Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tky sunum 1

8,992 views

Published on

Toplam Kalite Yönetimi Sunumum

 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Tky sunum 1

 1. 1. Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi Günümüzün gittikçe yükselen küreselleşme çabalarına bağlı olarak artan rekabet yapısı içinde bütün örgütsel yapılarda yoğun bir yeniden yapılanma arayışı sürüp gitmektedir. İçinde bulunulan karmaşık ve dinamik çevrenin işletmeler için ne sonuçlar doğuracağının belirsizliği şiddetli bir rekabet duygusu geliştirmiştir. Bu sürekli değişim şartları içinde rekabetin başarıya ulaşması için işletmelerin en önemli amacının müşteri ihtiyaçlarının tatmin edilmesidir. Bu ise ancak üründe kaliteyi yakalamakta mümkün olabilmektedir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamada rakipler daha hassas ve atak davranırlarsa rekabetteki şansımızı kaybedebiliriz.
 2. 2. Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi (2)Bu anlamda TKY bize sürekli gelişmeyi, bulunduğumuz konumun bir sonraki konum için bir adım olduğunu kavramamız gerektiğini ve 2 günün birbirine eşit olmasının bizi zarar sokacağını öğütlemektedir.TKY firma açısından ve birey açısından iki şekilde tanımlanır. İlk olarak firma açısından dış müşteri gözüyle firmanın nasıl algılanmasının istenmesidir. Müşterinin algısı toplam kalite düşüncesinin özüdür. İkinci olarak bireysel açıdan ve iç müşteri gözüyle daha iyi bir sonuç için içinde bulunduğumuz süreçte bizden önceki halkadan ne bekliyorsak kendimizden sonraki halkaya da onu vermemizdir.
 3. 3. Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi (3) TKY’nin temel amacı rekabet yarışında başarılı olmaktır. Bu anlamda tüm kaynaklar ile rakiplere karşı girişilen iktisadi bir savaştır. Firmaların hayatta kalabilmelerinin mücadelesidir. TKY diğer yönetim yaklaşımlarından bazı unsurları bünyesinde barındıran eklektik (seçici) bir yönetim yaklaşımıdır. Bu anlamda TKY ; bilimsel yönetim, insan ilişkileri ve yapısal analizin seçici bazı yönlerini içermektedir. Bazı bilim adamları da TKY’yi ; organik, mekanik ve kültürel yönetim modellerinin ortak bir ürünü olarak değerlendirmektedir. Ancak TKY yi elektik olarak tanımlamak onun farklı unsurlarının kolaylıkla birleştirilebileceği veya transfer edebileceği anlamına gelmemektedir.
 4. 4. Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi (4) TKY’nin de özünde bilimsel yönetimin ilkelerivardır(Hays, 1994). TKY bilimsel yönetiminin ; israfıazaltmak, gereksiz hareketleri ortadan kaldırmak vezaman kaybını azaltmak için kullanılan zaman ve hareketincelemesi ve geliştirilmiş muhasebe metotlarındanfaydalanmaktır. Çünkü amaç Fordizm ve Taylorizm’de olduğu gibi işörgütlemenin ‘en iyi tek yoluna’ ulaşmak ve bunu sürekligeliştirmektir. Bir diğer amaç yine kalite standartlarınısürekli olarak yükseltmektir.
 5. 5. Fordizm – Taylorizm Fordizm, Henry Fordun öncülüğünü yaptığı, üretim bandının uygulamaya konmasını içeren üretim sistemidir. İşin verimini, malların standartlaştırılması ve yeni bir örgütlenmeyle artırmayı amaçlar. Taylorizm, 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, Amerikalı mühendis F. W. Taylor tarafından geliştirilen iş düzenleme yöntemidir. Yöntemin temeli, makine başındaki işçinin davranışlarını, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlemeye dayanır.
 6. 6. Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal YapısıToplam Kalite Yönetiminin birkaç önemli tanımı şunlardır;Feigenbaum’a göre, «en ekonomik düzeyde tam bir müşteritatmini sağlayacak ürün veya hizmet üretebilmek için birörgütteki çeşitli grupların kalite geliştirme, kaliteyi korumave kalite iyileştirme çabalarının bütünleştirilmesi için etkilibir sistem»dir.Berry’e göre, «sürecin veya hizmetlerin geliştirilmesi vemüşteriye satış sonrası hizmetlerin sunulması içinkullanılan sistematik bir yöntemdir ve müşteriihtiyaçlarının ve beklentilerinin yeterince anlaşılmasıilkesine dayanır.
 7. 7. Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal Yapısı (2)Ersun’a göre, «Toplam kalite ‘kaliteyi sürekli ve etkin olarakgerçekleştirmek üzere tüm organizasyonun hareketegeçirilmesidir.»Chase ve Aquilano’ya göre, toplam kalite yönetimi;«müşteriye önem veren ürün ve hizmetlerin bütünboyutlarında üstünlüğe erişmek için örgütün bütünsistemleriyle yönetimi veya müşteri için önemli olan mal vehizmetlerin bütün ebat ve özelliklerde üstün olmasıhususunda yoğunlaşan örgütün bir bütün olarakyönetimidir».
 8. 8. Toplam Kalite Yönetiminin Kavramsal Yapısı (3)Türkiye kalite ödülü kriterlerine göre ise TKY ; «müşterimemnuniyetinin, çalışanların memnuniyetinin vetoplam olumlu etkilerin sağlanabilmesi, işsonuçlarında mükemmelliğe ulaşabilmesi için politikave stratejilerin, çalışanların, kaynakların ve süreçlerinuygun bir liderlik anlayışı ile yönetilmesi veyönlendirilmesidir.»
 9. 9. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihi TKY (Total Quality Management), kimi kaynaklara göre ilk olarak Henry Ford tarafından kullanılmış ve 1926 yılında yayımladığı My Life and Work (Hayatım ve İşim) adlı kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak tanımlanmıştır. Ancak o sıralarda rağbet görmeyen bu yönetim biçimi, Japonlar tarafından benimsenmeye başlamıştır. TKYnin tam anlamıyla 1950 yıllarında Japonlar tarafından uygulandığı söylenebilir. Japon yöneticiler kaliteyi bütün iş birimlerine yaymış ve her kademedeki işgöreni bu konuda eğiterek bilinçlenmeyi sağlamıştır. Bu yöntem ile kalitesizliğiyle ünlenen Japon ürünleri 5 yıl içerisinde tüm dünya pazarını ele geçirmiştir.
 10. 10. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişimi
 11. 11. Toplam Kalite Yönetiminin Tarihi Gelişimi1924 yılında W.Shewhart İstatistiksel Kalite Kontrol Kavramı1940’lı yıllar Savaştan kaynaklanan artış > Test Maliyetlerini Azaltmak > İstatistiksel Kalite Kontrol Teknikleri geliştirilerek kullanılmıştır.1950’li yıllar Dr. Deming İstatistiksel kalite kontrolün akademisyen olmayanlar tarafından basitçe nasıl kullanılacağı Juran Üst yönetimin faaliyete katılması ve proje geliştirme yöntemiyle kesintisiz hamle düşünceleri gündeme geldi. Ishikawa Proje işleminin sadece gönüllüler bazında işçilere kadar indirgenmesi fikriyle katkıda bulunarak kalite yönetimine takım çalışmaları boyutunu ilave etti.1950’li yılların Üretim yapan firmaların büyük bir kısmında kalite geliştirme bölümlerisonlarına doğru kurulmaya başlanmıştır.1970’li yıllar Japonya’da bir kalite evrimi başlamış ve dönemlerde Toplam Kalite Kontrol teorisi ve beraberindeki Kalite Güvencesi sistemi geliştirilmiştir.1980’li yıllar Toplam Kalite Yönetimi olarak her firmanın kendi iç dinamiğine göre değişen ve işletmenin tüm fonksiyon ve organizasyonunu içine alan sistemin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. **** TKY’nin ortaya çıkmasında AMERİKA ve JAPONYA arasındaki rekabet önemli bir faktördür. ****
 12. 12. Toplam Kalite Yönetiminin Literatürdeki Gelişimi
 13. 13. TKY ile Geleneksel Yönetimin Karşılaştırılması KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİMuayeneye dayalı kalite Önlemeye dayalı kaliteYüksek kalite ile artan maliyet Yüksek kalite ile düşen maliyetOptimum Stok Sıfır StokSpesifikasyon limitleri arası üretim Hedef değerde üretimSorunlar çıktıkça çözüm geliştirir Olası sorunları tahmin edip önlerUzmanlaşmaya dayalı sistem geliştirme İşbirliğine dayalı sistem geliştirmeFonksiyonların kesin ayrımına dayalı İşin ideal yürütülmesine dayalı esnekKabul edilebilir hata düzeyi Sıfır hatayı hedefleyen üretimÖdül ve cezaya dayalı isteklendirme Takdir ve tanımaya dayalı isteklendirmeHiyerarşiye dayalı öncelikler Müşteri tatminine dayalı önceliklerRekabete dayalı tedarik sistemi Karşılıklı anlayış ve güvene dayalı tedarikHedef kar maksimizasyonu Hedef kalıcı performansStandartlara göre ürün kalitesi Müşteri beklentilerine göre üretim
 14. 14. TKY ile Geleneksel Yönetimin Karşılaştırılması (2) KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİKalite kontrolden ilgili departman sorumlu Kalite kontrolden iş yapanlar sorumluÜrün tasarımı ile ilgili Bölüm sorumluluğunda Ürün tasarımından ilgili herkes sorumluOptimum fire veya yeniden işleme Sıfır fire veya yeniden işlemeOptimum 1. kalite / 2. kalite oranı Sadece 1. kalite ürün üretimiEvrimsel hızla gelişme Devrimsel hızla gelişmeYüksek verimli süreçler geliştirmek «Sağlam» ürün üreten süreçler geliştirmekFayda/Maliyet analizine dayalı kararlar Kaliteyi geliştirmeye dayalı kararİşi en iyi bilen o işi yönetendir İşi en iyi bilen o işi en iyi yapandır.Hata önlemek için prosedürler geliştir Hatayı önlemek için çalışanların fikirlerini alTecrübe ve inisiyatife dayalı kararlar Analizlere dayalı kararlar
 15. 15. TKY ile Geleneksel Yönetimin Karşılaştırması (3)
 16. 16. Toplam Kalite Yönetiminin AmaçlarıToplam Kalite Yönetiminde amaç, herkesin katılımınınsağlanması suretiyle kalitenin devamlı iyileştirilmesi vetoplam maliyetlerin azaltılmasıdır. (Pearce ve Robinson,1997). Kaynakların sınırlı ve kıt olduğu bir durumda, TKY, bukaynakları optimum kullandırarak etkin ve güvenilir üretimimkanı verir. TKY’nin en önemli tarafı kalite değerlerinisistem yapısının içine yerleştirmesidir.TKY uzun vadede müşterinin tatmin olması, başarmayı,kendi personeli ve toplum için avantajlar elde etmeyi gayeedinen, kalite üzerine yoğunlaşan ve tüm personelinkatılımına dayanan yönetim modelidir.
 17. 17. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları (2)1) Verimliliği ve etkililiği sağlama2) Yeniden yapılanmayı ve örgütsel gelişimi sağlama3) Etkin stratejik yönetimi başarma4) Kaliteyi geliştirme ve müşteri memnuniyeti sağlama5) Pazar payı karlılık ve rekabet geliştirme6) Kendi pazarlarının ihtiyaçlarına daha etkin ve sağlıklı bir biçimde yönelebilmek7) Ürün ve hizmet kalitesinin de ötesinde bütün alanlarda en yüksek kalite performansına ulaşmak8) Kalite performansına erişmede gerekli basit yaklaşımları kullanabilmek
 18. 18. Toplam Kalite Yönetiminin Amaçları (3)9)Üretici olmayan faaliyetleri ve bozuk ürün oranınıazaltmak için bütün süreçleri sürekli olarak incelemek10)Gerekli gelişmeleri saptamak ve performans kriterlerioluşturmak11)Rakipleri tam ve detaylı olarak anlamak suretiyle etkili birrekabet stratejisi oluşturmak12)Problem çözümünde ekip yaklaşımının etkinliğindenfaydalanmak13)İletişim alanında etkin yollar belirlemek14)Hiç sona ermeyen bir ürün geliştirme stratejisikapsamında üretim süreçlerini devamlı olarak gözdengeçirmek
 19. 19. TKY’nin Olumlu Sonuçları Azalanlar ArtanlarMüşteri Şikayetleri Pazar Payı Maliyetler Müşteri Tatmini İş Kazaları Etkinlik Hatalı Üretim Kar Zaman İsrafı Verimlilik Satışlar İletişim
 20. 20. TKY’nin Dayandığı Temel Fikirler*Öncelikle TKY’yi uygulamak istediğimiz kurumda ona nasıl biranlam yüklememiz gerektiğini ortaya koymak gerekir. Her bir işletme hem arz eden hem de talep fonksiyonlarıyla bir bütün olarak yöneticisiyle ve işçisiyle karmaşık bir sistemdir. Müşterilerin isteklerinin karşılanması öncelikli hedeftir ve bu hedefe ulaşmak işletme varlığının devamı ve büyümesi için anahtar olarak algılanır. Sürekli gelişme, temel yönlendirici ilkdir. Takımlar ve gruplar planlama ve sorunların çözümünde öncelikli araçladır. İşletmenin bütün seviyelerindeki çalışanları arasında açıklık ve güven merkezli ilişkilerin geliştirilmesi başarının ön koşuludur.
 21. 21. SİSTEM “Eğer üst yönetimin desteği yoksa, TKY uygulamalarındanvazgeçin.”Koura IshıkawaBirçoğumuz örgütsel yapı tanıtımını örgüt şeması çizerek veyabölümleri sıralayarak yaparız. Daha sonra hiyerarşik olarak güçve otoritenin kullanımını, çalışanların işlerini yaparken ihtiyaçduydukları şeylerin neler olduğunu ve bunları kiminkarşılayacağını belirtir ve iş süreçlerindeki ürünlerimize kiminiç/dış müşteri olduğuna dikkat çekeriz.Örneğin; bir kalite ödülü için bir otomobil fabrikasını ziyareteden denetçiler, tampon parlatmak da görevli olan bir işçiye‘senin müşterin kim?’ diye sorduğunda işçi : ‘içerdekini mi yoksadışarıdakini mi kastediyorsunuz’ diye cevap vermiştir.Denetçilerin ikisini de bilmek istiyoruz demeleri üzerine işçi‘şurada gördüğünüz temiz tamponu alıp onu kromla kaplayankişi benim içerdeki müşterimdir. Dışarıdaki müşterim iseotomobil alandır’ demiştir. (Schmidt and Finnigan, 1993)
 22. 22. KALİTEKalite her geçen gün daha da aşina olduğumuz bir kavramoluyor. Kalitenin temel ölçütünü müşteriler belirlerler.Müşterilere karşı hiçbir zaman ‘al veya bırak’ şeklindedavranılamaz. Çünkü müşteri memnuniyeti yenimüşterilerin habercisi ve böylelikle iş hacmininartmasının nedenidir. Eğer müşterilerin isteklerinekarşılık verir ve onları tatmin ederseniz kalitede ulaşılmakistenen hedefi anlamış olursunuz. Etik ve sorumluluksahibi işletmecilik anlayışı müşterisinin ihtiyacı olmayanbir şeyi satmayı düşünmez. Bu iç müşteriler için degeçerlidir.
 23. 23. SÜREKLİ GELİŞTİRME “Gelişme hiçbir zaman sona ermeyecek bir süreçtir”P. Drucker Konunun en iyi tarifi ‘iki günü birbirine eşit olan zarardadır.’kuralının bireysel anlamdan kurumsal anlama uyarlamaktır. TKY’yi benimsemiş işletmeler standart prosedürler daha iyisiniyapmaya ve geliştirmeye devam etme yönündedir. Her şey mükemmelolmadıkça iyileştirme ve geliştirmeye ihtiyaç vardır. Süreçte yapılacakyeni düzenlemeler ile zaman ve para israfı azaltılabilir ve çalışmaortamı daha tatmin edici hale getirilebilir. Çünkü kalite sonu olmayanbir yarıştır. Sürekli geliştirme yaklaşımı, işletmelerin problemler beraberyaşamasına karşı çıkar ve en büyük amaca yönelik temel problemlerinçözümünü hedefler. Japonlar sürekli geliştirme ifadesini Kaizen olarak da tanımlanır.Tüm işletme faaliyetlerinin sürekli olarak geliştirilmesine duyulanihtiyacın farkında olmak gerekir. Bu aralıksız değişim doğal birdurumdur.
 24. 24. SÜREKLİ GELİŞTİRME (2) Yönetim ve işletme süreçlerinde sürekli geliştirmemodelini kullanmanın birinci gayesi mal ve hizmetlerinüretim ve dağıtımında söz konusu olan bütün sistem vesüreçlerde müşteri tatmininde kesintisiz ilerlemesağlamaktır. Sürekli gelişim aşaması yani her yapılanın biröncekinden daha iyi olmasına çalışılması Demingin debahsettiği planla-uygula-kontrol et ve düzelt süreci olaraktanımlanabilir. Sürekli gelişimde her zaman en iyiyiyakalamak arzusu TKY de hep bir ileri safhaya taşımaktadır. Sürekli geliştirmede batı yaklaşımı ve Japonyaklaşımı (kaizen) olmak üzere 2 tür yaklaşım vardır.
 25. 25. SÜREKLİ GELİŞTİRME (3)Batı yaklaşımı ; Bir yandan üretim çalışmaları belirlistandartlara göre devam ederken, öte yandan araştırmacılarlaboratuvarlarda ARGE çalışmalarını sürdürmektedir.Üretim yapanlar ile araştırma yapanlar farklı insanlardır.Araştırma çalışmaları bitince varsa bir yenilik uygulamayakonulur ve gelişme düzeyi artar.Kaizen yaklaşımı ; Japoncada kai değişim, zen ise daha iyianlamına gelmektedir. Belli bir zaman içinde çok sayıdaküçük gelişme hızına yakın ve bazen ondan da hızlı birgelişme trendi yakalanabileceği varsayılır. Kaizen, süreceöncelik tanıyan bir yönetim şeklidir.
 26. 26. SÜREKLİ GELİŞTİRME (4)Kaizen’i gerçekleştirmek için, ilk olarak yapılması gerekenvar olan durumun yetersizliğini kabul etmektedir. Ayrıcabilim ve teknolojideki gelişmeler de her gün ‘verimlilik’ölçütünü ileriye taşımaktadır. İkinci olarak insan unsurunugeliştirme çabalarına devam etmektir. Herşeyi yapaninsandır. İnsan kaynakları bir kuruluşun en değerli varlığıdır.Üçüncü olarak problem çözme tekniklerini yaygın biçimdekullanmaktır. İşletmelerde karşılaşılan sorunların çoğunuçözmek için basit istatistik ve karar verme teknikleri yeterliolmaktadır. Sistem geliştirmek için de aynı tekniklerkullanılmaktadır.
 27. 27. Kaizen Şemsiyesi
 28. 28. SÜREKLİ GELİŞTİRME (5)Sürekli geliştirme konusunda başarılı uygulamalara dikkatedildiğinde kilit evrelerin 2 temel başlık altında ele alınıpanaliz edilebileceği görülür.1. Yönetim öncelikli faaliyetler; üst yönetimin katılımı ve eğitimi, yönetim tarzının TKY ile uyumlaştırılması, liderlik süreçlerinin yaygınlaştırılması, alt grup faaliyetlerine önderlik etme, benchmarking (kıyaslama)dir.2. Alt kademe işgörenlere yönelik faaliyetler ise ; tüm çalışanların katılımı, ölçme-analiz becerilerinin geliştirilmesi, ödül sistemlerinin değiştirilmesi, problem çözme ve takım çalışmalarıdır.
 29. 29. Sürekli Geliştirme (6)
 30. 30. TAKIMLAR“Bölümler arası engelleri yıkın.” Edwards DemingTKY örgütünde takımlar ve gruplar organizasyonunişleyişindeki temel elemanlar olarak görülür. Planlama vegrup çalışması konusunda eğitim verilir. Bu süreç sonundatoplantılar sorun çözme, planlama ve öğrenme için araç olur.Gruplar iyi çalıştığında üyelerine enerji ve ilham kazandıranbir tatmin duygusu verir.TKY ile yönetilen örgütler fertlerden daha çok takımları tanırve ödüllendirirler. Takım bir problemi çözdüğünde herkesbundan pay alır. Takım anlayışının bir avantajı ise bireyselsorunları ve güvensizliği azaltmasıdır.
 31. 31. AÇIKLIK VE GÜVEN İLİŞKİLERİ Yönetimin en güçlü ve yegane aracı güvendir. (Culbertve McDonough, 1985). Güvenin yüksek olduğu yerdefikirlerin ve iletişimin akışı kolaylaşır. Güvenin az olduğuyerde ise her şey daha karmaşıktır. TKY ile yönetilenişletmelerde güven birinci önceliktir. Örgüt genel hedeflerin iletişimi ile başlar. Herkeshedeflerin neler olduğunu ve nasıl karşılanacaklarını bilir.Bölümler arasındaki engeller en alt seviyeye indirilir. İşinçoğu bölümler arası olan ve çapraz bir şekilde işleyentakımlar tarafından yapılır. Bunların en önemlisi de hatalarve sorunlar cezalandırılması gereken şeyler olmaktan çoköğrenmek için fırsatlar olarak değerlendirilir.
 32. 32. Kaynakça Toplam Kalite Yönetimi, Doç. Dr. Muhsin Halis, 2008 Mevzuat Dergisi, Sayı 55, Temmuz 2002 http://tr.wikipedia.org/wiki/Toplam_kalite_y%C3%B6 netimi (Erişim Tarihi 25/10/2012) http://www.google.com.tr/imgres?q=%22Toplam+kali te+y%C3%B6netimi%22 (Erişim Tarihi 25/10/2012)

×