A hálózatelmélet oktatási alkalmazása, konnektivizmus, a hálózati munka

580 views

Published on

Információtudomány és média a 21. század elején
andragógia MA - 2014. április 9.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A hálózatelmélet oktatási alkalmazása, konnektivizmus, a hálózati munka

 1. 1. A hálózatelmélet oktatási alkalmazása: konnektivizmus A hálózati munka Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 9.
 2. 2. A konnektivizmus ● a hálózatelméletek oktatási alkalmazása (2005) ● George Siemens ○ elearnspace.org/blog ○ @gsiemens ● Stephen Downes ○ downes.ca ○ halfanhour.blogspot.hu ○ @oldaily ○ slideshare.net/Downes
 3. 3. A konnektivizmus ● tanulá selmélet, oktatá smódszertan, MOOC? ● hazai történet: ○ Oktatás-Informatikai Konferencia 2009- ○ osztalyterem.hu (Kulcsár Zsolt) ○ tanarurkerem.hu ○ pedagogia-online.hu/pedonline01 ○ facebook.com/groups/konnekt2012 ○ hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában ● á lkonnektivizmus és hype-ciklus szakaszok
 4. 4. Hálózatelmélet és tanulás ● csomópontok: közös tevékenységben részt vevő személyek ● hálózati kapcsolat: információáramlási események ● horizontá lis informá ciócsere dominanciá ja ● kö zö s tudá salkotá s az egyéni ismeretek megosztá sával ● a há lózat szervezi a rendszerzést és érvényesı́tést ● a tanulá s nem hivatalos tudá sfogyasztá s: aktı́v tudá salkotá s
 5. 5. Érdeklődés alapú és hallgatói csoport ● a csoportban a nagyobb létszám ellenére több tényleges kapcsolat ● a csoportban a létszámhoz képest kevesebb csomópont ● az évfolyam más csoportokhoz képest sokkal inkább interaktív
 6. 6. Hálózatelmélet és tanulás ● tudá sá ramlá s és a tudá skoncentrá lá s fontosabb, mint a cél szerinti oktatá si tartalom ● a tudás: ○ nem a tartalom reproduká lhatósá ga, ○ nem a tartalom alkalmazhatósá ga, ○ a tartalomelemek há lózatá nak ismerete, ○ a há lózatba szervezett ismeretek, ○ há lózatalakulá s folyamata ● az extrém sok informá ció okozta “ká osz” dö ntésekhez, értékeléshez, vá lasztá shoz vezet
 7. 7. Eszkö ztár és dinamika ● tematikus hetek, epochá lis szerkezet, gyors ritmus ● á tlá tható, nyı́lt informá cióá ramlá s és kommuniká ció ● kö zö sségi tartalom - produktivitá s: ○ blog - benyomá sok, tapasztalat, vá ltozá s, ö sszegzés ○ podcast - videóblog, tartalomkö zlés ○ twitter - impulzivitá s és gyors reflexió, megosztá s ○ térkép - tudá shierarchia formá lódá s ○ dokumentum - produktivitá s ö sszegzése - kö zö s munka ● jelentős információáramlás és jelentős teljesítmény KONNEKT 2012
 8. 8. KONNEKT csoport tevékenysége ● nyílt facebook csoport, 881 kommunikációs szál, 5876 interakciós elem (óránként 2,5) ● min 0. max 47 szintű kommentek ● 2906 tweet #andm127 hasteg alapján, ebből 2823 elemezhető, releváns tweet ● 586 retweet vagy válasz, ami 20,75% ● 396 blogbejegyzés
 9. 9. Kommunikációs eszközök használata
 10. 10. ”Tanári szerep” a konnektivista tanulási folyamatban ● felvázolja a curriculum, vagy sillabusz jellegű tantervet ● biztosı́tja a kreatı́v kö rnyezetet ● facilitá torként biztosı́tja a csoport mű kö dését konstruktı́v alkotó kö zeget teremt ● részesévé vá lik a folyamatnak, partnerként is megjelenik, ö sszegez ● kiemelkedő aktivitá ssal kommuniká l
 11. 11. Konnektivizmus GYIK ● de hát nem is átláható ennyi minden! ● hogyan mérhető az egyéni teljesítmény? ● ki dönti el, hogy mi a helyes válasz, jó tartalom? ● van olyan téma, amiben nem is lehet! ● nem reális, ilyen nem is működhet eredményesen! ● nem túl nagy a lemorzsolódás? ● nem is kell hozzá tanár?! ● kinek van erre ennyi ideje?!
 12. 12. A konnektivizmus kritikája: Oktatásmó dszertan? ● a didaktikai modellek á ltalá nos érvényű ek ● a konnektivizmusnak hatá rozott korlá tai vannak ○ életkor, ○ belépési motivá ció, ○ önszabályozás ● tanult módszertan - általánosítható számú és minőségű jó gyakorlat? ● intézményesült oktatás kritikája?
 13. 13. A konnektivizmus kritikája: motiváció? ● ö nszabá lyozá s, facilitá tor, kö zö sség ● a motivá ció kialakı́tá sa? szabá lyozá sa? ● a kö zepesen vagy gyengén motivá ltak: ○ értékeléshez igazodó tanulá suk kudarc lehet ○ a facilitá tor értékelő ereje gyengébb ● a facilitá tor nem tud a hagyomá nyos tartalom- tevékenység modellben motivá lni (kö tö tt tartalom és tevékenység)
 14. 14. A konnektivizmus kritikája: értékelés? ● diagnosztikus értékelés: ○ szelekció vagy előismeretek összegzése? ○ a facilitátor hogyan használja fel a diagnosztikus értékelés eredményeit a folyamatszabályozásban? ● a formatív értékelés ○ a konnektivizmus permanens formatív értékelés a tapasztalt résztvevőknek ● a szummatív értékelés: ○ a minősítő funkciójának hiánya egy ideális ○ de sajnos csak tanulási tapasztalatoktól mentes közegben
 15. 15. A hálózati munka ● hálózati csomópontok: közös tevékenységet végzők ● hálózati kapcsolatok: információáramlási események ● folyamatosan változó csomópontok ● facilitátorok által támogatott tevékenység ● nem feltétel a kontakt közös munka, de nem is tiltott ● miért nem csoportmunka? ○ szerepek meghatározása ○ csoportlétszám ○ tanár támogató szerepe ○ produktumokhoz és értékelés való viszony
 16. 16. A háló zati munka felhőalapú információ áramlásának vázlata
 17. 17. Konnektivista módszertan - online csoport ● a csoportban a nagyobb létszám ellenére több tényleges kapcsolat ● a csoportban a létszámhoz képest kevesebb csomópont ● az évfolyam más csoportokhoz képest sokkal inkább interaktív
 18. 18. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos #andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Informá ciótudomá ny és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 9.

×