Miks teeme

573 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
573
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Miks teeme

 1. 1. Haridustehnoloogia koolis. Moodul 1. Sissejuhatus. Miks me seda teeme Olga Antriainen
 2. 2. Riiklik õppekava http://www.riigiteataja.ee/akt/13273133 § 14. Läbivad teemad (1) Läbivad teemad on üld- ja valdkonnapädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.
 3. 3. Riiklik õppekava (2) (2) Läbivate teemade õpe realiseerub eelkõige: • 1) õpikeskkonna korralduses – kooli vaimse, sotsiaalse ja füüsilise õpikeskkonna kujundamisel arvestatakse läbivate teemade sisu ja eesmärke; • 2) aineõppes – läbivatest teemadest lähtudes tuuakse aineõppesse sobivad teemakäsitlused, näited ja meetodid, viiakse koos läbi aineteüleseid, klassidevahelisi ja ülekoolilisi projekte. Õppeainete roll läbiva teema õppes on lähtuvalt õppeaine taotlustest ja õppesisust erinev, olenevalt sellest, kui tihe on ainevaldkonna seos läbiva teemaga;
 4. 4. Riiklik õppekava (3) • 3) valikainete valikul – valikained toetavad läbivate teemade taotlusi; • 4) läbivatest teemadest lähtuvas või õppeaineid lõimivas loovtöös – õpilased võivad läbivast teemast lähtuda selle loovtöö valikul, mida tehakse kas iseseisvalt või rühmatööna; • 5) korraldades võimaluse korral koostöös kooli pidaja, paikkonna asutuste ja ettevõtete, teiste õppe- ja kultuuriasutuste ning kodanikuühendustega klassivälist õppetegevust ja huviringide tegevust ning osaledes maakondlikes, üle-eestilistes ja rahvusvahelistes projektides.
 5. 5. Läbiv teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” Lisa 12
 6. 6. 6.1. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas.
 7. 7. 6.2. Õpilast suunatakse: 1) omandama teadmisi tehnoloogiate toimimise ja arengusuundade kohta erinevates elu- valdkondades; 2) mõistma tehnoloogiliste uuenduste mõju inimeste töö- ja eluviisile, elukvaliteedile ningkeskkonnale nii tänapäeval kui ka minevikus; 3) aru saama tehnoloogiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste uuenduste vastas- tikustest mõjudest ning omavahelisest seotusest;
 8. 8. 6.2. Õpilast suunatakse (2): 4) mõistma ja kriitiliselt hindama tehnoloogilise arengu positiivseid ja negatiivseid mõjusidning kujundama kaalutletud seisukohti tehnoloogia arengu ja selle kasutamisega seotudeetilistes küsimustes; 5) kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (edaspidi IKT) eluliste probleemidelahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks; 6) arendama loovust, koostööoskusi ja algatusvõimet uuenduslike ideede rakendamiselerinevates projektides.
 9. 9. 6.3. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine I kooliastmes Läbiva teema käsitlemisel I kooliastmes õpitakse tundma infotehnoloogia kasutamise põhivõtteid, vormistades arvutiga loovtöid. Soovitatav on kasutada eelkõige frontaalset õpetamismeetodit ning mängulisi arvutiprogramme. Tehnoloogia rakendamise võimalusi mitmekesistatakse foto või video tegemise ning mudelite ja makettide meisterdamise integreerimise kaudu õppetegevusse.
 10. 10. Küsimus 1) Kas tead mingeid mängulisi arvutiprogramme, mille abil saab õpetada kunsti?
 11. 11. 6.4. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine II kooliastmes Läbiva teema käsitlemine II kooliastmes põhineb eelkõige kooli ja õppetööga seonduvatel praktilistel ülesannetel, mis eeldavad tehnoloogia rakendamist erinevates ainetundides või huvitegevuses. Arvutipõhises õppes on soovitatav kasutada rühmatööd ja aktiivõppemeetodeid.
 12. 12. Küsimused 2) Miks soovitatakse kasutada II kooliastmes rühmatöid? 3) Kuidas sa suhtud rühmatöödetesse? 4) Kas sul endal õppijana on rühmatööde kogemus? 5) Mida tead aktiivõppemeetoditest?
 13. 13. 6.5. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemine III kooliastmes Läbiva teema käsitlemine III kooliastmes kujundab IKT rakendamise pädevusi igapäevaelus ja õpingutes. Nende pädevuste kujundamiseks tuleb erinevate õppeainete õpetajatel lõimida oma ainetundidesse IKT rakendamisel põhinevaid meetodeid ja töövõtteid. Lisaks arvutiklassis peetud ainetundidele on III kooliastmes soovitatav kasutada nüüdisaegseid IKT vahendeid ka kodutööde ja õuesõppe puhul.
 14. 14. Küsimused: 6) Kõivõrd sa oled valmis läbi viia oma ainetund tehnoloogiliste vahendite abil? 7) Kuidas saad aru väljendist “nüüdisaegsed IKT vahendeid” ?
 15. 15. Õpetaja kutsestandard Õpetajate kutsestandard on dokument, mis on aluseks õpetajate tasemeõppe, täienduskoolituse ning nooremõpetaja kutseaasta reguleerimisel. http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=4321
 16. 16. Õpetaja e-portfoolio http://eportfoolio.opetaja.ee/ Käesoleva portaali eesmärgiks on ühendada õpetajaks õppivaid üliõpilasi, õpetajaid ja õppejõude selleks, et muuta õpingud sisukamaks ja tulemuslikumaks.
 17. 17. Küsimus 8) Leia õpetaja kutsestandardis 5 oksust, mis sul on juba olemas. Vaata siit: http://eportfoolio.opetaja.ee/competency/opetaja-kutsestandard
 18. 18. Lisalugemist • http://haridus.opleht.ee/Arhiiv/032005/lugu8.pdf • http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0705,8138
 19. 19. 1. Moodul • Esitlused “Miks me seda teeme” ja “Kuidas me seda teeme”. • Praktika: – ajaveebi avamine, enesetutvustamine ja ainele ootuste kirjapanek, tag/märksõnade kasutamine; • Töö kirjandusega: Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat. L. 11-30 + küsimus. • Selle esitluse küsimustele vastamine õpiajaveebis.
 20. 20. Töö kirjandusega • Tiigriõpe: haridustehnoloogia käsiraamat. L. 11- 30 • Vaata mõlemad allikad: – http://htk.tlu.ee/~priit/tiigriraamat/tiigriraamat.pdf – http://www.scribd.com/doc/13822390/Tiigriraamat • Ülesanne (vasta ajaveebis): – too välja avatud ja suletud keskkondade 3 tugevust, mis on sulle olulised. – võrdle allikaid: kumb meeldis rohkem? Miks?
 21. 21. Küsimuste korral: olga.antriainen@artun.ee või aineajaveeb: htk10.wordpress.com

×