Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga bansa sa kanlurang asya

199,445 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Mga bansa sa kanlurang asya

 1. 1. Ang Kanlurang •CyprusAsya ay binubuo •Iranng mga •Iraqbansang: •IsraelAfghanistan•Bahrain
 2. 2. •Kuwait •U.A.E•Lebanon •Yemen•Oman•Qatar•Saudi Arabia•Syria•Turkey
 3. 3. SaudiArabia
 4. 4. Sakop ng Saudi Arabia anghalos kabuuan ng ArabianPeninsula. Ang bansang ito ayitinatag ni Abdul Aziz IbnSaud. Sa bansang itomatatagpuan ang Mecca, angbanal na lupain ng mga Muslim.
 5. 5. Sa bahaging timog ng bansamatatagpuan ang Rub’al Khali oEmpty Quarter, ang kilalang isasa pinakamainit at pinakatuyongdisyerto sa daigdig. Malimitmaranasan ang shamal osandstorm sa disyertong ito.
 6. 6. Mga karaniwang ani *Shorgunsa bansang SaudiArabia:*Dates*Trigo*Barley*Millet
 7. 7. Ang Saudi Arabia ang maypinakamalaking deposito ng langis sadaigdig at pinakamalaking produsyerng petrolyo sa mga bansang kasapi ngOrganization of Petroleum ExportingCountries (OPEC) at ito rin angdahilan kung bakit kinikilala ito bilangisa sa pinakamayayamang bansa sadaigdig.
 8. 8. Ang Iraq ay kinikilalang nag-aangkin ng pinakamatandangsibilisasyon ng daigdig. Ito aynahahangganan ng Persian Gulfsa pagitan ng Iran at Kuwait.
 9. 9. Tatlong rehiyon ng Iraq:1. Madisyertong lupain sa kanluranat timog kanlurang bahagi ngbansa;2. Ang masaganang kapatagan ngTigris at Euphrates; at3. Mabundok na hilagang silanganng bansa.
 10. 10. Pangunahing ani ng •BulakIraq: •Wheat•Mais •Gulay•Trigo•Barley•Millet•Dates
 11. 11. Dati-rating nagmumula ang 95% ngkita ng bansa sa pinakamahalagangproduktong langis na iniluluwas saibang bansa. Ngunit mataposmapatawan ang bansa ng economicsanction matapos nitong lusubin angKuwait noong 1990, dagliang huminaang ekonomiya ng bansa.

×