Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hva er en god digital læringsressurs?

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hva er en god digital læringsressurs?

 1. 1. Hva er en god digital læringsressurs? Ola Berge Hønefoss, 26.03.2009
 2. 2. Dagsorden • Hva jeg mener med ”kvalitet” • Hva jeg mener med ”digital læringsressurs” • Indikatorer på kvalitet • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • Pedagogiske kvalitetskriterier Hønefoss, 26.03.2009
 3. 3. ”Kvalitet” • Egnethet til formålet • Digitale læringsressurser: egnethet for gjenbruk • Gjenbrukbarhet: ”Reusability is the extent to which an LO can operate effectively for a variety of users in a variety of digital environments and a variety of educational contexts over time” (www.q4r.org) Hønefoss, 26.03.2009
 4. 4. Fire aspekter ved gjenbrukbarhet • Teknisk • Interoperabilitet og robusthet • Metadata • Pedagogisk • Tilpasset målgruppen mht: Læringsmål, innhold, språk, vurdering, lærings- og undervisningsstrategier • Kulturell • Grad av individualisme, temporære forhold (samtidighet), kulturell bias, viktighet av vurdering og tilegning av innhold • Tilgjengelighet Hønefoss, 26.03.2009
 5. 5. ”Kvalitet” • Kvalitet er ikke kun egenskaper ved ressursen • Kvalitet oppstår ved bruk Hønefoss, 26.03.2009
 6. 6. ”Digital læringsressurs” Størrelse Funksjonalitet
 7. 7. ”Digital læringsressurs” • ”pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser.” (Program for digital kompetanse) • I vår sammenheng: • ressurser utviklet for et læringsformål • innrettet mot læringsinnhold, ikke digitale verktøy Hønefoss, 26.03.2009
 8. 8. INDIKATORER PÅ KVALITET Hønefoss, 26.03.2009
 9. 9. Problemstilling
 10. 10. Metadata © Gyldendal
 11. 11. NORLOM <general> <title> Vygotsky i praksis - Blant pugghester og fuskelapper </title> <keyword>Pedagogikk</keyword> <keyword>Sosiokulturellteori</keyword> </general> Hønefoss, 26.03.2009
 12. 12. π r2 h
 13. 13. Anbefalinger på fremvisning i søkeresultat • Relevans: I hvilken sammenheng er ressursen tenkt brukt? • Produsent: Hvem har laget ressursen? • Tekniske egenskaper: Kan ressursen brukes uavhengig av operativsystem og nettleser? • Betingelser for bruk: Hva er kostnaden ved bruk av ressursen, og hvordan kan den brukes? Hønefoss, 26.03.2009
 14. 14. KVALITETSKRITERIER Hønefoss, 26.03.2009
 15. 15. Målsetning • Rammeverket spesifiserer retningslinjer for vurdering av DLR mht. kvalitet. • Hensikten er å bidra til at DLR brukt i utdanningen er av riktig kvalitet. • Rammeverket er tenkt brukt som veiledning for innkjøpere, underlag for kravspesifikasjon ved utlysning av utviklingsmidler og av utviklere av DLR. Hønefoss, 26.03.2009
 16. 16. Bakgrunn • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet • Gjennomført i samarbeid med ITU og NSSL • Utformet i samråd med interessenter fra sektoren • Gjelder for grunnopplæringa • Inneholder krav og anbefalinger Hønefoss, 26.03.2009
 17. 17. Tema • Del 1 • Pedagogiske kvalitetsprinsipper • Del 2 • Språklig parallellutgave • Teknisk interoperabilitet • Metadatamerking • Tilgjengelighet Hønefoss, 26.03.2009
 18. 18. Språklig parallellutgave • Krav om at DLR foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris • Noen unntak (>300 elever, norskfaget) • Basert på opplæringsloven med tilhørende forskrift Hønefoss, 26.03.2009
 19. 19. Teknisk interoperabilitet • Basert på referansekatalogen • • Avanserte internett- Dokumentformat programmer • Tegnsett • Oppgaver og • Stilark prøver • Matematiske • Pakking uttrykk • Kommunikasjon • Bilder og grafikk • Autentisering • Lyd og video Hønefoss, 26.03.2009
 20. 20. Metadatamerking • Krav om merking iht. NORLOM 1.1 • Anbefaling om merking iht. Grep Hønefoss, 26.03.2009
 21. 21. Tilgjengelighet • Basert på prinsipp om universell utforming • Krav om utforming iht. DIFIs kvalitetskriterier (WAI WCAG) • Anbefaling om tilrettelegging for alternativ betjening Hønefoss, 26.03.2009
 22. 22. Pedagogiske kvalitetsprinsipper • Hensikten med denne delen av dokumentet er å beskrive tema som er relevante for vurdering av pedagogisk kvalitet • Tenkt brukt som veiledning og støtte i vurdering av ressurser – ikke som en sjekkliste • Utvalg av tema inspirert av BECTAsQuality principles for digital learning resources Hønefoss, 26.03.2009
 23. 23. Kvalitetsprinsipper • Er ressursen tilpasset læreplanen? • Er ressursen inkluderende og tilgjengelig? • Fremmer ressursen læringsengasjement? • Er ressursen enkel å bruke? • Tilrettelegger ressursen for vurdering? • Følger det enlærerveiledning medressursen? • Utnytter ressursen digitale mediers egenart? Hønefoss, 26.03.2009
 24. 24. Tilpasning til læreplan • Ressursen bør være knyttet til kompetansemål i læreplanene • Dette innebærer at ressursen bør ha: • klare målsettinger • innhold som er relevant, korrekt og dekkende for den definerte målsettingen • læringsmåten representert i ressursen er hensiktsmessig for å nå læreplanens kompetansemål Hønefoss, 26.03.2009
 25. 25. Inkludering og tilgjengelighet • Elever har en lovfestet rett til et læringsmiljø tilpasset deres behov • Dette innebærer at ressursen bør: • være universelt utformet • enkelt å ta i bruk med hensyn til differensiering Hønefoss, 26.03.2009
 26. 26. Elevengasjement • Har ressursen tydelige og gode pedagogiske mål som ikke utelukkende fungerer som underholdning eller tidsfordriv? • Er den utfordrende, motiverende å bruke, med en god blanding av ulike medie- typer (tekst, bilde, lyd og film) i tillegg til å legge til rette for en god kultur for læring? Hønefoss, 26.03.2009
 27. 27. Enkelhet i bruk • Trenger elevene å bruke tid på å lære å bruke selve ressursen? • Ressursen bør benytte: • tydelige ikoner • enkel navigasjon • systemer som følger en generell konvensjon for utforming Hønefoss, 26.03.2009
 28. 28. Vurdering • Inneholder ressursen, eller legger til rette for, vurdering? • Formativ vurdering: • rask tilbakemelding, tilpasset til elevens individuelle behov, og som hjelper eleven til å gjøre forbedringer. • pekere som viser til aktiviteter som kan hjelpe eleven med å gjøre disse forbedringene • kunne motta tilbakemeldinger fra medelever og til egenevaluering Hønefoss, 26.03.2009
 29. 29. Vurdering • Hvis elevens arbeid med ressursen skal inngå i en summativ vurdering, er det viktig at det er tilrettelagt for dokumentasjon av elevens aktiviteter i og med den digitale ressursen. Hønefoss, 26.03.2009
 30. 30. Lærerveiledning • Veiledning for pedagogisk bruk av ressursen • Bør synliggjøre hvilke kompetansemål i læreplanene som dekkes helt eller delvis av ressursen • Beskrivelse av den spesifikke lærings- kontekstensom den digitale læringsressursen er ment for • Informasjon om funksjonalitet for tilpasning (tilgjengelighet) Hønefoss, 26.03.2009
 31. 31. Utnyttelse av medienes egenart • Digitale læringsressurser er ofte medierike og multimodale • De kan inneholde sammensatte tekster, der elementer som lyd, bilde, animasjoner og tekst virker sammen • Muligheter for interaktivitet og dynamisk kunnskapsformidling • Er virkemidlene satt sammen på en hensiktsmessig måte? Hønefoss, 26.03.2009
 32. 32. Prosess videre • Vi ønsker å videreføre arbeidet med kvalitetskriteriene: • Operasjonalisere vurderingskriterier • Utstrakt bruk av eksempler på god praksis • Etablere prosjektgruppe med deltakelse fra forskere, lærere og utviklere • Diskusjoner med bredere gruppe interessenter • Utformes som et levende dokument med muligheter for kommentarer og erfaringsutveksling Hønefoss, 26.03.2009
 33. 33. http://www.slideshare.net/olaberge/

×