Slide Voip

1,401 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide Voip

 1. 1. Bµi tiÓu luËn T×m hiÓu m¹ng VOIP Survery about voice over internet protocol Sinh viªn: Ph¹m TuÊn Anh Líp: 45K1 §T-VT
 2. 2. T×m hiÓu m¹ng VOIP <ul><li>Më ®Çu </li></ul><ul><li>Víi bµi giíi thiÖu nµy vÒ VOIP ch¾c c¸c b¹n cã thÓ sö dông internet ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc gäi thay v× tr­íc ®©y chØ dùa vµo ®iÖn tho¹i cã m¾c ®­êng d©y riªng. (Víi sù ph¸t triÓn vµ sù hiÔu biÕt vÒ internet, t«i ch¾c c¸c b¹n sÏ kh«ng khã cã thÓ thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nµy ). MÆc dï vËy trong bµi viÕt nµy t«i kh«ng ®i qu¸ chi tiÕt vµo VOIP (v× sè l­îng kiÕn thøc cã h¹n, vµ kh«ng muèn ®i qu¸ môc ®Ých cña mét bµi tiÓu luËn) nªn t«i chØ giíi thiÖu, tr×nh bµy c¸ch thøc hoÆt ®éng vµ øng dông thùc tiÔn cña nã trong m«i tr­êng c«ng nghÖ th«ng tin ngµy nay. §Ó chóng ta cã thÓ biÕt, hiÓu vµ øng dông thùc tÕ trong lÜnh vùc nµy.. </li></ul>
 3. 3. VOIP lµ g×? <ul><li>VoIP ®­îc viÕt t¾t tõ Voice over Internet Protocol, giao thøc nµy cho phÐp b¹n sö dông kÕt nèi Internet ®Ó thùc hiÖn c¸c cuéc gäi. Thay v× phô thuéc vµo ®­êng d©y t­¬ng tù nh­ hÖ thèng ®iÖn tho¹i truyÒn thèng, VoIP sö dông kü thuËt sè vµ yªu cÇu kÕt nèi b¨ng th«ng tèc ®é cao nh­ DSL hoÆc c¸p. Cã rÊt nhiÒu nhµ cung cÊp kh¸c nhau cung cÊp VoIP vµ nhiÒu dÞch vô kh¸c. </li></ul><ul><li>øng dông chung nhÊt cña VoIP cho sö dông c¸ nh©n hoÆc gia ®×nh lµ c¸c dÞch vô ®iÖn tho¹i dùa trªn Internet cã chuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i. </li></ul>
 4. 4. VOIP lµ g×? <ul><li>Víi øng dông nµy, b¹n vÉn cÇn cã mét sè ®iÖn tho¹i, vÉn ph¶i quay sè ®Ó thùc hiÖn cuéc gäi nh­ sö dông th«ng th­êng. Ng­êi mµ b¹n gäi ®Õn sÏ kh«ng thÊy cã sù kh¸c nhau so víi c¸c cuéc gäi tõ hÖ thèng ®iÖn tho¹i truyÒn thèng. NhiÒu nhµ cung cÊp dÞch vô còng cho ra nh÷ng tÝnh n¨ng ®Ó sö dông adapter VoIP cña b¹n ë bÊt kú ®©u cã kÕt nèi Internet tèc ®é cao, cho phÐp b¹n mang nã ®i theo khi ®i c«ng t¸c hoÆc ®i du lÞch. </li></ul><ul><li>MÆc dï nh÷ng kh¸i niÖm vÓ VoIP lµ ®¬n gi¶n, Tuy nhiªn ®Ó thùc hiªn vµ øng dông VoIP lµ phøc t¹p. §Ó gëi voice, th«ng tin ph¶i ®­îc t¸ch biÖt thµnh nh÷ng gãi (packet) gièng nh­ d÷ liÖu. Gãi lµ nh÷ng phÊn th«ng tin ®­îc chia nhá ®Ó dÔ dµng cho viÖc gëi gãi, còng cã thÓ dïng kØ thuËt nÐn gãi ®Ó tiÕt kiÖm b¨ng th«ng, th«ng qua nh÷ng tiÕn tr×nh codec (compressor/de-compressor). </li></ul>
 5. 5. II.VOIP ®­îc hiÓu nh­ thÕ nµo? <ul><li>- Voice over Internet Protocol (VoIP) lµ mét c«ng nghÖ cho phÐp truyÒn tho¹i sö dông giao thøc m¹ng IP, trªn c¬ së h¹ tÇng s½n cã cña m¹ng internet. </li></ul><ul><li>- Voip cã thÓ võa thùc hiÖn mäi lo¹i cuéc gäi nh­ trªn m¹ng ®iÖn tho¹i kªnh truyÓn thèng (PSTN) ®ång thêi truyÒn d÷ liÖu trªn c¬ së m¹ng truyÒn d÷ liÖu. DÞch vô ®iÖn tho¹i voip lµ dÞch vô øng dông giao thøc IP, nguyªn t¾c cña voip bao gåm viÖc sè ho¸ tÝn hiÖu tiÕng nãi, thùc hiÖn viÖc nÐn tÝn hiÖu sè, chia nhá c¸c gãi nÕu cÇn vµ truyÒn gãi tin nµy qua m¹ng, tíi n¬i nhËn c¸c gãi tin nµy ®­îc r¸p l¹i theo ®óng thø tù cña b¶n tin, gi¶i m· tÝn hiÖu t­¬ng tù phôc håi l¹i tiÕng nãi ban ®Çu. C¸c cuéc gäi trong voip dùa trªn c¬ së sö dông kÕt hîp c¶ chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi. </li></ul>
 6. 6. II.VOIP ®­îc hiÓu nh­ thÕ nµo? <ul><li>- Trong mçi lo¹i chuyÓn m¹ch trªn ®Òu cã ­u, nh­îc ®iÓm riªng cña nã. Trong kü thuËt chuyÓn m¹ch kªnh giµnh riªng cho hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi th«ng qua c¸c node chuyÓn m¹ch trung gian. Trong chuyÓn m¹ch kªnh tèc ®é truyÒn dÉn lu«n lu«n cè ®Þnh(nghÜa lµ b¨ng th«ng kh«ng ®æi) </li></ul><ul><li>- Trong chuyÓn m¹ch gãi c¸c b¶n tin ®­îc chia thµnh c¸c gãi nhá gäi lµ c¸c gãi, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña nã lµ sö dông hÖ thèng l­u tr÷ vµ chuyÓn tiÕp c¸c gãi tin trong nót m¹ng. §èi víi chuyÓn m¹ch gãi kh«ng tån t¹i kh¸i niÖm kªnh riªng, b¨ng th«ng kh«ng cè ®Þnh cã nghÜa lµ cã thÓ thay ®æi tèc ®é truyÒn, kü thuËt chuyÓn m¹ch gãi ph¶i chÞu ®é trÔ lín v× trong chuyÓn m¹ch gãi kh«ng quy ®Þnh thêi gian cho mçi gãi d÷ liÖu tíi ®Ých, mçi gãi cã thÓ ®i b»ng nhiÒu con ®­êng kh¸c nhau ®Ó tíi ®Ých, chuyÓn m¹ch gãi thÝch hîp cho viÖc truyÒn d÷ liÖu v× trong m¹ng truyÒn d÷ liÖu kh«ng ®ßi hái vÒ thêi gian thùc nh­ tho¹i, ®Ó sö dông ­u ®iÓm cña mçi lo¹i chuyÓn m¹ch trªn th× trong voip kÕt hîp sö dông c¶ hai lo¹i chuyÓn m¹ch kªnh vµ chuyÓn m¹ch gãi. </li></ul>
 7. 7. III. C¸c kiÓu kÕt nèi sö dông Voip <ul><li>3.1. Computer to computer </li></ul><ul><li>Trong m« h×nh nµy, mçi m¸y tÝnh cÇn ®­îc trang bÞ mét sound card, mét microphone, mét speaker vµ ®­îc kÕt nèi trùc tiÕp víi m¹ng Internet th«ng qua modem hoÆc card m¹ng. </li></ul><ul><li>Mçi m¸y tÝnh ®­îc cung cÊp mét ®Þa chØ IP vµ hai m¸y tÝnh ®· cã thÓ trao ®æi c¸c tÝn hiÖu tho¹i víi nhau th«ng qua m¹ng Internet. TÊt c¶ c¸c thao t¸c nh­ lÊy mÉu tÝn hiÖu ©m thanh, m· ho¸ vµ gi¶i m·, nÐn vµ gi¶i nÐn tÝn hiÖu ®Òu ®­îc m¸y tÝnh thùc hiÖn. </li></ul>
 8. 8. 3.2. M« h×nh computer to phone <ul><li>M« h×nh PC to Phone lµ mét m« h×nh ®­îc c¶i tiÕn h¬n so víi m« h×nh PC to PC. M« h×nh nµy cho phÐp ng­êi sö dông m¸y tÝnh cã thÓ thùc hiÖn cuéc gäi ®Õn m¹ng PSTN th«ng th­êng vµ ng­îc l¹i. </li></ul><ul><li>Trong m« h×nh nµy m¹ng Internet vµ m¹ng PSTN cã thÓ giao tiÕp víi nhau nhê mét thiÕt bÞ ®Æc biÖt ®ã lµ Gateway. §©y lµ m« h×nh c¬ së ®Ó dÉn tíi viÖc kÕt hîp gi÷a m¹ng Internet vµ m¹ng PSTN còng nh­ c¸c m¹ng GSM hay ®a dÞch vô kh¸c. </li></ul>
 9. 9. 3.3 M« h×nh Phone to Phone <ul><li>§©y lµ m« h×nh më réng cña m« h×nh PC to Phone sö dông Internet lµm ph­¬ng tiÖn liªn l¹c gi÷a c¸c m¹ng PSTN. TÊt c¶ c¸c m¹ng PSTN ®Òu kÕt nèi víi m¹ng Internet th«ng qua c¸c gateway. </li></ul><ul><li>Khi tiÕn hµnh cuéc gäi m¹ng PSTN sÏ kÕt nèi ®Õn gateway gÇn nhÊt. T¹i gateway ®Þa chØ sÏ ®­îc chuyÓn ®æi tõ ®Þa chØ PSTN sang ®Þa chØ IP ®Ó cã thÓ ®Þnh tuyÕn c¸c gãi tin ®Õn ®­îc m¹ng ®Ých. </li></ul>
 10. 10. 3.3 M« h×nh Phone to Phone <ul><li>§ång thêi gateway nguån cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi tÝn hiÖu tho¹i t­¬ng tù thµnh d¹ng sè sau ®ã m· ho¸, nÐn, ®ãng gãi vµ göi qua m¹ng. M¹ng ®Ých còng ®­îc kÕt nèi víi gateway vµ t¹i gateway ®Ých, ®Þa chØ l¹i ®­îc chuyÓn ®æi trë l¹i thµnh ®Þa chØ PSTN vµ tÝn hiÖu ®­îc gi¶i nÐn, gi¶i m· chuyÓn ®æi ng­îc l¹i thµnh tÝn hiÖu t­¬ng tù göi vµo m¹ng PSTN ®Õn ®Ých. </li></ul>
 11. 11. III. C¸c kiÓu kÕt nèi sö dông Voip <ul><li>- Víi c¸c kiÓu kÕt nèi trªn ta thÊy VOIP lµ 1 hÖ thèng hoµn chØnh (§iÖn tho¹i- IP – Phone - PC) víi rÊt nhiÒu øng dông trong thùc tÕ vµ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cho phÐp.. </li></ul><ul><li>HÖ thèng: </li></ul><ul><li>- Kh«ng giíi h¹n më réng - KÕt nèi bÊt cø tõ ®©u kh«ng phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch ®Þa h×nh. - Phï hîp cho c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu chi nh¸nh - Phï hîp cho c¸c doanh nghiÖp cã nh©n viªn di chuyÓn lín </li></ul><ul><li>D­íi ®©y b¶ng gi¸ gäi ®iÖn tho¹i ®i quèc tÕ </li></ul>
 12. 13. I V . C¸c thµnh phÇn trong m¹ng VoIP <ul><li>C¸c thµnh phÇn cèt lâi cña 1 m¹ng VoIP bao gåm: Gateway, VoIP Server, IP network, End User Equipments </li></ul><ul><li>Gateway: lµ thµnh phÇn gióp chuyÓn ®æi tÝn hiÖu analog sang tÝn hiÖu sè (vµ ng­îc l¹i) </li></ul><ul><li>- VoIP gateway : lµ c¸c gateway cã chøc n¨ng lµm cÇu nèi gi÷a m¹ng ®iÖn tho¹i th­êng ( PSTN ) vµ m¹ng VoIP. </li></ul><ul><li>- VoIP GSM Gateway: lµ c¸c gateway cã chøc n¨ng lµm cÇu nèi cho c¸c m¹ng IP, GSM vµ c¶ m¹ng analog. </li></ul><ul><li>VoIP server : lµ c¸c m¸y chñ trung t©m cã chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn vµ b¶o mËt cho c¸c cuéc gäi VoIP . </li></ul>
 13. 14. I V . C¸c thµnh phÇn trong m¹ng VoIP <ul><li>ThiÕt bÞ ®Çu cuèi (End user equipments ) : </li></ul><ul><li>Softphone vµ m¸y tÝnh c¸ nh©n (PC) : bao gåm 1 headphone, 1 phÇn mÒm vµ 1 kÕt nèi Internet. C¸c phÇn mÒm miÔn phÝ phæ biÕn nh­ Skype, Ekiga, GnomeMeeting, Microsoft Netmeeting, SIPSet, .. </li></ul><ul><li>§iÖn tho¹i truyÒn th«ng víi IP adapter: ®Ó sö dông dÞch vô VoIP th× m¸y ®iÖn tho¹i th«ng dông ph¶i g¾n víi 1 IP adapter ®Ó cã thÓ kÕt nèi víi VoIP server. Adapter lµ 1 thiÕt bÞ cã Ýt nhÊt 1 cæng RJ11 (®Ó g¾n víi ®iÖn tho¹i) , RJ45 (®Ó g¾n víi ®­êng truyÒn Internet hay PSTN) vµ 1 cæng c¾m nguån. </li></ul><ul><li>IP phone : lµ c¸c ®iÖn tho¹i dïng riªng cho m¹ng VoIP. C¸c IP phone kh«ng cÇn VoIP Adapter bëi chóng ®· ®­îc tÝch hîp s½n bªn trong ®Ó cã thÓ kÕt nèi trùc tiÕpvíi c¸c VoIP server . </li></ul>
 14. 15. V. C¸c giao thøc cña VoIP (VoIP protocols) <ul><li>5.1 VoIP cÇn 2 lo¹i giao thøc : </li></ul><ul><li>Signaling protocol vµ Media Protocol. </li></ul><ul><li>Signaling Protocol ®iÒu khiÓn viÖc cµi ®Æt cuéc gäi. C¸c lo¹i signaling protocols bao gåm: H.323, SIP, MGCP, Megaco/H.248 vµ c¸c lo¹i giao thøc dïng riªng nh­ UNISTIM, SCCP, Skype, CorNet-IP,… </li></ul><ul><li>Media Protocols: ®iÒu khiÓn viÖc truyÒn t¶i voice data qua m«i tr­êng m¹ng IP. C¸c lo¹i Media Protocols nh­: RTP ( Real-Time Protocol) ,RTCP (RTP control Protocol) , SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol), vµ SRTCP (Secure RTCP) </li></ul><ul><li>Signaling Protocol n»m ë tÇng TCP v× cÇn ®é tin cËy cao, trong khi Media Protocol n»m trong tÇng UDP. </li></ul>
 15. 16. V. C¸c giao thøc cña VoIP (VoIP protocols) <ul><li>5.2 Bé giao thøc H.323  vµ SIP C¸c nhµ cung cÊp cã thÓ sö dông c¸c giao thøc riªng hay c¸c giao thøc më réng dùa trªn nÒn cña 1 trong 2 giao thøc tiªu chuÈn quèc tÕ lµ H.323 vµ SIP. </li></ul><ul><li>- H.323 va SIP lµ hai bé giao thøc ®­îc dïng phæ biÕn trong VOIP. C¶ SIP vµ H.323 ®Òu cho phÐp ng­êi dïng thùc hiÖn cïng c«ng viÖc: ®Ó thiÕt lËp giao tiÕp cho nh÷ng øng dông ®a phu¬ng tiÖn (multimedia) nh­ audio, video, nh÷ng giao tiÕp d÷ liÖu kh¸c. </li></ul>
 16. 17. V. C¸c giao thøc cña VoIP (VoIP protocols) <ul><li>5.2.1 Bé giao thøc H.323: </li></ul><ul><li>lµ giao thøc ®­îc ph¸t triÓn bëi ITU-T ( International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector). H.323 phiªn b¶n 1 ra ®êi vµo kho¶ng n¨m 1996 vµ 1998 phiªn b¶n thÕ hÖ 2 ra ®êi. H.323 ban ®Çu ®­îc sö dông cho môc ®Ých truyÒn c¸c cuéc héi tho¹i ®a ph­¬ng tiÖn trªn c¸c m¹ng LAN, nh­ng sau ®ã H.323 ®· tiÕn tíi trë thµnh 1 giao thøc truyÒn t¶i VoIP trªn thÕ giíi. Giao thøc nµy chuyÓn ®æi c¸c cuéc héi tho¹i voice, video, hay c¸c tËp tin vµ c¸c øng dông ®a ph­¬ng tiÖn cÇn t­¬ng t¸c víi PSTN. Lµ giao thøc chuÈn, bao trïm c¸c giao thøc tr­íc ®ã nh­ H.225,H.245, H.235,… </li></ul>
 17. 18. 5.2.1 Bé giao thøc H.323 <ul><li>C¸c thµnh phÇn ho¹t ®éng trong giao thøc H.323: </li></ul><ul><li>cã 4 thµnh phÇn : </li></ul><ul><li>Terminal: lµ 1 PC hay 1 IP phone ®ang sö dông giao thøc H.323 </li></ul><ul><li>Gateway: Lµ cÇu nèi gi÷a m¹ng H.323 víi c¸c m¹ng kh¸c nh­ SIP, PSTN,…Gateway ®ãng vai trß chuyÓn ®æi c¸c giao thøc trong viÖc thiÕt lËp vµ chÊm døt c¸c cuéc gäi, chuyÓn ®æi c¸c media format gi÷a c¸c m¹ng kh¸c nhau. </li></ul><ul><li>GateKeeper: ®ãng vai trß lµ nh÷ng ®iÓm trung t©m trong m« h×nh m¹ng H.323. C¸c dÞch vô nÒn sÏ quyÕt ®Þnh viÖc cung cÊp ®Þa chØ , ph©n ph¸t b¨ng th«ng , cung cÊp tµi kho¶n, thÈm ®Þnh quyÒn cho c¸c terminal vµ gateway… </li></ul><ul><li>Mutipoint control unit (MCU): hç trî viÖc héi tho¹i ®a ®iÓm cho c¸c m¸y terminal ( 3 m¸y trë lªn )trong m¹ng H.323 </li></ul>
 18. 19. 5.2.1 Bé giao thøc H.323 <ul><li>Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña H.323 network: </li></ul><ul><li>Khi 1 phiªn kÕt nèi ®­îc thùc hiÖn, viÖc dÞch ®Þa chØ sÏ ®­îc 1 gateway ®¶m nhËn. Khi ®Þa chØ IP cña m¸y ®Ých ®­îc x¸c nhËn, 1 kÕt nèi TCP sÏ ®­îc thiÕt lËp tõ ®Þa chØ nguån tíi ng­êi nhËn th«ng qua giao thøc Q.931 ( lµ 1 phÇn cña bé giao thøc H.323). ë b­íc nµy, c¶ 2 n¬i ®Òu tiÕn hµnh viÖc trau ®æi c¸c tham sè bao gåm c¸c tham sè m· ho¸ vµ c¸c thµnh phÇn tham sè liªn quan kh¸c. </li></ul><ul><li>C¸c cæng kÕt nèi vµ ph©n ph¸t ®Þa chØ còng ®­îc cÊu h×nh. 4 kªnh RTCP vµ RTP ®­îc kÕt nèi, mçi kªnh cã 1 h­íng duy nhÊt. RTP lµ kªnh truyÒn d÷ liÖu ©m thanh (voice data) tõ 1 thùc thÓ sang 1 thùc thÓ kh¸c. Khi c¸c kªnh ®· ®­îc kÕt nèi th× d÷ liÖu ©m thanh sÏ ®­îc ph¸t th«ng qua c¸c kªnh truyÒn nµy th«ng qua c¸c RTCP </li></ul>
 19. 20. 5.2.2 Bé giao thøc SIP  <ul><li>SIP : (Session Initiation Protocol) ®­îc ph¸t triÓn bëi IETF ( Internet Engineering Task Force) MMUSIC ( Multiparty Multimedia Session Control) Working Group . §©y lµ 1 giao thøc kiÓu diÖn ký tù ( text-based protocol_ khi client göi yªu cÇu ®Õn Server th× Server sÏ göi th«ng tin ng­îc vÒ cho Client), ®¬n gi¶n h¬n giao thøc H.323. Nã gièng víi HTTP, hay SMTP. Gãi tin (messages) bao gåm c¸c header vµ phÇn th©n ( message body). SIP lµ 1 giao thøc øng dông vµ ch¹y trªn c¸c giao thøc UDP, TCP vµ STCP. </li></ul>
 20. 21. 5.2.2 Bé giao thøc SIP  <ul><li>C¸c thµnh phÇn trong SIP network : </li></ul><ul><li>CÊu tróc m¹ng cña SIP còng kh¸c so víi giao thøc H.232. 1 m¹ng SIP bao gåm c¸c End Points, Proxy, Redirect Server, Location Server vµ Registrar. Ng­êi sö dông ph¶i ®¨ng ký víi Registrar vÒ ®Þa chØ cña hä. Nh÷ng th«ng tin nµy sÏ ®­îc l­u tr÷ vµo 1 External Location Server. </li></ul><ul><li>C¸c gãi tin SIP sÏ ®­îc göi th«ng qua c¸c Proxy Server hay c¸c Redirect Server. Proxy Server dùa vµo tiªu ®Ò “to” trªn gãi tin ®Ó liªn l¹c víi server cÇn liªn l¹c råi göi c¸c pacckets cho m¸y ng­êi nhËn. C¸c redirect server ®ång thêi göi th«ng tin l¹i cho ng­êi göi ban ®Çu. </li></ul>
 21. 22. 5.2.2 Bé giao thøc SIP  <ul><li>Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña SIP network : </li></ul><ul><li>SIP lµ m« h×nh m¹ng sö dông kiÓu kÕt nèi 3 h­íng trªn nÒn TCP. VÝ dô trªn, ta thÊy 1 m« h×nh SIP gåm 1 Proxy vµ 2 end points. SDP ( Session Description Protocol) ®­îc sö dông ®Ó mang gãi tin vÒ th«ng tin c¸ nh©n ( vÝ dô nh­ tªn ng­êi gäi) . Khi Bob göi 1 INVITE cho proxy server víi 1 th«ng tin SDP. Proxy Server sÏ ®­a yªu cÇu nµy ®Õn m¸y cña Alice. NÕu Alice ®ång ý, tÝn hiÖu “OK” sÏ ®­îc göi th«ng qua ®Þnh d¹ng SDP ®Õn Bob. Bob ph¶n øng l¹i b»ng 1 “ACK” _ tin b¸o nhËn. Sau khi “ACK” ®­îc nhËn, cuéc gäi sÏ b¾t ®Çu víi giao thøc RTP/RTCP. Khi cuéc ®iÖn ®µm kÕt thóc, Bob sÏ göi tÝn hiÖu “Bye” vµ Alice sÏ ph¶n håi b»ng tÝn hiÖu “OK”. Kh¸c víi H.232, SIP kh«ng cã c¬ chÕ b¶o mËt riªng. SIP sö dông c¬ chÕ thÈm ®Þnh quyÒn cña HTTP , TLS, IPSec vµ S/MIME cho viÖc b¶o mËt d÷ liÖu. </li></ul>
 22. 23. VI.Ph­¬ng thøc lµm viÖc cña VOIP <ul><li>6.1 VOIP lµm viÖc nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>Khi nãi vµo èng nghe hay microphone, giäng nãi sÏ t¹o ra tÝn hiÖu ®iÖn tõ, ®ã lµ nh÷ng tÝn hiÖu analog. TÝn hiÖu analog ®­îc chuyÓn sang tÝn hiÖu sè dïng thuËt tãan ®Æc biÖt ®Ó chuyÓn ®æi. Nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c nhau cã c¸ch chuyÓn ®æi kh¸c nhau nh­ VoIP phone hay softphone, nÕu dïng ®iÖn tho¹i analog th«ng th­êng th× cÇn mét Telephony Adapter (TA). Sau ®ã giäng nãi ®­îc sè hãa sÏ ®­îc ®ãng vµo gãi tin vµ gëi trªn m¹ng IP. </li></ul><ul><li>Nh­ ta ®· t×m hiÓu ë trªn: Trong suèt tiÕn tr×nh mét giao thøc nh­ SIP hay H323 sÏ ®­îc dïng ®Ó ®iÓu khiÓn (control) cuéc gäi nh­ lµ thiÕt lËp, quay sè, ng¾t kÕt nèi… vµ RTP th× ®­îc dïng cho tÝnh n¨ng ®¶m b¶o ®é tin cËy vµ duy tr× chÊt l­îng dÞch vô trong qu¸ trinh truyÒn. </li></ul>
 23. 24. 6.2 Sè ho¸ tÝn hiÖu analog <ul><li>BiÓu diÔn tÝn hiÖu t­¬ng tù(analog) thµnh d¹ng sè (digital) lµ c«ng viÖc khã kh¨n. V× b¶n th©n d¹ng ©m thanh nh­ giäng nãi con ng­êi ë d¹ng analog do ®ã cÇn mét sè l­îng lín c¸c gi¸ trÞ digital ®Ó biÓu diÔn biªn ®é (amplitude), tÇn sè(frequency) vµ pha (phase), chuyÓn ®æi nh÷ng gi¸ trÞ ®ã thµnh d¹ng sè nhÞ ph©n(zero vµ one) lµ rÊt khã kh¨n. CÇn thiÕt cÇn cã c¬ chÕ dïng ®Ó thùc hiÖn sù chuyÓn ®æi nµy vµ kÕt qu¶ cña sù ph¸t triÓn nµy lµ sù ra ®êi cña nh÷ng thiÕt bÞ ®­îc gäi lµ codec (coder-decoder) hay lµ thiÕt bÞ m· vµ gi¶i m·. -TÝn hiÖu ®Ön tho¹i analog (giäng nãi con ng­êi) ®­îc ®Æt vµo ®Çu vµo cña thiÕt bÞ codec vµ ®­îc chuyÓn ®æi thµnh chuçi sè nhÞ ph©n ë ®Çu ra. Sau ®ã qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn trë l¹i b»ng c¸ch chuyÓn chuçi sè thµnh d¹ng analog ë ®Çu cuèi, víi cïng qui tr×nh codec. </li></ul>
 24. 25. 6.2 Sè ho¸ tÝn hiÖu analog <ul><li>Cã 4 b­íc liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh sè hãa(digiti( Bad Link & Word )) mét tÝn hiÖu t­¬ng tù(analog): LÊy mÉu (Sampling) L­îng tö hãa (Quantization) M· hãa (Encoding) NÐn giäng nãi (Voice Compression) </li></ul>
 25. 26. 6.2 Sè ho¸ tÝn hiÖu analog <ul><li>Multiplexing: GhÐp kªnh lµ qui tr×nh chuyÓn mét sè tÝn hiÖu dång thêi qua mét ph­¬ng tiÖn truyÒn dÉn. PAM(pulse-amplitude modulation)- ®iÒu chÕ biªn ®é xung TDM(Time Division Multiplexing)-GhÐp kªnh ph©n chia theo thêi gian:Ph©n phèi kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh vµo mçi kªnh, mçi kªnh chiÕm ®­êng truyÒn cao tèc trong suèt mét khaáng thêi gian theo ®Þnh k×. FDM(Frequency Division Multiplexing)-GhÐp kªnh ph©n chia theo tÇn sè: Mçi kªnh ®­îc ph©n phèi theo mét b¨ng tÇn x¸c ®Þnh, th«ng th­êng cã bÒ réng 4Khz cho dÞch vô tho¹i. </li></ul>
 26. 27. 6.2 Sè ho¸ tÝn hiÖu analog <ul><li>PCM(Pulse code modulation)- §iÒu chÕ theo m·: lµ ph­¬ng ph¸p th«ng dông nhÊt chuyÓn ®æi c¸c tÝn hiÖu analog sang d¹ng digital ( vµ ng­îc l¹i) ®Ó cã thÓ vËn chuyÓn qua mét hÖ thèng truyÒn dÉn sè hay c¸c qu¸ tr×nh xö lý sè. Sù biÕn ®æi nµy bao gæm 3 tiÕn tr×nh chÝnh: lÊy mÉu, l­îng tö ho¸, m· ho¸. TiÕn tr×nh nµy ho¹t ®éng nh­ sau: Giai ®o¹n ®Çu tiªn cu¶ PCM lµ lÊy mÉu c¸c tÝn hiÖu nhËp (tÝn hiÖu ®i vµo thiÕt bÞ sè ho¸), nã t¹o ra mét tuÇn tù c¸c mÉu analog d­íi d¹ng chuçi PAM. C¸c mÉu PAM cã d·i biªn ®é nèi tiÕp nhau, sau ®ã ph©n chia d¶i biªn ®é nµy thµnh mét sè giíi h¹n c¸c kho¶ng. TÊt c¶ c¸c mÉu víi c¸c biªn ®é nµo ®ã nÕu mÉu nµo r¬i vµo mét kho¶ng ®Æc biÖt nµo th× ®­îc g¸n cïng møc gi¸ trÞ cu¶ kho¶ng ®ã. C«ng viÖc nµy ®­îc gäi lµ “l­îng tö ho¸”. Cuèi cïng trong bé m· ho¸, ®é lín cña c¸c mÉu ®­îc l­¬ng tö ho¸ ®­îc biÓu diÔn bëi c¸c m· nhÞ ph©n </li></ul>
 27. 28. LÊy mÉu (Sampling) <ul><li>TÝn hiÖu ©m thanh trªn m¹ng ®iÖn tho¹i cã phæ n¨ng l­îng ®¹t ®Õn 10Khz. Tuy nhiªn, hÇu hÕt n¨ng l­îng ®Òu tËp trung ë phÇn thÊp h¬n trong d¶i nµy. Do ®ã ®Ó tiÕt kiÖm b¨ng th«ng trong c¸c hÖ thèng truyÒn ®­îc ghÐp kªnh theo FDM vµ c¶ TDM. C¸c kªnh ®iÖn tho¹i th­êng giíi h¹n b¨ng tÇn trong kho¶ng tõ 300 ®Õn 3400Hz. Tuy nhiªn trong thùc tÕ sÏ cã mét Ýt n¨ng l­¬ng nhiÔu ®­îc chuyÓn qua d­íi d¹ng c¸c tÇn sè cao h¬n tÇn sè hiÖu dông 3400Hz. </li></ul>
 28. 29. LÊy mÉu (Sampling) <ul><li>Do ®ã phæ tÈn sè cã thÓ ®­îc më réng ®Õn 4Khz, theo lý thuyÕt Nyquist: khi mét tÝn hiÖu th× ®­îc lÊy mÉu ®ång thêi ë mçi kho¶ng ®Þnh k× vµ cã tèc ®é Ýt nhÊt b»ng hai lÇn phæ tÇn sè cao nhÊt, sau ®ã nhòng mÉu nµy sÏ mang ®ñ th«ng tin ®Ó cho phÐp viÖc t¸i t¹o l¹i chÝnh x¸c tÝn hiÖu ë thiÕt bÞ nhËn. Víi phæ tÇn sè cao nhÊt cho tho¹i lµ 4000Hz hay 8000 mÉu ®­îc lÊy trong mét gi©y, kho¶ng c¸ch gi÷a mçi mÉu lµ 125 micro gi©y. </li></ul>
 29. 30. L­îng tö ho¸ (Quantization) <ul><li>TiÕn tr×nh kÕ tiÕp cña sè hãa tÝn hiÖu tuÇn tù lµ biÓu diÔn gi¸ trÞ chÝnh x¸c cho mçi mÉu ®­îc lÊy. Mçi mÉu cã thÓ ®­îc g¸n cho mét gi¸ trÞ sè, t­¬ng øng víi biªn ®é (theo chiÒu cao) cña mÉu. Sau khi thùc hiÖn giíi h¹n ®Çu tiªn ®èi víi biªn ®é t­¬ng øng víi d¶i mÉu, ®Õn l­ît mçi mÉu sÏ ®­îc so s¸nh víi mét tËp hîp c¸c møc l­îng tö vµ g¸n vµo mét møc xÊp xØ víi nã. Qui ®Þnh r»ng tÊt c¶ c¸c mÉu trong cïng kho¶ng gi÷a hai møc l­îng tö ®­îc xem cã cïng gi¸ trÞ. Sau ®ã gi¸ trÞ g¸n ®­îc dïng trong hÖ thèng truyÒn. Sù phôc håi h×nh d¹ng tÝn hiÖu ban ®Çu ®ßi hái thùc hiÖn theo h­íng ng­îc l¹i. </li></ul>
 30. 31. M· hãa (Encoding) <ul><li>Mçi møc l­îng tö ®­îc chØ ®Þnh mét gi¸ trÞ sè 8 bit, kÕt hîp 8 bit cã 256 møc hay gi¸ trÞ. Qui ­íc bit ®Çu tiªn dïng ®Ó ®¸nh dÊu gi¸ trÞ ©m hoÆc d­¬ng cho mÉu. B¶y bÝt cßn l¹i biÓu diÔn cho ®é lín; bit ®Çu tiªn chØ n÷a trªn hay n÷a d­íi cña d·y, bit thø hai chØ phÇn t­ trªn hay d­íi, bit thø 3 chØ phÇn t¸m trªn hay d­íi vµ cø thÕ tiÕp tôc. - Ba b­íc tiÕn tr×nh nµy sÏ lÆp l¹i 8000 lÇn mçi gi©y cho dÞch vô kªnh ®iÖn tho¹i. Dïng b­íc thø t­ lµ tïy chän ®Ó nÐn hay tiÕt kiÖm b¨ng th«ng. Víi tïy chän nµy thÝ mét kªnh cã thÓ mang nhiÒu cuéc gäi dång thêi. </li></ul>
 31. 32. NÐn giäng nãi(Voice Compression) <ul><li>MÆc dï kØ thuËt m· hãa PCM 64 Kps hiÖn hµnh lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc chuÈn hãa, nh­ng cã vµi ph­¬ng ph¸p m· hãa kh¸c ®­îc sö dông trong nh÷ng øng dông ®Æc biÖt. C¸c ph­¬ng ph¸p nµy thùc hiÖn m· hãa tiÕng nãi víi tèc ®é nhá h¬n tèc ®é cña PCM, nhê ®ã tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng cña hÖ thèng truyÒn dÉn sè. Ch¾c h¼n, c¸c m· hãa tèc ®é thÊp nµy sÏ bÞ h¹n chÕ vÒ chÊt l­îng, ®Æt biÖt lµ nhiÔu vµ mÐo tÇn sè. </li></ul><ul><li>Mét sè vÝ dô hÖ thèng m· hãa tiÕng nãi tèc ®é thÊp: CVSD( Continuously variable slope delta modulaton) Kü thuËt nµy lµ mét dÉn xuÊt cña ®iÒu chÕ delta, trong ®ã mét bit ®¬n dïng ®Ó m· hãa mçi mÉu PAM hoÆc lín h¬n hoÆc nhá h¬n mÉu tr­íc ®ã. V× kh«ng h¹n chÕ bëi 8 bit, m· hãa cã thÓ häat ®«ng ë tèc ®é kh¸c nhau vµo kháang 20 Kps. </li></ul>
 32. 33. Packeti( Bad Link & Word ) voice <ul><li>- Khi giäng nãi ®­îc sè ho¸ vµ ®­îc nÐn l¹i, nã ph¶i ®­îc chia thµnh nh÷ng phÇn nhá, ®Ó ®Æt vµo gãi IP, VoIP th× kh«ng hiÖu qua cho nh÷ng gãi tin nhá, trong khi nh÷ng gãi tin lín th× t¹o ra nhiÒu ®é trÔ, do ¶nh h­ëng cña vµi lo¹i header mµ kÝch th­ãc cu¶ d÷ liÖu tho¹i(voice data ) còng sÏ ¶nh h­ëng. VÝ dô header cu¶ IP, UDP, RTP lµ 40 byte, nÕu gãi tin voice còng chØ kho¶ng 40 byte th× hoµn toµn kh«ng hiÖu qu¶, kÝch th­íc gãi tin lín nhÊt cã thÓ trong m«i tr­êng Ethernet lµ 1500 byte, dïng 40 byte cho header cßn l¹i 1460 byte cã thÓ sö dông cho phÇn d÷ liÖu tho¹i, t­¬ng ®­¬ng víi 1460 mÉu(samples) kh«ng ®­îc nÐn hay thêi gian ®Ó ®Æt phÇn d÷ liÖu vµo gãi tin. NÕu gãi bÞ mÊt nhiÒu hay ®Õn ®Ých kh«ng ®óng thø tù sÏ lµm cho cuéc tho¹i bÞ ng¾t qu·ng. </li></ul>
 33. 34. VII. HÖ thèng thiÕt bÞ dïng trong m¹ng VOIP <ul><li>- §Ó gäi ®iÖn qua VOIP, ng­êi dïng cÇn cã ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm ®iÖn tho¹i sip hoÆc mét ®iÖn tho¹i VOIP d¹ng phÇn cøng . Cã thÓ gäi ®iÖn tho¹i ®Õn bÊt cø ®©u / cho bÊt kú ai: c¶ ®èi víi sè ®iÖn tho¹i VOIP vµ nh÷ng ng­êi dïng sè ®iÖn tho¹i b×nh th­êng </li></ul>
 34. 35. 7.1 §iÖn tho¹i SIP d¹ng phÇn mÒm <ul><li>§iÖn tho¹i SIP d¹ng phÇn mÒm lµ mét ch­¬ng tr×nh sö dông mi-cr« vµ loa cña m¸y tÝnh cña b¹n, hoÆc hÖ thèng tai nghe g¾n kÌm ®Ó cho phÐp b¹n gäi hoÆc nhËn cuéc gäi. VÝ dô vÒ ®iÖn tho¹i SIP lµ SJPhone cña SJlabs ( http://www.sjlabs.com ), Xten ( http://www.xten.net ) hay §iÖn tho¹i 3CX VOIP ch¹y trªn Windows . </li></ul>§iÖn tho¹i b»ng phÇn mÒm 3CX
 35. 36. 7.2 §iÖn tho¹i VOIP qua USB <ul><li>§iÖn tho¹i USB c¾m vµo cæng USB cña m¸y tÝnh vµ víi viÖc sö dông phÇn mÒm ®iÖn tho¹i SIP / VOIP nã sÏ ho¹t ®éng gièng nh­ mét chiÕc ®iÖn tho¹i. VÒ thùc chÊt, nã kh«ng h¬n mét chiÕc mi-cr« vµ loa, tuy nhiªn do tr«ng nh­ chiÕc ®iÖn tho¹i b×nh th­êng, chóng ®­îc ng­êi dïng sö dông mét c¸ch trùc quan h¬n. </li></ul>§iÖn tho¹i USB
 36. 37. 7.3 §iÖn tho¹i SIP b»ng phÇn cøng <ul><li>§iÖn tho¹i SIP d¹ng phÇn cøng tr«ng vµ ho¹t ®éng gièng nh­ mét chiÕc ‘®iÖn tho¹i’ b×nh th­êng. Tuy nhiªn, nã ®­îc kÕt nèi th¼ng vµo m¹ng d÷ liÖu. Nh÷ng ®iÖn tho¹i nµy cã bé chia cì nhá tÝch hîp s½n, do ®ã chóng cã thÓ chia sÎ kÕt nèi m¹ng víi m¸y tÝnh. B»ng c¸ch ®ã, b¹n kh«ng cÇn ph¶i cã thªm ®iÓm kÕt nèi dµnh cho ®iÖn tho¹i. </li></ul>§iÖn tho¹i SIP d¹ng phÇn cøng
 37. 38. 7.4 Sö dông ®iÖn tho¹i t­¬ng tù víi bé chuyÓn ®æi ATA <ul><li>NÕu b¹n muèn sö dông chiÕc ®iÖn tho¹i hiÖn t¹i víi hÖ thèng ®iÖn tho¹i VOIP, b¹n cã thÓ sö dông bé chuyÓn ®æi ATA. Bé chuyÓn ®æi ATA cho phÐp b¹n c¾m ®Çu d©y m¹ng Ethernet vµo nã vµ sau ®ã c¾m d©y ®iÖn tho¹i vµo nã. B»ng c¸ch ®ã, chiÕc ®iÖn tho¹i cò cña b¹n sÏ ®­îc phÇn mÒm hÖ thèng ®iÖn tho¹i VOIP nhËn thÊy nh­ mét chiÕc ®iÖn tho¹i SIP b×nh th­êng. </li></ul>Bé chuyÓn ®æi ATA
 38. 39. IP PBX tÝch hîp víi m¹ng <ul><li>1. T­¬ng tù: thiÕt bÞ t­¬ng tù dïng ®Ó kÕt nèi ®­êng ®iÖn tho¹i t­¬ng tù th«ng th­êng víi nã. C¸c VOIP gateway t­¬ng tù th­êng cã tõ 2-24 cæng c¾m d©y ®iÖn tho¹i. </li></ul><ul><li>2. Kü thuËt sè: thiÕt bÞ sè cho phÐp b¹n kÕt nèi c¸c ®­êng d©y sè, cã thÓ lµ mét hoÆc nhiÒu ®­êng BRI ISDN (ch©u ¢u), mét hoÆc nhiÒu ®­êng PRI/E1 (ch©u ¢u) hoÆc mét hoÆc nhiÒu ®­êng T1(Mü). </li></ul>C¸ch m¸y IP PBX tÝch hîp víi m¹ng vµ c¸ch nã sö dông ®­êng PSTN hoÆc Internet ®Ó kÕt nèi cuéc gäi Bé kÕt nèi mét hÖ thèng PBX/§iÖn tho¹i truyÒn thèng víi m¹ng IP
 39. 40. 7.6 VÝ dô vÒ phiªn gäi SIP gi÷a 2 ®iÖn tho¹i <ul><li>Mét phiªn gäi SIP gi÷a 2 ®iÖn tho¹i ®­îc thiÕt lËp nh­ sau: </li></ul><ul><li>M¸y gäi göi mét tÝn hiÖu mêi </li></ul><ul><li>M¸y ®­îc gäi göi tr¶ mét th«ng tin håi ®¸p 100 – Thö. </li></ul><ul><li>Khi m¸y ®­îc gäi b¾t ®Çu ®æ chu«ng, mét tÝn hiÖu håi ®¸p 180 – §æ chu«ng – ®­îc göi tr¶ </li></ul><ul><li>Khi bªn gäi nhÊc m¸y, m¸y ®­îc gäi göi mét tÝn hiÖu håi ®¸p 200 - OK </li></ul><ul><li>M¸y gäi håi ®¸p víi ACK – tiÕp nhËn </li></ul><ul><li>Lóc nµy cuéc gäi ®Ých thùc ®­îc truyÒn d­íi d¹ng d÷ liÖu th«ng qua RTP </li></ul><ul><li>Khi ng­êi gäi dËp m¸y, mét yªu cÇu BYE ®­îc göi ®Õn cho m¸y gäi </li></ul><ul><li>M¸y gäi ph¶n håi víi tÝn hiÖu 200 - OK. </li></ul><ul><li>TÊt c¶ chØ ®¬n gi¶n nh­ vËy! Giao thøc SIP dÔ hiÓu vµ l«-gÝc. </li></ul>
 40. 41. VIII. TÝnh b¶o mËt cña VoIP <ul><li>ChÝnh v× VoIP dùa trªn kÕt nèi Internet nªn nã cã thÓ cã nh÷ng ®iÓm yÕu ®èi víi bÊt kú mèi ®e däa vµ c¸c vÊn ®Ò g× mµ m¸y tÝnh ph¶i ®èi mÆt. C«ng nghÖ nµy còng lµ mét c«ng nghÖ míi, v× vËy cã nhiÒu tranh c·i vÒ nh÷ng tÊn c«ng cã thÓ x¶y ra, VoIP cã thÓ còng bÞ tÊn c«ng bëi virus vµ m· nguy hiÓm kh¸c. C¸c kÎ tÊn c«ng cã thÓ chÆn viÖc truyÒn th«ng, nghe trém vµ thùc hiÖn c¸c tÊn c«ng gi¶ m¹o b»ng viÖc thao tóng ID vµ lµm háng dÞch vô. C¸c hµnh ®éng tiªu tèn l­îng lín c¸c tµi nguyªn m¹ng nh­ t¶i file, ch¬i chß tr¬i trùc tuyÕn…còng ¶nh h­ëng ®Õn dÞch vô VoIP. Ngoµi nh÷ng vÊn ®Ò trªn ra, VoIP cßn kÕ thõa nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong viÖc ®Þnh tuyÕn trªn kÕt nèi b¨ng th«ng réng. Kh«ng gièng nh­ c¸c hÖ thèng ®iÖn tho¹i truyÒn thèng b¹n cã thÓ gäi c¶ khi mÊt ®iÖn Trong hÖ thèng VoIP, nÕu mÊt nguån ®iÖn th× VoIP còng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc cuéc gäi. ë ®©y còng cã vµi vÊn ®Ò liªn quan ®ã lµ c¸c hÖ thèng b¶o mËt t¹i nhµ hoÆc sè khÈn cÊp cã thÓ kh«ng lµm viÖc theo nh­ mong muèn. </li></ul>
 41. 42. IX. H­íng kh¾c phôc vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt <ul><li>• Liªn tôc n©ng cÊp phÇn mÒm – NÕu h·ng phÇn mÒm cung cÊp c¸c b¶n v¸ cho hÖ ®iÒu hµnh th× nªn cµi ®Æt chóng ngay lËp tøc. ViÖc ®ã sÏ ng¨n chÆn ®­îc c¸c tÊn c«ng ®ang lîi dông yÕu ®iÓm trong lç hæng phÇn mÒm (xem thªm bµi viÕt T×m hiÓu vÒ c¸c lç hæng ®Ó). </li></ul><ul><li>• Sö dông vµ duy tr× phÇn mÒm chèng virus – PhÇn mÒm chèng virus cã thÓ nhËn ra vµ b¶o vÖ m¸y tÝnh chèng l¹i c¸c virus ®· ®­îc ®Þnh nghÜa. MÆc dï vËy kÎ tÊn c«ng lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó viÕt ra c¸c virus míi, chÝnh v× vËy ph¶i th­êng xuyªn cËp nhËt phÇn mÒm virus </li></ul><ul><li>• TËn dông triÖt ®Ó c¸c tïy chän b¶o mËt – NhiÒu nhµ cung cÊp cã thÓ cung cÊp dÞch vô cho phÐp m· hãa. NÕu c«ng viÖc liªn quan ®Õn nhiÒu vÊn ®Ò riªng t­ vµ b¶o mËt th× còng nªn c©n nh¾c ®Õn c¸c tïy chän cã s½n nµy. </li></ul><ul><li>• Cµi ®Æt vµ kÝch ho¹t t­êng löa –T­êng löa cã thÓ ng¨n chÆn nhiÒu kiÓu x©m nhËp b»ng viÖc khãa l­u l­îng nguy hiÓm tr­íc khi chóng x©m nhËp vµo m¸y tÝnh. </li></ul><ul><li>• §¸nh gi¸ c¸c thiÕt lËp b¶o mËt – C¶ m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ/phÇn mÒm VoIP cung cÊp nhiÒu tÝnh n¨ng kh¸c nhau cã thÓ trang bÞ cho yªu cÇu, dï vËy viÖc cho phÐp c¸c tÝnh n¨ng cô thÓ cã thÓ ®Ó l¹i nhiÒu lç hæng dÔ bÞ tÊn c«ng. V× vËy v« hiÖu hãa mét sè tÝnh n¨ng c¶m thÊy kh«ng cÇn thiÕt. KiÓm tra c¸c thiÕt lËp, thiÕt lËp b¶o mËt riªng vµ chän c¸c tïy chän cÇn ®Ó tr¸nh mang l¹i nh÷ng rñi ro kh«ng ®¸ng cã. </li></ul>
 42. 43. X. Tæng kÕt  <ul><li>- VoIP viÕt t¾t bëi Voice over Internet Protocol - VoIP lµ 1 c«ng nghÖ cho phÐp truyÒn ©m thanh thêi gian thùc qua b¨ng th«ng Internet vµ c¸c kÕt nèi IP VoIP cã 3 d¹ng sö dông : Computer to computer, computer to phone vµ phone to phone. - C¸c thµnh phÇn cèt lâi cña 1 m¹ng VoIP bao gåm: </li></ul><ul><li>+ Gateway: lµ thµnh phÇn gióp chuyÓn ®æi tÝn hiÖu analog sang tÝn hiÖu sè </li></ul><ul><li>+ Voice Server : lµ c¸c m¸y chñ trung t©m cã chøc n¨ng ®Þnh tuyÕn vµ b¶o mËt cho c¸c cuéc gäi VoIP </li></ul><ul><li>+ End User Equipments: bao gåm PC, ®iÖn tho¹i ®Ó bµn cã IP adapter, IP phone,.. </li></ul><ul><li>- Ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña VoIP : tÝn hiÖu voice sÏ ®­îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu sè, ®­îc nÐn l¹i, råi m· ho¸. Sau ®ã c¸c gãi data nµy ®Õn ng­êi nhËn qua m«i tr­êng IP, ®­îc gi¶i nÐn, råi chuyÓn thµnh tÝn hiÖu ©m thanh ®Õn tai ng­êi nghe. - VoIP cÇn 2 lo¹i giao thøc : </li></ul><ul><li>+ Signaling Protocol ®iÒu khiÓn viÖc cµi ®Æt cuéc gäi. C¸c lo¹i signaling protocols bao gåm: H.323, SIP, MGCP, Megaco/H.248 vµ c¸c lo¹i giao thøc dïng riªng nh­ UNISTIM, SCCP, Skype, CorNet-IP,… </li></ul><ul><li>+ Media Protocols: ®iÒu khiÓn viÖc truyÒn t¶i voice data qua m«i tr­êng m¹ng IP. RTP ,RTCP , SRTP vµ SRTCP </li></ul><ul><li>Signaling Protocol n»m ë tÇng TCP v× cÇn ®é tin cËy cao, trong khi Media Protocols n»m trong tÇng UDP. - Cã 2 bé giao thøc VoIP ®­îc dïng réng r·i trªn thÕ giíi lµ : H.323 vµ SIP - VÊn ®Ò b¶o mËt cña VoIP g¾n liÒn víi vÊn ®Ò b¶o mËt m¹ng Internet th«ng th­êng kÕt hîp víi c¸c nguyªn t¾c cÈn träng cña ng­êi sö dông. C¸c nhµ cung cÊp ngµy cµng ra søc x©y dùng c¸c m¹ng VoIP an toµn vµ chÊt l­îng cao h¬n. </li></ul>

×