2011 06-20.04229.21-1.21.21

694 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 06-20.04229.21-1.21.21

  1. 1. เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 สังกัด สพม. เขต 22 ……………. ด้วย สพม. เขต 22 จะเรียกบรรจุฯ ผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จานวน 103 อัตรา ดังนี้ เรียกบรรจุครั้งที่ 2 ลาดับที่ - ที่ กลุ่มวิชา หมายเหตุ (30 มิ.ย.54) ลาดับที่ 1 คณิตศาสตร์ 24 3 - 26 2 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 2-3 3 ฟิสิกส์ 12 2 - 13 4 เคมี 4 2-5 5 ชีววิทยา 5 2-6 ลาดับที่ 7 ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 6 ภาษาอังกฤษ 16 3 - 18 7 ภาษาไทย 14 2 - 15 8 สังคมศึกษา 8 3 - 10 ลาดับที่ 11 ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 9 สุขศึกษา 1 2 10 พลศึกษา 4 2-5 11 ศิลปศึกษาและทัศนศิลป์ 4 2-5 12 ดนตรีสากล 1 2 13 นาฏศิลป์ 1 2 14 คหกรรมศาสตร์ 2 2-3 15 คอมพิวเตอร์ 3 2-4 16 บรรณารักษ์ 2 2- 3 17 แนะแนว 0 0 รวม 103
  2. 2. 2 ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามลาดับที่ดังกล่าว ไปรายงานตัว ในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมเปือยงาม สพม. เขต 22 (ชั้น 2) เวลา 08.30 - 09.30 น. และเลือกโรงเรียน เวลา 10.00 – 11.00 น.โดยให้นาเอกสาร หลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้ 1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ 2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) (วิชาชีพครู) ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ที่ยังไม่หมดอายุ) ซึ่งออกให้โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ 4. บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตรพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ 5. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ 6. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เป็นโรคตามที่กาหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549)ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน 7. บัตรประจาตัวผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน 8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมและแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจานวน 3 รูป (รูปถ่ายแต่งเครื่องแบบปกติขาว) 9. ผลการตรวจกรุ๊ปเลือด (สาหรับทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, การสมรส, การหย่า (ถ้ามี) พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ ------------------------------------------------หมายเหตุ สพม. เขต 22 ได้มีหนังสือเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้พร้อมบัญชีรายชื่ออัตราว่าง ส่งให้ผู้สอบแข่งขันได้ ในลาดับทีทีจะบรรจุ ตามทีอยู่ในใบสมัครแล้ว ่ ่ ่ ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 22 โทร. 0 4252 0940 นางละม่อม ศิริสวัสดิ์ 08 1545 1209

×