Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva er en god digital læringsressurs?

Presentasjon for lærende nettverk Buskerud 25. mars 2009

 • Be the first to comment

Hva er en god digital læringsressurs?

 1. 1. Hva er en god digital læringsressurs? Ola Berge Hønefoss, 26.03.2009
 2. 2. Dagsorden • Hva jeg mener med ”kvalitet” • Hva jeg mener med ”digital læringsressurs” • Indikatorer på kvalitet • Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser • Pedagogiske kvalitetskriterier Hønefoss, 26.03.2009
 3. 3. ”Kvalitet” • Egnethet til formålet • Digitale læringsressurser: egnethet for gjenbruk • Gjenbrukbarhet: ”Reusability is the extent to which an LO can operate effectively for a variety of users in a variety of digital environments and a variety of educational contexts over time” (www.q4r.org) Hønefoss, 26.03.2009
 4. 4. Fire aspekter ved gjenbrukbarhet • Teknisk • Interoperabilitet og robusthet • Metadata • Pedagogisk • Tilpasset målgruppen mht: Læringsmål, innhold, språk, vurdering, lærings- og undervisningsstrategier • Kulturell • Grad av individualisme, temporære forhold (samtidighet), kulturell bias, viktighet av vurdering og tilegning av innhold • Tilgjengelighet Hønefoss, 26.03.2009
 5. 5. ”Kvalitet” • Kvalitet er ikke kun egenskaper ved ressursen • Kvalitet oppstår ved bruk Hønefoss, 26.03.2009
 6. 6. ”Digital læringsressurs” Størrelse Funksjonalitet
 7. 7. ”Digital læringsressurs” • ”pedagogiske redskaper som kan brukes til læringsformål og som utnytter IKT for å fremme læring via produkter, tjenester og prosesser.” (Program for digital kompetanse) • I vår sammenheng: • ressurser utviklet for et læringsformål • innrettet mot læringsinnhold, ikke digitale verktøy Hønefoss, 26.03.2009
 8. 8. INDIKATORER PÅ KVALITET Hønefoss, 26.03.2009
 9. 9. Problemstilling
 10. 10. Metadata © Gyldendal
 11. 11. NORLOM <general> <title> Vygotsky i praksis - Blant pugghester og fuskelapper </title> <keyword>Pedagogikk</keyword> <keyword>Sosiokulturellteori</keyword> </general> Hønefoss, 26.03.2009
 12. 12. π r2 h
 13. 13. Anbefalinger på fremvisning i søkeresultat • Relevans: I hvilken sammenheng er ressursen tenkt brukt? • Produsent: Hvem har laget ressursen? • Tekniske egenskaper: Kan ressursen brukes uavhengig av operativsystem og nettleser? • Betingelser for bruk: Hva er kostnaden ved bruk av ressursen, og hvordan kan den brukes? Hønefoss, 26.03.2009
 14. 14. KVALITETSKRITERIER Hønefoss, 26.03.2009
 15. 15. Målsetning • Rammeverket spesifiserer retningslinjer for vurdering av DLR mht. kvalitet. • Hensikten er å bidra til at DLR brukt i utdanningen er av riktig kvalitet. • Rammeverket er tenkt brukt som veiledning for innkjøpere, underlag for kravspesifikasjon ved utlysning av utviklingsmidler og av utviklere av DLR. Hønefoss, 26.03.2009
 16. 16. Bakgrunn • Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet til Utdanningsdirektoratet • Gjennomført i samarbeid med ITU og NSSL • Utformet i samråd med interessenter fra sektoren • Gjelder for grunnopplæringa • Inneholder krav og anbefalinger Hønefoss, 26.03.2009
 17. 17. Tema • Del 1 • Pedagogiske kvalitetsprinsipper • Del 2 • Språklig parallellutgave • Teknisk interoperabilitet • Metadatamerking • Tilgjengelighet Hønefoss, 26.03.2009
 18. 18. Språklig parallellutgave • Krav om at DLR foreligger på bokmål og nynorsk til samme tid og samme pris • Noen unntak (>300 elever, norskfaget) • Basert på opplæringsloven med tilhørende forskrift Hønefoss, 26.03.2009
 19. 19. Teknisk interoperabilitet • Basert på referansekatalogen • • Avanserte internett- Dokumentformat programmer • Tegnsett • Oppgaver og • Stilark prøver • Matematiske • Pakking uttrykk • Kommunikasjon • Bilder og grafikk • Autentisering • Lyd og video Hønefoss, 26.03.2009
 20. 20. Metadatamerking • Krav om merking iht. NORLOM 1.1 • Anbefaling om merking iht. Grep Hønefoss, 26.03.2009
 21. 21. Tilgjengelighet • Basert på prinsipp om universell utforming • Krav om utforming iht. DIFIs kvalitetskriterier (WAI WCAG) • Anbefaling om tilrettelegging for alternativ betjening Hønefoss, 26.03.2009
 22. 22. Pedagogiske kvalitetsprinsipper • Hensikten med denne delen av dokumentet er å beskrive tema som er relevante for vurdering av pedagogisk kvalitet • Tenkt brukt som veiledning og støtte i vurdering av ressurser – ikke som en sjekkliste • Utvalg av tema inspirert av BECTAsQuality principles for digital learning resources Hønefoss, 26.03.2009
 23. 23. Kvalitetsprinsipper • Er ressursen tilpasset læreplanen? • Er ressursen inkluderende og tilgjengelig? • Fremmer ressursen læringsengasjement? • Er ressursen enkel å bruke? • Tilrettelegger ressursen for vurdering? • Følger det enlærerveiledning medressursen? • Utnytter ressursen digitale mediers egenart? Hønefoss, 26.03.2009
 24. 24. Tilpasning til læreplan • Ressursen bør være knyttet til kompetansemål i læreplanene • Dette innebærer at ressursen bør ha: • klare målsettinger • innhold som er relevant, korrekt og dekkende for den definerte målsettingen • læringsmåten representert i ressursen er hensiktsmessig for å nå læreplanens kompetansemål Hønefoss, 26.03.2009
 25. 25. Inkludering og tilgjengelighet • Elever har en lovfestet rett til et læringsmiljø tilpasset deres behov • Dette innebærer at ressursen bør: • være universelt utformet • enkelt å ta i bruk med hensyn til differensiering Hønefoss, 26.03.2009
 26. 26. Elevengasjement • Har ressursen tydelige og gode pedagogiske mål som ikke utelukkende fungerer som underholdning eller tidsfordriv? • Er den utfordrende, motiverende å bruke, med en god blanding av ulike medie- typer (tekst, bilde, lyd og film) i tillegg til å legge til rette for en god kultur for læring? Hønefoss, 26.03.2009
 27. 27. Enkelhet i bruk • Trenger elevene å bruke tid på å lære å bruke selve ressursen? • Ressursen bør benytte: • tydelige ikoner • enkel navigasjon • systemer som følger en generell konvensjon for utforming Hønefoss, 26.03.2009
 28. 28. Vurdering • Inneholder ressursen, eller legger til rette for, vurdering? • Formativ vurdering: • rask tilbakemelding, tilpasset til elevens individuelle behov, og som hjelper eleven til å gjøre forbedringer. • pekere som viser til aktiviteter som kan hjelpe eleven med å gjøre disse forbedringene • kunne motta tilbakemeldinger fra medelever og til egenevaluering Hønefoss, 26.03.2009
 29. 29. Vurdering • Hvis elevens arbeid med ressursen skal inngå i en summativ vurdering, er det viktig at det er tilrettelagt for dokumentasjon av elevens aktiviteter i og med den digitale ressursen. Hønefoss, 26.03.2009
 30. 30. Lærerveiledning • Veiledning for pedagogisk bruk av ressursen • Bør synliggjøre hvilke kompetansemål i læreplanene som dekkes helt eller delvis av ressursen • Beskrivelse av den spesifikke lærings- kontekstensom den digitale læringsressursen er ment for • Informasjon om funksjonalitet for tilpasning (tilgjengelighet) Hønefoss, 26.03.2009
 31. 31. Utnyttelse av medienes egenart • Digitale læringsressurser er ofte medierike og multimodale • De kan inneholde sammensatte tekster, der elementer som lyd, bilde, animasjoner og tekst virker sammen • Muligheter for interaktivitet og dynamisk kunnskapsformidling • Er virkemidlene satt sammen på en hensiktsmessig måte? Hønefoss, 26.03.2009
 32. 32. Prosess videre • Vi ønsker å videreføre arbeidet med kvalitetskriteriene: • Operasjonalisere vurderingskriterier • Utstrakt bruk av eksempler på god praksis • Etablere prosjektgruppe med deltakelse fra forskere, lærere og utviklere • Diskusjoner med bredere gruppe interessenter • Utformes som et levende dokument med muligheter for kommentarer og erfaringsutveksling Hønefoss, 26.03.2009
 33. 33. http://www.slideshare.net/olaberge/

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • haraldgroven

  Nov. 18, 2011

Presentasjon for lærende nettverk Buskerud 25. mars 2009

Views

Total views

3,100

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×