Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คี...
2. เริ่ มจำกกำรติดตั้ งซี พียูก่อน โดยง้ำงขำล็อคของซ็อกเก็ตขึ้ นมำจำกนั้ น
นำซีพียูมำใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยให้วำงตำแหน่งขำที...
3. เมื่อวำงซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จำกนั้ นให้กดขำล็อกลงไปเหมือน
เดิม แล้วนำซิลิโคนมำทำตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพียู ...
4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรี ยบร้อย
ในขั้นตอนนี้มีจุดที่ต้องระวังอยู่ 2 จุดคือ กำรติดตั้งฮี...
5. เสียบสำยไฟของพัดลมเข้ำกับขั้ว CPU FAN โดยดูจำกคู่มือเมนบอร์ด
6. นำแรมมำเสียบเข้ำกับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จำกนั้น
จึงกดลงไปจนด้ำนล็อกทั้ง 2 ด้ำนดีดขึ้นมำ (บำงเมนบอร์ดต...
7. ขันแท่นรองน็อตเข้ำกับเคส
8. นำเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียูและแรมวำงลงไปบนเคส จำกนั้นขันน็อตยึด
เมนบอร์ดเข้ำกับตัวเคสให้ครบทุกตัว
9. เสียบกำร์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส
10. เสียบกำร์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส
11. เสียบสำยเพำเวอร์ซัพพลำยเข้ำกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้
ปลั๊กของสำยเพำเวอร์ซัพพลำยตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด
12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเข้ำกับช่องว่ำงหน้ำเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส
ให้แน่น
13. เสียบสำย IDE เข้ำกับไดร์ฟซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขำที่ 1
หรือด้ำนที่ติดกับขั้วสำยไฟ จำกนั้นจึงเสียบสำยไฟและสำยสัญญำ...
14. เสียบสำย IDE อีกด้ำนเข้ำกับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ด
โดยแถบสีแดงตรงกับขำที่ 1 ของขั้วต่อด้วย
15. สอดฮำร์ดดิสก์เข้ำกับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น
16. เสียบสำย IDE เข้ำกับฮำร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขำที่ 1 หรือด้ำน
ที่ติดกับขั้วสำยไฟ จำกนั้นจึงเสียบสำยไฟเข้ำไปด้วย
17. เสียบสำย IDE อีกด้ำนเข้ำกับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ
สีแดงตรงกับขำที่ 1 ของขั้วต่อด้วย
18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้ำไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส
ให้แน่น
19. เสียบสำยไฟเข้ำกับขั้วต่อสำยไฟของฟล็อบปี้...
20. เสียบสำยแพขนำด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่ำสำยแพของฮำร์ดดิสก์
และซีดีรอม) ให้ด้ำนที่มีกำรไขว้สำยเข้ำกับขั้วต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ ด...
22. เสียบสำยสัญญำณต่ำงๆ จำกเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอก
สถำนะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถำนะฮำร์ดดิสก์ ปุ่ม Reset ลำโพง ลงบน...
23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรำลองสำรวจดูว่ำมีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆ
ตกค้ำงอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพรำะอำจทำให้เกิดกระแสไฟล...
24. เมื่อเรียบร้อยดีแล้วปิดฝำเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น
ขั้นตอนกำรประกอบเครื่องอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์แบบ...
จบกำรนำเสนอ
น.ส.อรอำรีย์ศิลปี ชคพ2/2 เลขที่ 7
นำย ธนวิทย์ผ่ำนพูล ชคพ2/2 เลขที่ 13
ขั้นตอนการประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

ขั้นตอนการประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

Download to read offline

การช่อมคอมพิวเตอร์

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ขั้นตอนการประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. 1. 1. ขั้นแรกให้เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปำกจิ้งจก ไขควงสี่แฉก กล่องสำหรับใส่น็อต คู่มือเมนบอร์ด คีมปำกจิ้งจก
 2. 2. 2. เริ่ มจำกกำรติดตั้ งซี พียูก่อน โดยง้ำงขำล็อคของซ็อกเก็ตขึ้ นมำจำกนั้ น นำซีพียูมำใส่ลงไปในซ็อกเก็ตโดยให้วำงตำแหน่งขำที่ 1 ของซีพียูและซ็อกเก็ตให้ตรง กัน โดยสังเกตว่ำที่ขำที่ 1 ของซีพียูจะทำเครื่องหมำยเป็นจุดเล็กไว้ที่มุมด้ำนบนของ ซีพียู
 3. 3. 3. เมื่อวำงซีพียูตรงล็อคกับซ็อกเก็ตแล้ว จำกนั้ นให้กดขำล็อกลงไปเหมือน เดิม แล้วนำซิลิโคนมำทำตรงบริเวณคอร์ (แกน) ของซีพียู และไม่ควรทำซิลิโคนให้ หนำ หำกเห็นว่ำหนำเกินไปให้ใช้กระดำษหรือแผ่นพลำสติกมำปำดออกเสียบ้ำง
 4. 4. 4. ติดตั้งฮีทซิงค์และพัดลมลงไปบนคอร์ของซีพียู ติดล็อกให้เรี ยบร้อย ในขั้นตอนนี้มีจุดที่ต้องระวังอยู่ 2 จุดคือ กำรติดตั้งฮีทซิงค์ของพัดลมจะต้องแนบ สนิทกับคอร์ของซีพียู อย่ำพยำยำมกดแรงไป บำงทีคอร์ของซีพียูอำจบิ่นได้ ส่วนขำ สปริงที่ยึดพัดลมบำงทีมันแข็งเกินไป บำงคนใช้ไขควงพยำมยำมกดขำสปริง ให้เข้ำล็อก ซึ่งอำจทำให้พลำดไปขูดเอำลำยปริ้นบนเมนบอร์ดขำดทำให้เมนบอร์ด อำจเสียหำยได้
 5. 5. 5. เสียบสำยไฟของพัดลมเข้ำกับขั้ว CPU FAN โดยดูจำกคู่มือเมนบอร์ด
 6. 6. 6. นำแรมมำเสียบเข้ำกับซ็อกเก็ตแรมโดยให้ตรงกับร่องของซ็อกเก็ต จำกนั้น จึงกดลงไปจนด้ำนล็อกทั้ง 2 ด้ำนดีดขึ้นมำ (บำงเมนบอร์ดตัวล็อกทั้งสองด้ำน อำจไม่จำเป็นต้องดีดขึ้นมำก็ได้ให้ดูว่ำเข้ำล็อกกันก็พอ)
 7. 7. 7. ขันแท่นรองน็อตเข้ำกับเคส
 8. 8. 8. นำเมนบอร์ดที่ได้ติดตั้งซีพียูและแรมวำงลงไปบนเคส จำกนั้นขันน็อตยึด เมนบอร์ดเข้ำกับตัวเคสให้ครบทุกตัว
 9. 9. 9. เสียบกำร์ดแสดงผลลงไปในสล็อต AGP เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส
 10. 10. 10. เสียบกำร์ดเสียงลงไปในสล็อต PCI เสร็จแล้วขันน็อตยึดติดกับเคส
 11. 11. 11. เสียบสำยเพำเวอร์ซัพพลำยเข้ำกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด โดยควรเสียบให้ ปลั๊กของสำยเพำเวอร์ซัพพลำยตรงล็อกกับขั้วต่อบนเมนบอร์ด
 12. 12. 12. สอดไดรฟ์ซีดีรอมเข้ำกับช่องว่ำงหน้ำเคส แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส ให้แน่น
 13. 13. 13. เสียบสำย IDE เข้ำกับไดร์ฟซีดีรอมโดยให้แถบสีแดงตรงกับขำที่ 1 หรือด้ำนที่ติดกับขั้วสำยไฟ จำกนั้นจึงเสียบสำยไฟและสำยสัญญำณเสียงเข้ำไปด้วย
 14. 14. 14. เสียบสำย IDE อีกด้ำนเข้ำกับขั้วต่อ Secondary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบสีแดงตรงกับขำที่ 1 ของขั้วต่อด้วย
 15. 15. 15. สอดฮำร์ดดิสก์เข้ำกับช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคสให้แน่น
 16. 16. 16. เสียบสำย IDE เข้ำกับฮำร์ดดิสก์โดยให้แถบสีแดงตรงกับขำที่ 1 หรือด้ำน ที่ติดกับขั้วสำยไฟ จำกนั้นจึงเสียบสำยไฟเข้ำไปด้วย
 17. 17. 17. เสียบสำย IDE อีกด้ำนเข้ำกับขั้วต่อ Primary IDE บนเมนบอร์ด โดยแถบ สีแดงตรงกับขำที่ 1 ของขั้วต่อด้วย
 18. 18. 18. สอดไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์เข้ำไปในช่องติดตั้ง แล้วขันน็อตยึดกับตัวเคส ให้แน่น 19. เสียบสำยไฟเข้ำกับขั้วต่อสำยไฟของฟล็อบปี้ ดิสก์ให้สังเกตสำยไฟของ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะมีหัวขนำดเล็กกว่ำสำยไฟของซีดีรอมและฮำร์ดดิสก์
 19. 19. 20. เสียบสำยแพขนำด 34 เส้น (เส้นเล็กกว่ำสำยแพของฮำร์ดดิสก์ และซีดีรอม) ให้ด้ำนที่มีกำรไขว้สำยเข้ำกับขั้วต่อไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์ โดยแถบสีแดง ของสำยแพต้องตรงกับขำที่ 1 ของขั้วต่อด้วย หำกใส่ผิดด้ำนไฟของไดรฟ์ ฟล็อบปี้ ดิสก์จะติดตลอด วิธีแก้ไขคือให้หันสำยแพกลับด้ำนเพรำะไดรฟ์ฟล็อบปี้ ดิสก์ บำงยี่ห้ออำจต้องใส่สลับด้ำนกัน 21. เสียบสำยแพอีกด้ำนเข้ำกับขั้วต่อฟล็อบปี้ ดิสก์บนเมนบอร์ด โดยให้สำย สีแดงตรงกับขำที่ 1 หรือ pin1 ของขั้วต่อด้วย
 20. 20. 22. เสียบสำยสัญญำณต่ำงๆ จำกเคส เช่น สวิตช์เปิดปิดเครื่อง ไฟบอก สถำนะเปิดเครื่อง ไฟบอกสถำนะฮำร์ดดิสก์ ปุ่ม Reset ลำโพง ลงบนเมนบอร์ด ควรดูคู่มือเมนบอร์ดประกอบด้วย โดยต้องเสียบขั้วให้ถูกหำกผิดขั้ว คอมพิวเตอร์ จะไม่ติดหรือมีไฟค้ำงตลอดเวลำ วิธีแก้ไขคือให้เรำลองสลับขั้วและเปิดเครื่องขึ้น มำใหม่
 21. 21. 23. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรำลองสำรวจดูว่ำมีน็อตหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตกค้ำงอยู่บนเมนบอร์ดหรือไม่ เพรำะอำจทำให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรจนเกิดควำม เสียหำยต่อเมนบอร์ดและอุปกรณ์ต่ำงๆ บนเมนบอร์ดได้ นอกจำกนี้ควรตรวจสอบ กำรติดตั้งทั้งหมดว่ำเรียบร้อยดีแล้ว เช่น กำร์ดต่ำงๆ หรือสำยสัญญำณเสียบ แน่นหนำดีหรือยัง โดยเฉพำะฮีทซิงค์และพัดลมต้องแนบสนิทกับซีพียู พร้อมทั้งล็อก ติดกันอย่ำงแน่นหนำ
 22. 22. 24. เมื่อเรียบร้อยดีแล้วปิดฝำเคสและขันน็อตให้เรียบร้อย ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนกำรประกอบเครื่องอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์แบบแล้ว
 23. 23. จบกำรนำเสนอ
 24. 24. น.ส.อรอำรีย์ศิลปี ชคพ2/2 เลขที่ 7 นำย ธนวิทย์ผ่ำนพูล ชคพ2/2 เลขที่ 13

การช่อมคอมพิวเตอร์

Views

Total views

142

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×