Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gülay

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gülay

 1. 1. Pubertal Dönemve SorunlarıDr. Gülay ŞahinOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp FakültesiAile Hekimliği Anabilim Dalı
 2. 2. VAKALAR1) Fatma Hanım 8 yaşındaki kızıyla ailehekimine başvuruyor. Son günlerde kızınınsağ memesinde şişlik olduğunu fark etmiş.Kızının ergenliğe erken girdiği konusundaendişeli olan Fatma Hanım, bu durumunnormal olup olmadığı hakkında görüşmekistiyor.
 3. 3. 2)15 yaşındaki kız adet görememe şikayetiylebaşvuruyor. Kız arkadaşlarının hepsinin adetgörmüş olması nedeniyle endişe duyan hasta birsorun olup olmadığını merak ediyor.
 4. 4. Puberte Öncesi
 5. 5. Puberte• Bu dönemin başlangıcı GnRH nöronlarıüzerindeki inhibisyonun ortadan kalkmasıylaolur.• Gece epizodik GnRH sekresyonuyla birlikteuykuda görülen LH artışları olur. Zamanla LHsekresyon sıklığı ve amplitüdü artarak tümgüne yayılır.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 6. 6. Pubertede vücut yağı ve Leptinin rolü• Leptin, GnRH pulse uyarıcısına puberteyibaşlatmak ve sürdürmek için gerekli kritikenerji yedeğini bildiren hormondur. Yağdokusunda üretilir, yoğunluğu vücut yağmiktarı ile orantılıdır.• Leptinin pubertedeki rolü fare ve ratlardaleptin yetersizliğinde pubertal gelişiminyetersizliği, leptin uygulamasıyla puberteninbaşlamasıyla gösterilmiştir.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 7. 7. • Kızlarda pubertenin daha erken başlamasıdaha yüksek vücut yağ oranı ve serum leptinyoğunluğu ile ilişkilidir.• Vücut yağ oranı az olan ve spor yapan gençkızlarda menarş 1 yıl gecikebilir.Blondell RD, Foster MB, Dave KC. Disorders of Puberty. Am Fam Physician. 1999 Jul 1;60(1):209-218.
 8. 8. HHG ekseni• Hipotalamus hipofiz vegonad eksenininolgunlaşması sonucuartmaya başlayan cinsiyethormonları ile fizikseldeğişiklikler görülmeyebaşlar.Blondell RD, Foster MB, Dave KC. Disorders of Puberty. Am Fam Physician. 1999 Jul 1;60(1):209-218.
 9. 9. Pubertal Başlangıç• Pubertal başlangıç kızlarda telarşın evre 2 olmasıHatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 10. 10. Pubertal Başlangıç• Erkeklerde testis volümünün 4 ml’ye ulaşması
 11. 11. Tanner Evreleme
 12. 12. • Evre 1: Memeler henüz büyümeyebaşlamamıştır.• Evre 2: Areola ve papilla ufak bir yumruyaparak belirginleşmiş ve areola çapıartmıştır.• Evre 3: Meme büyümüş, areola çapı dahafazla genişlemiştir. Areola ve memekonturları birbirinden ayrı değil.• Evre 4: Areola ve papilla büyümüş olanmeme kitlesi üzerinde ikinci bir kabarıklığaneden olmuştur.• Evre 5: Meme erişkin büyüklüğünde olup,areola geri çekilip meme kitlesi ile birleşmişve papilla dışa doğru belirginleşmiştir.
 13. 13. • Evre 1: Pubik kıllanma başlamamış.• Evre 2: Labia majora veya mons veneriste, seyrek, azpigmente, ince, düz veya hafif kıvrımlı kıllanma.• Evre 3: Kıllar daha koyu renkte, daha kalın ve kıvrımlıdır.Mons veneriste daha geniş bir alana yayılmıştır.• Evre 4: Kıllanma mons venerisi tamamen kaplamış veuyluk iç yüzeyine yayılmıştır.• Evre 5: Erişkin özelliklerin kıllanma mevcuttur.
 14. 14. Puberte Döneminde Görülen DeğişikliklerAdrenarş• Adrenal bezlerin pubertesi olarak adlandırılır,tipik olarak pubertenin başlangıcından ≈ 2 yılönce, 6-8 yaşları arasında görülür.• Puberteyi başlatan mekanizmaaydınlatılamadığı gibi adrenarşın da hangimekanizmalarla başladığı bilinmemektedir.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 15. 15. Puberte Döneminde Görülen Değişiklikler• DHEAS artışı başlangıcın biyokimyasalgöstergesidir.• Andrenarş başlarken boy eğrisinde hafifbir sıçrama dikkati çeker.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 16. 16. Puberte Döneminde Görülen DeğişikliklerPubarşPubik kıllanmanın başlamasıdır.TelarşMeme dokusunun büyümeye başlamasıdır.Menarşİlk adet döngüsünün başlamasıdır.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 17. 17. Kızlarda ve erkeklerde puberte dönemine ait fiziksel değişikliklerin zamanıÖcal G. Pübertal fizyoloji: Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S, Pediatrik Endokrinoloji.1.basım, Kalkan matbaacılık,Ankara 2003;137-54.
 18. 18. • Pubertal boy sıçramasında cinsiyet hormonlarıve bu hormonların uyardığı GH salınımı önemlirol oynar.
 19. 19. • Pubertenin başlaması, devam edebilmesi,cinsel olgunlaşmanın sağlanması vefertilitenin kazanılması hipotalamo-hipofizer-gonad ekseninin sağlıklıçalışmasına bağlıdır.
 20. 20. Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları Prematür Telarş Prematür Adrenarş Prematür Menarş Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş Puberte
 21. 21. Pubertal SorunlarErken puberte Gecikmiş puberteKIZLARDAMeme başı <8 yaş > 13 yaşPubik kıllanma < 9yaş > 14 yaşAdet görme < 10 yaş > 16 yaşERKEKLERDECinsel Gelişme < 9 yaş >14 yaş
 22. 22. 1)Erken Puberte• Pubertenin ilk bulgusunun kızlarda 8,erkeklerde 9 yaşından önce görülmesidir.• Pubertenin diğer bulguları da eşlik eder. Kemikyaşı ileridir ve tanıda önemlidir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 23. 23. Kemik Yaşı Hesaplanması• Kemik olgunlaşması standart olarak sadece solel bileği grafisi çekilerek değerlendirilir.• Sol el ve el bi­leği grafisindeki epifizlerinbüyüklüğü, sayısı, diafizle olan ilişkisi gibideğişik parametreler göz önüne alınarakGreulich--Pyle atlası veya Tanner-Whitehouseatlası gibi standart atlaslara bakarak iskeletolgunlaşması değerlendirilir ve kemik yaşıolarak ifade edilir.Boyunağa Ö. Radyolojik olarak kemik yaşı tayini Klinik Pediatri,2002;1(2):81-85.
 24. 24. Kız çocuk, takvim yaşı 8yaş, kemik yaşı Greulichve Pyle atlasına göre 10 yaşile uyumludur.Kız çocuk, takvim yaşı 3 yaş 2 ay,kemik yaşı Greulich ve Pyleatlasına göre 3.5-4 yaş ileuyumludur.Boyunağa Ö. Radyolojik olarak kemik yaşı tayini Klinik Pediatri,2002;1(2):81-85.
 25. 25. Erken Pubertea)Gonadotropin bağımlı (Santral) erken puberteb)Gonadotropin bağımsız (Periferal) erkenpuberte
 26. 26. Santral Erken Puberte NedenleriCinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 27. 27. A)Gonadotropin Bağımlı (Santral)Erken Puberte• Hipofizden salınımı artan gonadotropinler(FSH, LH) normal fizyolojik puberteyi başlatır.• Kızlarda erken pubertenin %95’i idyopatiktir.Ancak %5’i hipotalamus veya hipofizfonksiyonlarını bozan organik nedene bağlıdır.• Erkeklerde daha az görülür ve bunların%20’sinde SSS patolojisi olur.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 28. 28. Gonadotropin Bağımlı (Santral) ErkenPuberte• Kızlarda ilk belirti meme gelişimidir.• Erkekte peniste ve testislerde büyüme,pubis kıllanması, akne, ses kalınlaşmasıgörülebilir.• Başlangıçta yaşıtlarına göre daha iri olançocukta epifizlerin erken kapanmasıylaerişkin boy kısa kalır.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 29. 29. Tanı• LH,FSH ↑ GnRH uyarı testi ile LH ↑• Pelvik USG; Pubertal boyutlarda uterus ve overhacmi mevcuttur.• MR
 30. 30. Tedavi• GnRH analogları• Normal puberte başlama yaşına kadar(Kızlarda kemik yaşı 10-10.5, erkeklerde 11.5-12.5 yaş) uygulanırCinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 31. 31. B)Gonadotropin Bağımsız (Periferal)Erken Puberte• Gonad (over, testis) veya adrenal kaynaklıpatolojilere bağlı seks steroidlerinin artışısonucu gelişir.• Hipotalamus-hipofiz-gonad aksı aktiveolmadığı için gonadotropinler yükselmez.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 32. 32. Gonadotropin Bağımsız (Periferal)Erken Puberte Nedenleri
 33. 33. Gonadotropin Bağımsız (Periferal)Erken Puberte• Kızlarda artan östrojene bağlı meme dokusubüyür ve genital gelişme olur. Östrojendeğişikliğine bağlı adet kanamaları görülebilir.• Erkek çocuklarda periferal erken pubertedegenellikle testis boyutları büyümez. Testistümörlerinde tek taraflı düzensiz testis büyür.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 34. 34. Tanı-1• Öykü• Fizik muayene (özellikle genital muayene vepubertal gelişim)• Büyümenin değerlendirilmesi• Kemik yaşıCinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 35. 35. Tanı-2• Bazal pubertal hormonlar ve seks steroidleri• FSH, LH• LHRH uyarı testi• Pelvik ultrasonografi• Adrenal ultrasonografi(Gerekirse)• Testis ultrasonografisi(Gerekirse)• Hipofiz-hipotalamus MRCinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 36. 36. Tedavi• Periferal erken pubertede tedavi nedeneyöneliktir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 37. 37. Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları*Prematür Telarş*Prematür Adrenarş*Prematür Menarş*Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş PuberteCinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 38. 38. Normal Puberte VaryantlarıPrematür Telarş (İzole Erken Meme Gelişimi)Ergenliğin diğer belirtileri olmaksızın 8 yaşındanönce görülen izole meme dokusu gelişimidir.Yaklaşık 1-2 yıl sonra kendiliğinden düzelir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 39. 39. Sebep?• Patofizyolojik mekanizması halen kesin olarakbilinmiyor.• Çoğunlukla doğum sırasında ve doğumsonrasında anneden emzirme yoluyla geçenöstrojenin yenidoğanda görülen fizyolojikmeme gelişiminin devamı şeklinde görülür.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 40. 40. Prematür TelarşSebep?• Memenin östrojene karşı duyarlılığının artmışolması,• Overin folliküler kistleri tarafından geçiciöstrojen salgılanması (kistlere bağlı östrojen çekilmekanamaları görülebilir)sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 41. 41. Prematür Telarş• Pubertenin diğer bulguları yoktur. Büyüme vekemik yaşı normal, overler prepubertalboyutlardadır.• Böyle çocuklarda kemik yaşı değerlendirmesikronolojik yaşa göre 2 standart deviasyoniçindeyse ileri tetkik yapılmaksızın izlenmesiönerilir.Rıchard D. Blondell, M.D., Mıchael B. Foster, M.D. Disorders of Pubertywww.aafp.org/afp/1999/0701/p209.html?printable=afp, Erişim tarihi 17/04/2013
 42. 42. KY’da Patolojik Olmayan (±2 SD)Sapmalar• 0-2 yaş ±6 ay• 2-4 yaş ± 1 yıl• 5 yaş-puberte ±2 yıl• Puberte ± 2.5 yılBoyunağa Ö. Radyolojik olarak kemik yaşı tayini Klinik Pediatri,2002;1(2):81-85.
 43. 43. Prematür Telarş• Yapılan çalışmalarda 2 yaş üstü prematürtelarş olan hastaların bir kısmında 8 yaşcivarında erken pubertenin diğer bulgularınınortaya çıktığı kaydedilmiştir. Bu nedenlehastaların gerçek erken puberteye dönüşümriskleri nedeniyle yakın izlemleri gerekir.• Eğer meme büyümesi ile birlikte hızlı boyuzaması, kemik yaşının ilerlemesi varsa erkenergenlik yönünden araştırılmalıdır.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 44. 44. Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları*Prematür Telarş*Prematür Adrenarş*Prematür Menarş*Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş Puberte
 45. 45. Prematür Adrenarş• 6 yaş öncesi çocuklarda görülen izole pubikkıllanmadır.• Aksiller kıllanma eşlik edebilir.• Somatik gelişmede geçici hızlanma olur.• Plazma LH,FSH ve gonadal steroid düzeylerinormal, adrenal kaynaklı androjenler hafifyüksektir.Rıchard D. Blondell, M.D., Mıchael B. Foster, M.D. Disorders of Pubertywww.aafp.org/afp/1999/0701/p209.html?printable=afp, Erişim tarihi 17/04/2013
 46. 46. Prematür Adrenarş• Diğer puberte bulguları eşlik etmez ancakbaşlangıçta geçici bir büyüme hızlanmasıgörülebilir.• Buna bağlı olarak kemik yaşında minimalilerleme görülebilmekle birlikte erişkin finalboyunda bir kayıp söz konusu değildir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 47. 47. Prematür Adrenarş• Benign bir durumdur.• Ayırıcı tanısında hiperandrojenizme nedenolan konjenital adrenal hiperplazi, adrenal yada over kaynaklı tümör yer alır.• Olguların bir kısmında ileri yıllarda PCOS,obezite, insülin direnci, dislipidemi, metaboliksendrom ve kardiyovasküler hastalıklarayatkınlık olduğu bilinmektedir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 48. 48. Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları*Prematür Telarş*Prematür Adrenarş*Prematür Menarş*Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş Puberte
 49. 49. Prematür Menarş;• Kızlarda küçük yaşlarda seksüel matürasyonolmaksızın izole siklik vajinal kanamadır.• 1-2 yıl içinde kendiliğinden düzelir. Vajinalkanama yapan diğer nedenler (Kanama diyatezleri,vulvovajinit, tümörler, üretral prolapsus, travma , yabancıcisim, erken puberte, cinsel istismar... gibi) mutlakaekarte edilmelidir.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 50. 50. Prematür Menarş• Takiplerde kanamanın düzeni, diğer pübertebulgularının eşlik edip etmediğideğerlendirilmelidir.• Olguların %25’inde altta yatan bir nedenbulunamaz.• Bu çocuklar ilerde menarş, fertilite vemenstrüasyon açısından problem yaşamazlar.Cinaz P. Pubertal sorunlar;güncel pediatri dergisi 2007http://www.guncelpediatri.com/tr/makale/3079/97/ Erişim tarihi:17/04/2013
 51. 51. Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları*Prematür Telarş*Prematür Adrenarş*Prematür Menarş*Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş Puberte
 52. 52. Pubertal Jinekomasti• Erkek çocuklarda meme dokusunun aşırıgelişmesidir.• Meme dokusunun gelişiminde etkin temelhormonlar hiperplaziye neden olan östrojenlerve progesterondur.Özyazgan İ. Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 53. 53. • Jinekomastinin geleneksel olarak kabul edilentemel nedenleri, gerçek veya rölatif östrojenfazlalığı, östrojen klirens veyametabolizmasında azalma,• Androjen azlığı veya duyarsızlığı• Memenin östrojen duyarlılığının artmasıÖzyazgan İ. Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 54. 54. • Pubertede artan androjenler östrojenedönüşerek meme dokusunu büyütür.Özyazgan İ.Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 55. 55. • Jinekomasti nedenleri için çeşitlimekanizmalar ortaya konmuş olsa da enbüyük grubu hala nedeni ortaya konulamayanidyopatik ve fizyolojik pubertal jinekomastileroluşturmaktadır.Özyazgan İ.Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 56. 56. • Bazı çalışmalarda jinekomastili hastalardahormon düzeylerinin normal olduğu dagösterilmiştir.• Bu araştırmacılar meme dokusundakiandrojen reseptörlerinin duyarlılıklarınınazalmasının jinekomasti nedeni olabileceğiniileri sürmektedir.Özyazgan İ.Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 57. 57. • Jinekomasti kendiliğinden düzelir. Aşırıbüyüyen ve estetik olarak rahatsızlıkverenlerde cerrahi müdahale gerekebilir.Özyazgan İ.Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 58. 58. • Jinekomasti meme glandının kendisininbüyümesidir; meme glandı büyümesi olmadansadece yağ dokusu artışıyla karakterize olanlipomasti ile karıştırılmamalıdır.Özyazgan İ.Pubertal dönemde meme problemleri, Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S19-S30
 59. 59. •Pubertal sorunlar1.Erken Puberte2.Normal Puberte Varyantları*Prematür Telarş*Prematür Adrenarş*Prematür Menarş*Pubertal Jinekomasti3.Gecikmiş Puberte
 60. 60. Gecikmiş Puberte• Kızlarda 13 yaşın bitmesine rağmen memetomurcuklanmasının başlamaması erkekte ise14 yaşın tamamlanmasına rağmen testisvolümünün 4 ml’ye ulaşmamasıdır.• Pubiste ya da aksillada kıllanma gerçekergenlik başlangıcı olarak değerlendirilmez.Aycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 61. 61. • Gecikmiş puberte hem ergenin kendisi hem deailesi için önemli bir stres kaynağıdır.Aycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 62. 62. Pubertal Duraklama• Başlamış pubertenin ilerlememesidir. Kızdameme gelişiminden itibaren 5 yıl içindemenarşın olmaması, erkekte pubertal bulgularıizleyen 4.5-5 yıl içinde genital gelişmetamamlanmamasıdır.Aycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 63. 63. • Gecikmiş puberte 3 ana neden ileoluşmaktadır:1- Yapısal puberte ve büyüme gecikmesi (en sık)2- Hipogonadotropik hipogonadizm3- Hipergonadotropik hipogonadizmAycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 64. 64. 1)Yapısal(konstitüsyonel) Puberte VeBüyüme Gecikmesi• Erkeklerde puberte gecikmesinin en sıknedenidir. Genellikle ailede benzer öykübulunur.• Gelişimin normal bir varyantı olarak kabuledilir. Fizyolojik bir zamanlama kusurudur.• Bununla birlikte gecikme çocukta ve ailedeönemli psikososyal sorunlara yol açar. Bunedenle tedavi gerektirebilir.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 65. 65. • Kemik yaşları takvim yaşından geri ancak boyyaşı ile uyumludur.• Bu çocukların boy büyüme temposu normalbüyüme eğrisine paralel gider. Pubertal yaşageldiklerinde boy sıçramasını zamanındayapamadıkları için büyüme eğrilerindeki yerleri3. persentil altına düşebilirHatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 66. 66. • Ancak gecikmeli olarak puberteye girdiktensonra boy sıçraması yapıp ailesel hedefboylarını yakalarlar.Hatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 67. 67. Yapısal Puberte Ve BüyümeGecikmesi Tanı;• Tanı için diğer nedenler ekarte edilmelidir.• Kalp-damar, böbrek, sindirim, sinir, kas-iskeletve endokrin sistemlerle ilgili belirti ve bulguolmaması,• Dengesiz beslenme öyküsü bulunmaması,• Antropometrik ölçümler ve cinsel gelişmeninyaşa göre geri olması dışında fizik muayeneninnormal olmasıAycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 68. 68. Yapısal Puberte Ve BüyümeGecikmesi Tanı;• Kemik yaşının takvim yaşına göre geri olması,• Yıllık büyüme hızının ortalama 5 cm olması,• Laboratuvar bulgularının normalolması(CBC,TİT, sedim,sellagrafisi,hormonlar…vb)• Aynı cinsiyetteki aile bireylerinde gecikmişpuberte öyküsünün bulunmasıAycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 69. 69. TedaviDüşük doz cinsiyet hormonları verilerekpübertenin başlaması tetiklenebilirAycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 70. 70. Gecikmiş puberte 3 ana neden ile oluşmaktadır:1- Yapısal puberte ve büyüme gecikmesi (en sık)2- Hipogonadotropik hipogonadizm3- Hipergonadotropik hipogonadizmAycan Z. Puberte gecikmesi:Türk Pediatri Arşivi 2011http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/makale/1265/117/Tam-Metin Erişim tarihi 17/04/13
 71. 71. 2) Hipogonadotropik hipogonadizmHatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 72. 72. 3)HipergonadotropikhipogonadizmHatipoğlu N. Pubertal dönem ve sorunları ;Türk Aile Hek Derg 2012;16(Suppl):S1-S13
 73. 73. VAKALAR1)Fatma Hanım 8 yaşındaki kızıyla ailehekimine başvuruyor. Son günlerde kızınınsağ memesinde şişlik olduğunu fark etmiş.Kızının ergenliğe erken girdiği konusundaendişeli olan Fatma Hanım bu durumunnormal olup olmadığı hakkında görüşmekistiyor.
 74. 74. 2)15 yıl, k hasta , adet görememe şikayetiylebaşvuruyor. Kız arkadaşlarının hepsinin adetgörmüş olması nedeniyle endişe duyan hasta birsorun olup olmadığını merak ediyor.

×