Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban

811 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban

  1. 1. PEDB-509 Informatika az oktatásban 1.Értékelés és visszacsatolás az IKT támogatott oktatási folyamatban dr. Ollé jános ELTE PPK Iskolapedagógiai központ olle.janos@ppk.elte.hu www.ollejanos.hu, blog.ollejanos.hu
  2. 2. A tanítás-tanulásrendszerszemléletű modellje Báthory.Z.
  3. 3. Visszacsatolások a rendszerszemléletű modellben• kiindulási pont a tanulási teljesítmény, ami egyértelműen és nagy pontossággal, objektív módon vizsgálható• első visszajelzési kör: tanári értékelés, tanuló önértékelése a tanuló által produkált teljesítmény alapján • zárt rendszer, nem nyilvános eportfolió elemekkel• második visszajelzési kör: a tanár által irányított folyamat elemzése és értékelése, illetve beavatkozás a folyamat alakulásába • nem nyilvános folyamat, IKT támogatással • részben itt csatlakozik a társaktól érkező visszacsatolás• harmadik visszajelzési kör: a célokhoz mért eredményesség visszajelzése iskolai rendszer szinten, a társadalmi környezeten keresztül • transzparens folyamat, szabad (akár célzott) visszacsatolásokkal
  4. 4. diagnosztikus értékelés IKTtámogatással• a folyamat, vagy annak egy szakasza elején, feltáró, előrejelző funkciók érvényesítése miatt kerül alkalmazásra• kiemelt cél a (kognitív és affektív) tanulói sajátosságok megismerése • tanulástörténet: befejezett és dokumentált tanulási folyamatok • adaptív tesztelés - online diagnosztikus értékelés • digitális lábnyomok: nem csak tanuláshoz kapcsolódó tevékenységek produktumai • online én: tanuló saját magáról való gondolkodás szabadabban elérhető megjelenési formája• tanári feladat: információszerzés alapvetően reflexiók nélkül
  5. 5. formatív értékelés IKTtámogatással• folyamat közben alkalmazott, a folyamat alakulását végigkísérő értékelési forma, amelynek célja a hibák és nehézségek feltárása, a javítás és pótlás lehetőségeinek megalapozása• a dokumentált, reprodukálható és átlátható folyamat a folyamatos megosztáson keresztül jó alap a formatív értékelésre• a technika szabad lehetőséget ad a társak, a tanár és külső személyek értékelő tevékenységére • nem várt hatások is formálhatják a tanuló önértékelését • az értékelés a közösség által formálható, ami a szélsőségek kompenzálásának is esélyt ad • jó példa a konnektivista folyamat belső mozgató, folyamatszabályozó ereje
  6. 6. szummatív értékelés IKTtámogatással• hosszabb folyamatot lezáró, alapvetően minősítő jellegű értékelés, ami a folyamatban való eredményességet belső és külső vonatkoztatási pontokhoz viszonyítja• értékelési portfolió összeállítása és részleges megosztása• tanulási eredményesség sokoldalú bemutatása • tanulási folyamatok számára sokféle, alakítható forrás • viszonyítási pontok más értékelési folyamatokhoz

×