Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa

1,190 views

Published on

BCE oktatás-módszertani sorozat
2013. január 14.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tanuláselméletek, hallgatók tanulási sajátosságai és stílusa

 1. 1. BCE oktatás-módszertani sorozat 2013. január 14. Tanuláselméletek, hallgatóktanulási sajátosságai és stílusa Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet
 2. 2. • 19. századi tantervvel, 20. századi épülettel és szervezettel, a 21. század tanulóival, a meghatározhatatlan jövő felé fordulva (Bruce Wellman)• Nem a technológia a megoldás, vagy a probléma. A technológia felnagyítja és láthatóvá teszi a problémát, illetve eszköz lehet a probléma megoldásában.
 3. 3. Tanulás a felsőoktatásban• felsőoktatáspedagógiai kérdés• digitális nemzedékelméletek• tanulás intézményen belül és kívül• digitális eszközök a hétköznapokban és a tanulásban, oktatásban
 4. 4. Oktatáselméleti alapelvek• a közepes és a gyengén motiváltak úgy tanulnak ahogyan értékelik őket• a tanulóközpontúság nem elvi kérdés, hanem a hatékonyság feltétele• nincs univerzális módszer, nincs általános megoldás és nincsenek hatékony receptek sem• nincs két egyforma hallgató, kurzus, oktató, jelenség
 5. 5. Tanulási sajátosságok, tanulást meghatározó tulajdonságok
 6. 6. A tradicionális és a progresszív tanulás különbségei Tradicionális tanulás Progresszív tanulástények, szabályok, kész megoldások készségek, kompetenciák, megtanulása jártasságok, attitűdök elsajátítása a tananyag, a tanár, és az iskola a változatos, különböző forrásokból tudásforrás szerzett tudáselemek tanári instrukciók által vezérelt önálló, önszabályozó tanulási forma tanulás változatos tanulási színterek:osztályteremben történik a tanulás könyvtár, virtuális terek, online közösségi felületek… stb
 7. 7. A tanulás formálódása a digitális eszközhasználat alapján?• digitális nemzedék eszközhasználata - tudatos eszközhasználat - tanulást támogató eszközhasználat• tanulási szokásokat érő hatások: • a multimédiás tartalmak bevonása, • a visszacsatolás szerepének felértékelődése, • a multitaskingra való képesség, • az információmegosztás fontossága• iskolai vs. személyes tanulási környezet
 8. 8. ingergazdagság, multitasking• www.donothingfor2minutes.com• információszerzés és információkezelés párhuzamossága - információáramlás élménye és igénye• információs környezet előadótremben, szemináriumi teremben • nyitottság, infomációmegosztás (egymással is) • hozzáférhető oktatási tartalmak (előtte, alatta, utána) • párhuzamos folyamatok (közös online jegyzetelés) • tanárszerep újraértelmezése • jelentős információáramoltatása
 9. 9. multimédia• szöveg alapú tanulási környezet • könnyen, gyorsan előállítható, megszoktuk• multimédia lehetőségek: • fejlesztett oktatási tartalom • saját készítésű tartalom (médiaműveltség) • megtalált külső forrás (megosztott tartalom) • közösen készített tartalom• szövegalapúság világában: időrabló, drága, komolytalan• khanacademy.org
 10. 10. multimédia• Többszörös ábrázolás elve: hatékonyság szempontjából az a célravezető, ha a magyarázatot szavakban és képekben is megjelenítjük• Egyidejűség elve: magyarázat közben a megfelelő képet és szöveget együtt („egy időben”) jelenítsük meg• Megosztott figyelem elve: a képi magyarázat mellé élőszóban adjuk a verbális ingereket, ne írásban, mert a kép és az írt szöveg együtt túlterheli a vizuális csatornát
 11. 11. multimédia• tévhitekkel és félelmek: • a multimédiás tananyag kevésbé hatékony mint a tankönyv • nem minden tananyag vihető át multimédiás formába • a multimédiában a szöveg teljesen háttérbe szorul
 12. 12. impulzivitás, gyorsaság, időkezelés• információáramlás keresztmetszete - információs vízhozam• türelmetlenség, nagyon rossz időérzék (munkafolyamat becslése, ütemezés)• visszacsatolás - a formatív értékelés szerepének növekedése • nem fegyelmező, nem szabályozó értékelés • tanulási célok, tanulási feladatok, állandó értékelés • interaktív elearning felületek, interaktív tartalom
 13. 13. kommunikáció, online élet• extenzív felhasználók aránya nem ebben a korosztályban a legnagyobb• tanárral szemben megfogalmazott láthatatlan elvárás • nem állandó, inkább rendszeres és biztos • az információmegosztás fordítottan arányos a kommunikációs invázió esélyével• digitális lábnyom, a megismerés fejlesztés alapja• a tanulást támogató kommunikáció ideális ha eléri a hétköznapokat (elearning rendszer vagy facebook?)
 14. 14. információmegosztás• állandó információmegosztás minden szereplő között • oktató-hallgató, • hallgató-hallgató, • hallgató-oktató• a megosztás szerepe a tanulási folyamatban: • visszacsatolás lehetősége, reflexió • értékelési helyzet • egyéni tanulási felelősség erősítése• az információmegosztás tévképzetei
 15. 15. információmegosztás• az információk megosztása soha korábban nem volt ilyen könnyű és gyors• tudásbirtoklása naív nézetei vs. tudásalapú társadalom közössége• Az információmegosztás iskolai példái: • wikik fejlesztése; • prezentációk megosztása; • tanári és tanulói blog vezetése • online tudásportálok és tudásbázisok • közösségi felületek (pl. Facebook)
 16. 16. Tanuláselméletek, tanulásmódszertan
 17. 17. tanuláselméletek / behaviorista elvek gyakorlati megvalósulásbeh tanulás eredményessége =a a viselkedésváltozásra viselkedésbőlv vonatkozó célok kitűzése következtethetünkior viselkedést előzetes viselkedés bemutatása,i környezeti hatás váltja ki rávezető utasítás, bemutatássta a változás tartóssága a viselkedési cél megerősítését viselkedés következményeitől kiváltó környezeti hatás függ megtervezése
 18. 18. tanuláselméletek / kognitivista elvek gyakorlati megvalósuláskogn a tudás a memóriában rendszerbe szervezetti szerveződik információk bemutatásativ a tanulás eredményességét a az új információknak a meglévői tanuló meglévő tudása tudáshoz kapcsolásas befolyásoljata tanulás = figyelem, információ technikák a tanulási folyamat feldolgozása és beillesztése, irányítására és támogatására felidézhetővé tétele
 19. 19. tanuláselméletek / konstruktivistak elvek gyakorlati megvalósulásonst a tananyag feldolgozása tanulás = problémamegoldás realisztikus, releváns problémákr történik formájában kell feldolgozniukti a tanulás másokkal együttműködve csoportmunka szervezésev eredményesist a tanulás lényeges eleme a problémamegoldás bemutatása,a hozzáértők megfigyelése és a tanácsadás, együttes mintakövetés problémamegoldás
 20. 20. A személyes tanulási tér és a társas tanulási tér
 21. 21. információmenedzsment, tanulásmódszertan • Ha a személyes tanulási környezetedet akarod kialakítani, akkor mindenképpen határozd meg a saját tanulási céljaidat! • Személyesen menedzseld a saját tanulási folyamatodat, személyesen írányítsd a saját tanulási folyamatodat, beleértve az oktatási tanulási tartalmat, illetve magát a folyamatnak a szabályozását is. • Kommunikálj másokkal a tanulási folyamat teljes időtartamában! • Információkhoz való hozzáférés, olvasás, információszerzés, információgyűjtés. • Reflexió, az információkkal kapcsolatos tevékenység. Ezek módosítása, átalakítása, formálása, az információkkal kapcsolatos műveletek végzése. • Személyes tanulási hálózaton keresztül az információkkal kapcsolatos műveletvégzés után keletkezett produktumoknak a megosztása.
 22. 22. A hálózatelmélet oktatási alkamazása: konnektivizmus
 23. 23. hálózatelmélet és tanulás• a résztvevők skálafüggetlen hálózata• kapcsolódás = információáramlási kapcsolat• informális, horizontális információcsere dominanciája• sokoldalú elektronikus eszközhasználat• közös tudásalkotás az egyéni ismeretek megosztása alapján• a hálózat szervezi az összefüggést, rendszerzést és érvényesítést is• a tanulás nem hivatalos tudásfogyasztás, hanem aktív tudásalkotás
 24. 24. eszköztár és dinamika• tematikus hetek, epochális szerkezet, gyors ritmus• átlátható, nyílt információáramlás és kommunikáció• közösségi tartalomproduktivitása: • blog - benyomások, tapasztalat, változás, összegzés • podcast - videóblog, tartalomközlés • twitter - impulzivitás és gyors reflexió, megosztás • térkép - tudáshierarchia formálódás • dokumentum - produktivitás összegzése - közös munka
 25. 25. folyamat és tanulásszervezés• a konnektivizmus nem önálló tanuláselmélet• a konnektivizmus önálló oktatásmódszertan, amelynek tanulásszervezési alapja a hálózati munka• a tanulásszervezési (oktatási) folyamat jellemző• facilitátori tanári szerep - nem asszimetrikus komplementer (!)• zárt oktatással csaknem összegegyeztethetetlen• extra (extrém?) magas motiváció és résztvevői teljesítmény - nincs szervezési felső hatás
 26. 26. Hálózatelmélet és tanulás• központosított hálózat, kevés gyenge kapcsolattal:• vertikális ismeretszervezés• minimális egymás közötti tudásmegosztás• gyenge kapcsolatokra építő hálózat:• fokozott horizontális ismeretátadás• sokoldalú és kölcsönös egymás közötti ismeretmegosztás• szubjektív ismeretőrzés, sokféle transzfer
 27. 27. tanári szerep a konnektivista tanulási folyamatban• felvázolja a curriculum, vagy sillabusz jellegű tantervet• biztosítja a kreatív környezetet• facilitátorként biztosítja a csoport működését• konstruktív alkotó közeget teremt• részesévé válik a folyamatnak, partnerként is megjelenik, összegez• kiemelkedő aktivitással kommunikál• összeegyeztethető a hagyományos és megváltozott tanári szerep?
 28. 28. a konnektivizmus kritikája: oktatásmódszertan?• lehet-e a jó gyakorlatból didaktikai modell?• a didaktikai modellek általános érvényűek, akár a tanuláselméletek • a konnektivizmusnak nagyon határozott korlátai vannak (pl. életkor, belépési motiváció, stb.)• árnyékolt megfigyelés - (a sötét oldal): • az újszerűség eufóriája • a módszertant is tanulni kell • tartalommal töltött web2

×