Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A pedagógus tervező munkája

1,227 views

Published on

A tanítás-tanulás elmélete
NMP_NV008K2
2016/2017. tanév őszi félév
Ollé János
EKE Neveléstudományi Intézet

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A pedagógus tervező munkája

 1. 1. A PEDAGÓGUS TERVEZŐ MUNKÁJA Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév
 2. 2. A pedagógus tervező munkája • tervezési modellek és a tervezési feladatok forrásai • tanmenet • tematikus terv • óraterv • epocha
 3. 3. Tyler tervezési modellje (1949) • források • tanulók, tanulói sajátosságok • társdalmi szükségletek • műveltségi területek • szűrők • nevelésfilozófia • tanuláspszichológia, oktatáslélektan • oktatási követelmények meghatározása • oktatási tartalom és tanulási tapasztalatok kiválasztása, szervezése • értékelés
 4. 4. A tervezési feladatok forrásai • országos és intézményi tervezési szint • pedagógiai, oktatáslélektani, neveléslélektani, didaktikai ismeretek • konkrét tanulócsoport általános és aktuális sajátosságai egyéni és csoportszinten • pedagógus önreflexiójából levezethető tulajdonságok • korábbi tanítási tapasztalat, szokások • más pedagógusok, tantestület tervezési tevékenysége
 5. 5. Nemzeti Alaptanterv értékrendje • "Célja továbbá, hogy a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket." vö. Várnai Zseni: Miattuk
 6. 6. Nemzeti Alaptanterv értékrendje • a haza felelős polgárává váljék • kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága • reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélképességre tegyen szert • megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka • törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására • legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően • váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre • ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat • tartsa értéknek és feladatának a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését
 7. 7. Nemzeti Alaptanterv Fejlesztési területek – nevelési célok • erkölcsi nevelés • nemzeti öntudat hazafias nevelés • állampolgárságra, demokráciára nevelés • a önismeret és a társas kultúra fejlesztése • a családi életre nevelés • a testi és lelki egészségre nevelés • felelősségvállalás másokért, önkéntesség • fenntarthatóság, környezettudatosság • pályaorientáció • gazdasági és pénzügyi nevelés • médiatudatosságra nevelés • a tanulás tanítása
 8. 8. Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciák • anyanyelvi kommunikáció • idegen nyelvi kommunikáció • matematikai kompetencia • természettudományos és technikai kompetencia • digitális kompetecia • szociális és állampolgári kompetencia • kezdeményező-képesség és vállalkozói kompetencia • esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség • hatékony, önálló tanulás
 9. 9. Tanmenet • éves terv az adott tantárgy oktatására az adott osztály számára • tanulók, tanulócsoport sajátosságainak (előismeret, potenciális teljesítmény, stb.) figyelembevétele • tanárgyak oktatási tartalmának összehangolása - műveltségterületekben gondolkodás • oktatási tartalom arányainak meghatározása • oktatási segédletek, segédeszközök tervezése (digitális tartalom, tanulási környezet, tankönyv, munkafüzet, tanórán kívüli tevékenységek) • éves tervezés kockázata - tervezéstől való eltérés - (vö. barlangrajz)
 10. 10. Tematikus terv • tartalomalapú és nem időalapú tervezés a tanévnél lényegesen rövidebb időszakra • a modell alapvető logikája: az oktatási tartalom fogalmi és logikai elemzése, oktatáslélektani elemzés, neveléslélektani elemzés, oktatáselméleti elemzés • az adott téma cél- és követelményrendszere • az oktatási tartalom logikai szerkezete • tanítási-tanulási folyamat makrostruktúrájának megfelelő didaktikai feladatok • tanulásszervezés, differenciálás konkrét csoportos és egyéni megoldásai • oktatási módszerek és az oktatás eszközrendszere • lezáró értékelési formák kérdései, feladatai, visszacsatolás a cél- és követelményrendszerhez • bemeneti feltételek megfogalmazása a következő tematikus egységhez
 11. 11. Óravázlat • az adott tanórára vonatkozó: • tanári és tanulói tevékenységek, • strukturált tartalom, • alkalmazott oktatási módszerek és szervezési megoldások • eszközrendszer • egyéni és csoportsajátosságok alapján történő differenciálás megoldásai • tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez való kapcsolódás • oktatási folyamat mikrostruktúrájának kontrollja • egyéni tanári megoldások vs. óratervezési gyakorlat az 1980-as években • forrása: tanmenet vagy tematikus terv
 12. 12. Epocha • a természeti- társadalmi környezet logikailag, történetileg összekapcsolódó tartalmi elemeinek komplex feldolgozása • rendszeres, nagyobb és nem töredezett időtartamban egy adott témára fókuszáló tanulás, (pl. reneszánsz, tavasz, olimpia) • előnyei: • műveltségterületek komplexitásának érvényesülése, műveltségterület integrálódása - életszerűség • sokoldalú megközelítésben a tanulási folyamatok sajátosságai egymást erősítik • koncetrált időkeret egy-egy összetett, az adott fejlődési vagy életvezetési, természeti korszaknak megfelelő témára • kockázat, hátrány: rendszeres gyakorlást igénylő fejlesztő tantárgyak
 13. 13. Ollé János EKE Neveléstudományi Intézet A tanítás-tanulás elmélete NMP_NV008K2 2016/2017. tanév őszi félév http://www.slideshare.net/ollejanos/ https://www.youtube.com/user/ollejanospodcast https://twitter.com/ollejanos https://www.facebook.com/tanitastanulaseke2016ollejanos/

×