че на практика са засегнатине само малките и микро фирми а от части и средните, който отдавна стоят настроителния пазар с намалена производствена дейност. Строителството -това е един от най-нестабилните икономически сектори презпоследните години и първото полугодие на 2012 година , за което конкретно ще проследимтенденциите в строителния сектор. Строителната индустрия е в абсолютен застой . За съжаление анализите показват,че няма налице реални причини и тенденции за увеличаване на строителните обеми. Очакванията 2012г. да започне с нови възможности за строителната индустрия до тук не се сбъднаха. Положителните тенденции по отделни показатели не могат да бъдат знак за подем в сектора. Все още строителният сектор се движи в аварийното платно. На практикафирмите , които са били зле финансово, стават още по зле. В добро финансово състояние остават фирмите , които са били стабилни. Инженерното гражданско строителство през периода 2012-2013г. ще компенсира спада в останалите два подсектора: жилищно и нежилищно. Жилищното строителство , ще има стимул за този период само за определени дейности- за реновация и саниране.
 4. 4. За 2012 г. по оперативни данни сектора се представлява от 40 строителни предприятияпо данни на ЦПРС , който по критерии персонал съгласно закона на МСП / малки и среднипредприятия се разпределят както следва: 6 микро, 29 малки, 5 средни. Справката към 30.06.2012 на база ФО за 2011г. за общия обем на НПП е 271 748 лв.,водените наотчет ДМА са за 145 152 лв.и заетостта за последната финансова година на вписанитестроители в ЦПРС е 2 149 броя. Фирмите разпределени по групи и категории са както следва: Първа група - 5 фирми, втора група - 4 фирми, трета група - 16 фирми четвърта група – 13 фирми , пета група – 2 фирми. Заличените са 3 фирми. През 2012г. беше подадено само едно заявление за нова регистрация. Общият поглед върху данните показва , че намалява броят на регистрираните фирми иброят на заетите лица в сектор строителство. Сектора за 2011г. по окончателни данни в област Кюстендил се е представлявал от45 фирми. Справката към 30.06.2011 на база ФО за 2010г. за общия обем на НПП е 238 754лв.,водените на отчет ДМА са 147 781 лв.и заетостта за последната финансова година навписаните строители в ЦПРС е 2251 броя.
 5. 5. Справка за общия обем на НПП,водените на отчет ДМА и заетостта за последната финансова година на вписаните строители в ЦПРС към 30.06.2012г.Област ФО Заети лица НПП ДМА /бр./ /в хил.лв/ /в хил.лв/Кюстендил 2011 2 149 271 748 145 152 Справка за общия обем на НПП,водените на отчет ДМА и заетостта за последната финансова година на вписаните строители в ЦПРС към 30.06.2011г.Кюстендил 2010 2 251 238 754 147 781
 6. 6. Издадени разрешителни за строеж на нови сгради за 2012г. Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради е 7 броя , в товачисло брой жилища е 8 с РЗП-1554 кв.м. Други видове сгради са 4 бр.с РЗП-146 кв.м. В областта няма нито една започната нова сграда през първото тримесечие на2012г. За 2011г.издадените разрешителни за строеж са 47 бр.в т.ч.77 жилишни с РЗП-9762кв.м, други-29 бр. с РЗП-2492 кв.м.Въведени в експлоатация през четвъртототримесечие на 2011г.новопостроени сгради са 9, само жилищните са 27 броя.
 7. 7. Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради за 2012г. По данни на НСИ I-во тримесечие Област Жилищни сгради Административни Други сгради сгради брой В т.ч. брой Разгъната брой Разгъната брой Разгъната жилища застроена застроена застроена площ /кв.м/ площ /кв.м/ площ /кв.м/ Общо за страната 868 1944 281787 35 14127 1014 449749 Кюстендил 7 8 1554 4 146
 8. 8. Графика
 9. 9. Започнато строителство на нови сгради през 2012г. По данни на НСИ I-во тримесечиеОбласт Жилищни сгради Административни Други сгради сгради брой В т.ч. брой Разгъната брой Разгъната брой Разгъната жилища застроена застроена застроена площ площ /кв.м/ площ /кв.м/ /кв.м/Общо застраната 382 1262 161301 17 6281 394 257945Кюстендил --- --- --- --- ---
 10. 10. Задължения на общините към строителния бизнес 11.01.2012г. Общини Задължения,лв Строителни фирми, бр.Бобошево 156 924.22 1Дупница 13 840.00 1Кюстендил 656 168.44 3Общо 826 932.66 5
 11. 11. Механизмът за разплащане по Структурните фондове Механизмът за разплащане по Структурните фондове преминава през: договаряне,отчитане на средства от страна на бенефициентите, искания от бенефициентитеза възстановяване на извършени разходи, одобрение на тези разходи на ниво агенция ислед това - на ниво администрация на ЕС. На практика този процес може да продължидо 2 години след края на изпълнение на съответния проект. Средствата се смятат за усвоени едва когато бъдат приети докладите наразплащателните агенции и държавата получи самите плащания от ЕК заизпълнените проекти. Това означава, че ако договорът е сключен през 2010 г. вероятно през 2012 г. можеда се каже колко от средствата реално са били признати и да се види процентът,който е преведен за покриването им.
 12. 12. Изпълнение на оперативни програми Задълженията на държавата и общините към строителния бизнес нарастват. Справка за проектите и договорите на общините като бенефициенти към 29.06.2012г. по данни на структурните фондове на ЕС в България (ИСУН ) са за126 953 413.65лв. за 48 бр.сключени договора. Стойността на изплатените суми са11 112 822.91лв. Справката към 05.12.2011 г. показва , че за 36 бр.сключени договора на стойност27 384 287.07лв. са изплатени 9 763 529.10лв. До 01.07.2012г. финансовото изпълнение на оперативна програма “Регионалноразвитие “ и “Околна среда” по данни на информационна система за управление инаблюдение на система за изпълнение на ЕС в България възлизат на 97 379 872.00 лв. Изплатените суми са 684 926.00лв.
 13. 13. Справка за проектите и договорите на общините като бенефициенти. Данните са в лева към 29.06.2012г. По данни на структурни фондове на ЕС в БългарияОбщина Бр. Бр. Стойност на Стойност на Брой Стойност на Стойност на подадени отхвърлени подадените БФП сключен скл.договори изпл.суми по проектни проектни пр.предложения и договори предложе предложе договор ния ния иБобов дол 8 2 3 127 690.18 2 995 459.61 5 1 675 409.80 1 436 360.60Бобошево 5 2 341 972.79 332 646.59 2 325 114.27 11 487.88Дупница 42 19 28 622 215.95 25 684 877.37 14 23 959 096.11 7 244 802.34Кюстендил 31 7 124 948 469.21 119 717 525.99 17 95 523 022.66 1 385 570.45Кочериново 8 4 3 292 840.91 3 138 479.19 2 2 188 101.83 518 811.84Невестино 4 4 0.00 0.00Рила 10 5 1 426 851.17 1 245 046.98 3 1 114 367.78 378 757.30Сапарева 8 2 3 190 373.52 3 111 501.20 5 2 168 301.20 137 032.50баняТрекляно 1 0.00 0.00Общо 117 162 164 950 413.73 156 225 536.93 48 126 953 413.65 11 112 822.91Само за сравнение Справка към 05.12.2012г.общо 103 48 65 337 201.54 57 232 398.53 36 27 384 287.07 9 763 529.10
 14. 14. Финансово изпълнение на оперативна програма Регионално развитие и Околна среда По данни на Информационна система за УНСИ на ЕС в България Финансово изпълнение на оперативна програма “Регионално развитие” и “Околна среда” Осигурени средства Изплатени Година-2012 Оперативна програма в лв. в лв. Кюстендил Регионално развитие 1 905 232.00 Кюстендил Околна среда 87 807 247.00 684 926.00 Кочериново Регионално развитие 657 719.00 Рила Регионално развитие 735 577.00 Сапарева баня Регионално развитие 552 774.00 Дупница Регионално развитие 4 905 948.00 Дупница Околна среда 815 375.00 Общо 97 379 872.00 684 926.00
 15. 15. Обществени поръчки–първо полугодие на 2012г. Много са проблемите при конкурсите за обществени поръчки. Те са свързани не толкова с даването на подкупи, колкото с формулирането на условията на конкурсите за общественипоръчки, които предопределят победителите. Тук може да отбележим, че има сериозни пречки малките строителни фирми да участват впроцедурите за обществени поръчки за строителство. В момента именно общесвените поръчки надържавата, общините и институциите са почти единствен източник на работа за много отстроителните фирми. Огромната част от българските строителни предприятия не разполагат с достатъчнофинансов ресурс за изпълнение на големите проекти. Въпреки желанието за инвестиции в ДМАголяма част от средните и малки фирми не са в състояние да отговорят на напредналото ниво натехнологично развитие. Липса на възможности за осигуряване на банкови гаранции за участие в големи инфраструктурни обекти. Продължава междуфирмената задлъжнялост , главно поради дългите срокове за разплащанена възложителите. По данни на АОП за периода януари-юни 2012г.по ЗОП и Наредбата за възлагане на малкиобществени поръчки са сключени общо 4 договора в левова равностойност за над 5 343 640.17 лв. (без ДДС). Обявените Публични покани са на стойност 410 750.00 лв без ДДС За сравнение през 2011 г.тези възложени обществени поръчки са съответнo за 10 768 536.77 лева. Изплатените суми са 6 874 356.26 лв.
 16. 16. Възложени обществени поръчки в АОП за област Кюстендил – първо полугодие на 2012г.Община № на договор лв.без ДДС Сключен договор / Изплатени датаДупница 481523 2 110 188.85 02.07.2012г.Невестино 471494 833 333.32 02.07.2012г.Сапарева баня 462362 1 723 865.00 02.03.2012г.Сапарева баня 470143 676 253.00 28.06.2012г.Кочериново 00777-2012-0002 1 516 984.00НОИ-Кюстендил 00145-2012-0083 1 578.00Български пощи К-л 00276-2012-0008 ~30 000.00Общо 5 343 640.17 4 бр. Обявени публични поканиТрекляно 115 500.00Бобов дол 95 250Кочериново 200 000Общо 410 750.00
 17. 17. Сивият сектор в строителството е нараснал с 20% за последните две години Сивата икономика оказва негативно влияние върху държавния бюджет и е всъстояние да изопачи основни показатели като растеж, безработица, реален БВП. Това води след себе си поредица от важни политически решения в публичниясектор, които незабавно рефлектират върху социалната среда и след това се връщаткато бумеранг към първоизточника. От глобална гледна точка държавите могат давърнат загубените приходи от сивата икономика, като концентрират паричнитеразплащания в интегрираните електронни системи, даващи възможност заизвършване на милиони транзакции едновременно, в милиони точки посвета. Анализирането на предпоставките и индикаторите за сива икономика,както иосновното средство за нейното реализиране-парите в брой, дават основание на много експерти да считат ,че един от основните начини “тя”да бъде преработена, е чрезразширяване на употреба на електронните разплащания и чрез развитие наелектронните технологии. За да се контролира сивия сектор е необходима съдебна власт и законодателнареформа,както и прозрачно управление на публичните средства ,включващо строгконтрол на обществените поръчки.
 18. 18. С най-голям дял на сива икономика у нас са секторите строителство, туризъм издравеопазване. Повечето сигнали за сива икономика, получавани в Центъра, са анонимни, защотохората не се осмеляват да застанат с имената си зад тях, поради страх от санкции иуволнение. Телефонът, на който може да се подават сигнали за нерегламентиранибизнесотношения е 0800 123 58. Сигнали може да се пращат и на сайтаhttp://www.ikonomikanasvetlo.bg. Като цяло най- много нерегламентирани практики са съсредоточени в Югозападна,Югоизточна България и Северния регион. Първенци по размер на сивата икономика запоследните няколко години са Бургас и Монтана с над 60 %, следвани от Ямбол, Хасково,Велико Търново, Кюстендил, Перник и Русе. Даже в Монтана за последните години близо2/3 от населението е работило в сивия сектор. Според експертите има и връзка междусъстоянието на региона и размерът на неформалната икономика. Така например внаселените места с по-слабо развитие и лоша инфраструктура има предпоставки запо-високо ниво на сивата икономика.
 19. 19. Българското строителство тръгва нагоре през 2013 г. 2011 г. е дъното в спада на строителната продукция в България, коментират експертите. Секторът ще започне да се възстановява през 2012 г.“ Правителството планира да постигне през тези две години най-висок процент наусвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз. Сегашните обекти обаче се характеризират с повече незаети търговски площи и спадащи наеми, което от своя страна може да ограничи бъдещите инвестиционни инициативи. Спасение за този подсектор може да дойде от индустриалното и свързаното с аграрниябизнес строителство: инвестициите там дълго са били отлагани, а в момента има наразположение и подкрепа от Европейския съюз. Най-големи обеми през 2011 г. регистрира строителството на транспортнаинфраструктура, благодарение на амбициите на правителството да изгради транспортнамрежа, съответстваща на модерните стандарти. В това число влизат магистрали,скоростни пътища, рехабилитация на националната пътна мрежа, метро, жп линии. В следващите години би следвало да се засилят строителните проекти свързани секологията, защото към края на 2011 г. състоянието им беше неудовлетворително. Броят изначението на т.нар. зелени проекти нараства и България става партньор в многомеждународни инициативи. През 2011 г. нямаше международни енергийни проекти, в коитоБългария да участва, но постепенно административните процедури се изпълняват и реаленстарт на строителните дейности може да се чака за началото на 2013 г.
 20. 20. Изготвил: Роза Никова КСБ ОП-КЮСТЕНДИЛ GSM 0878 971 186E-mail: kustendil_office@ksb.bg www.kyustendil-ksb.org

×