Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programes electorals

377 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programes electorals

 1. 1. ISP-ICV Modificar el reglament del Consell del Poble perque sigui realment una eina participativa del ciutadà. Potenciar elParticipació ciutadana consell del poble amb la creació duna comissió pels pressupostos participatius, implantació de lagenda 21, durbanisme i cultura i festes Estudiar la viabilitat de dotar al municipi amb les infraestructures necessàris per oferir accés fàcil a baix cost, a les noves tecnologies Fer assemblees informatives on lalcalde expliqui lacció de govern i els suggeriments dels veïns Obrir la web municipal i els seus serveis a totes les formacions polítiques i entitatsTransparència i regeneració democràtica
 2. 2. Consensuar i solucionar amb Sant AntoniUrbanisme els problemes comuns (La Farinera) Adaptació del POUM a les necessitats reals de Sant Pere Promocionar el Parc Natural del Montseny i els accessos al municipi.Impulsar la creació duna via verda intermunicipal per potenciar la sostenibilitat ambiental i els espais naturals Seguiment rigorós de les indústries establertes i futures Latenció a la dependència en el programes socials (Servei datencióBenestar social domicilària, telealarma i programes de cuidar el cuidador)
 3. 3. Ampliar el nou equip bàsic dassistència social primària (EBASP) mostrant una especial incidència en el termes relacionats amb latenció als infants, ala dona,a la gent gran, ala violència de gènere, drogodependència i reinserció laboral i le spersones amb risc dexclusió social. Estudiar la viabilitat dun centre de dia Impulsar la creació dun banc de temps Adeqüació de lagenda 21 a través duna comissió creada pel Consell del PobleMedi ambient referent a lauditoria ambiental ja realitzada, si està actualitzada Desenvolupar la implantació denergies renovables a les instal·lacions municipals i serveis Incentivació econòmica als habitatges ja construïts i a les empreses que instal·lin sistemes de reducció de consum daigua de xarxa, sistemes de recollida daigua pluvial i la utilització denergies renovables per laigua sanitària, calefacció i producció delectricitat Desenvolupar el projecte de lempresa de biomassa (reciclatge forestal) Creació i potenciació del consell deJoventut i esport joventut. Creació i implantació dun Pla dinamitzador dels joves
 4. 4. Potenciar les activitats lúdico-esportives i la seva gestió Trobar, facilitar i consensuar un espai pel jovent per fomentar la seva implantació en els afer públics. Reduir el "dèficit" (romanent de caixa)Hisenda municipal Instaurar la política de transparència econòmica Contenir, en límits raonables, la pressió fiscal equilibrant el sistema de taxes i preus públics, acostant-los al cost real tenint en compte els col·lectius més desfavorits Revisar la sistemàtica de control de lús dela via pública de les empreses de serveis (elèctriques, gas, aigua, etc) Instaurar la política de transparència econòmica amb el control de la despesa i verificació dels ingressos Actualitzar la política de pagament als proveïdors a la normativa vigent Aprofitant lexperiència adquirida, accedir al màxim de subvencions, tant dels fons europeus com de lEstat, la Generalitat, la Diputació i daltres que sorgeixen Promoure el turisme rurals i les activitatsPromoció econòmica de lleure enfocades al Parc Natural respectant lentorn Promoure una entitat multisectorial per impulsar el comerç i el turisme Continuar impulsant el mercat i la venda de productes de proximitat
 5. 5. Governació Elaboració i implantació del ROM Millorar lactual cos de vigilància pel que fa al nombre defectius i atorgar-los progressivament un paper de detectors de situació de risc de condicions viàries Augmentar la protecció contra incendis mantenint les franges de seguretat contra incendis per part del consistori i revisar, mantenir actualitzat i difondre els plans devacuació Millorar i reorganitzar el trànsit i la senyalització viària Treball conmjuntament amb els centres escolar, incentivar programes educatius de valoració del patrimoni natural i urbanístic dels serveis municipals i deducació vial Impulsar la creació del Síndic de Greugues municipal Complir la LISMI (llei dintegració social dels minusvàlids) Revisar les contractacions de tots elsObres i serveis serveis per adequar-les a la realitat actual
 6. 6. Seguir posant les bases per millorar els camins i connexions entre barris Implantació dun programa de qualitat, control i seguiment de les obres Recuperar els serveis perduts del CAP com ara la pediatria Mantenir i millorar les instal·lacions iSanitat loperativitat del dispensari municipal
 7. 7. Incrementar els recursos destinats a campanyes de prevenció sanitària Treballar amb associacions de persones amb malalties, tal com lassociació catalana de diabètis, dAlzheimer, etc, i realitzar projectes comuns Desenvolupar programes educatius i de sensibilització envers el respecte dels animals Controlar la població danimals domèsticsCultura Integració del col·lectiu escolar a les activitats festives i culturals del poble
 8. 8. Programació dactivitats per a la gent gran Dinamització de rutes que valoritzin el nostre patrimoni cultural i arquitectònic Estimular lacció del Consell escolar municipal i donar-li suport a la seva gestió. Potencia el consell escolar municipal Mantenir la gestió municipal de lescolaEnsenyament bressol Posar els mitjans, RRHH i infraestructutures necessàries per aconseguir la conciliació de la vida laboral i familiar tant dels usuaris com dels treballadors de lescola bressol Oferir els recursos per tant de poder atendre els infants amb necessitats educatives especials Optimitzar els espais escolars. Realitzar un pla integral de centres cívics i espais municipals per a la Cultura, optimitzant loferta dactvitats i els recursos disponibles, incloent-hi tant la gent gran , els joves i altres col·lectius Continuar amb els cursos formatius dalfabetització pels majors dedat i nouvinguts incidint en la immersió lingüística
 9. 9. ERC-Reagrupament-IndependentsEn comprometem, fermament, adinamitzar el consell del poble i amodificar el reglament, per tal que siguiuna eina de consulta i de debat de tots iper a tots ciutadans Xarxa Wi-Fi d’internet de banda ampla a tot el municipi amb quota mensual inferior a 20 eurosCrearem la Tarda del poble cada dosmesos per escoltar i trobar junts lasolució als temes dinterès general. Hofarem de manera rotativa pels diferentsbarrisIntentarem millorar la gestió de lainformació municipal per tal que arribi atothom duna forma dinàmica i eficaçCon vocarem consultes ciutadanes pertractar els temes cabdals del nostremunicipi Tal i com hem fet fins ara, seguirem parlant amb els veïns sobre inversions o temes d’especial interès ja sigui pel seu impacte social o pel seu cost i seguirem donant la caraPublicaren les remuneracions percebudespels nostres representants i dels partitspolítics amb representació alAjuntamentEls membres de Reagrupament escomprometen a un màxim de dueslegislaturesLalcalde actuarà com a veritalecoordinador de la tasca dels regidors decada àmbit i evitarem lacumulació deRegidories en una única personaCada regidor serà linterlocutor en el seuàmbit
 10. 10. Atenció al ciutadà àgil, eficaç i eficient, per donar solucions ràpides als seus tràmits i problemes. Per tal d’acostar l’administració als ciutadans farem un prova pilot posant una oficina d’atenció al ciutadà a Les Faldes del Montseny.Treballarem per posar una solució alentrada-sortida de Can Vila, Vallserena,Can Ram, buscant el màxim acord ambels veïns i amb lAjuntament de SantAntoni. Portarem a terme una políticadapropament amb els pobles veïns,prioritàriament amb Sant AntoniDefensarem el model de poble definit perla comissió durbanisme del consell delpoble. Redreçarem el POUM en els seuspunts més conflictius i portarem la sevaaprovació definida amb el màxim consenspossibleNegociaren amb la Diputació per tal depotenciar el Parc Natural i afavorirlactivitat econòmica sostenible, lligada ala natura, patrimoni fonamental en elnostre municipiu,proposant rutes de BTT,de senderisme, de zones de lleureFarem complir la legislació medi-ambiental i dactivitats industrials a totelmunicipi, sense excepcionsRecuperarem el local social La Fàbricacom equipament socialPacificarem el trànsit als nuclis urbansamb solucions adients i passos devianants
 11. 11. Pla integral d’eficiència i estalvi energètic, totalment finançat a través de l’estalvi en la factura municipalEstudiarem la possibilitat de posar enmarxa un projecte de transport compartitBuscarem la complicitat dels joves,perquè puguin desenvolupar les sevesidees i inquietudsPotenciarem la creació del dinamitzadorcultural per tal de coordinar lampli teixitassociatiu que tenim al municipi, seguintles recomanacions de la comissió decultura del consell del poble
 12. 12. Consolidar el projecte esportiu,Fomentarem lesport i els seus hàbits aprofitant les instal·lacions municipals isaludables escolars existents, sobretot per fer de l’esport una pràctica habitual i saludable per a tothom. Habilitar espais urbans per a les activitats dels jovesFarem una auditoria per conèixer lEstatde comptes de lajuntamentDerogarem la Taxa dentrada de vehiclesa les propietats privadesPortarem a terme una políticadausteritat per tal de reduir lesdespeses, sense tancar les portes a nousprojectes Promoure la creació de riquesa i nousBuscarem la millor manera dafavorir llocs de treball, fent que empresaris,lactivitat empresarial, promocionant autònoms i emprenedors posin en comúespecialment els joves emprenedors experiències i idees i trobar entre tots noves oportunitats de negoci al nostre municipi, aprofitant tots els recursos de què disposem (naturals, humans, etc.).
 13. 13. Potenciar encara més el Servei d’Ocupació creat en aquesta legislatura, organitzant cursos de reciclatge amb especial atenció en les persones amb risc d’exclusió laboral i aturats de llarga durada.Crearem una junta de seguretat localformada per lAjuntament, representanstelsMossos dEsquadra, els vigilants localsi representants de veïns i dels pagesosper definir les línies principals de lapolítica de seguretatDonarem suport a lADF en elmanteniment i la millora dels camins, enla dotació de material de prevenciódincendis i en lorganització delsvoluntaris.Retornament als funcionaris itreballadors municipals el respecte i laconsideració que es mereixen peroptimitza els servei que sels demana
 14. 14. Vial des de Can Vila / Can Ram / Vallserena cap a Sanata, amb l’ajuda de la Generalitat, per aconseguir sortida directa cap a la carretera principal i AP7, implicant en la seva realització els municipis de Sant Antoni i Llinars, evitant el trànsit pels seus cascs urbans.Estarem al servei dels veïns com agestors temporals dels béns comuns Xarxa d’aigües i de clavegueram. HemPromourem la millora de les acabat amb la precarietat del servei, arainfraestructures de clavagueram, aigua i continuarem treballant en la renovacióenllumenat de les instal·lacions i hem aconseguit que ho financi la companyia concessionària. Nou CAP (Centre d’Atenció Primària);Col·laborarem amb la nostra ABS per un posarem a disposició de la Generalitat unmillor funcinament i cobertura de equipament existent i li exigirem la sevalassistència sanitària a la població i instal·lació (a la qual està compromesa),ladeqüació del consultori. sense cap cost pel municipi.
 15. 15. Recolzarem i promourem el grupdautoajuda per a malalts crònics ioncològicsFarem campanyes de promoció i salutcomunitària en els centres educatius delmunicipì en coordinació amb lABSPotenciarem les activitats de lescola demúsica i tot allò relacionat amb la músicai les arts escèniques
 16. 16. Potenciar el casal de gent gran creat durant aquesta legislatura, creant un espai d’hort urbà, un “banc d’hores” i promovent el voluntariat perquè estem fermament convençuts que poden aportar moltíssimes coses al nostre poble.. Donar suport a les famílies, AMPES iMillorarem la col·laboració i les relacions escoles, per un millor funcionament deamb els centres educatius del municipi les relacions entre la comunitat educativa.Buscarem els acords necessaris quegaranteixin un millor aprofitament de lesinfraestructures públiques optimizant-lesCompletarem la construcció de centresescolars que nosaltres vàrem iniciar el2003 amb la construcció del nou institut:IES VILAMAJORCreació duna Comissió de festes buscantal complicitat de tots els veïnsCrearem una comissió específica deVilamagore
 17. 17. Marca “Sant Pere” : projecte culturalambiciós, amb el Centre Internacionald’Art la Rectoria com a eix principal,aprofitant l’experiència en la festamedieval Vilamagore i dels centres cívics ila Mongia per a donar a conèixer elnostre poble.Recepció de la urbanització de LesPungoles perquè sigui un barri de SantPereBuscarem una solució perquè els veïns deVallserena tinguin un millor lloc detrobadaDesprés d’aconseguir transport públic atots els barris, l’objectiu és aconseguirtransport de Faldes al nucli del poble iuna línia de circumval·lació a tot elmunicipi, per a poder continuar millorantel servei.Mancomunar serveis amb ajuntamentsveïns, amb especial atenció en els centreseducatius, el transport municipal i elservei d’ocupació per optimitzar ladespesa actual.Millorar el servei de recollidad’escombraries i reciclatge, fent-lo méseficient.
 18. 18. GISPApropar lAjuntament al poble. Facilitartràmits, ajudes, subvencions i informaciógeneral. Condicionar un espai municipal idotar-lo de personal i serveis necessarisper desenvolupar aquesta tascaCrearem un habitatge sostenible i ambcriteris de construcció unificats
 19. 19. Rebaixar el deute acumulat així comrenegociar els crèdits financers perrepercutir els menys possible enimpostos al municipi
 20. 20. Construirem habitatges de proteccióoficial amb caràcter de lloguer.Lajuntament els gestionarà creant ofertai benefici sense desprendres depatrimoni.
 21. 21. Es crearan zones esportives ambinstal·lacions que compleixin lesnormatives reglamentàries (salapoliesportiva) aquesta sala ha estatpossible gràcies a lesforç i pressió delsgrup dintre de loposició. Es crearà unazona de Street park on poder practicaresports culturalmen urbans. Crearem uncamp de fútbol amb gesta articial.Recuperarem les instal·lacions de botxesde les FaldesCrearem un centre cívic a Vallserena.Donarem servei doci al c. cívic de LesFaldes on també crearem una zona per ala gent gran amb ajuda de voluntariat.Dotarem dactivitats el centre cívic deCan Ram. Potenciarem el local del PiNovell amb la millor estructura dhorarisMirarem destructurar els impostos enfunció del pressupost municipalcomptant en crear ingressosextraordinaris de promoció econòmica.Abolirem limpost de dret de pas senserepercutir en lincrement daltresimpostosHabilitarem el local municipal de LaFàbrica per crear una associació pelsjoves gestionada per ells. Tot el punt esfarà en un termini de 100 diesEs buscarà recepcionar la urbanització dePungoles. Sacabaran de col·locar lesfaroles de Vallserena, així com acabar lescoreresCrearem : denominació dorigen deproductes autòctons ecològics. Comerçde proximitat amb aquest tipus deproducte, festival cultural, més placeshoteleres. Promocionarem i fomentaremles pymes i autònoms. Es buscarà donarfeina a les empreses del poble. esllogaran les instal·lacions municipals, aixícom els seus equips
 22. 22. Fomentarem els camins de ronda aixícom les rutes per camninaires i bicicletes.Crearem i asfaltarem un camís des de lesFaldes fins al nucli, així com asfaltarlentrada de les Pungoles. Es buscaràtenir una millor xarxa de transportsmunicipals, sobretot en horaris escolars.Es farà un passeig que uneixi les escoles ilinstitut pel costat de la riera. Ramblavianant i bicicletaEs potenciarà el Centre dArt la Rectoria.Crearem un teatre grec a la fresca a lazona del Camp de la Rectoria. Espreservaran els antics oficis amb firesartesanes mensuals. Concerts a lesglésia,representacions teatrals, festival estiu,festa medieval, festa major dhivern i cinea la fresca en el teatre grecBanc daliments, roba, calçat,joguines,material escolar, higienepersonal i de la llar,mobiliari/electrodomèstics, gestionat pervoluntariat i lAjunatemtn. Ajudes socialsper a persones amb discapacitats.Donarem una subvenció al servei de taxiper a transport el CAP en horaris fora detransport municipals.
 23. 23. Temàtica Relacions amb altres ajuntaments Relacions ciutadà- ajuntamentAdministració Funcionament intern Funcionaris Participació ciutadana
 24. 24. Gestió dels espais municipals comunicació Comunicació Transport Culturacultura Dinamitzador cultural i de jovent Promoció cultural Ensenyament Relacions Formació
 25. 25. Finances Fiscalitat Mercat promoció econòmica ROM Transparència econòmicaGovernació Protecció contra els incendis Seguretat ciutadana
 26. 26. ernació Seguretat dels vianants Energies renovablesMedi ambient Indústries i medi ambient Medi ambient Parc Natural Animals domèstics Aigua, llum, escombreries i clavagueramObres Habitatge
 27. 27. Obres i serveis Noves tecnologies: Wi-FI Control dobres POUM Xarxa viària Urbanitzacions
 28. 28. Assistència i benestarSanitat social CAP: centre dassitència primària Minusvàlids Prevenció de la salut Suport a les persones Esport Esport Complicitat Joventut Espais pel jovent
 29. 29. ActivitatsLa gent gran
 30. 30. ERC-Reagrupament- ISP-ICV Independents Portarem a terme una políticaConsensuar i solucionar amb Sant Antoni els dapropament amb els pobles veïns,problemes comuns (La Farinera) prioritàriament amb Sant AntoniFer assemblees informatives on lalcaldeexpliqui lacció de govern i els suggeriments Crearem la Tarda del poble cada dos mesosdels veïns. Impulsar la creació del Síndic de per escoltar i trobar junts la solució alsGreugues municipal. Estarem al servei dels temes dinterès general. Ho farem deveïns com a gestors temporals dels béns manera rotativa pels diferents barriscomuns Lalcalde actuarà com a veritble coordinador de la tasca dels regidors de cada àmbit i evitarem lacumulació de Regidories en una única persona. Cada regidor serà linterlocutor en el seu àmbit. Els membres de Reagrupament es comprometen a un màxim de dues legislaturesPosar els mitjans, RRHH i infraestructutures Retornament als funcionaris i treballadorsnecessàries per aconseguir la conciliació de municipals el respecte i la consideració quela vida laboral i familiar tant dels usuaris es mereixen per optimitza els servei quecom dels treballadors de lescola bressol sels demana En comprometem, fermament, a dinamitzar el consell del poble i a modificar elModificar el reglament del Consell del Poble reglament, per tal que sigui una eina deperque sigui realment una eina participativa consulta i de debat de tots i per a totsdel ciutadà. Impulsar la creació dun banc de ciutadans. Con vocarem consultestemps. Potenciar el consell del poble amb la ciutadanes per tractar els temes cabdals delcreació duna comissió pels pressupostos nostre municipi. Creació duna Comissió departicipatius, implantació de lagenda 21, festes buscant al complicitat de tots elsdurbanisme i cultura i festes veïns. Crearem una comissió específica de Vilamagore
 31. 31. Optimitzar els espais escolars. Realitzar unpla integral de centres cívics i espais Buscarem els acords necessaris quemunicipals per a la Cultura, optimitzant garanteixin un millor aprofitament de lesloferta dactvitats i els recursos infraestructures públiques optimizant-lesdisponibles, incloent-hi tant la gent gran ,els joves i altres col·lectius Intentarem millorar la gestió de laObrir la web municipal i els seus serveis a informació municipal per tal que arribi atotes les formacions polítiques i entitats tothom duna forma dinàmica i eficaç Estudiarem la possibilitat de posar en marxa un projecte de transport compartit Potenciarem les activitats de lescola deDinamització de rutes que valoritzin el música i tot allò relacionat amb la música inostre patrimoni cultural i arquitectònic. les arts escèniques Potenciarem la creació del dinamitzador cultural per tal de coordinar lampli teixitCreació i implantació dun Pla dinamitzador associatiu que tenim al municipi, seguint lesdels joves recomanacions de la comissió de cultura del consell del pobleIntegració del col·lectiu escolar a lesactivitats festives i culturals del pobleEstimular lacció del Consell escolarmunicipal i donar-li suport a la seva gestió. Millorarem la col·laboració i les relacionsPotencia el consell escolar municipal. Oferir amb els centres educatius del municipiels recursos per tant de poder atendre elsinfants amb necessitats educatives especialsContinuar amb els cursos formatiusdalfabetització pels majors dedat inouvinguts incidint en la immersiólingüística
 32. 32. Contenir, en límits raonables, la pressiófiscal equilibrant el sistema de taxes i preuspúblics, acostant-los al cost real tenint encompte els col·lectius més desfavorits. Portarem a terme una política dausteritatReduir el "dèficit" (romanent de caixa) per tal de reduir les despeses, sense tancarmunicipal. Actualitzar la política de les portes a nous projectes. Derogarem lapagament als proveïdors a la normativa Taxa dentrada de vehicles a les propietatsvigent. Aprofitant lexperiència adquirida, privadesaccedir al màxim de subvencions, tant delsfons europeus com de lEstat, la Generalitat,la Diputació i daltres que sorgeixenContinuar impulsant el mercat i la venda deproductes de proximitatPromoure el turisme rurals i les activitats delleure enfocades al Parc Natural respectant Buscarem la millor manera dafavorirlentorn. Promoure una entitat lactivitat empresarial, promocionantmultisectorial per impulsar el comerç i el especialment els joves emprenedorsturisme.Elaboració i implantació del ROM Farem una auditoria per conèixer lEstat deInstaurar la política de transparència comptes de lajuntament. Publicaren leseconòmica. Instaurar la política de remuneracions percebudes pels nostrestransparència econòmica amb el control de representants i dels partits polítics ambla despesa i verificació dels ingressos representació a lAjuntament.Augmentar la protecció contra incendis Donarem suport a lADF en el mantenimentmantenint les franges de seguretat contra i la millora dels camins, en la dotació deincendis per part del consistori i revisar, material de prevenció dincendis i enmantenir actualitzat i difondre els plans lorganització dels voluntaris.devacuació Crearem una junta de seguretat localMillorar lactual cos de vigilància pel que fa formada per lAjuntament, representanstal nombre defectius i atorgar-los elsMossos dEsquadra, els vigilants locals iprogressivament un paper de detectors de representants de veïns i dels pagesos persituació de risc de condicions viàries definir les línies principals de la política de seguretat
 33. 33. Millorar i reorganitzar el trànsit i lasenyalització viària. Treball conjuntamentamb els centres escolar, incentivar Pacificarem el trànsit als nuclis urbans ambprogrames educatius de valoració del solucions adients i passos de vianantspatrimoni natural i urbanístic dels serveismunicipals i deducació vialDesenvolupar la implantació denergiesrenovables a les instal·lacions municipals iserveis. Incentivació econòmica alshabitatges ja construïts i a les empresesque instal·lin sistemes de reducció deconsum daigua de xarxa, sistemes derecollida daigua pluvial i la utilitzaciódenergies renovables per laigua sanitària,calefacció i producció delectricitatSeguiment rigorós de les indústries Farem complir la legislació medi-ambiental iestablertes i futures. Desenvolupar el dactivitats industrials a tot elmunicipi,projecte de lempresa de biomassa sense excepcions(reciclatge forestal)Adeqüació de lagenda 21 a través dunacomissió creada pel Consell del Poblereferent a lauditoria ambiental jarealitzada, si està actualitzada Negociaren amb la Diputació per tal dePromocionar el Parc Natural del Montseny i potenciar el Parc Natural i afavorir lactivitatels accessos al municipi.Impulsar la creació econòmica sostenible, lligada a la natura,duna via verda intermunicipal per potenciar patrimoni fonamental en el nostrela sostenibilitat ambiental i els espais municipiu,proposant rutes de BTT, denaturals senderisme, de zones de lleureDesenvolupar programes educatius i desensibilització envers el respecte delsanimals. Controlar la població danimalsdomèstics Promourem la millora de les infraestructures de clavagueram, aigua i enllumenat
 34. 34. Estudiar la viabilitat de dotar al municipiamb les infraestructures necessàris peroferir accés fàcil a baix cost, a les novestecnologiesRevisar les contractacions de tots els serveisper adequar-les a la realitat actual. Revisarla sistemàtica de control de lús de la viapública de les empreses de serveis(elèctriques, gas, aigua, etc). Implantaciódun programa de qualitat, control iseguiment de les obres Defensarem el model de poble definit per la comissió durbanisme del consell del poble.Adaptació del POUM a les necessitats reals Redreçarem el POUM en els seus punts mésde Sant Pere conflictius i portarem la seva aprovació definida amb el màxim consens possibleSeguir posant les bases per millorar els Treballarem per posar una solució acamins i connexions entre barris. lentrada-sortida de Can Vila, Vallserena,Consensuar i solucionar amb Sant Antoni els Can Ram, buscant el màxim acord amb elsproblemes comuns (La Farinera) veïns i amb lAjuntament de Sant Antoni.
 35. 35. Ampliar el nou equip bàsic dassistènciasocial primària (EBASP) mostrant unaespecial incidència en el termes relacionatsamb latenció als infants, a la dona,a la gentgran, ala violència de gènere,drogodependència i reinserció laboral i lespersones amb risc dexclusió social. Estudiarla viabilitat dun centre de dia. Latenció a ladependència en el programes socials (Serveidatenció domicilària, telealarma iprogrames de cuidar el cuidador)Mantenir i millorar les instal·lacions i Col·laborarem amb la nostra ABS per unloperativitat del dispensari municipal. millor funcinament i cobertura deRecuperar els serveis perduts del CAP com lassistència sanitària a la població iara la pediatria ladeqüació del consultori.Complir la LISMI (llei dintegració social delsminusvàlids) Farem campanyes de promoció i salutIncrementar els recursos destinats a comunitària en els centres educatius delcampanyes de prevenció sanitària municipì en coordinació amb lABSTreballar amb associacions de persones Recolzarem i promourem el grupamb malalties, tal com lassociació catalana dautoajuda per a malalts crònics ide diabètis, dAlzheimer, etc, i realitzar oncològicsprojectes comunsPotenciar les activitats lúdico-esportives i la Fomentarem lesport i els seus hàbitsseva gestió saludables Buscarem la complicitat dels joves, perquèCreació i potenciació del consell de puguin desenvolupar les seves idees ijoventut. inquietudsTrobar, facilitar i consensuar un espai peljovent per fomentar la seva implantació enels afer públics.
 36. 36. Programació dactivitats per a la gent gran
 37. 37. CiU GISPMancomunar serveis amb ajuntamentsveïns, amb especial atenció en els centreseducatius, el transport municipal i el serveid’ocupació per optimitzar la despesa actual.Tal i com hem fet fins ara, seguirem parlantamb els veïns sobre inversions o temesd’especial interès ja sigui pel seu impacte Apropar lAjuntament al poble. Facilitarsocial o pel seu cost i seguirem donant la tràmits, ajudes, subvencions i informaciócara. Atenció al ciutadà àgil, eficaç i eficient, general. Condicionar un espai municipal iper donar solucions ràpides als seus tràmits dotar-lo de personal i serveis necessarisi problemes. Per tal d’acostar per desenvolupar aquesta tascal’administració als ciutadans farem un provapilot posant una oficina d’atenció al ciutadàa Les Faldes del Montseny.Potenciar el casal de gent gran creat durantaquesta legislatura, creant un espai d’horturbà, un “banc d’hores” i promovent elvoluntariat perquè estem fermamentconvençuts que poden aportar moltíssimescoses al nostre poble..
 38. 38. Es llogaran les instal·lacions municipals, així com els seus equipsDesprés d’aconseguir transport públic a tots Donarem una subvenció al servei de taxiels barris, l’objectiu és aconseguir transport per a transport el CAP en horaris fora dede Faldes al nucli del poble i una línia de transport municipals. Es buscarà tenir unacircumval·lació a tot el municipi, per a poder millor xarxa de transports municipals,continuar millorant el servei. sobretot en horaris escolars. Crearem un teatre grec a la fresca a la zona del Camp de la Rectoria. Es preservaran els antics oficis amb fires artesanes mensuals. Concerts a lesglésia, representacions teatrals, festival estiu, festa medieval, festa major dhivern i cine a la fresca en el teatre grecMarca “Sant Pere” : projecte culturalambiciós, amb el Centre Internacional d’Art Crearem : denominació dorigen dela Rectoria com a eix principal, aprofitant productes autòctons ecològics. Comerç del’experiència en la festa medieval proximitat amb aquest tipus de producte,Vilamagore i dels centres cívics i la Mongia festival cultural, més places hoteleres. .per a donar a conèixer el nostre poble.Donar suport a les famílies, AMPES i escoles,per un millor funcionament de les relacionsentre la comunitat educativa.Potenciar encara més el Servei d’Ocupaciócreat en aquesta legislatura, organitzantcursos de reciclatge amb especial atenció enles persones amb risc d’exclusió laboral iaturats de llarga durada.
 39. 39. Rebaixar el deute acumulat així com renegociar els crèdits financers per repercutir els menys possible en impostos al municipi. Mirarem destructurar els impostos en funció del pressupost municipal comptant en crear ingressos extraordinaris de promoció econòmica. Abolirem limpost de dret de pas sense repercutir en lincrement daltres impostos.Promoure la creació de riquesa i nous llocsde treball, fent que empresaris, autònoms iemprenedors posin en comú experiències i Promocionarem i fomentarem les pymes iidees i trobar entre tots noves oportunitats autònoms. Es buscarà donar feina a lesde negoci al nostre municipi, aprofitant tots empreses del pobleels recursos de què disposem (naturals,humans, etc.).
 40. 40. Pla integral d’eficiència i estalvi energètic, Crearem un habitatge sostenible i ambtotalment finançat a través de l’estalvi en la criteris de construcció unificatsfactura municipalXarxa d’aigües i de clavegueram. Hemacabat amb la precarietat del servei, aracontinuarem treballant en la renovació deles instal·lacions i hem aconseguit que hofinanci la companyia concessionària.Millorar el servei de recollidad’escombraries i reciclatge, fent-lo méseficient. Construirem habitatges de protecció oficial amb caràcter de lloguer. Lajuntament els gestionarà creant oferta i benefici sense desprendres de patrimoni.
 41. 41. Xarxa Wi-Fi d’internet de banda ampla a totel municipi amb quota mensual inferior a 20euros Fomentarem els camins de ronda així comVial des de Can Vila / Can Ram / Vallserena les rutes per caminaires i bicicletes.cap a Sanata, amb l’ajuda de la Generalitat, Crearem i asfaltarem un camís des de lesper aconseguir sortida directa cap a la Faldes fins al nucli, així com asfaltarcarretera principal i AP7, implicant en la lentrada de les Pungoles. Es farà unseva realització els municipis de Sant Antoni passeig que uneixi les escoles i linstituti Llinars, evitant el trànsit pels seus cascs pel costat de la riera. Rambla vianant iurbans. bicicleta Es buscarà recepcionar la urbanització de Pungoles. Sacabaran de col·locar les faroles de Vallserena, així com acabar les voreres. Crearem un centre cívic a Vallserena. Donarem servei doci al c. cívicRecepció de la urbanització de Les Pungoles de Les Faldes on també crearem una zonaperquè sigui un barri de Sant Pere. per a la gent gran amb ajuda deBuscarem una solució perquè els veïns de voluntariat. Dotarem dactivitats el centreVallserena tinguin un millor lloc de trobada cívic de Can Ram.Fomentarem els camins de ronda així com les rutes per caminaires i bicicletes. Crearem i asfaltarem un camís des de les Faldes fins al nucli, així com asfaltar lentrada de les Pungoles.
 42. 42. Banc daliments, roba, calçat, joguines,material escolar, higiene personal i de la llar, mobiliari/electrodomèstics, gestionat per voluntariat i lAjuntament.Nou CAP (Centre d’Atenció Primària);posarem a disposició de la Generalitat unequipament existent i li exigirem la sevainstal·lació (a la qual està compromesa),sense cap cost pel municipi. Ajudes socials per a persones amb discapacitats. Es crearan zones esportives amb instal·lacions que compleixin les normatives reglamentàries (sala poliesportiva) aquesta sala ha estatConsolidar el projecte esportiu, aprofitant possible gràcies a lesforç i pressió delsles instal·lacions municipals i escolars grup dintre de loposició. Es crearà unaexistents, sobretot per fer de l’esport una zona de Street park on poder practicarpràctica habitual i saludable per a tothom. esports culturalmen urbans. Crearem un camp de fútbol amb gesta articial. Recuperarem les instal·lacions de botxes de les Faldes Habilitarem el local municipal de LaHabilitar espais urbans per a les activitats Fàbrica per crear una associació pels jovesdels joves gestionada per ells. Tot el punt es farà en un termini de 100 dies
 43. 43. Potenciar el casal de gent gran creat durantaquesta legislatura, creant un espai d’hort Donarem servei doci al c. cívic de Lesurbà, un “banc d’hores” i promovent el Faldes on també crearem una zona per a lavoluntariat perquè estem fermament gent gran amb ajuda de voluntariatconvençuts que poden aportar moltíssimescoses al nostre poble..

×