SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
Työsuojelu
  Eeva-Liisa Puska
1
2
Työsuojelun tehtävät
  työntekijöiden terveyden, turvallisuuden
  ja työkyvyn ylläpito ja edistäminen
  työtapaturmien ja ammattitautien
  ehkäisy
  henkisestä hyvinvoinnista ja työssä
  jaksamisesta huolehtiminen
  ergonomian ja työssä kuormittumisen
  huomioon ottaminen
3
Suomessa työsuojelu kattaa

  työn turvallisuuden ja terveellisyyden
  palvelussuhteen ehdot
  henkisen hyvinvoinnin
  johtamisen ja organisaation
  toimivuuden ja tuottavuuden
  yhteistoiminnan
4
Sosiaali- ja terveysministeriö
  kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja
  valvontaa
  edistää työterveyttä ja työturvallisuutta
  osallistuu työsuojelun kansainväliseen
  kehittämiseen
  tekee tunnetuksi alan tavoitteita ja hyviä
  työkäytäntöjä.
5
STM:n työsuojelustrategian
painoalueet
  työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja
  edistäminen,
  työtapaturmien ja ammattitautien
  ehkäisy,
  tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy,
  henkinen hyvinvointi työssä,
  työssä jaksaminen ja
  työn hallinta.
6


  Työsuojelun säädökset
  Työsuojeluviranomaiset valvovat
 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738
 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
 työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44
 Työterveyshuoltolaki 1383/2001
 Työsopimuslaissa on säännökset työnantajan ja
 työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista
 työsuhteessa.
    Säännökset koskevat esimerkiksi syrjintäkieltoa,
    perhevapaita, lomauttamista ja työsopimuksen
    irtisanomista
    tai purkamista.
    Työsopimuslaissa säädetään myös työehtosopimusten
    yleissitovuudesta.
  Yhdenvertaisuuslaki, yksityisyyden suojasta annettu
  laki, työaikalaki, vuosilomalaki,
  tapaturmavakuutuslaki, opintovapaalaki,
  vuorotteluvapaalaki, rikoslaki
7
Työsuojelun viranomaiskenttä
   Sosiaali-  ja terveysministeriö
   - Työsuojeluosasto
   - Terveysosasto
   Työsuojelupiirit
   Muut viranomaiset
   Työ- ja elinkeinoministeriö
   Turvatekniikan keskus
   Säteilyturvakeskus
   Kuluttajavirasto
   Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja
   valvontavirasto
8


     AVI-Työsuojelu
     Aluehallintovirasto
     n työsuojelun
     vastuualueet
1 ja 2    Pohjois-Suomi
3      Länsi- ja Sisä-Suomi
4      Itä-Suomi
5      Lounais-suomi
6      Etelä-Suomi
9
Työsuojelutoiminta työpaikalla
 Työnantaja  vastaa kaikesta työpaikan
 työsuojelusta.
 työympäristön vaaroja ja haittoja on
 jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on
 ryhdyttävä toimiin tapaturmien,
 terveysvaarojen ja muiden
 vaaratilanteiden selvittämiseksi ja
 torjumiseksi.
 Työnantaja perehdyttää työntekijänsä
 työpaikan oloihin ja oikeisiin
 työmenetelmiin sekä
 turvallisuusmääräyksiin.
 Työntekijän on noudatettava määräyksiä
 ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista
 esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
10
Työsuojelun yhteistoiminta
  Työnantaja  nimeää työsuojelupäällikön
  Työntekijät valitsevat
  työsuojeluvaltuutetun ja kaksi
  varavaltuutettua edustajikseen
  työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin
  päin.
  Valtuutettu on valittava, jos työpaikalla
  on vähintään 10 työntekijää.
  Vähintään 20 työntekijän työpaikoille
  valitaan työnantajan, työntekijöiden ja
  toimihenkilöiden edustajista
  työsuojelutoimikunta
11
Työsuojeluvaltuutettu
 Työsuojeluvaltuutettu  on työsuojeluasioissa
 työpaikan työntekijöiden edustaja
 Hän perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa
 koskeviin työsuojeluasioihin.
 Hän osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin.
 Työsuojeluvaltuutettu muistuttaa työntekijöitä
 työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävistä
 asioista
12
TSV:n oikeuksia
 Työsuojeluvaltuutetulla  on oikeus saada
 tietoa ja koulutusta
 Työnantaja vapauttaa työsuojeluvaltuutetun
 säännöllisistä tehtävistään hoitamaan
 työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.
 Jos työpaikalla työskentelee vähintään 10
 työntekijää, työsuojeluvaltuutettu on
 vapautettava vähintään 4 tunniksi kunkin
 neljän perättäisen kalenteriviikon pituisen
 ajanjakson aikana
 Työsuojeluvaltuutetun ansionmenetys
 korvataan
 Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää
 vaarallinen työ
 Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja
13Työsuojelun toimintaohjelma ja riskin arviointi
   Työnantaja  laatii työpaikalle työsuojelun
   toimintaohjelman
    tiedot työpaikan vaaroista ja niiden
    välttämisestä
    Työturvallisuuden organisointi ja vastuun
    jako sekä työkykyä ylläpitävä toiminta ja
    työntekijän ikääntymisen huomioiminen
   Toimintaohjelma perustuu työpaikan riskien
   arviointiin.
    riskit kartoitetaan, päätetään toimista
    niiden poistamiseksi tai hallitsemiseksi
    helpottaa työnantajan toimia
14
 Toimintaohjelman  tavoitteena on kehittää
 työoloja työpaikan omien edellytysten
 mukaan. Se on osa nykyaikaista
 turvallisuusjohtamista.
 Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla
 työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan
 yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä
 pyrkivät edistämään ja tukemaan
 työelämässä mukana olevan työ- ja
 toimintakykyä.
15
Työterveyshuollon tavoitteet
  terveellinen ja turvallinen
  työympäristö
  hyvin toimiva työyhteisö
  työhön liittyvien sairauksien ehkäisy


  työntekijöiden
        työ- ja
 toimintakyvyn ylläpitäminen ja
 edistäminen.
16
Työterveyshuollon toteutusmuotoja
   työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten
   tekeminen
   työterveyshuollon toimintasuunnitelman
   laatiminen
   terveydenseurantatarkastusten tarpeen
   määrittely ja toteutus
   ergonomisten selvitysten tekeminen
   ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen
   työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja
   toteutus
   vajaakuntoisten työssä selviytymisen seuranta


  Halutessaan työnantaja voi ostaa myös
  sairaanhoitopalveluja osaksi työterveyshuoltoa.
17Työntekijän velvollisuuksia
  oltava mukana työpaikan yhteistoiminnassa
  vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa
  häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua
  noudatettava työturvallisuuslakia ja
  työnantajan sen nojalla antamia määräyksiä
  noudatettava saamansa opastuksen ja
  ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja
  suojeluohjeita (koneet, laitteet, kemikaalien
  käsittely), jottei työstä aiheudu vaaraa itselle
  eikä muille työntekijöille
l
              18
   noudatettava   järjestystä ja siisteyttä
   käytettävä tapaturman estämiseksi
   määrättyjä suojavälineitä ja –laitteita
   poistettava mahdollisuuksiensa mukaan
   havaitsemansa vaaraa aiheuttavat viat ja
   puutteellisuudet
   ilmoitettava suojavälineissä, koneissa,
   laitteissa tai työvälineissä olevista
   puutteista esimiehelle ja
   työsuojeluvaltuutetulle
   käytettävä sellaista vaatetusta, ettei siitä
   aiheudu tapaturmanvaaraa
19
  oltava poistamatta tai turmelematta
  tapaturman tai sairastumisen vaaran
  välttämiseksi tarkoitettua laitetta tai ohje- tai
  varoitusmerkintää
  osallistuttava työterveyshuoltolain perusteella
  työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin
  terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen
  alkamista että työsuhteen aikana
  jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa
  työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden
  hengelle tai terveydelle, työntekijällä on
  oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.
20
Lähteitä
  STM2006:16 Työsuojelu
  Suomessa
  WWW. Työsuojelu.fi
  www.finlex.fi
21Työhyvinvoinnin osatekijöitä
             Yhteiskunta


            Perhe ja lähiyhteisöt


            Terveys,
            voimavarat
                          Työympäristö,
                          työvälineet
   Työyhteisö ja         Osaaminen
   työjärjestelyt
22

More Related Content

Similar to Työsuojelu

Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Samuli Sukkula
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaTyöterveyslaitos
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Työterveyslaitos
 
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010guestafb287
 
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksiEpäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksiTJS Opintokeskus
 
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössäTapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössäTyöterveyslaitos
 
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenPotilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenTyöterveyslaitos
 
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänään
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänäänSuomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänään
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänäänTyöterveyslaitos
 
Sote oppimisympäristönä, Aira Rajamäki
Sote oppimisympäristönä, Aira RajamäkiSote oppimisympäristönä, Aira Rajamäki
Sote oppimisympäristönä, Aira RajamäkiTHL
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKela
 
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyöterveyslaitos
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Tyoelama2020
 
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojelu
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojeluAitta mitä on sosiaalinen työsuojelu
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojeluTyöterveyslaitos
 

Similar to Työsuojelu (20)

SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseenSAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
SAK:n opas työterveyshuollon järjestämiseen
 
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
Työturvallisuuslain soveltaminen henkilökohtaisen avun työnantajille ja heidä...
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressaTyöterveyshuolto pähkinänkuoressa
Työterveyshuolto pähkinänkuoressa
 
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamistaOsa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
Osa 5 Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista
 
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
Arto Laine: Työyhteisön toiminnan edistäminen työterveyshuoltolain valossa
 
Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811Ttk työterveyshuolto 030811
Ttk työterveyshuolto 030811
 
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
Kuntakierros Esitys Am Ani Mikko 18 3 2010
 
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksiEpäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
 
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössäTapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
Tapaturman ja sairastumisen vaara kaivostyössä
 
Päihdehaitat hallintaan!
Päihdehaitat hallintaan!Päihdehaitat hallintaan!
Päihdehaitat hallintaan!
 
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminenPotilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen
 
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänään
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänäänSuomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänään
Suomaa, Tulevaisuuden perusta rakennetaan jo tänään
 
Sote oppimisympäristönä, Aira Rajamäki
Sote oppimisympäristönä, Aira RajamäkiSote oppimisympäristönä, Aira Rajamäki
Sote oppimisympäristönä, Aira Rajamäki
 
Lindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja KoivuLindström Oy Case Merja Koivu
Lindström Oy Case Merja Koivu
 
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminenKuntoutusyhteistyö korvaaminen
Kuntoutusyhteistyö korvaaminen
 
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunkiTyökyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
Työkyvyn tukemisen malli, Nurmi, Raision kaupunki
 
Monni Tiina-Mari, TKK Organisaation rakenteiden kehittämisen näkökulma
Monni Tiina-Mari, TKK Organisaation rakenteiden kehittämisen näkökulmaMonni Tiina-Mari, TKK Organisaation rakenteiden kehittämisen näkökulma
Monni Tiina-Mari, TKK Organisaation rakenteiden kehittämisen näkökulma
 
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
Pasanen työelämä 2020 ja ttl 291014
 
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojelu
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojeluAitta mitä on sosiaalinen työsuojelu
Aitta mitä on sosiaalinen työsuojelu
 

More from omniatopo

Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademyVastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademyomniatopo
 
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2omniatopo
 
Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015omniatopo
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copyomniatopo
 
Myyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaMyyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaomniatopo
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10omniatopo
 
Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.omniatopo
 
Webinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaWebinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaomniatopo
 
165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opasomniatopo
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421omniatopo
 
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421omniatopo
 
Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0omniatopo
 
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20omniatopo
 
Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11omniatopo
 
003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)omniatopo
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002omniatopo
 
002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)omniatopo
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)omniatopo
 

More from omniatopo (20)

Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademyVastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
Vastuut velvollisuudet oikeudet eliademy
 
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
Tuhat mahdollisuutta 191105_webinaarit 1 ja 2
 
Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015Webinaari projektijohtaminen 06102015
Webinaari projektijohtaminen 06102015
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
 
Some omnia
Some omniaSome omnia
Some omnia
 
Myyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelmaMyyntiteatterin ohjelma
Myyntiteatterin ohjelma
 
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
Kutsu, jälkimarkkinoinnin valmennus 1.10
 
Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.Tuhat askelta 29.10.
Tuhat askelta 29.10.
 
Webinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidostaWebinaarit kirjanpidosta
Webinaarit kirjanpidosta
 
165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas165456 arvioinnin opas
165456 arvioinnin opas
 
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
Askel sisäinen tuotteistaminen salpaus webi-20150421
 
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
Askel myyntihenkisyys salpaus webi-20150421
 
Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0Tuotteistajan nimiopas 2.0
Tuotteistajan nimiopas 2.0
 
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
Noste tuotteistamo omnia-2015-02-20
 
Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11Opso diat tpo 3.11
Opso diat tpo 3.11
 
003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)003(tuotteistaminen 10 2014)
003(tuotteistaminen 10 2014)
 
Workshop 2
Workshop 2Workshop 2
Workshop 2
 
Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002Askel myynti esitys ari n_20141002
Askel myynti esitys ari n_20141002
 
002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)002(salpaus 11 9)
002(salpaus 11 9)
 
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
003(lahti liiketoiminta suuntaaminen)
 

Työsuojelu

 • 1. Työsuojelu Eeva-Liisa Puska 1
 • 2. 2 Työsuojelun tehtävät  työntekijöiden terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn ylläpito ja edistäminen  työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy  henkisestä hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta huolehtiminen  ergonomian ja työssä kuormittumisen huomioon ottaminen
 • 3. 3 Suomessa työsuojelu kattaa  työn turvallisuuden ja terveellisyyden  palvelussuhteen ehdot  henkisen hyvinvoinnin  johtamisen ja organisaation toimivuuden ja tuottavuuden  yhteistoiminnan
 • 4. 4 Sosiaali- ja terveysministeriö  kehittää työsuojelun lainsäädäntöä ja valvontaa  edistää työterveyttä ja työturvallisuutta  osallistuu työsuojelun kansainväliseen kehittämiseen  tekee tunnetuksi alan tavoitteita ja hyviä työkäytäntöjä.
 • 5. 5 STM:n työsuojelustrategian painoalueet  työ- ja toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen,  työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy,  tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy,  henkinen hyvinvointi työssä,  työssä jaksaminen ja  työn hallinta.
 • 6. 6 Työsuojelun säädökset Työsuojeluviranomaiset valvovat  Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738  Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44  Työterveyshuoltolaki 1383/2001  Työsopimuslaissa on säännökset työnantajan ja työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista työsuhteessa.  Säännökset koskevat esimerkiksi syrjintäkieltoa, perhevapaita, lomauttamista ja työsopimuksen irtisanomista tai purkamista.  Työsopimuslaissa säädetään myös työehtosopimusten yleissitovuudesta.  Yhdenvertaisuuslaki, yksityisyyden suojasta annettu laki, työaikalaki, vuosilomalaki, tapaturmavakuutuslaki, opintovapaalaki, vuorotteluvapaalaki, rikoslaki
 • 7. 7 Työsuojelun viranomaiskenttä  Sosiaali- ja terveysministeriö - Työsuojeluosasto - Terveysosasto  Työsuojelupiirit  Muut viranomaiset  Työ- ja elinkeinoministeriö  Turvatekniikan keskus  Säteilyturvakeskus  Kuluttajavirasto  Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • 8. 8 AVI-Työsuojelu Aluehallintovirasto n työsuojelun vastuualueet 1 ja 2 Pohjois-Suomi 3 Länsi- ja Sisä-Suomi 4 Itä-Suomi 5 Lounais-suomi 6 Etelä-Suomi
 • 9. 9 Työsuojelutoiminta työpaikalla  Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta.  työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.  Työnantaja perehdyttää työntekijänsä työpaikan oloihin ja oikeisiin työmenetelmiin sekä turvallisuusmääräyksiin.  Työntekijän on noudatettava määräyksiä ja ilmoitettava havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle.
 • 10. 10 Työsuojelun yhteistoiminta  Työnantaja nimeää työsuojelupäällikön  Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen työnantajaan ja työsuojeluviranomaisiin päin.  Valtuutettu on valittava, jos työpaikalla on vähintään 10 työntekijää.  Vähintään 20 työntekijän työpaikoille valitaan työnantajan, työntekijöiden ja toimihenkilöiden edustajista työsuojelutoimikunta
 • 11. 11 Työsuojeluvaltuutettu  Työsuojeluvaltuutettu on työsuojeluasioissa työpaikan työntekijöiden edustaja  Hän perehtyy oma-aloitteisesti työpaikkaansa koskeviin työsuojeluasioihin.  Hän osallistuu työpaikan työsuojelutarkastuksiin.  Työsuojeluvaltuutettu muistuttaa työntekijöitä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistävistä asioista
 • 12. 12 TSV:n oikeuksia  Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada tietoa ja koulutusta  Työnantaja vapauttaa työsuojeluvaltuutetun säännöllisistä tehtävistään hoitamaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä.  Jos työpaikalla työskentelee vähintään 10 työntekijää, työsuojeluvaltuutettu on vapautettava vähintään 4 tunniksi kunkin neljän perättäisen kalenteriviikon pituisen ajanjakson aikana  Työsuojeluvaltuutetun ansionmenetys korvataan  Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus keskeyttää vaarallinen työ  Työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuoja
 • 13. 13 Työsuojelun toimintaohjelma ja riskin arviointi  Työnantaja laatii työpaikalle työsuojelun toimintaohjelman  tiedot työpaikan vaaroista ja niiden välttämisestä  Työturvallisuuden organisointi ja vastuun jako sekä työkykyä ylläpitävä toiminta ja työntekijän ikääntymisen huomioiminen  Toimintaohjelma perustuu työpaikan riskien arviointiin.  riskit kartoitetaan, päätetään toimista niiden poistamiseksi tai hallitsemiseksi  helpottaa työnantajan toimia
 • 14. 14  Toimintaohjelman tavoitteena on kehittää työoloja työpaikan omien edellytysten mukaan. Se on osa nykyaikaista turvallisuusjohtamista.  Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoimintaorganisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistämään ja tukemaan työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä.
 • 15. 15 Työterveyshuollon tavoitteet  terveellinen ja turvallinen työympäristö  hyvin toimiva työyhteisö  työhön liittyvien sairauksien ehkäisy  työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.
 • 16. 16 Työterveyshuollon toteutusmuotoja  työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen  työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen  terveydenseurantatarkastusten tarpeen määrittely ja toteutus  ergonomisten selvitysten tekeminen  ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen  työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteutus  vajaakuntoisten työssä selviytymisen seuranta Halutessaan työnantaja voi ostaa myös sairaanhoitopalveluja osaksi työterveyshuoltoa.
 • 17. 17 Työntekijän velvollisuuksia  oltava mukana työpaikan yhteistoiminnassa  vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua  noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla antamia määräyksiä  noudatettava saamansa opastuksen ja ohjeiden mukaisesti turvallisuus- ja suojeluohjeita (koneet, laitteet, kemikaalien käsittely), jottei työstä aiheudu vaaraa itselle eikä muille työntekijöille
 • 18. l 18  noudatettava järjestystä ja siisteyttä  käytettävä tapaturman estämiseksi määrättyjä suojavälineitä ja –laitteita  poistettava mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet  ilmoitettava suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle  käytettävä sellaista vaatetusta, ettei siitä aiheudu tapaturmanvaaraa
 • 19. 19  oltava poistamatta tai turmelematta tapaturman tai sairastumisen vaaran välttämiseksi tarkoitettua laitetta tai ohje- tai varoitusmerkintää  osallistuttava työterveyshuoltolain perusteella työkyvyn arvioimiseksi tehtäviin terveystarkastuksiin sekä ennen työsuhteen alkamista että työsuhteen aikana  jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä.
 • 20. 20 Lähteitä  STM2006:16 Työsuojelu Suomessa  WWW. Työsuojelu.fi  www.finlex.fi
 • 21. 21 Työhyvinvoinnin osatekijöitä Yhteiskunta Perhe ja lähiyhteisöt Terveys, voimavarat Työympäristö, työvälineet Työyhteisö ja Osaaminen työjärjestelyt
 • 22. 22