Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
i, PE.-;..i.iR.l JOIlORJAB;lT;1 l>l:LAJ,4                                       i; ...
2                       BahagianA1 Konsep Bandar Selamat diwujudkan di karvasanpetempatanbagi menja...
qn    q                                  Pelha i n:I lran n:r-niasaandikentban skar ...
2. Transformasidalam bidang sukanboleh dilaksanakan                         menerusi       ...
i l i ;  n -i enii        Negara ketandusan atlit muda )ang inampu                       m...
6                           BahagianB3  Belakangan kes tanahruntuh menjadipolemik keranakadar...
Kerosakan                                   hartabeni:                 ...
84. Teknologi      berkonsepkan           halal-biobolehmen-iamin                     ...
9                          Bahagian CPiiir dua sc:tlari cialani bahagian ini: satu daripadasoalan...
105 (b) "....sistempengangkutan              awam yang berorientasikanreliabiliti yang tinggi dan dapa::nnum...
t26    (b) "Penciptaanteknologi baru dan kaedahrawatanterkini menjadikanteknologi perubatan semakincanggih menghadapip...
116   (a) "Kebanyakan aktiviti harian manusia seperti pembersihanrumah, pengawalanseranggaperosak dan penjagaanserta keb...
Bahagian DJswab satu soalan sohaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas gref,             ...
T4SkemajawapanGraf Garis Segaris            Malavsia : Perubahan PenqeluaranProduk utama Terpilih dari Tahun 20...
15                         ProdukUtamaTerpilih dari Tahun2005                   ...
lo      maklumat dalam petikan di bawah,sediakangraf yang sesuaiuntuk menunjukkanB Berdasarkan           ...
11 8. Skema jarvapanGraf Bar Piramid Komponen       Negeri Johor: Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Umur, Etnik dan ...
18                     hor: Jumlah P                  DaerahPontian        Ku...
19                            Bahagian                            ...
.!JSkemaJawapanPengenalan Jadualberkenaan     :        menieiaskan                   :3r:an...
21                 - Jari Rl,I.13 (2007)meningkat                        ,iuta  ...
22 10 Berdasarkan      jelaskanbagaimana       rajahdi bawah,        pelaksanaan           ...
aa                                z)   Skema Jawapan.   Pelaksanaan Malaysia     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

65488304-SKEMA-PERCUBAAN-STPM-PENGAJIAN-AM-KERTAS-2-JOHOR-2011

1,956 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

65488304-SKEMA-PERCUBAAN-STPM-PENGAJIAN-AM-KERTAS-2-JOHOR-2011

 1. 1. i, PE.-;..i.iR.l JOIlORJAB;lT;1 l>l:LAJ,4 i; l?,1;.. . : ; . . , . i , . t 1..1...1.1.I . F, :. r) l )ltl i; : i. i . r;irPERCTB STPl 7 L-i . : ii.1 .,1 l l: i,.i, l Pl:i. t 1 , 1 . . . . . Itl1 1 8,,iT,4,PEL.,1i..1 ] t E L . - i - i . : ;.).. . -i..i ;.,1!1.:ll : P l.l..1./l l .1 IL!..1r. i.:. . .. ". ;t:) B;17-;1t ELIJ,4 ] ,i.1 P .t PEL..i,; ;:.-. -;tJr J.-18,.17.-11 PEL1h} PIL.l.i..i2..,"-;..: t-E, t,l.i I i. i,,J o I I o I i,J.I t3. 1. PL,,.. :.,]. . a i-, 1!, 1..!. :, JABATAN PELAJARAI JOHOR : t:t:!;tJ:1t:/ .t.O^t.J.?t1JA.tJ,41 tt..l^ to tt J-iij ,.1i: ttt.,.1.t.t .tot -.. -.,-,i1i, -lOtlOl? J.lll.1l..11 i. l ::_ ;i1R . + t r J O lloR J,48,41..1i - i ; l N J O l l O R . / , 4 | J . . i i , 1 . . a :,-iJil R-l J O l/ O R .1.l B.lT..14 PENGAJIAN AM !,4roHOR.t..ilt..lr.1". . . . i,i.,." . L.!...i,1..i ^ .1 H o J? .Ll lj,1l;l A l?.,1 o i):. : ^, PEL.,IJARA^ .lOIlOR J.;{ 8.17.14 KERTAS 2 ,;!,i.11,if1,i.;|,i,lfil DI;! : .. a PEL,4 R,,1 .tO H OR J;l R;lf;l J..1 f ESF,T /1 ltin,toHot?.tAlt,)t;t ! . , i - ! !. ?:... .,.,,.1 l , l . , ^t . i P8t,.1J,4RAN.lOltOR IJ,17 JA ,4A ,AN JOHOk J.4tJ.4 L4A J1,L.1i.-,; -,r. : ; -| ;. ii..,.--i:l I;,.;.,1 It Lt.ltR,,IN JOl-lOR J.l IJ..1l..1^, tt.:.J,.:tJt<tti ./U n U t( .ltt IJ/I t ;t i rt:t..,,t,t.,t N ./O l lOR J.ll].4f..1^ I [: 1..,1 R;i .i o,:j Ct,r. tl tl..l J,4 : i - i L 1 PEL.1,/.1 iv,/O f I OR R.l .1.4 T.4 PE L,4.t..1 ./Oi ! O i.: R.4 R.-1,- ,E,ti PELA.H II,4A; ,t, J..l ^ l> B.,lt.1^ 1!,,1J) . .lO i lO i. ll.4,.i 8,.iT.4, ti t.,4,1..1I: .to Ho P R.,t ,/,t ,1I I )l: l-;1.1.l J O Il O Ii 8.11 l?.4..1..t .4 PDL..1J,1IUItr: B.lT JOIIO t?.1.-11].1L.1I ;1R.-l J O l / O R PEL.4.1 tr ^,/..1 .,t I I 1..1.1.1 Otl Ol? 8,4,1 l?.1 i,1 l} i 1.. I?.-1 .IO l / ( ) I?./,1 /,1, 1li l./.1,.1 :!.l () | I O ll I 1,1..1 t B.l ll..l ^ SIJIL TI]GGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN PE]VIEzuKSA SAHAJA AMARAN Peraturanpemarkahan SULIT. ini Kegunaannya khususuntuk pemeriksayang berkenaansahaja. maklumat dalam peraturan Sebarang pemarkahanini tidak bqleh dimaklumkankepada Peraturan sesiapa. pemarkahan tidak b,o1:ir ini dikeluarkandalam apa-apabentuk media. peraturan pemark€han I crcc,-, L- $:;i:::.i::T..1:rrrarrmenP E RCUB A A NS T PM 9 OO/2e 20i I Hak JPNJ Cipta S[ .LJT- a
 2. 2. 2 BahagianA1 Konsep Bandar Selamat diwujudkan di karvasanpetempatanbagi menjamin kesejahtei"r *;irln@lsetempat. Bincangkan.SkemajawapanPengenalanKonsepBandarSelamatdilaksanakan kehidupan bagi mewujudkansuasana yang selamat dan mengurangkankadar jenayah kepada tahap yang paling minima. Konsep Bandar Selamat ini berasaskankepada sloganbahawapencegahan adalahlebih baik daripadapenghapusanjenayah Bil Idea Huraian Kebaik an: Penurunan j kadar enayah . Kawasan petempatanlebih selamat o Tumpuanpenduduk, jaminan keselamatan . Kawasan tumpuan penjenayahdibina pondok polis/ penggera keselamatan/ CCTV/ lampui tempatletakmotosikalberkunci . Kadarjenayah dapatdikurangkan z. Laluan awam tidak terhalangdaripada . Memudahkan pengguna untuk mencari pandangan umum lokasi/perjalanan . Mengurangkan risiko kemalangan4enayah . Menambah keyakinan pengguna menggunakan kemudahanawam r Contoh, pemasangan papan-papaniklanltanda- tandajalan tidak mengganggu laluan/pandangan umum J. kawasan Menjaminkebersihan r Petempatanlebih lestari komuniti . Risikojangkitanpenyakit lebihrendah . Pelupusanbahanbuangan lebihterancang . Bandarlebih bersih . Kawasan-kawasankotor, semak dan terlindung denganlebih sistematik diselenggara A jiwa Menjaminkeselamatan . Mengurangkan kadar curi ragut dan kemalangan jiwa . Menjamin kerancakan industripelancongan . Rel penghadang/pagar (bollard) dibina bagi pejalankaki danjalan bermotor 5. Peningkatan kerjasama komuniti . Perpaduan komuniti lebih akrab setempat r Kerjasamadapatdimantapkan o Konsep lMalaysia mudahdijayakan r Aktiviti kemasyarakatan/sosiallebih aktif e Pendidikankesedaran awam 6. kesesakan Mengurangkan ialan raya . Perjalananmenepatimasa r Hubunganantarabandarlebih bersepadu . Sistempengangkutan awam lebih efisyen . Motosikal dan kereta disita jika diletakkan di laluan pejalan kaki dan kaki lima premis perniagaan ILi hat sebel] r h STLtrT* s
 3. 3. qn q Pelha i n:I lran n:r-niasaandikentban skar Peningkatan pendapatanpenduduk Menjanaekononr seternpai i Aktiviti perniagaan keciian ci-ialar.::: :.1 dan lokasitangsebelLrtn s:::. .::- -- ,,: ini : - - - . : : : , .-l t-,,.::.l id i Ba n d a r S e l a mat akan hanya tercapai seki ranva segai a ::: r::rl , " 3rq - : - - i : r - - : ::" a i , :a n s o s i a l d a p a t d i s e m p urnakandenganj ayanl a.PE RCUB A A N S T PM 9 OO/2€ l 0 l I H a k C i p t aJ P NJ {
 4. 4. 2. Transformasidalam bidang sukanboleh dilaksanakan menerusi DasarlMurid lSukan. a::-- TWg-Tri.r.pelbagai cabaran terusmelandabidangini. Bincangkan.SkemajawapanPendahuluanDasar lMurid lSukan menekankan penglibatan setiapmurid dalam aktiviti sukan.Penglibatan lebih inimenjuruskepadapenyeftaan, penglibatan, pemahaman dan pengetahuan mengenaisukan berkenaan tanpamementingkan prestasimereka. Oleh itu, bermula dari tahun 2011, semua murid dan pelajar diwajibkanmengambilsekurang-kurangnya jenis sukan. satu Bil Idea Hu ra ia n A. Transformasi : I Kerangkapenilaianyang . Bagi mengukur keberkesanan pelaksanaan aktiviti komprehensif sukan . Pemberianlima markah daripada I 091, markahyang diperuntukkan untuk kokurikuium - syarat kemasukan IPTA ke l. .tktir iti dilaksanakan sepanjang Berdasarkan aktiviti rumahsukandan kelabsukan talur Kejohanan tahunan olahragasekolahyang didahulur oleh kejohanan merentas desadan sukantara menjadi aktiviti terassukandi sekolah Penganiuran pelbagaipertandingan . Pertandinganperingkat dalaman - antara tingkatan, kelas.rumah.kelabsukansekolah dan dorm asrama . Penyertaandalam kejohananMSSD, MSSN, MSSM atauperingkatantarabangsa o Memnerbanvakkan MemperbanyaKKan pertandtngan nertandinsan antara seKolan sekolah Gelanggang untukmemilihatletmewakilinegara 4. setiapmurid Penyertaan . Programsukanuntuk semuayang mewajibkansetiap murid terlibatdalamsekurang-kurangnya sukan satu . Memfokuskankepadamurid kurang/tidakaktif . Murid boleh menyertai lebih daripada satu sukan mengikutkemampuan sukanyang ditawarkan dan . Mengilapbakatmurid yang berpotensi 5, pelbagaipihak Penglibatan o Ibu bapa dan agensi luar/ rakan sukan diealakkan menyumbang kepadapembangunan sukansekolah . Sumbansan NGO B. Cabaran : 6. Kekurangansumberkewangan . Kekurangansumberpenajaan . jenis sukan Tidak berminatuntuk menajasesetengah . Tidak menguntungkan keranapenajaan tidak menarik pengguna untukmembeliprodukkeluaran merekaPERCUBAAN STPM9OO/2 ILihat sebelah j..:r- -: C i a t aJ P NJ SULIT* n
 5. 5. i l i ; n -i enii Negara ketandusan atlit muda )ang inampu menggantikan sedia atlit adasepertisukanbadminton Atlit muda kekurangan semangat juane r attl :inggi - kepentingan material lebilr diutamaxar,Ceripada pengorbanan untuk negara Galakan yangkurangkerana mensanggap sukai, boleh menjejaskan akademik Terlalubergantung kepadaatletsediaala tua Pe moral :rnasalahan Terdapat segelintir atlet terbabil dalam penyalahgunaan dadah ttntttk menantbahkektratan ilau luj uan penagilnn-- ntelrjeJ?SkA| rEp r u-ra-sr pencapaian atletdi peringkatdalamdan Iuarneqara Sesetengah jenis sukansepertisukanbola sepakvang terlibat dalam gejala rasuah/ sogokan anq menjejaskan kualiti atlet terbabit di samping mencemarkan namabaik ienis sukanberkenaan permainanmerosot Mutu sesetengah o Sesetengah jenis sul<an terus mengalamikemerosctan berbanding sesetengahnegara seperti sukan bola sepak yang mengalami kemerosotan berterusan berbanding dengannegara Korea danJepun o Prestasiatlet tidak menunjukkanperubahan jaguh - kampung o Semangat juang yang rendah berbandingatlet luar negara penonton 10 . Kekurangan o Hilang minat untuk menyokongacarasukan negara dan lebih memberiperhatian kepada pasukanluar o Penonton hilang keyakinanterhadapkemampuan atlet negarakita r Atlet kurang bersemangat kerana kurang sokongan penonton . Sumberkewangan untuk kemajuansukanhasiljualan tiket berkurangan sukan Persatuan/kelab . Pihak pengurusanlebih mementingkan jawatan dan kedudukan berbanding usaha untuk meningkatkan mutu sukan . Pemilihan jawatan tertinggi tidak berdasarkan kepakaran, sebaliknya mengutamakan kedudukan/ pengaruh/keturunan . Pilih kasih atau prejudis dalam pemilihan atiet sehingga atlet yang tidak berkelayakan dipilih untux mewakiii negarasedangkan atlet yang lebih ialalr diketepikan . Sifat kenegerian yang mengutamakan atle: l::la::::- negerisendiriKesimpulanDasarlN,lurid generasiyang lSukan mampumelahirkan kerara;-r-": :::;"::;- :r::* lebihsihatdan cergaskalangan masyarakat sudah menjadi sesuatu )ang sukar dilaksanakan 3::: ::::.:: : !,"rrtSkemajanapan:2 + 2 L,tl- rC:lte"rutPERCUBAAN STPM 9OO/2€ 2 0 1I H a k C i p t aJPNJ A
 6. 6. 6 BahagianB3 Belakangan kes tanahruntuh menjadipolemik keranakadarnya ini semakinmeningkat. Ternra:o::umflrini membawa impak kepada Bincangkan, hidupankeseluruhannya.SkemajawapanPendahuluan gelongsoranTanahruntuhatausering .jugadisebr.rt tanahmerupakan kejadianruntuhanbesar-besaran bahagrancerun bukit secara tiba-tiba. Runtuhan tanah sering kali bermula di cerun yang curam, bergerakdanmenggelongsor bahagian ke bawahakibattarikandayagraviti. A. Punca: Kejadian banjirl hujan lebatyang berterusan alam Bencana mengakibatkan tanah cerunmenjadi tepu dan longgar - mengakibatkan runtuhan tanah di cerun-cerunbukit ataudi lereng-lerengbukit Gempa bumi menghasilkan gegaran dan keteganganyang menyebabkan strukturcerun yang lemahruntuh yang tidak lestari Pembangunan Pembangunan tidak menepati standard kualiti alam sekitar Pengubahsuaian cerundan pemotongan cerun di jalan raya. pembinaanke_j uruteraan,Jan pembinaan landskap Amalan ini mengalihkan sokcngan lateraldar melemahkancerun menvebabkan ianah runtuh Penarahanbukit juga mengundangrisiko berlakunya hakisanpadacerun tidak terkawal Pembalakan o Penebanganpokok hutan yang berleluasa menyebabkan tanahmenjadigondol . Akar tidak mencengkam tanah- strukturtanah menjadilonggar o Tiada/ kekurangan tanamantutup bumi yang bertindaksebagaipengikattanah Aktiviti perlombongandan letupankuari . Aktiviti yang tidak terkawal menyebabkan tanahruntuh o Letupan kuari membuatkantanah bergegar dan strukturtanahmenjadilonggar B.Impak: Timbunan tanah dan lumpur menyebabkan Perubahan landskap permukaan kawasan tanahtinggi menjadirata bumi/topografi Pemendapan sedimenmenjaditebal dengan pantas - sungai-sungai atau empangantasik menjadilebih cetek untuk menakung jumlah air yang banyak Aras air sungai menjadi lebih tinggi dan kawasan darat berubah meniadi kawasan berair Cerun tanah atau batuan,neniadi semakin cerundantidak stabil STP19OOi2PERCUB.A.AN t ILi hat seb, ele e 1 0 1I F i a t C i c t a , l P l SL LI lT
 7. 7. Kerosakan hartabeni: K emttsttal tan > :--:l penempatan Rrt..,rL na a:--, r Menj ej askal t:= , r Merebakn e :3: o Menj ej askar.;l : : o S umber mal .:anan . H abi tat tergLl sat Proses lulLrhalvaoieir yangberterusarr lratahari Meningkatkan proses pemerrda:.,: :., Mengubah strllktur tanah - menJail longgar.i::..llf.J,1 Ir. -.,--: .,:: r-ririuh dijadikanikhtibarkeranamengakibatkan perlLr jiwa dan merosakkan kehilangan alam! r.; l:t; l !p :ln : 2 + 2 STPM9OO/2PERCUBAAN LLrh: r sebe; ah tC 2 0 1I H a k C i p l aj P NJ SL L] T- 6.
 8. 8. 84. Teknologi berkonsepkan halal-biobolehmen-iamin tahapkesihatan manusia. Ulaskan.SkemajawapanPengenalanProses pembuatan produk suci adalahselaridengankehendaksyariahmelalui teknologibiologi yans ra:j:.dan terkini. BiI ItIea lf uraian Kepentingan : kesihatan . Memulili danmenrelihara Mengubati pelbagaipenyakityang kadangkala tiada dalamperubatanmoden . Menjamin pemulihan dapat dilakukan tanpa risiko yang tinggi z. Menyingkirkan toksik o Mampu mengurangkan kandungan toksik yang menyebabkan penyakitseperti ghout . Dapat menghalangpembentukan toksik yang berpunca daripadapemakananberasaskan makanan laut . Menyingkirkan kandungan toksik yang berlebihan padatubuhmanusia 3. Vleningkatkan tenaga o Memulihkan tenagayang berkuranganakibat aktiviti seharian o Mengurangkan rasaletih/menambah seleramakan -+. lvlenjaminpertumbulran fizikal dan o Jaminan piawaian kandunganhalal-bio menjamin mental vangseinibang tumbesaran fizikal yang seimbang . Mengurangkan risiko kecacatan o Menambah tahapkecerdasan l I . Menjaminpertumbuhan yang normal IQ 5. Jaminan kebersihan kesucian dan . Produk halal-bio telah rnelalui piawaian yang ditetapkan o Tiada keraguan terhadap tahap kebersihan dan kesucian o Kandungannyatiadasebarang keraguanKesimpulanTeknologihalal-bioperlu diperluaskan bagimemastikan semuasektordapatmemanfaatkannyaSkemajawapan:4+0PERCUBAAN STPM 9OO/2 ILi hat sebelahi l, . . : : 1 . : l i r r a , l P N -l S ULI T*
 9. 9. 9 Bahagian CPiiir dua sc:tlari cialani bahagian ini: satu daripadasoalan 5(a) atau 5(b) dan satu llg; c.";-r-;,r sctsn: 5 aatau 6 V,. l- naxal,5 {.al ".... membentuk sebuahnegarabangsayang bersatupadu sertamenvan_iJng rtas: hadananransdikongsi bersama.Bangsa itu mestilah sejahtera,berintegrasidan kelompok-kelcmpol.:nr menikmati akehidupanbersamayang sepenuhuya persamaan berasaskan hak dan keadilan.lr4embentuk sebuahbangsa,1ala1sia dengan yangtidak berbelah rasataatsetiadan pengabadian bagi terhadapbangsa lersebut." (Disesuaikan daripada Pendidik, Julai ltrlt-) (i) Apakahperkara yangperlu diambil kira dalamusahamembentuk sebuahnegarabangsa? (ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada patahperkataan, 50 nyatakanperanan wargapendidikdalampembinaannegara bangsa.Skemajawapan (i) Kesejahteraan, wilayali,persamaan dan keadilan, integerasi hak (2 dan ketaatan markah) Bangsamestilahsejahtera, wilayah-wilayah, berintegrasi menikmatikehidupan bersamayang sepenuhnya berasaskanpersamaan hak dan keadilan,mernbentuksebuahbangsaMalaysia denganrasataatsetiadan pengabdianyangtidak berbelahbagi (1 markah) (ii) wargapendidik: Peranan 1. Mewujudkanjati diri murid yang kental - mewujudkanjati diri melalui aktiviti kurikulumdan kokurikulum 2. Memupukperpaduan 3. Membentuk murid akhlak/disiplin 4. Melahirkanwarsa berilmu 5. Menanam,"*uju, cinta dan banggaakantanah air/patriotisme Nota: L Pilih mana-rnana ideasahaja. dua 2. Jawapantidak bolehmelebihi50 patahperkataanPERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihatsebelahC 201| HakCipta JPNJ SULIT* $
 10. 10. 105 (b) "....sistempengangkutan awam yang berorientasikanreliabiliti yang tinggi dan dapa::nnumur{iirikeperluan pengguna amat diperlukan pada tahun kebelakanganini, terutamanya dalarn rn-{inrymlmasalah kesesakan lintas....." lalu (Disesuaikan daripada Dewan Ekonomi,Januari 200-.r (i) Menurut penulis, apakahkaedahuntuk menangani masalahkesesakan lalu lintas?. (ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada patahperkataan, 50 kemukakan cadangan andacarauntukmemperkasa pengangkutan perkhidmatan awamdi negara kita.Skemajawapan Ir I Sistem pengangkutanawam yang cekap dan dapat dimanfaatkanoleh pengguna(2 markah) Sistem pengangkutanawam yang berorientasikanreliabiliti yang tinggi dan dapat memenuhikeperluan (1 pengguna markah) (ii) pengangkutan Caramemperkasa awam : l. Meningkatkan pengangkutan perkhidmatan awamyang lebih efisyen 2. Melebarkan rangkaian pengangkutanawam (pengangkutanbersepadu)khususnya di bandarbesar 3. Menambahdan membaikisistemjalan raya pengangkutan 4. Menyediakanpelan induk perkhidmatan awam oleh setiappihak berkuasa tempatan(PBT) 5. Kerajaannegeridicadangkan jadual perjalanan, diberi kuasauntuk menentukan lesendan permit 6. Memperbanyak info perjalanan Nota: l. Pilih mana-mana ideasahaja. dua 2. Jawapan tidak bolehmelebihi50 patahperkataanPERCI BAA STPM 9OOI2 ILihatsebelah r; : - . 1 : l : t a . l P - t SULIT*A
 11. 11. t26 (b) "Penciptaanteknologi baru dan kaedahrawatanterkini menjadikanteknologi perubatan semakincanggih menghadapipelbagai cabaran.Salah satu daripadakategori teknologi perubatanialah pengaplikasianrawatan ortopedik.Teknologi ini melibatkanaktiviti pemulihan untuk penyakityang berkaitandengantutang,sendi-sendi danjuga ligamen. Kebiasaannya, penyakityang melibatkanrawatanini adalahsepertirekonstruksitulang, keretakan tulang,terseliuhatauterkeheldanjuga kerosakanpadasendi." (Disesuaikan daripadaEstidotmy,24 September 2008) (i) Apakahyang dimaksudkan denganrawatanortopedik?. (ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada50 patahperkataan, nyatakanaplikasiteknologiperubatandalam rawatanmoden.Skema jawapan (i) Rawatanortopedik ialah rawatanpemulihanpenyakityang berkaitandengantulang,sendi- sendidanligamen (2 markah) Rawatan ortopedik ialah rawatanuntuk penyakit seperti rekonsktruksitulang, terseliuh,atau terkeheldan kerosakanpadasendi(l markah) (ii) Aplikasi teknologi perubatandalamrawatanmoden: 1. Mendiagnosispenyakit - Teknologi MRI, CT scandapatmenghasilkan imej organdalaman,organismahidup dengan jelas dan tepat - MRI tidak mendedahkan pesakit kepadaradiasi 2. - Farmaseutikal penyediaan penyampaian dan ubat 3. Pembedahan robotik - Pembedahan menggunakan kameradapatdilihat menerusiskrin komputer,lengan robot berfungsisamasepertijejari manusiayang boleh menggunakan gunting,forsep, memotongdan menjahit 1. Ra*atanstruktur mata(optometris) - Penggunaan mesinuntuk mengukurpenglihatan jarak visual dan - Alat phoropter dan retinoscop memulihmasalah pembiasan bagi merawat alur dan pergerakan mata 5. Rawatansel stem - Menggunakan sel manusia daripada kulit, hati, saraf, tisu lemak, sum-sum tulang, tali pusat dan darah periferi - Kaedahtransplantasi-teknologi rawatanmenggunakan stem melibatkan sel tranplantasi sel induk 6, Aplikasi klinikal - Kumpulan penyelidik sentiasa membuatkajian penyakitmenggunakan pelbagai specimensepertipartikel nano Nota: 1. Pilih mana-mana ideasahaja. dua 2. Jawapan tidakbolehmelebihi patah 50 perkataanPERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihat sebelahO 201I HakCiptaJPNJ SULIT* fr
 12. 12. 116 (a) "Kebanyakan aktiviti harian manusia seperti pembersihanrumah, pengawalanseranggaperosak dan penjagaanserta kebersihan diri menggunakanbahan kimia. Namun, jika diperhalusi,bahanalternatifhijau sebenarnyaboleh digunakanuntuk menggantikanbahankimia ini. Bahan-bahantersebutmudah diperoleh dan keberkesanarm,vaterbukti serta diwarisi sejak turun-temurun.Sebagaicontoh buah lemon sebagai agen pembersihan,bawang putih sebagai agen penghapusan seranggaperosakdan sodapenaik sebaikbahananti-peluh." (Disesuaikan daripadaEra Hijau, Keluaran3,2010) O hijau?. Apakahfungsibahanaltelrratif (ii) Denganmenggunakan tidak lebih daripada 50 patahperkataan,nyatakankebaikanbahanalternatifteknologi hijau daiam kehidupan.Skemajawapan (i) Fungsi bahan alternatif hijau sebagai alternatif menggantikan bahan kimia (2 markah) Fungsi bahan alternatif hijau ialah sebagai agen pembersihan, agen penghapusan serangga perosak, dan agen produk penjagaan diri (1 markah) (ii) teknologihijau : Kebaikanbahanalternatif l. Mesraalam- mewujudkanpersekitaran lestari produkterbukti- kualiti terjamin 2. Keberkesanan - 3. Boleh diperbaharui R&D kepada 4. Tiada kesansampingan pengguna kurangrisiko - 5. MengLrrarrgkan gas pentbebasan rurnahhijaLr Nota: 1. Pilih mana-mana dua ideasahaja. 2. Jawapan tidak boleh melebihi50 patahperkataanPERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihatsebelah@201 HakCipta I JPNJ SULIT" ti
 13. 13. Bahagian DJswab satu soalan sohaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas gref, [] 5 markahl7 maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakaneraf rang sesuai untuk Berdasarkan perubahanmenunjukkan pengeluaranprodukutamaterpilih Malaysiadari tahun2005 hinggatahun2009. Transformasisektorpembuatandan pengekalan daya saingnyaterus menjadi antarafaktor utamayangmenentukan kepesatan aktiviti ekonomi negara.Sektor pembuatantenrs memberi sumbanqanvanq besarKcpaoapertunrDunall pergeluaran perDagal pfocruK ulalna sepenl roKoK,nlarJelil], nallastll), lKat)tln, saDunmandi dan susu tepung.Pada tahun 2005, pengeluaran rokok adalah 2334A tan metrik. Pengeluaran inimeningkatkepada23,723tan metrik padatahun 2007 berbandingdengantahun 2006 iaitu sebanyak22,798tanmetrik. Pada tahun 2009 pula cuma terdapat 20,892 tan metrik rokok yang dikeluarkan berbandingdengantahun2008yangberjumlah23,004 metrik. tan Produk marjerin mencapai pengeluaran tertinggi pada tahun 2006 iaitu sebanyak36,502 tan metrikberbandingdenganpengeluaran asalnyasebanyak19,631tan metrik pada tahun 2005. Pengeluaran berkenaankemudiannya merosotsebanyak11.96% atau4,365 tan metrik pada tahun 2007 berbandingdengantahun 2006dan merosotlagi kepada29,914 tan metrik pada tahun berikutnya.Padatahun 2009 pula, sebanyak 32,700 tanmetrik marierin telah dikeluarkan. Nanastin mencatatkanpengeluaran yang agak kecil jumlahnya. Pengeluarannya juga semakinmerosotdari setahun setahun. ke Padatahun 2005, pengeluaran nanastin adalahsebanyak3,710 tan metrik merosotkepada3,590tan metrik padatahun 2006 dan merosotlagi menjadi 1,200tan metrik pada tahun 2009. Padatahun 2007, nanas tin yang dihasilkan adalah sebanyak2,325 tan metrik dan pada tahun 2008, jumlahpengeluarannya berkurangsebanyak875 tan metrik. Pengeluaran ikan tin mengalamikemerosotansebanyak5,140 tan metrik pada tahun 2006 daripadasejumlah25,625tan metrik padatahun 2005. Walau bagaimanapun, pengeluaran ikan tin meningkatsebanyak952 tan metrik pada tahun 2007 dan seterusnyamencapai24,928 tan metrik pada tahun 2008 tetapi merosotsebanyak154 tan metrik padatahun berikutnya. Sabunmandi merupakan produk yang paling banyak dihasilkan berbandingdengan produk-produklain. Sabun mandi memperlihatkan peningkatanyang berterusandari tahun 2005 hingga 2008 sebelumberkurangkepada 50,837 tan metrik pada tahun 2009. Berbanding dengan tahun 2005, pengeluaransabunmanditelah meningkatsebanyak 9,840tan metrik kepada39,349tan metrik padatahun20A6.Pengeluaran inimeningkatlagi kepada50,266tan metrik padatahun2007 dan 59,297tan metrik padatahun 2008. Pengeluaransusutepungtelah merosot sebanyak2,682 tan metrik pada tahun 2A06 daripadasejumlah36,935tan metrik padatahun2005. Kemerosotan pengeluaransusu tepung ini masih dapatdilihat padatahunketiga apabila merosot sebanyak776 tan metrik kepada 33,477 tan metrik. Pengeluararrproduk berkenaanmencapaiparas46,875tan metrik pada tahun 2008 tetapi merosotlagi kepada 19,789tan metrik padatahun2009. (Disesuaikan daripadaP erangknan A gr omakanan2 0I 0, KementerianPertaniandan industri Asas Tani Malaysia)PERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihatsebelahO20 ll HakCiota J PNJ SULIT* q
 14. 14. T4SkemajawapanGraf Garis Segaris Malavsia : Perubahan PenqeluaranProduk utama Terpilih dari Tahun 2005 hinesa Tahun 2009. Pengeluaranproduk utama (tan metrik) Jenis produk 2005 2006 2007 2008 2009Rokok )1 aao )) 7qR )1 112, 23,004 20,892Marjerin 19,631 36,502 29,914 32,704Nanastin 3,110 3,590 2,325 I 450 1,200Ikantin 25,625 20,485 21,437 24,929 24,714Sabunmandi ?q (no ?0 ?do 50,266 < o ,o? 50,837Susutepung 36,93s 4 / 4 6 , 85 7 t9;789 (DisesuaikandaripadaBuku TahunanPerangkaanMalaysia2009, JabatanPeranskaan Malavsia)PE RCLB A A N S TPN I 900t2 ILihat sebelah j:..e l- . I :::.lP-i sULIT*{
 15. 15. 15 ProdukUtamaTerpilih dari Tahun2005 Pengeluaran Ialavsia: Perubahan hineeaTahun2009. Pengeiuaran produk utarna rtali metrik l ,4.48.00ci -l44.00040.00036,00032,00028, 0 0 024,00420,00016, 0 0 012, 0 0 0 8,000 4,000 0 Tahun 2A05 2006 2007 2008 2009 Skala 1 cm: 4000tanmetrik : : Petunjuk *Rokok *Sts*Marjerin tin " "A=""Nanas Ikan tin -X- Sabunmandi *3* Susutepung (DisesuaikandaripadaBuku TahunanPerangkaan Maloysia 2009, gkaanMalavsia) Peran Jabatan Arahan: 1. Jika calonmelukisgraf garisankomponen nilai mutlak- markahmaksima6 (1 1/2,11/2,1 112,11n) 2. Jika calonmelukisselaindaripadagraf garisansegaris salahmedia(1i 15)- rujukjadual - PERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihat sebelah JPNJ O 201 HakCipta I SULIq
 16. 16. lo maklumat dalam petikan di bawah,sediakangraf yang sesuaiuntuk menunjukkanB Berdasarkan -i::r.nrpenduduk kumpulan mengikut umur,etnikdandaerah padatahun 2010di negeriJohor. Berdasarkanbancianpendudukdi Malaysia pada tahun 2010 yang berjumlah26.78 juta, kira-kiia12.02% atauseramai3,217,895 orangadalahpenduduk negeriJohordan daripada di jumlah tersebut,seramai orangadalahpenduduk daerah1,635,019 di Pontiandan selebihnya JohorBahru. Bilanganpenduduk Pontiandalamkumpulanumur 0-19 tahunadalah yangtertinggimelebihisebanyak40,246orangberbanding Johor Bahru denganbilangan seramai641,106 orangdalamkumpulanumur yangsama. Daripadajumlah itu di daerahPontian,etnik Melayu adalalrseramai427,469orang,Cina 193,142orangdanIndia44,744 orang. SementaradidaerahJohorBahrupula,etnikCinaseramai l8l,098orang,India lain-lain13,96843,838orang, orangdan selebihnyaialahMelayu. Bagi kumpulan umur 20-39 tahun, bilanganetnik Melayu di Johor Bahru adalahkurang sebanyak2,263 orang berbandingbilangan etnik Melayu di Pontian yang seramai278,202orang. Bilangankeduatertinggiialahetnik Cina di Pontianseramai164,844 orang,diikuti etnik Cina di Johor Bahruseramai157,767orangdan daripada seramai 77,987 orangjumlah etnik india, 40,700orangadalahdi Pontian. Bagi kaumlain-lain seramai11,332 orangadalahdiPontian dan 12,460 orangdiJohor Bahru. Daripada bilanganpenduduk etnik Melayudalamkumpulan umur40-59tahunseramai 339.508orang, diJohor Bahru. Keadaan berbezapalingramaiiaitu 170,30"/orangtinggal ini dengan etnikCina.mereka vangtinggaldi Pontianadalahmelebihisebanyak 8,745orangberbanding yang tinggal Ci Joho;Bahruseramai 127,548 bilanganetnik India di Pontianadalahseramai orangsahaja. Seterusnya 2j.90- cranq.inCiali JthorBahru seramai24,700orang dan etnik lain di Pontianseramai5357 orangsertadi Johcr 3:hru s::amaitr-,<^orang. Penduduk negeriJohor dalam kumpulanumur 60 tahun dan ke atas adalahyang raiin-erie:; dibilangannya, daerah Di Pontian, bilanganetnik Melayuseramai 54,706 ,air--.a.r orang,Cina 59,373o:ang.1301 orang, dan selebihnyaetnik India. Sementara itu, daripadajumlah pendudukJohor Bahru jala::kumpulan umur ini, kira-kira5.45 % adalahIndia,61,275orangMelayu,61,499 orangCina,dan 1095kaur.lain-lain.Hasil kajian mendapatijangka hayatrakyatMalaysiasemakin meningkatberikutanpeningkatan taralhidup dan kesihatan penduduk keseluruhannya. (Sumber: Dipetik diubah daripada dan suai Malaysia, 10) JabatanPerangkaan 20PERCUBAANSTPM9OO/2 ILihat seteleh e l i I I r i a r i i p t a - t PJ LrTL _sr
 17. 17. 11 8. Skema jarvapanGraf Bar Piramid Komponen Negeri Johor: Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Umur, Etnik dan Daerah pada Tahun 2010 u;lclatil ru|lttitfi nac-ail J0|l(}r |aoru Umur(tahun) Melayu Cina India Lain Jum Melayu Cina India Lain Jum 0-19 427469 193142 44744 ts997 681352 402202 1 8 1 0 9 8 4 3 8 3 8 I 3968 641106 2449 278202 164844 40700 11332 49s078 215939 1577 67 37287 t2460 483453 40-59 169201 136293 25907 5357 336758 170307 127548 24100 4752 32730760 dan 54706 s9373 6451 I 301 121831 6 1 2 7 5 61499 7 141 I 095 131010ke atasJ um lah 1635019 t582876 (Sumber: Dipetik dan diubahsuaidaripada Jabatan P erangkaanMalaysia, 20 I 0)Panduan pemeriksa:i , Calonmelukis graf bar piramid komponen/kompaun/bertindansepara 15 markah -2. Calonmelukis selaingraf piramid - salahmedia. Sila rujuk jadual - 3 markah3. Tahun sebagaipetunjuk - 1 markah. Rujuk jadual.4, Malaysia ditulis sebagainegaradalam tajuk - 06 markah5. Maklumat dalam bar dengan antarabar boleh bersilih ganti - 15 markah6. Umur jika tidak ditulis tahun - 06 markah7. Jlka calonmenggunakan skala peratus- 1i15 markahPERCUBAANSTPM 9OO/2 lLihat sebelah@201I Hak CiptaJPNJ SULIT* t br
 18. 18. 18 hor: Jumlah P DaerahPontian Kumpulan Umur DaerahJohorBahru (Tahun) 60 dan ke atas 40-59 20-39 0 - 19 140000 280000420000560000700000 D: n, J r r , ir r k or nno :--ri / v .* .,D - l Jumlah Penduduk (orang) Skaiai cn: 10000orang Petunjuk: EtnikMelavu ErnikCina EtnikIndia EtnikLain-lain (Sumber:Dipetikdandiubah suaidaripada Jabat an PerangkaanMal aysia, 20 I 0)PERCUBAANSTPM 9OO/2 ILihat sebelahO 2 0 1 I H a k C i o t aJ P N j S ULI T*
 19. 19. 19 Bahagian E Jnrai satu soalon sahaja dalam bahagian ini. 9 BerCasa;kar,_iadual diberi, jelaskankeadaan rang eksportbarangan dan haluaneksporrpadatahun 2007 hinsqalUl ! di lalar,sia. Nlengapakatrberlaku keadaan sedemikian?. Nilai ( RMiuta Bil Barangan Eksport 2007 2008 2009 2010 /kelenskapan Jentera 212 202 zul t>) na n K rm l a 24 2B 23 39 i t Lemak binatang/sayuran ta lo t1 19 21 { Minvak sawit 460 470 483 516 i Bahan salian/pelincir api 30 35 an )l 41 6 Bahan mentah tidak boleh 8 7 4 J makan 7 Makanan ,7 6 5 6 8 Elektronik 45 44 38 35 9 Pakaian 12 15 t7 18 10 Lain-lain 35 37 39 36 Nilai( RMjuta ) Bi l Negara Eksport 2007 2008 2009 2010 I HongKong 20 l8 11 16 2 Asean a1 JI zo 20 r8 3 Jenun 39 A) A1 +J 40 T EU 43 50 40 35 5 Singapura 60 5l 50 +J B AmerikaSvarikat 71 /2 1B 79 9 Koreaselalan 36 37 30 40 l0 China A 1L A +) 47 ll Lain-iain B6 87 89 91 (Sumber Dipetikdandiubah : suaidaripada JabatanPerangkaan Malaysia2010)PERCUBAAN STPM 9OO/2 ILi hat sebelahO 201I HakCipra JPNJ SULITL
 20. 20. .!JSkemaJawapanPengenalan Jadualberkenaan : menieiaskan :3r:ans keadaan eksportbarangan dan haluaneksncr :i:: i.,rurr2007hingga 2010 di Malaysia.A. Keadaan el<sportbarangan. i. Mengalamipeningkatan. i.i Minyak Sar.vit meninskatdari RM460 jura (2}ffi) kepadaRM5l6 jura (10. _ - peningkatan sebanlak,:.10; atau RM56 juta. Hal ini keranapermintaan negara luar yangsemakin menineka: r3ruramanya rimur Tengah/ dari china/ India. i.ii Bahan api galian- meninskatdari RM30 juta Q0A7) kepadaRM4l juta (2010r peningkatan sebanlak-6.690 atau RMll juta. Hal ini kerana s"rnukinbanyak penemuan baru/peningkatan kualiti i.iii Pakaian meningkat - dari tuV12 juta (2007)kepada RMtS juta (2010)peningkatan sebanyak50.0%atau R{6 juta. Hal ini keranakualiti lebih iaik/ hargaiebihirurah daripada sesetengah negara i.iv Lemak sayuran/binatang meningkatdari RMl6 jLrta (2007) kepadaRM21 juta - (2010) peningkatan sebanyak 31.2% atau RM5 juta. Hal ini keranaprodut< leUitr berkualiti/lebih murah/masalah penyakitsesetengah negaraluar ii. Mengalamipenurunan ii.i Jentera/kelengkapan-merosot RM2l2 juta (2007) dari kepadaRMl95 juta (2010) kemerosotansebanyak8Yo atau RMlT juta. Hal ini kerana persaingandengannegara yang lebih maju ii.ii Bahan mentahtidak boleh makan - merosotdari RM8 juta (2007) kepadaRM3 juta (20i0) kemerosotansebanyak625%% atau RM5 juta. Hal ini kerana perminiaan yang kurang/masalahekonomiglobal/penetapan penimbal stok iii. Mengalamiturunnaik iii.i Bahan kimia - dari RM24 iuta (2007) meningkat kepaclaRM28 juta (200g) peningkatansebanyak16.6% atau RM4 juta, merosot kepada RM23 iuta (2009i kemerosotan sebanyak17.8%atau RM5 juta. Meningkatkembali kepadaRMje 1r,u (2010)peningkatansebanyak69.5%atauRMl6 juta, Hal ini keranapermintaan rLnr tidakkonsisten/ piawaian kualiti1,ang tidaktetap.B. Keadaan Haluan eksport. i. Mengalamipeningkatan ii Amerika Syarikat- peningkatan dari Rivl7l juta (2007) kepadaRMTgjuta (2010) peningkatan sebanyak 11.2%atau RM8 juta. Hal ini keranapermintaanyangtinggi daripada industri/pen gguna i.ii Lain-lain - peningkatandari RM86 juta (2007) kepada Rlv,tgtjuta (2010) iaitu meningkatsebanyak atauRM5 juta. Hal ini kerana 5.8%o peninekaran kualitidanharga yang kompetatif ii. Mengalamikemerosotan ii.i Hong Kong - dari RM2 0 juta (2007) kepadaRM I 6 j uta (2010 ) kemerosoran sebanyak 20YoatauRM4 juta. Hal ini keranamasalah ekonomi global dan hargabarangan dari negaraluar (China)yang lebih murah iii. Mengalamiturunnaik iii-i Korea Selatan - dari RM36 juta (2007) meningkat kepada RM37 juta (200g) peningkatan28o/oatauRMl juta, merosot kepadaRM30 juta (2009) iaitu penurunan 18.9% atau RM7 juta tetapi meningkat semula kepada RM40 juta (201b) dengan peningkatan 33.3% atau RM10 juta. Hal ini keranakeadaanekonomiKoreaSelatan yang tidak menentuekoranhubunganyang tegangdenganKorea rJtara.PERCUBAAN STPM 9OO/2e 201 HakCipra ILihatsebelah I JPNJ SULIT.
 21. 21. 21 - Jari Rl,I.13 (2007)meningkat ,iuta kepadaRh-l50,rLr::. rnerosot iilrl- -ruta. kepadaRM35 juta (2010)iaitLr r.: Keadaan disebabkan ini krisishutang/ ker.vanean da:,iL l: - r .:ll -l (r.{ d a n 28)-,.7 rl1 ,!-,iL- EI -.i -.... 1i -[l U !l !r ), i r r l; t n 15 rlhrn KepadaPemeriksa.tr :. Calonmestimerrlauabidea bagibahagian dan2idea bagibahagian 2 A B2. ilarkah idea: a. Pola 1 markah b. Maklumat pola ] - UntLrkmendapat markah poia.Jika hanyasalah ideamestiadapoladanmaklumat yang dicatat satusahaja - 0 markalr3. Markahhuraian: a. HuraianbLrkti Datasediaada : I perubahan perbezaan mutlak J 1 narkah Peratus dan nilai b. Huraianalasan 1 markah :PERCUBAANSTPM9OO/2 Li ni t seb, el: hO 2 0 l l H a k C i p t aJ PNJ SL LI T- $r
 22. 22. 22 10 Berdasarkan jelaskanbagaimana rajahdi bawah, pelaksanaan lMalaysia boleh membawa Malar.sla rsrar:" cemerlang. P()litik B Kebudayaan T] i. Satu Parti Nasional D ii. Demokrasi -d, Y A I:) I-) Pendidikan i. Kurikulum E n ii. Kokurikulum .r. Proses Asimilasi iii. Peperiksaan S antara iv Sukatan Masyarakat I4 PerkahuinanCampur Pertukaranmaklumat budar-a j Dasar Ekonomi Negara. i. Pembasmian Kemsikinan Dasar pembangunan ii. Penyusunan SemulaMasyarakat Nasional i. Kemiskinan tegar ii. Pembangunan insanbermoral Pelaksanaan Rancangan DasarPertanianNegara MdaysiaPetu4iukr O Mula (SumberDipetikdandiubah daripaal a : suai Rancangan MalaysiapenggolKetigaiO i O) PembangunanPERCUBAA STP]I 9OO,i2e li. l - : : , . : f r : t r - P _ ILihatscb-e|atr STLJT* + *
 23. 23. aa z) Skema Jawapan. Pelaksanaan Malaysia satu boreh membawa Maraysia terus cemerrang merarui: l. Pendidikan Strategiini boleh dibuat denganmengadakan kurikulum yang sama bagi semua bangsa B.egitu dengan peraksinaanko"kurikurumseperti d i neEa- : : . .juga pasukan beruniform. kelab dan ditawarkankepadasemuaetnik di negaraini. sebaiair-, e Mengadakan kerjasamasatu parti kepadasemuabangsa di n-egara contoh parti-partietnik ini, bergabungdi bawah satu parti iaitu Barisan di lalarsie Nasioial. Rakyat olueri keueulsan untuk manaparti tanpasekatandan harangan. memilih *i,u- Beri keyakinansemuaetnik. 3. Kebudayaan Nasional Membentuk budaya bersamadalam kalangan semua etnik di negara ini. Mereka banggakerana kebudayaanyang menjadi akan menjadi lebih milik bersama,Antara etnik boleh bertukarOuOaya _ elakkan kejahilan. 4. Ekonomi LaksanakanDasar Ekonomi Negara. Elakkan kepincangan antaraetnik dalam ekonomi. pembasmiankemiskinantanpa mengirakaum. Susun Pelaksanaan masyarakatuntuk elakkan perbezaanlokasi yang ketara. Laksanakan dasar pembangunan asional- Golongan miskin tegar dibanteras Lahirkaninsan o-----" tanpa mengira bangsa. rang i:rernounr.ai moraltinggi. nilaj 5. Proses.{s:r,:..: Dlil::::":r- n:;ialu: pel;ah*inan campur.Hapuskanperasaan saling mencurigaiantaraetnik. Calon mesd menvatalian kelima-lima idea = 4 markah Jika calon metr]atakan idea tidak lengkap atau tidak mengikut urutan beri markah maksima = 3/15 PER,l TL-fr".1 YARKA HAAI TATIAT. PEPERCUBAANSTPM 9OO/2O 201I HakCipta JpNJ ILi hat sebelah SULITI

×