William wilson part 3

212 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
212
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

William wilson part 3

  1. 1. William WilsonPart IIIANALYTICAL READINGAccording to the third part of this story underline the sentence which is incorrect.A. After some months at home, William Wilson went to study at the University.B. William and his new friends stayed playing cards only until midnight.C. William didn´t like the game called “ecarte”Complete the ideas developed belowA. The room was very quiet. I could feel the icy* coldness in myfriends.B. Three years of this had passed and I had grown much larger in body andsmaller in soul.C.One night I asked a group of friends who were as evil as I to come to asecret meeting in my roomD.A few steps brought me into the hall of the buildingE. My father and mother sent me enough money to live like the sons of therichest families inEngland.
  2. 2. CRITICAL LISTENER*In the next activity you have to read with the suitable intonation and recordyourselfYOU WILL REMEMBER that in the last part of my story Itold of my experiences in my first school; I spoke of my earlymeetings with a boy who looked and behaved as I did — whosename was even the same as mine: William Wilson. I told of thenight when I went to Wilson’s room, with a plan to hurt him.What I saw that night so frightened* me that I left the roomand the school forever. As I stood looking down at his sleepingform and face I might have been looking at myself in a looking glass*.*What do you think that have in common the lines?In the most part of the paragraph I saw a falling intonation, as William was tellingus the story. The grammar function was “statement”.
  3. 3. WORD COLLECTOR*Underline the content words in the following paragraph:At first, with the gambler’s usual skill*, I let him takemoney from me. Then my plans were ready. I met him onenight in the room of anotherfriend, Mr. Preston. A group ofeightor ten persons were there. Bymycareful planning I madeit seem that it was chance that started* us playing cards. Infact, it was Glendinning himself who first spoke of a cardgame.*Translate the following paragraph:| naʊ hi ˈwɒ ntɪ dtə ˈdʌ ðiəˈmaʊ ntfəwɪ tʃ wi |pleɪ d | ðɪ swəzəz ˈaɪ hədplænd | bət ˈaɪ ˈmeɪ dɪ tsiˈmðət ˈaɪ |dɪ dnɒ twɒ nttuəˈɡ riˈ | ətlɑ ˈst ˈaɪ ˈsedjes |ɪ nən ˈaʊ ə hi hədlɒ st |fɔ ˈ ˈtaɪ mzəz ˈmʌ tʃ ˈmʌ niəzbɪ ˈfɔ ˈ |-Now he wanted to double the amount for which wePlayed, this was as I had planned, but I made it seem that Idid not want to agree. At last I said yes, in an hour he had lostfour times as much money as before.
  4. 4. SOUND DEALERIn this activity you must tell the story in phonemes with a good intonation andpronunciation, you couple will hear you.ðə rum wəzvɛ rikwajət. ajkʊ dfilðəajsi* koldnəsɪ nmajfrɛ ndz. wətajwʊ dhævdənajkænat se,fɔ rætðætmoməntðəwajdhɛ vidɔ rzəvðə rum wərsədənliopənd. ɛ vərilajtɪ nðə rumwɛ nt əut, bətajhæd sin ðæt ə mænhædɛ ntərd; hi wəzəbawtmaj on, ænd hiwəzwɛ rɪ ŋ ə vɛ rifajn, lɒ ŋkot. ðədɑ rknəs, hɑ wɛ vər, wəznawkəmplit,ændwikʊ donlifilðæt hi wəzstændɪ ŋəməŋəs. ðɛ nwihərdhɪ zvɔ js. ɪ n ə sɑ ft, lo,nɛ vər- tu- bi- fərgɑ tənvɔ js, wɪ tʃ ajfɛ lt dip ɪ nmajbonz*, hi sɛ d:“dʒ ɛ ntəlmɛ n, ajæmhɪ ronlitu du majduti. jukænatno ðətrukɛ rɪ ktərəvðəmænhuhæztənajttekən ə lɑ rdʒ əmawntəvmənifrəmmɪ stər.glɛ ndənɪ ŋ. plizhævhɪ mtek off hɪ zkot, ændðɛ n, lʊ kɪ nɪ tvɛ rikɛ rfəli. ”

×