Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1 
Florida Universitària 
Tania Villena 
Cristina Pérez 
Alejandro Pérez 
Olga Polo 
Patricia Serrano 
Verónica Espino 
Ra...
2 
OBJECTIUS GENERALS 
Seguint la LOE direm que els objectius curriculars que treballem amb la realització d’aquestes acti...
3 
Els objectius generals formulats per nosaltres que pretenem abordar en la següent seqüenciació d’activitats corresponen...
4 
Bloc 3. L’activitat i la vida quotidiana 
 La percepció dels desitjos i dels estats d’ànim, la seua manifestació i com...
5 
Bloc 1. Les llengües i els parlants 
 El descobriment de la presència de dos llengües oficials usades en l’entorn soci...
6 
2.2. Aproximació a la llengua escrita 
 La interpretació i descripció d’imatges (fotografies, dibuixos...) i de textos...
7 
ACTIVITATS 
Activitat 1: 
Descripció de l’activitat: 
Després d’haver escollit l’àlbum il·lustrat, en versió Pop-Up “El...
8 
Criteris d’avaluació: 
 Son capaços de reconèixer els sentiments 
 Escolten activament la lectura del conte 
 Intent...
9 
 20 minuts. Criteris de avaluació 
 Expressa i respecta les seues emocions i sentiments i els dels seus companys i co...
10 
 El cos humà. Característiques diferencials del cos humà, les seues parts. 
 Les necessitats bàsiques del cos humà. ...
11 
Objectius específics: 
 Treballar la relació entre xifres i nom dels nombres. 
 Motricitat fina. 
 Escriptura amb m...
12 
L’alumnat haurà de comprendre les pistes per poder identificar correctament de quin monstre s’està parlant. 
l’activit...
13 
Temporització: 
 30 minuts 
Criteris d’avaluació: 
 Haver identificat correctament les parts del cos. 
 Tindre clar...
14 
ANNEXES 
Fitxes activitat 2
15 
Fitxes activitat 5 
Tinc 3 ulls i estic en un cantó. 
Jo sóc molt molt pelut, estic en la filera de dalt i no tinc cap...
16
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5

Share

Download to read offline

El monstre de colors

Download to read offline

Seqüenciació d'activitats per a Educació Infantil

El monstre de colors

 1. 1. 1 Florida Universitària Tania Villena Cristina Pérez Alejandro Pérez Olga Polo Patricia Serrano Verónica Espino Raquel Ferrer
 2. 2. 2 OBJECTIUS GENERALS Seguint la LOE direm que els objectius curriculars que treballem amb la realització d’aquestes activitats són: Conèixer i respectar el seu cos, alguns dels seus elements i funcions, descobrint les seues possibilitats d’acció i d’expressió. Identificar necessitats, sentiments, emocions o preferències i ser progressivament capaços de dominar-los, expressar-los i comunicar-los als demès, identificant i respectant també als altres. Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionats amb el benestar emocional, gaudint de les situacions quotidianes d’equilibri. Relacionar-se amb els demés, de manera cada vegada més equilibrada i satisfactòria, interioritzant les pautes bàsiques de comportament social i ajustant la seua conducta a elles. Apropiar-se progressivament dels diferents llenguatges per expressar les seues necessitats, preferències, sentiments, experiències i representacions de la realitat. Utilitzar la llengua com instrument de comunicació, de representació, aprenentatge i gaudi, d’expressió d’idees i sentiments, i valorar la llengua oral com un mitjà de regulació de conducta personal i de la convivència. Iniciar-se en els usos socials de la lectura i la escriptura explorant el seu funcionament i valorant-les com a instrument de comunicació. Iniciar-se en l’ús d’instruments tecnològics
 3. 3. 3 Els objectius generals formulats per nosaltres que pretenem abordar en la següent seqüenciació d’activitats corresponent a l’àlbum il·lustrat escollit són: Treballar les emocions mitjançant els personatges i els colors de l’àlbum. Reconèixer aquestes emocions en els companys/es i en sí mateixos, fent gestos i interpretant-les. Distingir els colors. Reconèixer algunes parts del cos, així com la seua correcta situació i inclòs la seua escriptura de manera espontània o per còpia. Ser capaç de saber identificar algunes qualitats físiques, visibles i simples. Tindre consciència dels nombres i practicar la seua escriptura. Tindre nocions bàsiques d’orientació en l’espai. Ampliació de vocabulari per mitjà de la lectura de l’àlbum il·lustrat. Iniciar-se en el treball mitjançant les ferramentes TIC’s com la pissarra digital. CONTINGUTS I. EL CONEIXEMENT DE SÍ MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL Els continguts de l’àrea s’agrupen al voltant dels blocs següents: Bloc 1. El cos i la pròpia imatge  El cos humà. Característiques diferencials del cos. L’esquema corporal. El to, la postura, l’equilibri.  Sensacions i percepcions. Els sentits i les seues funcions.  La confiança en les possibilitats i capacitats pròpies per a realizar les tasques. Les necessitats bàsiques del cos.  Valoració i actitud positiva davant de les demostracions de sentiments, d’emocions i de vivències pròpies i dels altres, i el seu control gradual.
 4. 4. 4 Bloc 3. L’activitat i la vida quotidiana  La percepció dels desitjos i dels estats d’ànim, la seua manifestació i comunicació. La pràctica de destreses, actituds, normes i la consolidació d’hàbits positius.  La interacció i col·laboració amb actituds positives per a establir relacions d’afecte amb els altres II. EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL Els continguts de l’àrea s’agrupen al voltant dels blocs següents: Bloc 1. Medi físic: relacions i mesures  Les propietats i relacions d’objectes i col·leccions: Color Forma Grandària Grossor Textura Semblances i diferències Pertinença i no pertinença  L’agrupació d’objectes en col·leccions atenent les seues propietats i atributs.  El nombre cardinal i ordinal.  La construcció de la sèrie numèrica per mitjà de l’addició de la unitat. III. ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ Els continguts de l’àrea s’agrupen al voltant dels següents blocs.
 5. 5. 5 Bloc 1. Les llengües i els parlants  El descobriment de la presència de dos llengües oficials usades en l’entorn social i a l’escola, així com d’altres usades per persones de tot el món.  El reconeixement de la conveniència i la necessitat de conèixer els dos idiomes oficials i utilitzar-los progressivament.  L’actitud positiva cap a les diferents llengües i cultures que conviuen en la nostra societat, i el respecte pels usos lingüístics particulars de cada persona. Bloc 2. Llenguatge verbal 2.1. Escoltar, parlar i conversar  La utilització i valoració progressiva de la llengua oral per a evocar i relatar fets, per a explorar coneixements i aprendre; per a expressar i comunicar idees i sentiments, per a establir relacions amb els membres de la seua societat i per a regular la pròpia conducta i la dels altres.  L’ús progressiu, d’acord amb l’edat, d’una estructuració gramatical correcta, una entonació adequada i una pronunciació clara.  La participació i l’escolta activa en situacions habituals de comunicació. Acomodació progressiva dels seus enunciats als formats convencionals, així com l’acostament a la interpretació de missatges, textos i relats orals produïts per mitjans audiovisuals.  La utilització adequada de les normes que regeixen l’intercanvi lingüístic, sobretot el respecte al torn de paraula i l’escolta atenta i respectuosa.  L’ús progressiu de les estratègies bàsiques per a la comprensió: escoltar atentament, conéixer les relacions de causa-efecte que l’ajuden a predir el desenrotllament de la trama, etc., i connectar el que s’escolta amb les experiències personals.
 6. 6. 6 2.2. Aproximació a la llengua escrita  La interpretació i descripció d’imatges (fotografies, dibuixos...) i de textos que combinen text i imatge (anuncis, contes il·lustrats...), especialment d’aquells procedents d’entorn immediat de la xiqueta o del xiquet i de l’escola.  El interès i l’atenció en l’escolta de narracions, explicacions, instruccions o descripcions llegides per altres persones.  La interpretació i la producció col·lectiva i individual de paraules, frases i textos en situacions comunicatives rellevants i pròximes a la xiqueta o al xiquet així com de paraules, frases i textos que acompanyen imatges amb intenció comunicativa i lúdica, després d’una preparació col·lectiva prèvia i amb la guia de la mestra o del mestre. Bloc 4. Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació  L’aproximació a les produccions TIC breus i senzilles.  La iniciació en l’ús dels instruments TIC. Bloc 5. Llenguatge plàstic  El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació.
 7. 7. 7 ACTIVITATS Activitat 1: Descripció de l’activitat: Després d’haver escollit l’àlbum il·lustrat, en versió Pop-Up “El monstre de colors” d’Anna Llenas, començarem a llegir-lo en veu alta, i comentant allò que ens fa sentir els sentiments que van apareguent (alegria, tristesa, ràbia, por i calma) i imitant-les, posant atenció als colors, ja que a les següents activitats ho hauran de tindre en compte. A més, anirem explicant aquelles paraules que no s’entenguen. Continguts Específics:  Els sentiments  Expressió dels sentiments  Llenguatge relacionat amb els sentiments  Els colors Objectius Específics:  Conèixer els diferents sentiments que el monstre i nosaltres sentim  Aprendre a expressar els nostres sentiments  Millorar el vocabulari  Relacionar els colors als sentiments Materials i recursos:  Llibre, pop up, El monstre de colors  Assemblea Temporització:  30 minuts
 8. 8. 8 Criteris d’avaluació:  Son capaços de reconèixer els sentiments  Escolten activament la lectura del conte  Intenten expressar els seus sentiments Activitat 2: Descripció de l'activitat: Després que s'ha llegit el llibre en l'activitat anterior, i que els xiquets i xiquetes associen un sentiment amb un color, se'ls reparteix una fitxa (pot ser aleatòriament o que l'alumnat decidisca quin vulgues) on hi haurà un dibuix d'un monstre, el qual pot tenir diferents expressions (enfadat, alegre, espantat…) i els xiquets i xiquetes han de pintar-ho del color que correspon. A continuació, en la fitxa, hi haurà un apartat on hauran d'escriure què color s'associa a aqueixa expressió i, a més, hauran de posar-li nom al monstre. Continguts Específics  Repàs dels diferents estats d'ànim.  Pràctica de l'escriptura. Objectius Específics  Ser conscient dels diferents sentiments que poden haver-hi.  Expressar l'estat d'ànim mitjançant el dibuix escollit. Materials i recursos  Dibuix, pintures, llapis i goma. Temporització
 9. 9. 9  20 minuts. Criteris de avaluació  Expressa i respecta les seues emocions i sentiments i els dels seus companys i companyes.  Participa en l’activitat respectant les normes.  Reconeix i identifica els colors.  Reconeix el vocabulari treballat a classe i l’utilitza de manera adequada.  Interpreta els dibuixos per a associar-los amb les emocions. Activitat 3: Descripció de l’activitat: En aquesta activitat el/la docent explicarà mitjançant l’ajuda d’una aplicació online, les diferents parts del cos humà. L’alumnat anirà descobrint i senyalant el nom de cadascuna de les parts que es composa el nostre cos com, per exemple: cap, braços, cames, tronc, ulls etc. Aquesta pàgina es podrà trobar en el següent link: http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/RecursosCita?search=musculos A través del disseny d’aquesta aplicació es facilitarà als menuts un aprenentatge apropat a la realitat. A continuació, seguint l’àlbum il·lustrat que estem treballant traslladarem les parts del cos humà a les del monstre del conte i així, es veurà quines son les semblances i les diferencies que hi ha entre les persones i els sers fantàstics. Per a fer això, cada xiquet i xiqueta haurà d’escriure les parts del cos que visualitzarà a la pissarra digital a unes targetes que el docent els proporcionarà. Després, per parelles hauran de situar-les i pegar-les en el personatge del conte que es projectarà en gran mida a la pissarra. Continguts específics:
 10. 10. 10  El cos humà. Característiques diferencials del cos humà, les seues parts.  Les necessitats bàsiques del cos humà. Objectius específics:  Conèixer el seu propi cos i les possibilitats d’acció.  Adquirir una imatge ajustada de sí mateixa i les seues característiques. Materials:  Recursos Tic  Targetes de cartolina  Plantilla del monstre por projectar-lo  Cinta adhesiva Criteris d’avaluació:  Sap diferenciar i nombrar les diferents parts del cos humà.  Situa les parts del cos en el personatge.  Escriu correctament els noms del cos humà. Activitat 4: Descripció de l’activitat: En aquesta activitat els xiquets/es hauran de fixar-se en el nom de cada monstre i contar el nombre de lletres que té el nom. Després hauran de col·locar-lo en una graella proporcionada pel professorat on estan escrits els nombres amb lletres. El xiquet/a haurà de retallar i posar els monstres a la casella que tinga el nombre que corresponga amb el nombre de lletres del nom d'eixe monstre. D'aquesta manera treballem la relació entre xifres i lletres. Per últim hauran d'escriure el nombre en lletres baix de la casella corresponent fixant-se en el model. Per exemple, si tenim un monstre que es diu Pepe, el xiquet/a haurà de col·locar el monstre e la casella "quatre" perquè Pepe té quatre lletres, i posteriorment escriure "quatre" baix d'aquesta casella. 1, 2, 3, 4…
 11. 11. 11 Objectius específics:  Treballar la relació entre xifres i nom dels nombres.  Motricitat fina.  Escriptura amb model i espontània.  Comprensió lectora. Continguts específics:  Els nombres del 1 al 10.  Noms de les xifres.  Xifres que indiquen quantitats. Materials y recursos: Els materials necessaris per portar a terme aquesta activitat són:  Una graella amb caselles del 1 al 10, perquè normalment els xiquets/es no posen noms de més de 10 lletres.. (Una per a cada alumne/a).  Fitxa dels monstres de l'activitat anterior. (Una per cada alumne/a).  Tisores. (Almenys una per cada dos alumnes). Temporització: El temps previst per a aquesta activitat és de 20/30 minuts, aproximadament, depenent del ritme de l'alumnat. Criteris d’avaluació:  Aprendre i interioritzar la relació entre les quantitats Activitat 5: Descripció de l’activitat: A fitxa de l’activitat “Qui es qui?” podem diferenciar dos parts clares. La primera una graella en la que es troben els personatges i un altra en la es troben les pistes.
 12. 12. 12 L’alumnat haurà de comprendre les pistes per poder identificar correctament de quin monstre s’està parlant. l’activitat es faria de manera grupal i oralment, ja que es recomanable que siga la mestra qui llija les pistes o, en tot cas, un xiquet o xiqueta però en veu alta, per tal que la mestra puga corregir els errors. D’aquesta manera es practica la lectura en veu alta i la compressió de la mateixa. La mestra o el mestre reparteix les fitxes, una per a cada xiquet i xiqueta i es passeja per la classe guiant-los i comprobant que identifiquen correctament. Els xiquets i xiquetes haurien de copiar el nombre del monstre (1,2,3,4 o 5) en la columna blava i el color del monstre en la columna groga (groc, negre, blau, verd o roig) Continguts específics:  Parts del cos  nocions de quantitat  Diferencia entre amunt i avall. Objectius específics:  Identificar correctament les parts del cos.  Nocions de quantitat.  Diferenciar entre amunt i avall. Materials i recursos:  La fitxa de l’activitat  Llapis i goma
 13. 13. 13 Temporització:  30 minuts Criteris d’avaluació:  Haver identificat correctament les parts del cos.  Tindre clares les nocions de quantitat.  Saber diferenciar entre amunt i avall
 14. 14. 14 ANNEXES Fitxes activitat 2
 15. 15. 15 Fitxes activitat 5 Tinc 3 ulls i estic en un cantó. Jo sóc molt molt pelut, estic en la filera de dalt i no tinc cap dent. A mi em trobaràs damunt del monstre verd. Tinc 4 dents. Jo tinc 4 cames i dos braços. Estic en la filera de baix. Jo soc el monstre que més mola, tinc una cua llarguíssima. 1 2 3 4 5 GROC NEGRE BLAU VERD ROIG
 16. 16. 16
 • JuanMoma

  Dec. 18, 2017
 • AranchaMenaMoreno

  May. 30, 2017
 • paulagb84

  Oct. 25, 2016
 • PilarRubioArgils

  Feb. 26, 2016
 • ebernabeuguill

  Mar. 26, 2015

Seqüenciació d'activitats per a Educació Infantil

Views

Total views

24,351

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

374

Actions

Downloads

498

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×