Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicatii moderne ale modelului „spirala tăcerii”

860 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aplicatii moderne ale modelului „spirala tăcerii”

 1. 1. A E L A B O R A T :O L I M P I A D A S Ă C Ă R E A N UC H I ș I N Ă U2 0 1 3Aplicații contemporane alemodelului „spirala tăcerii”
 2. 2. Obiectivele de bază ce urmează să le urmăresc sunt: Să prezint istoricul apariției modelului „spiralatăcerii”; Cauzele care determină acest fenomen; Consecințele modelului „spirala tăcerii” asupraindivizilor; Aplicațiile contemporane ale modelului.
 3. 3. Definiția : Spirala tăcerii se referă la presiunea crescândă pe care oresimt oamenii şi care-i determină să-şi ascundă punctelede vedere atunci când sunt în minoritate, temându-se deizolare socială.
 4. 4. „Spirala tăcerii” se referă la interacțiunea dintrepatru elemente: comunicarea interpersonală , relațiile sociale, exprimarea individuală a opiniei, perceperea de către indivizi a „climatului opiniei”care există în mediul lor social.
 5. 5. Noelle-Neumann (1991) sintetizează principalele puncte aleteoriei în felul următor: Societatea îi amenință cu izolare pe indivizii care auun comportament deviant; Indivizii trăiesc în permanență cu teama izolare; Teama de izolare îi determină pe indivizi să evaluezeîn permanență climatul opiniei; Rezultatul acestei evaluări afecteazăcomportamentul public, în special exprimareadeschisă sau, dimpotrivă, trecerea sub tăcere aopiniilor.
 6. 6. Definiția pentru „ignoranță cumulată”: situația în care mai mulți membri al unui grup seconformează public unei norme, fără însă a o acceptaîn forul lor interior, fiecare membru al grupului știesă se conformeze normei de la suprafață, dar îșiimaginează că ceilalți o acceptă în mod autentic.
 7. 7. Mass-media poate influența opinia publică prinintermediul a trei caracteristici: acumularea, omniprezența, Consonanța.
 8. 8. Definiția pentru „consonanță”: Consonanța se referă la redarea uniformă a unuieveniment sau probleme care se pot produce și estedeseori împărtășită de diferite jurnale, reviste, rețelede TV și alte media.
 9. 9. Mass-media poate afecta spirala tăcerii în trei feluri: Conturează impresiile în legătură cu opiniiledeterminate; Conturează impresiile în legătură cu opiniile carecâștigă teren; Formează impresii în legătură cu opiniile pe care lepoate exprima cineva în public fără a deveni izolat.
 10. 10. Etapele procesului de spiralare propuse de Taylor: Opinia unei persoane față de o problemă, care poatesă coincidă fie cu punctul de vedere majoritar, fie cucel minoritar; Percepția cu privire la poziția dominantă, care poatefi falsă sau corectă; Evaluarea tendințelor viitoare, care poate săfavorizeze fie majoritatea, fie minoritatea reală; Disponibilitatea sau lipsa de disponibilitate de aexprima opinia.
 11. 11. Două ipoteze testate de Taylor: Prima este aceea că persoanele care cred că există otendință în favoarea propriei poziții sunt mai dispusesă-și exprime opinia decât cei care nu percep o astfelde tendință. A doua susține că aceia care simt că majoritateasusține propriul lor punct de vedere sunt mai dispușisă facă public acest punct de vedere decât cei al cărorpunct de vedere nu este împărtășit de majoritate.
 12. 12. Cauzele apariției efectului „spirala tăcerii”: timpul; regiunea; personalitatea individului; nivelul de dezvoltare al instituțiilor mass-media.
 13. 13. Amprentele guvernării comuniste: propaganda regimului comunist; pedepsirea și acuzarea persoanelor care nu sesupuneau ideilor comuniste; infiltrarea unei concepții greșite și diferite derealitate;
 14. 14. Consecințele: s-a răspândit frica de exprimare în public; frica de a nu fi izolați și discriminați de ceilalțiindivizi; au fost afectate instituțiile de învățământ, respectivelevii și studenții; mentalitatea de a nu-și apăra propriile drepturi;
 15. 15. Timpul: Întrucât mentalitatea se schimbă în jur de 100 deani, persoanele sunt încă afectate în mare parte deacest „sindrom” al tăcerii.
 16. 16.  Cu cât o persoană este mai impulsivă, mai activă,mai energică, mai curajoasă cu atât mai mult își vaexprima toate ideile public, își va apăra propriapărere; Dacă o persoană este mai timidă, a crescut într-unmediu unde nu i s-a cerut părerea niciodată sau afost pedepsit pentru anumite fapte comise se varetrage în umbră și va căuta să se adapteze dupănoile comportamente și modele.
 17. 17. Aplicațiile contemporane ale modelului„spirala tăcerii” cercetările asupra efectelor mass-media; cercetările asupra opiniei publice; votul deschis; management.
 18. 18. Studiul lui Bowen și Blackmon: Acesta analizează comportamentul homosexualilor și al lesbienilor la loculde muncă. Cercetarea este realizată de Frances Bowen și Kate Blacmon(2003). Ei analizează dacă persoanele care au aceeași orientare sexuală alegsă tacă sau să vorbească deschis despre acest lucru. Autorii postulează ca arfi o a doua spirală a tăcerii la nivel micro realizată în cadrul grupului delucru și cel organizațional. Această spirală provine de la existența unuiclimat negativ de opinie la locul de muncă care fac homosexualii șilesbienele să-și ascundă orientarea lor sexuală. Ei numesc acesta tăcereorganizațională, opusul vocii organizaționale care este descrisă ca odivulgare voluntară și deschisă de opinii personale, cu scopul de a duce la oschimbare în cadrul unei organizații. Bowen și Blackmon zic că persoanele care au diferențe „invizibile” cum ar ficea a orientării sexuale au alegerea de a le face sau nu publice la locul demuncă. Mass-media este descrisă mult de Noelle-Neumann (1974) ca o putere careinfluențează sau ghidează percepția prin intermediul „climatului dominantde opinie”. De asemenea, Bowen și Blackmon merg spre ideea că opiniamajorității are un efect de control asupra deciziei unui individ de a vorbideschis din cauza fricii de izolare.
 19. 19. Studiul lui Bowen și Blackmon: Bawen și Blacmon susțin că în cadrul mediului de lucru unii membri pot ficonsiderați ca făcând parte din „interiorul grupului” datorită cauzelorcomune care-i unesc pe aceștia. Cei care nu posedă aceleași caracteristicisunt considerați ca făcând parte din „exteriorul grupului”. Prin urmare,homosexualii și lesbienele pot alege să păstreze taina orientării lor sexualeși să facă parte din grupul echipei sau decid să-și schimbe comportamentulpentru a fi în rând cu ceilalți. În literatura de specialitate ar suna„autocenzură individuală”. Totuși, autorii zic că aceștia mai întâi de toatestudiază climatul organizațional, dacă vor fi susținuți, sau din contra,renegați, după care iau o decizie de a se prezenta sau nu. Cercetătorii suntde părerea că a ascund eo parte atât de importantă a personalității acestorapoate fi dăunătoare pentru ei, dar și pentru mediul de lucru. Din start secreează o experiență stresantă și neproductivă pentru persoana caretăinuiește ce este ea cu adevărat. Autorii sugerează ca persoanele în cauzăsă să facă identitatea ascunsă vizibilă tuturor decât menținerea ei în taină,astfel se va cheltui mai puțin efort pentru „monitorizarea” sinelui. În concluzie aceștia au remarcat importanța modelului „spirala tăcerii” careeste o integrare utilă pentru manageri și echipele de conducere. Aceștiasunt în stare să evite astfel de situații prin discuții și preîntâmpinareacolectivului de a reacționa normal și adecvat.
 20. 20. Studiul realizat de către Shirley Ho: Al doilea studiu este realizat de Shirley Ho (2008) care este de părerea că reticențagrupului minoritar de a vorbi deschis este cauzată de frica de izolare pot împiedicaprocesul de deliberare publică. Iar procesul de deliberare publică este considerat unaspect esențial al democrației. Autoarea susține că refuzul de a vorbi deschis estecauzat de un proces disfuncțional social-psihologic. În acest caz, Ho vine cu soluțiade comunicare prin intermediul calculatoarelor. Astfel, acest proces disfuncționalpoate fi depășit, iar grupul minoritar afectat de „spirala tăcerii” să contribuie laprocesul de deliberare. În același timp, experiența interacțiunii față în față apersoanelor „permite accesul” la expresiile faciale și alte indicii, ceea ce ușureazăprocesul de înțelegere a celor comunicate și determină intenția vorbitorului.Comunicarea mediată de calculator nu prezintă aceste elemente, astfel acelașirăspuns poate fi interpretat diferit. Shirley Ho susține ideea lui Noelle-Neumann că mass-media influențează puternicopinia publică, dar de asemenea, enumeră factorii precum vârsta și genul careinfluențează decizia de a vorbi sau nu deschis. Astfel, femeile și persoanele în vârstăvor refuza mai degrabă să se exprime deschis. În concluzie aș putea afirma că într-adevăr rețelele sociale și comunicarea mediatăde calculator permite minorității să se exprime referitor la o problemă, chiar dacă demulte ori o fac în mod anonim. De fapt, eu aș putea adăuga faptul că nu doarcalculatoarele, dar chiar exprimarea în scris a unor idei este pentru mulți maiconvenabilă.
 21. 21. Bibliografie: Severin, Werner J.; Tankard, James W. (2004), „Perspective asuprateoriilor comunicării de masă”, Iaşi: Polirom, p. 284-286; McQuail, Denis; Windahl, Sven (2004), Modele ale comunicării pentrustudiul comunicării de masă”, București: Comunicare.ro, p. 95-100; Shelly A. Neill,http://www.american.edu/soc/communication/upload/09-Neill.pdf,06.02.2013; http://www.12manage.com/methods_noelle-neumann_spiral_of_silence_fr.html, 06.02.2013.

×