Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентация стану викладання

3,119 views

Published on

 • Be the first to comment

Презентация стану викладання

 1. 1. Моніторинг освітнього процесу та умов функціонування освітньої системи в загальноосвітньому навчальному закладі Бобеляк Н.Є., методист кабінету розвитку освіти ЛОІППО
 2. 2. Освітній моніторинг – система заходів щодо організації збору , збереження, обробки та поширення інформації про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку. Моніторинг умов функціонування освітньої системи Моніторинг освітнього процесу Моніторинг результатів освітнього процесу  якість кадрового забезпечення;  рівень навчально- методичного, матеріально- технічного забезпечення;  рівень науково- методичної роботи • стан запровадження профільного навчання; • рівень викладання базових дисциплін; • стан запровадження освітніх інновацій; • рівень реалізації виховних систем • рівень навченості учнів з ключових дисциплін;  рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;  рівень вихованості учнів Напрями моніторингу якості освіти
 3. 3. Метою моніторингу освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є з’ясування факторів, що впливають на результативність навчально-виховного процесу. Завдання моніторингу полягає у наданні методичної допомоги вчителям, виявленні та розповсюдженні кращого педагогічного досвіду
 4. 4. Аспекти моніторингу освітнього процесу в загальноосвітньому навчальному закладі  виконання вчителями державних вимог до викладання предметів;  вивчення і узагальнення роботи вчителів;  об’єктивне оцінювання роботи педагогів;  перевірка навчальних досягнень учнів, вивчення системи оцінювання їх знань, умінь і навиків;  з’ясування раціонального використання у процесі навчання навчально-матеріальної бази.
 5. 5. Моніторинг освітнього процесу Предмет Навчальний рік 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 Українська мова та література Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Стан викладання ( П ) Впровадження інноваційних освітніх технологій ( М ) Іноземна мова Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Стан організації позаурочної роботи з учнями ( Н ) Дотримання нормативних вимог до оцінювання учнів ( І ) Історія Впровадження інноваційних освітніх технологій ( М ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Здійснення міжпредметних зв’язків ( І ) Стан викладання ( П ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Математика Стан викладання ( П ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Фізика та астрономія Дотримання обов’язкових видів робіт учнів ( Н ) Стан викладання ( П ) Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів ( Н ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) Аналіз ефективності роботи з обдарованими учнями ( І ) Впровадження ІКТ у навчальний процес ( М ) * ( Н ) – до наказу; ( П ) – до педради; ( І ) – на інструктивно-методичну нараду; ( М ) – на засідання МО
 6. 6. Алгоритм моніторингу Формування мети і завдань моніторингу Розробка інструментарію Організація дослідження Збір даних Ознайомлення з результатами моніторингу Корекція і контроль Вироблення рекомендацій Обробка і аналіз даних
 7. 7. Алгоритм моніторингу  Формування мети і завдань моніторингу  Розробка інструментарію для проведення моніторингу (вибір анкет, тестів, методик, карт спостережень.  Організація дослідження (складання пам’ятки , критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання , плану дослідження, визначення терміну проведення і реалізації дослідження у спланованому режимі, визначення відповідальних осіб).  Збір даних (заповнення анкет, виконання тестів, проведення спостережень за обраними методиками).  Обробка та аналіз даних ( використання математичної статистики, факторного аналізу, описове пояснення).  Вироблення рекомендацій, прийняття відповідних управлінських рішень  Корекція і контроль, вироблення шляхів подолання недоліків, розвитку перспективних напрямків діяльності  Ознайомлення з результатами моніторингу і врахування їх у подальшому плануванні освітньої діяльності.
 8. 8. Моніторинг стану викладання предметів Організація НВП на уроках: моделювання уроку Матеріально-технічне забезпечення Результативність навчання учнів Позакласна робота з предмета Дотримання правил безпеки праці Кадрове забезпечення викладання предмету Програмно- методичне забезпечення викладання предмету Методична робота Cтруктура вивчення стану викладання предметів
 9. 9. Критерії оцінювання Показники Об”єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій Кадрове забезпечення викладання предмету  кількість педагогів, їх освітній рівень, навантаження  якісний склад (кваліфікаційні категорії, звання,), педагогічний стаж Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти Навчальні програми для 1-4,5-9,10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ ІІІ ступеня Орієнтовний перелік навчально-методичного забезпечення базових дисциплін Моделі визначення професійної компетентності вчителів ( в т.ч. кваліметричні моделі) Карта спостереження Програмно- методичне забезпечення викладання предмету  забезпеченість програмами та підручниками, їх відповідність нормативним вимогам  якість календарно-тематичного планування  рівень використання методичних посібників, фахових журналів, додаткової літератури  забезпеченість наочними друкованими засобами (таблиці, схеми);  забезпеченість електроннихми засобами навчального призначення (ЕЗНП) Календарно- тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок Співбесіда з учителем Анкетування Карта спостереження Методична робота  різноманітність форм і методів методичної роботи шкільного МО з даного предмету;  методичне забезпечення впровадження інноваційних навчальних технологій Плани роботи шкільних МО Поурочні плани Урок Анкетування вчителів Підготовка вчителя до уроку  рівень професійної компетентності вчителя ;  знання навчальних програм, методичних рекомендацій щодо викладання предмету;  знання сучасних технологій викладання предмету Співбесіда З учителем Карта спостереження
 10. 10. Організація НВП на уроках: моделювання уроку Показники Об’єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій  Рівень цілепокладання (визначення мети і завдань, відповідність їх навчальній програмі)  Відповідність змісту навчальним програмам, меті і завданням  Мотивація і актуалізація пізнавальної діяльності учнів Календарно-тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок Інструктивно- методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін Схеми аналізу уроку Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану Типові вимоги до оцінки ступеня реалізації компетентісного підходу Спостереження Аналіз уроку за допомогою карти спостережень Самоаналіз уроку  Оптимальність і доцільність добору форм і методів навчання  Раціональність структури уроку  Рівень організації самостійної пізнавальної діяльності учнів  Ступінь реалізації індивідуального і диференційованого підходу  Дотримання дидактичних принципів(доступність, наочність, послідовність, системність)  Дотримання психологічних вимог до уроку  Реалізація виховних завдань уроку Календарно-тематичні плани Поурочні плани Дидактичний матеріал Урок  Ступінь реалізації компетентісного підходу (формування інформаційної, соціальної, комунікативної, самоосвітньої, життєзбережувальної компетенцій) Поурочні плани Дидактичний матеріал Банк тестових завдань Урок  Рівень оцінювальної діяльності вчителя на уроці ( яким чином віноцінює навчальні досягнення учнів, використання різнорівневих завдань, тестових технологій; використання самооцінювання; дотримання критеріїв оцінювання) Поурочні плани Класні журнали Зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт Робочі зошити Урок  Якість роботи на різних етапах уроку, домашнє завдання: обсяг, диференціація, доцільність. Поурочні плани Картки індивідуального контролю Урок
 11. 11. Критерії Показники Об’єкти відстеження Нормативно- правова база Інструментарій Матеріально- технічне забезпечення  Відповідність обладнання кабінету Типовому переліку (відповідно до паспорта кабінету)  Забезпеченість технічними засобами навчання ( в т.ч. комп’ютерною технікою), наявність умов для їх раціонального використання  Стан зберігання, систематизації обладнання та методичних матеріалів  Рівень використання матеріально-технічного забезпечення кабінету  Використання ІКТ Навчальний кабінет Паспорт кабінету План роботи кабінету  Положення про навчальний кабінет загальноосвітньо го навчального закладу  Інструктивно- методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо- математичного напряму у загальноосвітніх навчальних закладах  Державний стандарт початкової загальної освіти  Державний стандарт повної загальної освіти  Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти Пам’ятка вивчення Урок Дотримання правил безпеки праці  Ступінь дотримання правил безпеки праці Інструкції з безпеки праці Журнали реєстрації інструктажів з безпеки праці Результати навчання  Ступінь відповідності знань, вмінь і навичок державним стандартам  Рівень навчальних досягнень учнів (динаміка успішності на протязі навчання в даному класі)  Дотримання вчителем орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів  Порівняння результатів успішності учнів , яких навчають вчителі - члени МО  Ступінь задоволення освітніх потреб учнів та їх батьків (за результатами опитування)  Розвиток творчих здібностей учнів (результати творчої діяльності, участь в олімпіадах, конкурсах) Класний журнал Робочі зошити Зошити для контрольних, лабораторних, практичних робіт Тексти контрольних робіт Різнорівневі тестові завдання Анкети учнів та їх батьків Тексти контрольних робіт Тести Анкетування батьків та учнів Аналіз уроку за картою спостереження Позаурочна робота  Спрямованість позаурочної роботи на розвиток творчих здібностей і пізнавального інтересу  Рівень проведення позаурочних заходів  Використання матеріально-технічної бази закладу Плани роботи гуртків Матеріали предметних тижнів План роботи з обдарованими дітьми Програма спостереження
 12. 12. План моніторингу стану викладання навчального предмета Етапи Заходи Термін Відповідальні Підготовчий  Визначення предметів, класів; вчителів;  створення робочої групи;  створення програми (пам’ятки), розробка критеріїв та показників оцінки стану вивчення;  підготовка інструментарію (тестові роботи, протоколи аналізу та самоаналізу, форми для аналізу навчально-методичного забезпечення ; кваліметричні моделі, анкети для вчителів та учнів); Серпень Вересень Практичний  Ознайомлення з нормативними документами, шкільною документацією  Співвбесіда з учителем (учителями) Вересень, грудень травень  Анкетування учнів;  анкетування учителів Жовтень, грудень травень  Вивчення стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення ( за окремими формами) Вересень, травень  Експертиза календарно-тематичного планування, поурочне планування Вересень, травень  Відвідування уроків (аналіз та самоаналіз) За окремим графіком  Самооцінка власної діяльності Вересень, квітень  Оцінка діяльності вчителя керівником шкільного методичного об’єднання або заступником директора з навчально-виховної роботи Вересень, квітень  Проведення тестових робіт Вересень, грудень, квітень Підсумково- аналітичний  Узагальнення та аналіз отриманих даних;  використання методів обробки даних;  представлення даних у табличній та графічній формах ;  підготовка аналітичних звітів та рекомендацій для вчителів;  розробка корекцйних заходів. Жовтень, січень, травень  Підготовка довідок, наказів Травень,
 13. 13. Орієнтовна схема повного аналізу уроку Визначення типу і структури уроку Аналіз змісту уроку Загальна характеристика мети уроку Характер методів і прийомів навчання Аналіз методів і прийомів навчання на уроці Методика проведення різних частин уроку Аналіз діяльності вчителя та учнів на уроці Загальні висновки про ефективність уроку
 14. 14. Системний підхід до аналізу уроку Оцінка діяльності учнів на уроці Оцінка змісту діяльності вчителя і учнів Оцінка основних особистісних якостей учителя Оцінка мети та результатів проведеного уроку Оцінка ефективності способів діяльності вчителя і учнів
 15. 15. Системний підхід до аналізу уроку(!) Оцінка основних особистісних якостей учителя 1. Загальна та фахова підготовка. 2 .Рівень педагогічної і методичної майстерності. 3. Культура мовлення, його образність та емоційність. Темп та дикція. 4. Рівень тактовності й демократичності взаємин з учнями. 5. Зовнішній вигляд, культура, міміка і жести. Оцінка діяльності учнів на уроці 1. Рівень пізнавальної активності, творчості й самостійності. 2. Рівень розвитку загальнонавчальних та спеціальних вмінь та навичок. 3 .Наявність та ефективність колективних (групових) форм роботи учнів на уроці. 4. Рівень дисциплінованості, організованості та зацікавленості при вивченні цього навчального предмета взагалі і на уроці зокрема. Оцінка змісту діяльності вчителя і учнів 1. Науковість, доступність і посильність матеріалу, що вивчається. 2. Актуальність і зв’язок із життям. 3. Ступінь новизни та привабливості навчальної інформації. 4. Оптимальність обсягу запропонованого для засвоєння нового матеріалу. Оцінка ефективності способів діяльності вчителя та учнів 1. Раціональність та ефективність використання часу уроку, оптимальність темпу, а також чергування і зміни видів діяльності в ході уроку. 2. Доцільність та ефективність використання наочності та технічних засобів на уроці. 3. Раціональність та ефективність використання методів і організаційних форм роботи. 4. Наявність зворотнього зв’язку з усіма учнями в ході уроку. 5. Ефективність контролю за роботою учнів і рівень дотримання вимог до оцінюваня рівня навчальних досягнень. 7. Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки вчителем та учнями в ході уроку. Оцінка мети та результатів проведеного уроку 1. Ступінь конкретності, чіткості і лаконічності формулювання мети уроку. 2. Реальність і досяжність мети. 3. Ступінь навчального впливу уроку на учнів. 4. Ступінь виховного впливу (що і якою мірою сприяло вихованню учнів в ході уроку). 5. Ступінь впливу уроку на розвиток учнів (що і якою мірою сприяло їхньому розвитку).
 16. 16. ОРІЄНТОВНА СХЕМА САМОАНАЛІЗУ УРОКУ 1. Навчальні цілі уроку. 2. Місце даного уроку в темі, розділі, курсі. Як пов’язаний даний урок з попередніми, яка його роль у вивченні матеріалу теми. Тип уроку та його структура. 3. Чи раціонально був розподілений час на всі етапи уроку, чи логічним був перехід від одного етапу до іншого? 4. Назвати та дати обгрунтування вибору методів навчання. Які форми навчання використовувались на уроці? 5. Яка реальна характеристика навчальних можливостей учнів? Які особливості учнів були враховані при проведенні даного уроку? 6. Чи була забезпечена висока працездатність учнів на уроці, яким чином? Чи була забезпечена атмосфера доброзичливості та взаєморозуміння на уроці? 7. Як здійснювався контроль засвоєння навчальних досягнень учнів? 8. Як використовувався на уроці кабінет, засоби навчання, з якою
 17. 17. Основний показник ефективності навчання – кінцевий результат Моніторинг якості навчання може проводитися на рівні навчального закладу з таких напрямків:  моніторинг результативності навчання - дослідження загальної результативності навчання навчального закладу;  предметний моніторинг - дослідження рівня навченості учнів з навчальних предметів, їх відповідності Державному стандарту освіти.
 18. 18. Моніторинг результативності навчання проводиться у два етапи:  проміжний (січень)  вихідний (червень) Основна інформація, що збирається:  загальна кількість учнів,  кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. Джерела інформації для дослідження: Класні журнали з підсумковими оцінками учнів за семестр та рік. Основні показники:  кількість учнів, що мають початковий середній, достатній, високий рівні навчальних досягнень;  показник успішності;  показник якості ;  середній бал ( по школі, з предмету, по класу, за семестр, рік).
 19. 19. Предметний моніторинг проводиться в три етапи:  Вхідний (нульовий замір) (вересень)  Проміжний (контрольний замір)(грудень)  Вихідний (підсумковий замір) (травень). Основна інформація, що збирається:  загальна кількість учнів,  кількість учнів за рівнями навчальних досягнень. Джерела інформації для дослідження: діагностичні контрольні роботи з предметів інваріантної частини навчального плану. Основні показники:  кількість учнів, що мають початковий, середній, достатній, високий рівень навчальних досягнень;  показник успішності ;  показник якості ;  середній бал за роботу;  коефіцієнт об’єктивності;  коефіцієнт засвоєння.
 20. 20. Завданнями кожного із етапів предметного моніторингового дослідження є:  нульовий замір – отримати об’єктивну інформацію про рівень залишкових знань, готовність учнів класу до нового етапу навчання;  контрольний замір – оцінити зміни в знаннях учнів при вивченні основних предметів інваріантної частини навчального плану на протязі семестру;  підсумковий замір – визначити рівень навченості учнів за підсумками проведеного циклу навчання та оцінити динаміку рівнів навченості на протязі трьох етапів моніторингових досліджень.
 21. 21. Нульовий замір знань № з.п. Прізвище учня Оцінка за рік Рівень навч. досягнень Оцінка за контрольну роботу Рівень навч. досягнень Коефіцієнт об’єктивності 1. 2. Середній бал за рік Показник успішності Показник якості Середній бал за роботу Показник успішності Показник якості Результати нульового заміру знань К-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за результатами річного оцінювання Дані за роботу Діаграмна картина
 22. 22. Контрольний замір № з.п. Прізвище учня Оцінка за контрольну роботу Рівень навчальних досягнень Оцінка за атестації Середній бал за атестації Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт об’’єктивно сті №1 №2 №3 1. 2. Середній бал за контрольний замір Показник успішності Показник якості Середній бал за атестації Показник успішності Показник якості Результати контрольного заміруК-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за атестації (середній бал) Дані за роботу Діаграмна картина
 23. 23. Підсумковий замір № з.п. Прізвище учня Оцінка за контрольну роботу Рівень навчальних досягнень Оцінка за атестації Середній бал за атестації Рівень навчальних досягнень Коефіцієнт об’’єктивно сті №1 №2 №3 1. 2. Середній бал за підсумковий замір Показник успішності Показник якості Середній бал за атестації Показник успішності Показник якості Результати підсумкового заміруК-сть учнів Результати по рівнях Початковий Середній Достатній Високий Дані за атестації (середній бал) Дані за роботу Діаграмна картина
 24. 24. Динаміка навчальних досягнень учнів з _______ (предмета) Предмет Нульовий замір Контрольний замір Підсумковий замір П С Д В П С Д В П С Д В Українська мова Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Показник успішності (%) Показник якості (%) Середній бал Коефіцієнт об’єктивності Математика П С Д В П С Д В П С Д В Діаграмна картина
 25. 25. Динаміка навчальних досягнень учнів з предмета _____________ Навчальний рік 5 клас 6 клас 7 кл. 8 клас 9 клас 10 клас П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В П С Д В 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Динаміка за рівнями Динаміка за класами Діаграмна картина
 26. 26. № З/ п Прізвище та ініціали вчителя Предмет Навчальний рік 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П П П П Діаграмний аналіз всьогоучнів Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Ступінькомпетентності Всьогоучнів Всьогоучнів Всьогоучнів
 27. 27. Моніторинг навчально-методичного та матеріально- технічного забезпечення  Комплектування фонду шкільної бібліотеки навчальною літературою,фаховими періодичними виданнями, підручниками.  Стан забезпечення підручниками по предметах та класах.  Наявність бібліотечного фонду на електронних засобах інформації. Електронний каталог фонду.  Навчальні кабінети з предметів, їх відповідність Положенню про навчальні кабінети.  Рівень комплектації кабінету засобами навчання (укомплектовано повністю, укомплектовано частково, не укомплектовано)  Рівень оснащення робочого місця вчителя у навчальному кабінеті (комп’ютер, принтер, сканер, інтерактивна дошка, ксерокс, Інтернет, мультимедійний проектор).  Рівень використання вчителями електронних засобів навчального призначення (електронні посібники, видання, віртуальні лабораторії, освітні портали, теле- і радіопередачі, спеціалізовані Web-cайти, власні презентації, відеоматеріали з Інтернету).  Джерела поповнення навчально-методичного та матеріально-технічного поповнення в кабінеті.
 28. 28. Забезпеченість навчального закладу технічними засобами навчання № з.п. Найменування 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 1. Телевізор 2. Комп’ютери 3. Принтер 4. Сканер 5. Дошка інтерактивна 6. Ксерокс 7. Мультимедійний проектор 8. Музичний центр Діаграмний аналіз
 29. 29. Забезпеченість навчального закладу комп’ютерною технікою № з.п . Тип комп’ютера Навчальний рік 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Діаграмна картина Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Всього Використовуютьсяу навчальномупроцесі К-стькомп’ютерів наодногоучня Підключенідомережі Інтернет Підключенідомережі Інтернет Підключенідомережі Інтернет
 30. 30. Динаміка покращення навчально-методичного та матеріально- технічного забезпечення кабінетів № з. п. Кабінет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 1. Українська мова та література 2. Математика Діаграмна картина Навчально-методична література Спеціалізовані столи Комп’ютери Мультимедійний комплекс Навчальнеобладнання Навчально-методична література Навчально-методична література Спеціалізовані столи Спеціалізовані столи Комп’ютери Комп’ютери Мультимедійний комплекс Мультимедійний комплекс Навчальнеобладнання Навчальнеобладнання
 31. 31. Дякую за увагу!

×