Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Salus 091 rfvf

2,132 views

Published on

manual controller centrala termica scris in slovaca

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Salus 091 rfvf

 1. 1. Programovateľný izbový termostat s rádiovým vysielaním (bez napájania) Model 091RFVF Návod na obsluhuÚVODTento termostat môže nahradiť väčšinu izbových termostatov a je určený na použitie s elektrickým, plynovým aleboolejovým systémom vykurovania. Na rozdiel od bežných termostatov je toto nový typ termostatu, ktorý rozdeľujeprevádzkové funkcie do dvoch celkov. Prijímač slúži na káblové pripojenie a na zapnutie / vypnutie vykurovaciehosystému. Vysielač (termostat) slúži na snímanie a nastavovanie teploty. Tieto dve jednotky sú prepojené rádiovýmivlnami.Prijímač sa dá ľahko inštalovať pomocou dodávanej zadnej dosky (len pre montážne účely), pretože sa nevyžaduježiadne vedenie pri inštalácii vysielača (termostatu).Zadná doska môže byť namontovaná priamo na povrch steny.INŠTALÁCIA A ZAPOJENIE PRIJÍMAČAUpozornenie: Vypnite elektrický prúd pred inštaláciou prijímača. Odporúčame, aby montáž realizoval kvalifikovanýpracovník. 1. Musí byť k dispozícii 230V ~ s istením pri 13 A max 2. Vyberte vhodné miesto bez vody a vlhkosti. 3. Prijímač by nemal byť v žiadnom prípade chránený pred rádiovým signálom. Postupujte podľa časti ´Kontrola rádiového prenosu (str. 4) tohto manuálu, skôr než sa rozhodnete o konečnom umiestnení prijímača a vysielača (termostatu). 4. Pre prístup k zapojovacím konektorom musíte opatrne otvoriť plochým skrutkovačom predný kryt prijímača a odstrániť 2 skrutky, ako je to znázornené na obrázku. 1
 2. 2. Vyvŕtajte do steny dva otvory Ø6 mm. Vložte hmoždinky. Upevnite prijímač na stenu priskrutkovaním dvoch skrutiekHlavný vypínač prijímača a LED kontrolkyPo odstránení predného krytu zistíte, že sa tu nachádza hlavný vypínač a 2 LED kontrolky. Prepínač umožňuje vypnúťprijímač, ak je to nevyhnutne potrebné na zabránenie prehriatia vykurovacieho systému. Ak je prijímač pripojený knapájaniu a prepínač je v polohe On (ZAP), LED kontrolka svieti na červeno. Druhá LED kontrolka svieti na zeleno vprípade zapnutia vykurovacieho systému.Prijímacia jednotka vyžaduje neustále napájanie 230VZAPOJENIE DO EXTERNEJ TERMOSTATICKEJ SLUČKY BOJLERAPrijímacia jednotka vyžaduje neustále prívod 230 V, permanentný fázový prívod L (230 V permanentný prívod) 2
 3. 3. SCHÉMA ZAPOJENIA PRE 230V APLIKÁCIUPrijímacia jednotka je štandardne bez napájania. Ak je potrebné 230V, postupujte podľa schémy zapojenia pre 230Vzariadenia.Je nevyhnutné pripojiť fázu k tomuto terminálu, aby sa zabránilo preťaženiu premosťovacieho drôtu.INŠTALÁCIA NIEKOĽKÝCH TERMOSTATOVVezmite, prosím, na vedomie, že ak používate viac prijímačov s jedným vysielačom (termostatom), uistite sa, žemedzi prijímacími jednotkami existuje medzera aspoň 1 meter, aby sa zabránilo rádiovému rušeniu.Pri inštalácii viacerých termostatov by ste mali zaistiť, že priradíte rozdielne kódy adries pre každý prijímač podľaNastavenia RF kódov adries v tomto manuáli. Každý prijímač by sa mal nainštalovať samostatne vo vypnutom stave.Takisto sa uistite, že u všetkých vysielačov (termostatov) sú odstránené batérie.Každú jednotku nainštalujte podľa časti TESTOVANIE RÁDIOVÉHO PRENOSU v tomto manuáli. Akonáhle ste spokojnís prevádzkou jednej jednotky, môžete inštalovať ďalšiu. Akonáhle sú všetky prijímače nainštalované a jedna jednotka sazdá, že nefunguje správne, skúste znova zmeniť kód adresy vysielača (termostatu) a jej zodpovedajúceho prijímača,pričom musíte dbať, aby sa nový kód odlišoval od všetkých ostatných na danom mieste.Vysielač (termostat) vysiela rádiové signály Zap / Vyp každých 10 minút pre zabezpečenie správneho stavu prijímača. Akje z nejakého dôvodu prvý rádiový signál prerušený, môžete si všimnúť, že vysielač (termostat) prestal signalizovaťzopnutie vykurovacieho zariadenia, ale prijímač sa neprepol. Jednoducho počkajte 10 minút, kým sa neprenesie ďalšírádiový signál a prijímač sa prepne.Nastavenie RF kódov adriesAk existuje iný používateľ v okolí, napríklad vo vedľajšom dome, môže byť váš prijímač omylom spustený jehovysielačom. Môžete si vybrať iný rádiový kód adresy pre zabránenie takéhoto spustenia. Prijímač môže reagovať len narádiové prenosy s rovnakým kódom adresy, ako je jeho vlastný kód adresy.1. Pre nastavenie kódu adresy prijímača a vysielača (termostatu) stačí len prepnúť hore a dole 5 dip prepínačov. Prepínače sú značené od 1 do 5 zľava doprava.Poznámka:1. Nastavte dip prepínač prijímača do rovnakej polohy ON (ZAP) ako pri vysielači. Poloha ON (ZAP) je označená na každom diely, pozri znázornenie. 3
 4. 4. Základné NASTAVENIE dip prepínačov 1-5 je v polohe OFF (VYP).Základné NASTAVENIE dip prepínačov 1-5 je v polohe OFF (VYP).KONTROLA RÁDIOVÉHO PRENOSUJe dôležité, aby ste prijímač a vysielač umiestnili na takých miestach, kde nedochádza k rušeniu rádiového signálu.Dosah medzi vysielačom (termostatom) a prijímačom je 60 m na otvorenom priestore. Rádiový prenos môžeovplyvňovať veľa faktorov, ktoré skracujú prevádzkovú vzdialenosti, napr. tienenie od silných stien, sádrokartón shliníkovou fóliou, kovové predmety, ako sú kartotéky, obecné rádiové interferencie atď. Avšak dosah je dostatočný preväčšinu domových aplikácií.Odporúčame otestovať rádiový prenos zo zamýšľaného miesta vysielača (termostatu) na miesto prijímača predpripevnením riadiacej jednotky na stenu.1. Stlačte tlačidlo UP (HORE), kým nastavená teplota nebude o niekoľko stupňov vyššia ako izbová teplota.2. Počkajte niekoľko sekúnd. Na displeji vysielača (termostatu) by sa mal vpravo dole objaviť animovaný ventilátor (indikátor zopnutia vykurovacieho zariadenia).3. Skontrolujte zelenú LED na jednotke prijímača. Mala by svietiť.4. Stlačte tlačidlo nadol pre zmenu nastavenej teploty, aby bola nižšia ako izbová teplota. Počkajte niekoľko sekúnd. Animovaný ventilátor (indikátor zopnutia vykurovacieho zariadenia) zmizne a zelená LED by mala zhasnúť.5. Ak v 3. kroku LED nesvieti, stlačte RESET a pokúste sa umiestniť vysielač (termostat) bližšie k prijímaču a zopakujte kroky 1 až 4.6. Prípadne sa môžete pokúsiť zmeniť kód adresy podľa "Nastavenie RF kódov adries" (strana 3) tohto návodu, potom zopakujte kroky 1 až 3.Nezabudnite, že je potrebné stlačiť tlačidlo RESET na vysielači (termostate) po zmene kódu adresy.INŠTALÁCIA VYSIELAČA (TERMOSTATU)Vyberte pre vysielač (termostat) vhodné miesto. Umiestnenie vysielača (termostatu) môže významne ovplyvniť jehofunkciu. Ak ho umiestnite na miesto bez cirkulácie vzduchu, alebo na priame slnečné svetlo, nebude správne riadiťteplotu izby.Pre zaistenie správnej funkcie musí byť vysielač (termostat) nainštalovaný na vnútornej stene s voľne cirkulujúcimvzduchom. Vyberte miesto, ktoré Vaša rodina najčastejšie užíva.Zabráňte blízkosti zariadení produkujúcich teplo (napr. TV, ohrievač, chladnička) alebo vystavenie priamemu slnečnémusvetlu. Neinštalujte do blízkosti dverí, kde môže byť termostat vystavený vibráciám.Pomocou dodanej šablóny vyvŕtajte do steny dva otvory ø 6 mm. Vložte hmoždinky a zapustite ľavú skrutku do hĺbky 3mm. Upevnite vysielač (termostat) tak, že ho zavesíte cez hlavu skrutky a posuniete doprava (všimnite si otvor podobnýkľúčovej dierke na zadnej strane termostatu). Upevnite zvyšnú skrutku pre jeho upevnenie na mieste. 4
 5. 5. Poznámka: Pokiaľ je stena drevená, nie je potrebné použiť hmoždinky. Vyvŕtajte dva otvory ø 2,7 mm namiesto ø 6 mm.OBSLUHA VYSIELAČA (TERMOSTATU)Nasledujúce postupy popisujú, ako obsluhovať vysielač (termostat). Odporúčame, aby ste dodržiavali pokyny a razvyskúšali obsluhu termostatu pred zapojením na vykurovací alebo chladiaci systém.1) ŠtartNa pravej strane termostatu sú posuvné dvierka. Keď dvierka otvoríte, môžete nájsť niekoľko tlačidiel. Tieto dvierka súodstrániteľná pre výmenu batérií. Po otvorení dvierok ich môžete nadvihnúť nahor alebo nadol a nájsť prepínač spriestorom pre batérie.Vysielač (termostat) je napájaný dvoma alkalickými batériami LR6. Odstráňte predný kryt a nainštalujte dve novéalkalické batérie.Po nainštalovaní batérií by mal byť termostat funkčný a displej aktívny. Ak termostat nefunguje správne, skontrolujtepolaritu batérií a stlačte tlačidlo reset pomocou prepisovacej ceruzky.LCD po štarte alebo resete:Poznámka: i, Teplota nemusí byť 20 ° C, ako znázor ňuje obrázok a kontrolka zapnutého výstupu sa môže zapnúť po niekoľkýchsekundách, podľa rôznych situácií. ii, Nepoužívajte obyčajnú ceruzku pre stlačenie tlačidla reset. Zvyšky grafitovej ceruzky môžu spôsobiť skrat a termostatpoškodiť.LCD1 Ukazovateľ dňa v týždni2 Čas3 Teplota4 Číslo programu5 Ukazovateľ programového profilu6 Ukazovateľ režimu teploty7 Ukazovateľ manuálneho ovládania8 Kontrolka zapnutého výstupu - zobrazí sa a otáča, ak je výstup zapnutý. Zmizne, pokiaľ sa výstup vypne.9 Kontrolka vybitej batérie - objaví sa, ak napätie batérie je nižšia ako určitá hladina. Čo najskôr vymeňte batérie.Režim teplotyMôžete uvidieť ☼ a na tlačidlách aj na LCD. ☼ značí komfortnú teplotu a úspornú teplotu. Tieto dve teploty môže 5
 6. 6. užívateľ meniť. Termostat disponuje pevnou protizámrznou teplotou (7 ° C) ozna čenou . na LCD Počas obsluhytermostatu sa budeme odvolávať na komfortnú, úspornú alebo protizámrznú teplotu namiesto číselných hodnôt.ProgramJedná sa o programovateľný termostat. Je možné automaticky nastaviť teplotu v miestnosti na komfortnú úroveň, keďste doma a na nižšie pre šetrenie energiou, keď idete von alebo počas spánku. Čo musíte urobiť, je naprogramovaťtermostat tak, aby vedel, kedy zvýšiť teplotu. K dispozícii je celkom deväť programov obsiahnutých v pamäti termostatu.Šesť z nich je prednastavené v továrni a zvyšné tri sú užívateľsky meniteľná.Manuálne ovládanieAk chcete zmeniť teplotu dočasne a nechcete meniť programy, ktoré ste nastavili, môžete jednoducho stlačiť tlačidlo naprepísanie aktuálneho programu.2) Nastavenie deň/časPre nastavenie dňa stlačte d. Podobne stlačte h pre nastavenie hodiny a m pre minúty.Použité tlačidlá:Príklad:Pri spustení alebo po resete je čas 00:00, nedeľa. Ak chcete nastaviť hodiny na aktuálny čas (napr. 11:23, utorok),stlačte d pre deň, h pre hodinu am pre minútu.Poznámka: Keď stlačíte a podržíte klávesu na niekoľko sekúnd, deň a čas sa budú rýchlo meniť. Uvoľnite, keď sapožadované nastavenie objaví.3) Zobraziť / Zmeniť teplotuStlačte Temp a termostat vstúpi do režimu Zobraziť / Zmeniť teplotu. LCD displej zobrazí aktuálne nastavenie teplotnéhorežimu (☼, alebo ), ktoré bude blikať. Stlačte ☼ alebo pre skontrolovanie alebo zmenu teploty. Stlačte OK prepriamy návrat do normálneho prevádzkového režimu. Použité tlačidlá:Príklad: i, V prevádzkovom režime ... iii, Ak chcete zmeniť, stlačte tlačidlo ☼. Napríklad pre zmenu na 21,5 ° C, stla čte ☼: 6
 7. 7. ii, Stlačte Temp. Nastavenie komfortnej teploty bliká: iv, Ak chcete skontrolovať úspornú teplotu, stlačte :v, Môžete stlačiť tlačidlo znova pre nastavenie úspornej teploty alebo stlačte tlačidlo OK pre návrat do prevádzkovéhorežimu.Poznámka:i. Rozsah nastavenia teploty je 5 ° až 30 ° C.ii. Ak chcete znížiť nastavenia, zadajte Zobraziť / Zmeniť teplotný režim a stlačte tlačidlo ☼ alebo , kým nedosiahne 30 ° C a potom sa nastavenie vráti na 5 ° C. Tla čidlo držte stlačené až do dosiahnutia požadovaného nastavenia.iii. Nastavenie sa bude meniť rýchlejšie stlačením a podržaním klávesov.iv. Poznačte si ukazovateľ teplotného režimu. ☼ značí zobrazenie alebo zmenu komfortnej teploty. značí úspornú teplotu. Pokiaľ sa zobrazí , znamená to protizámrznú teplotu. Protizámrzná teplota je vždy 7 ° C a nemožno ju zmeniť.v. Nie je vždy nutné použiť tlačidlo OK pre návrat do prevádzkového režimu. Keď po uplynutí pár sekúnd nie je stlačené žiadne tlačidlo, termostat sa automaticky vráti do prevádzkového režimu.4) Manuálne ovládanieStlačte ☼ pre výber komfortnej teploty. Stlačte pre výber úspornej teploty. Aktuálny režim teploty bude potlačený až donasledujúcej zmeny nastaveného bodu programu. Stlačte OK pre zrušenie manuálneho ovládania. Použité tlačidlá:Príklad:1. V prevádzkovom režime stlačte pre zmenu súčasného komfortného nastavenia na úsporné nastavenie:Teplota je teraz nastavená na úsporný režim. Tento režim sa bude vykonávať až do 23:00. (Je to preto, že program pretento deň je PROG 1. O 23:00 sa teplota zmení z komfortnej na úspornú, čo zodpovedá manuálnemu nastaveniu.)Podržanie času 7
 8. 8. Podržanie časovača je alternatívou k manuálnemu ovládaniu. Stlačte a podržte tlačidlo ☼ (alebo ) na niekoľkosekúnd, objaví sa čas podržania. Stlačte tlačidlo znova pre nastavenie podržania času. Stlačte OK pre návrat doprevádzkového režimu. Maximálne je možné nastaviť 24 hodín. V čase podržanie teplota nebude ovplyvnenáprogramom.Keď je časovač podržania aktívny, stlačenie tlačidla režimu zodpovedajúcej teploty (napr. ☼, keď sa má podržaťkomfortný režim) zobrazí zostávajúci čas podržania. Zostávajúci čas podržania môžete zmeniť aj pomocou rovnakéhotlačidla. Ak je stlačené iné tlačidlo teplotného režimu (napr. ak beží komfortný režim), bude časovač vymazaný.Príklad:i, Ak chcete zmeniť aktuálne nastavenia z komfortného na úsporné na 5 hodín, stlačte a podržte na niekoľko sekúnd .Objaví sa čas podržania.ii, Čas podržanie je 1 hodina. Stlačte pre zmenu času podržanie na 5:iii, Stlačte tlačidlo OK alebo nestlačte žiadne tlačidlo a termostat sa vráti do prevádzkového režimu.Poznámka:i, Ruka sa objaví, keď sa aktuálny režim teploty potlačí.ii, Nastavenie sa bude meniť rýchlejšie stlačením a podržaním klávesov.5) Zobraziť / Zmeniť programyStlačte Prog a program pre aktuálny deň je pripravený k zmene.Stlačte tlačidlo Prog znovu pre postúpenie na ďalší deň a zobrazí sa program pre tento deň.Stlačte Prog # pre zmenu programu.Programy 6, 7 a 8 sú užívateľsky definované programy. Môžete použiť ☼ alebo pre zmenu rozdelenia komfortnej aúspornej teploty a h k preskúmaniu nastavenia. Stlačte OK pre návrat do prevádzkového režimu.Použité tlačidlá:K dispozícii je celkom deväť programov, ako je uvedené na obrázku: 8
 9. 9. Program 0 je špeciálny program. Celý deň je nastavený na protizámrznú teplotu (7 ° (Ak je zvolený režim chladenia, C).systém sa vypne. Pozri časť 8, Ovládanie chladiaceho systému.)Programy 1,2 a 3 sú niektoré typické rozvrhy dňa. Môžete si ich vybrať, ak vám vyhovujú.Program 4 nastaví celý deň na komfortnú teplotu, pričom program 5 nastaví celý deň na úspornú teplotu.Programy 6, 7 a 8 sú užívateľsky definované programy. Môžu byť upravené tak, aby vyhovovali Vašim potrebám.Príklad:i. Predpokladajme, že chcete priradiť program 6 na sobotu a chcete nastaviť celý deň na úspornú teplotu s výnimkou od 13:00 do 18:00. Stlačte tlačidlo Prog. Termostat vstúpi do programovacieho režimu a program aktuálneho dňa (t.j. utorok) je pripravený na naprogramovanie. Displej ukazuje, že program nastavený na utorok je program 1 s teplotou o 00:00 nastavenú na úspornú teplotu (15 ° C).ii. Stlačte 4x Prog pre nastavenie ukazovateľa na sobotu:iii. Stlačte Prog # pre zmenu programu z programu 1 na program 6:iv. Teraz môžete nastaviť čas zobrazený pre úspornú teplotu stlačením alebo stlačením tlačidla ☼ pre jej nastavenie na komfortnú teplotu. Alebo môžete použiť tlačidlo h k prechodu času bez zmeny nastavenia. Pretože chceme nastaviť 13:00 až 18:00 na komfortnú teplotu a zvyšok na úspornú teplotu, stlačte tlačidlo od 00:00 do 12:00 pre naprogramovanie úspornej teploty:v. Stlačte h alebo ☼ k presunu blikajúceho bodu na 19:00: 9
 10. 10. vi. Nakoniec stlačte pre nastavenie zvyšnej časti dňa na úspornú teplotu:vii. Stlačením tlačidla OK alebo nestlačením žiadneho tlačidla sa termostat vráti do prevádzkového režimu.Poznámka:i. Programy 0, 1, 2, 3, 4, 5 sú prednastavené programy. ☼ a nemožno použiť na ich editáciu. Ale h je stále aktívne.ii. Deväť programov je spoločných pre všetkých sedem dní. Zahŕňa aj tri užívateľsky definované programy. To znamená, že ak zmeníte jeden z užívateľsky definovaných programov niektorého dňa, rovnaký program na ďalšie dni sa tiež zmení.iii. Nastavenie sa bude meniť rýchlejšie stlačením a podržaním klávesov.6) Reset tlačidloNapravo od tlačidla OK je malý otvor. To je resetovacie tlačidlo. Stlačením môžete resetovať termostat do pôvodnéhostavu:Čas - 00:00:00; Deň - Nedeľa; Teplota - Komfortná: 19 ° Úsporná: 15 ° Progra my - Všetkých sedem dní nastavené C, C;na PROG 1; Užívateľsky definované programy - nastavené na komfortné; Manuálne ovládanie - všetko vymazané;Výstup – VypPoznámka: Nepoužívajte obyčajnú ceruzku pre stlačenie resetovacieho tlačidla, pretože zvyšok grafitu môže spôsobiťskrat a poškodenie termostatu.Výrobok nesmie byť prevádzkovaný v prostredí s vysokým elektrostatickým výbojom (+/-8kV). Užívateľ môže byťpožiadaný o resetovania termostatu.7) Dip prepínačeKeď odstránite predný kryt, nájdete tri malé prepínače (DIP prepínače). Tieto tri prepínače sa používajú na ovládanieteplotného rozpätia, výstupu meškania a systému kúrenia / chladenia. (Termostat môže ovládať chladiaci systém. Viacinformácií nájdite v Časti 8: Ovládanie chladiaceho systému.)7.1 TEPLOTNÉ ROZPATIETeplotné rozpätie je rozdiel medzi teplotou zapnutia a teplotou vypnutia. Možno vybrať teplotné rozpätie 1 ° C alebo 2 ° C,účinok je uvedený v nasledujúcej tabuľke: Teplotné Systém Chladiaci systém rozpätie vykurovania 1°C Zap, keď Tr<=Ts-0.5 Tr>=Ts+0.5 Vyp, keď Tr>=Ts+0.5 Tr<=Ts-0.5 10
 11. 11. 2°C Zap, keď Tr<=Ts-1,0 Tr>=Ts+1.0 Vyp, keď Tr>=Ts+1.0 Tr<=Ts-1,0Ts: nastavená teplota Tr: teplota izbyNapríklad ak nastavíte teplotu na 20 ° C a rozpätie = 1 ° C, bude kúrenie fungova ť, keď izbová teplota klesne na 19,5 ° Ca vypne sa, keď teplota stúpne na 20,5 ° C.7.2 Výstup 5 minútového oneskoreniaKeď sa tento prepínač zapne, vonkajší systém sa zapne len vtedy, keď bol vypnutý dlhšie ako 5 minút. Ak je vybranýchladiaci systém, bude táto funkcia automaticky aktivovaná.7.3, Výber systému kúrenie/chladenieKeď chcete zvoliť, či bude riadené vykurovanie alebo chladenie. Všimnite si, že za normálnych okolností je prevykurovanie komfortná teplota vyššia ako teplota úsporná, zatiaľ čo pre chladiaci systém je to naopak.8, Ovládanie chladiaceho systémuNastavením DIP prepínača sa môže termostat použiť na ovládanie chladiaceho systému. Prevádzka je podobná ako privykurovacom systéme. Existujú však určité rozdiely medzi nimi, ktoré sú uvedené v nasledujúcom zozname:1. Všeobecne komfortná teplota chladiaceho systému je nižšia ako teplota úsporná.2. Prepínanie je obrátené: Termostat zapína systém, keď je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota.3. Neexistuje už protizámrzná teplota. Snehová vločka ( ) a 7 ° nebudú zobrazené. Ak zvolíte program 0, ter mostat C vypne chladiaci systém.4. Minimálna doba cyklu 5 minút je povolená automaticky bez ohľadu na nastavenie DIP prepínača.V balení môžete najsť1 x prijímač 1 x vysielač (termostat)4 x #6 x 1” skrutky 4 x hmoždinky1 x vŕtaciu šablónu 1 x návod na obsluhu2 x LR6 alkalické batérieTechnické dátaSpínanie 0-230V stred. 50Hz, odporové zaťaženie 10 (3)A maxNapájanie 2 x alkalické batérie AAPrevádzková teplota 0˚C - 40˚CRozsah nastavenia teploty 5˚C - 30˚C v 0,5˚C krokochPodmienky uskladnenia -10˚C - 55˚C do 90% nekondenzujúciOchranná teplota pred 7˚CmrazomUpozornenie na vybité batérie 2,6 - 2,8 VPresnosť nastavenia teploty +/- 0,5˚C pri 25˚CPrevádzková vlhkosť 0 až 90% nekondenzujúciČasový displej 24 hodinový 11
 12. 12. Presnosť hodín +/- 70 s za mesiacOchrana Auto vypnutie nad 35˚CPamäť Zadržanie v pamäti: 5 minútSchválenie agentúry CE / R&TTEMikroodpojenie počas Typ 1.B riadenieprevádzkyMenovité impulzné napätie 4kVFrekvencia 868MHz Thermo-control SK s.r.o. Svornosti 43 821 06 Bratislava Tel./Fax: +421 2 45 52 71 04 Mob.: +421 944 451 862 Web: www.thermo-control.sk Email: obchod@thermo-control.sk 12

×