Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Servei d'acollida al Ripollès

583 views

Published on

Presentació de Núria Perpinyà, del Punt Òmnia Eudald Graells, sobre el servei d'acollida de persones nouvingudes que duu a terme en col·laboració amb el Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Servei d'acollida al Ripollès

 1. 1. Servei dacollidaConeixement de l’entorn
 2. 2. Des de l’any 2007 fins al 2011, el Servei d’Acollida delRipollès comptava amb un agent d’acollida que realitzavales tasques d’acollida, orientació i informació per a lespersones nouvingudes als municipis de la comarca.Degut a una reducció pressupostària per part de laGeneralitat de Catalunya, el Consorci de Benestar Social delRipollès reorienta el servei sense comptar amb cap agentd’acollida.AntecedentsI Per què és important seguir ambaquest servei?
 3. 3. Durant el 2010 el Servei d’acollida va atendre 228 personesnouvingudes al Ripollès.De gener a juliol del 2011, es van realitzar 140 entrevistesd’acollida en total.Tanmateix un gran nombre de persones immigrades, tot i fertemps que viuen a la comarca, continuen presentant undesconeixement important de l’entorn on viuen.a partir del 30/6/11la formació de Coneixement del’entorn és imprescindible per a totes aquelles personesque hagin de tramitar una autorització de residènciaper arrelament social al municipi, o bé que hagin derenovar la seva autorització justificant l’esforçd’integració al municipi.Perquè...
 4. 4. Com sorgeix la idea deinvolucrar el Punt Òmniaen aquest servei?
 5. 5. Tècnica Ciutadania no pot assumir la tascax accés de feinaProjecte SAC, inclusiu i innovador en el sentit que promou lautilització d’equipaments i serveis destinats a tota la ciutadaniaposant especial atenció a l’ús de les TIC per a facilitar l’autonomiapersonal.Treball enPunt Òmnia
 6. 6. Facilitar l’acollida de les persones nouvingudes als municipis delRipollès i agilitzar el seu procés d’incorporació a la societat enigualtat d’oportunitats.Conèixer i familiaritzar-se, el més ràpidament possible, ambl’entorn on viuen les persones nouvingudes al Ripollès.Consolidar aspectes formatius bàsics (culturals, lingüístics iespecífics) que permetin una major autonomia de la persona.El Servei té un enfocament inclusiu i innovador en el sentit quepromou la utilització d’equipaments i serveis destinats a tota laciutadania posant especial atenció a l’ús de les TIC per afacilitar l’autonomia personal.Objectiu
 7. 7. Destinataris Persones immigrades nouvingudes ques’empadronen als municipis del Ripollès. Persones que, tot i fer temps que viuen almunicipi, desconeixen aspectes importants del’entorn. Persones que hagin de tramitar unaautorització de residència per arrelament socialal municipi. Persones que hagin de renovar la sevaautorització justificant l’esforç d’integració almunicipi.
 8. 8. Metodologia Des de Serveis Socials o empadronament es deriva la persona al SAC, és adir al Punt Òmnia. L’ educadora del Punt Òmnia Eudald Graells de Ripoll, és la responsable derealitzar l’acollida i el Pla de Treball Individual (PTI) de cada persona. Pertant, l’itinerari formatiu s’individualitza a fi de garantir l’optimització màxima enl’adequació a les necessitats específiques de cadascú. La metodologia emprada és l’autoaprenentatge a través de les TIC Juntament amb àrea de ciutadania del Consorci de Benestar Social s’haneditat uns Materials (PPT) per poder treballar els coneixements que calsuperar en la prova.www.cbsripolles.cat i al Punt
 9. 9. Coneixement de l’entorn: tracta sobreaspectes generals de la societat catalana,els valors i les normes de civisme iconvivència, on subiquen i com funcionenels serveis, etc.Llengua: aprenentatge i pràctica de lallengua catalana.Coneixements específics: familiaritzacióamb les noves tecnologies, recerca defeina, etc.Continguts
 10. 10. Materials Llengua Cultura Tradicions La població La comarca El país Reciclatge
 11. 11. PROVAI al final Què?permetrà aconseguir unCertificat d’Aprofitamentd’AcollidaSi no supera la prova, s’hauràde revisar el PTI i reiniciar laformació.

×