Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte Clau

539 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte Clau

 1. 1. Projecte Clau Un projecte de corresponsabilitat socio-educativa Districte IV de l’Hospitalet de Llobregat Barris: La Florida i Les Planes
 2. 3. Serveis implicats en el projecte <ul><li>El Centre municipal de Serveis Socials d’Atenció Primària del districte IV. </li></ul><ul><li>L’Esplai a La Florida, entitat que pertany a la Federació Catalana de l’Esplai. </li></ul><ul><li>Les escoles públiques i concertades de primària del districte. </li></ul>
 3. 4. Dades generals del districte <ul><li>Situat a la zona nord de l’Hospitalet </li></ul><ul><li>Esta format pels barris: La Florida i Les Planes </li></ul><ul><li>Població: 45.698 habitants </li></ul><ul><li>Infants: 7.450 dels quals 3.410 tenen entre 3 i 11 anys. </li></ul><ul><li>Es tracta d’un dels districtes de la ciutat que presenta un nombre més elevat d’indicadors socials de risc. </li></ul><ul><li>* Segons el padró de 2007 </li></ul>
 4. 5. Factors que conflueixen en la implantació del projecte <ul><li>L’existència al barri d’una entitat com és l’Esplai La Florida amb molta experiència al barri en l’organització d’activitats de lleure. </li></ul><ul><li>La necessitat, detectada per les escoles públiques, de nens i nenes que estan sols per les tardes perquè els adults referents treballen i no formulen demanda als serveis socials. </li></ul><ul><li>Un augment de les demandes a Serveis Socials d’ajuts econòmics per activitats de lleure . </li></ul>
 5. 6. Descripció del projecte <ul><li>Dirigit a infants de 3 a 11 anys sense referent adult per les tardes i amb una família que no pot assumir el cost econòmic d’una activitat de lleure. </li></ul><ul><li>L’esplai es fa càrrec de la recollida dels infants als diferents centres escolars. </li></ul><ul><li>Els infants queden totalment integrats en les activitats ordinàries de l’esplai. </li></ul><ul><li>L’educació en el lleure com una peça CLAU del desenvolupament. </li></ul>
 6. 7. Objectius del projecte <ul><li>Aconseguir que els nens i nenes escolaritzats als barris de La Florida i Les Planes que es trobin sense referent adult per les tardes puguin rebre una atenció educativa adient i positiva prevenint situacions de risc. </li></ul><ul><li>Facilitar un context educatiu que afavoreixi un desenvolupament dels interessos, de les capacitats i de les aptituds dels infants, incorporant-los en la dinàmica de l’esplai i fent-los participar en grups oberts, tallers i altres activitats educatives. </li></ul><ul><li>Facilitar la conciliació d’horaris familiars i laborals a les famílies amb dificultats econòmiques. </li></ul><ul><li>Consolidar la corresponsabilitat entre els agents implicats pel que fa a la detecció d’aquest tipus de situació, l’organització d’activitats i la coordinació. </li></ul>
 7. 8. Desenvolupament del projecte <ul><li>Fa tres anys es comença a dissenyar i es posa en funcionament pels infants escolaritzats als centres públics de primària que ho necessitaven. </li></ul><ul><li>El curs passat (2006-2007) s’ha ofert també als centres concertats de primària, integrant-los en les diferents reunions. </li></ul><ul><li>Actualment, el projecte s’ofereix a tots els nens i nenes del districte escolaritzats als 9 centres de primària. </li></ul><ul><li>El nombre d’infants que s’han beneficiat del projecte aquest curs ha oscil·lat entre 60-65. </li></ul>
 8. 9. Circuit <ul><li>1. Detecció : L’escola, l’esplai i/o els serveis socials detecten un possible infant amb perfil CLAU. Indicadors: </li></ul><ul><ul><li>marxa sol a casa, té claus de casa. </li></ul></ul><ul><ul><li>marxa amb un germà més petit del que s’ha de fer càrrec. </li></ul></ul><ul><ul><li>sovint se’l veu sol pel carrer. </li></ul></ul><ul><ul><li>expressa que a les tardes esta sol a casa. </li></ul></ul><ul><li>2. L’escola i l’esplai realitzen una entrevista conjunta per tal de confirmar la necessitat abordant diferents aspectes com: </li></ul><ul><ul><li>disponibilitat de la família extensa. </li></ul></ul><ul><ul><li>ingressos insuficients per cobrir el cost ordinari. </li></ul></ul><ul><ul><li>horaris laborals del pare i de la mare. </li></ul></ul><ul><ul><li>condicions de l’habitatge. </li></ul></ul><ul><li>Se li expliquen les condicions i els requisits. </li></ul><ul><li>Si es van detectant en un nen/a altres necessitats, continua participant de les activitats però l’ajuda econòmica queda condicionada a un pla de treball pactat amb la família des dels Serveis Socials. </li></ul>
 9. 10. Metodologia de la intervenció en xarxa <ul><li>1- Reunió de la Comissió d’Admissions : a principi de curs es reuneix aquesta comissió on estan representats tots els serveis. Es decideixen els infants del curs anterior que continuaran beneficiant-se del projecte i es selecciona els nous candidats tenint en compte també l’oferta d’altres activitats del Pla Educatiu d’Entorn. </li></ul><ul><li>Altres necessitats detectades durant el curs no passen per la comissió sinó que, si es confirma la necessitat, s’incorporen directament. </li></ul><ul><li>2- Reunió de seguiment del projecte : es realitza a meitat de curs amb tots els serveis implicats per tal d’abordar dificultats que poden haver sorgit. </li></ul><ul><li>3- Reunió de valoració a final de curs on es revisa el desenvolupament del projecte al llarg del curs escolar, i els aspectes i propostes de millora. </li></ul><ul><li>4- Un cop al any es convoca una reunió informativa amb tots els agents implicats (AMPAS incloses) per mantenir-los informats de les activitats. </li></ul><ul><li>5. Coordinacions de caire trimestral entre els Serveis Socials i l’Esplai que es realitzen en funció de les qüestions a resoldre (seguiment de pressupost, cobertura activitats d’estiu). </li></ul>
 10. 11. Valoracions <ul><li>Per les famílies amb dificultats econòmiques és un suport accessible per poder conciliar l’atenció als infants amb els horaris laborals. </li></ul><ul><li>Als infants els facilita una atenció educativa positiva pel seu creixement. </li></ul><ul><li>Per les escoles és un recurs àgil quan detecten que un menor està sense referent adult per les tardes. </li></ul><ul><li>Per l’esplai és una via per estar més present com a recurs en el barri. </li></ul><ul><li>Pel Centre Municipal de serveis Socials permet atendre les demandes econòmiques de les famílies des d’un context normalitzat. </li></ul><ul><li>El coneixement i la col·laboració entre els serveis implicats ha millorat. </li></ul>

×