Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

500 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ระบบปฏิบัติการและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. 3. ระบบปฏิบัติการ <ul><li>ระบบปฏิบัติการ หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า โอเอส ( Operating System : OS) เป็นซอฟต์แวร์ใช้ในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนี้ ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมากและเป็นที่รู้จักกันดีเช่นดอส ( Disk Operating System : DOS) วินโดวส์ ( Windows) โอเอสทู ( OS/2) ยูนิกซ์ ( UNIX </li></ul><ul><li>DOS เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานที่พัฒนามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คำสั่งเป็นตัวอักษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>Windows ระบบปฏิบัติการที่พัฒนาต่อจากดอส เพื่อเน้นการใช้งานที่ง่ายขึ้น สามารถทำงานหลายงานพร้อมกันได้ ทำให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่าย วินโดวส์จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน </li></ul><ul><li>OS/2 เป็นระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับวินโดวส์ </li></ul>
 2. 4. ส่วนประกอบต่างๆของ Windows <ul><li>Start </li></ul><ul><li>Desktop </li></ul><ul><li>Task Bar </li></ul><ul><li>icons </li></ul><ul><li>- My Computer - My Document - Internet Explorer </li></ul><ul><li>- Recycle Bin </li></ul><ul><li>- Outlook Express </li></ul><ul><li>- Network Neighborhood </li></ul>
 3. 5. ขั้นตอนการเปิด - ปิด Windows <ul><li>ขั้นตอนการปิดเครื่องในลักษณะต่าง Shutdown ของ Windows </li></ul><ul><li>ME คลิกปุ่ม Start เลือก Shutdown จะได้ จากภาพประกอบของ Windows ME ด้านบน ถ้าเป็น 95, 98 จะมีปุ่ม ให้คลิกเลือก สำหรับความหมายแต่คำสั่งมีดังนี้ - Shutdown : ปิดเครื่องทันที - Restart : ให้เริ่มเข้า windows ใหม่ ( ใช้กรณีมีปัญหาการใช้ windows) - Stand by : ให้เข้าระบบพักเครื่อง หลังจากเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK รอจนกระทั่ง Windows ถูกปิดไป ( สำหรับเครื่องคอมฯ รุ่นใหม่ ๆ เวลา Shutdown เครื่อง ระบบ power ของเครื่องจะปิดให้อัตโนมัติ ส่วน Monitor อาจยังไม่ปิด ดังนั้น ให้ปิดสวิทซ์ Monitor ด้วย ) </li></ul>
 4. 6. การปรับแต่งหน้าตาของ Windows <ul><li>Background - สำหรับปรับแต่ง Wallpaper ของหน้าจอภาพ หรือ Desktop </li></ul><ul><li>Screen Saver - สำหรับปรับเปลี่ยนโปรแกรมพักหน้าจอ สามารถกำหนดระยะเวลาให้แสดง Screen Saver ได้ </li></ul><ul><li>Appearance - แสดงรูปแบบ ขนาดตัวอักษร ( ไม่มีความเข้าใจ ไม่ควรเข้าไปปรับเปลี่ยน ) </li></ul><ul><li>Effects - สำหรับปรับขนาดไอคอน รูปแบบการแสดงเมนู </li></ul><ul><li>Web - สำหรับแสดงหน้า Desktop ในรูปแบบของ Web </li></ul><ul><li>Settings - สำหรับกำหนดขนาดของหน้าจอ และจำนวนสีที่แสดง </li></ul>
 5. 7. การเรียกใช้ Control Panel <ul><li>การเรียกใช้ Control Panel คลิกปุ่ม Start คลิกเมนู Settings คลิกเลือก Control Panel จะได้ดังภาพประกอบด้านบน จะเห็นว่า มีไอคอนต่างๆ มากมายที่อยู่ภายใต้ Control Panel นี้ ไม่ว่าจะเป็น Add/Remove Program ซึ่งเป็นไอคอนสำหรับการติดตั้ง และยกเลิกโปรแกรมที่มีการติดตั้งไว้แล้ว , ไอคอน Add New Hardware ซึ่งเป็นโปรแกรมในการจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเข้าไป เป็นต้น </li></ul>
 6. 8. Windows Explorer <ul><li>การเรียนใช้ Windows Explorer </li></ul><ul><li>เรียกจากเมนู Start </li></ul><ul><li>คลิกเมนู Programs </li></ul><ul><li>คลิกเลือก Accessories เลือก Windows Explorer ( สำหรับ Windows ME) </li></ul><ul><li>หรือสามารถเรียกได้จาก คลิกไอคอนที่ My Computer </li></ul><ul><li>คลิกขวา เลือก Explore </li></ul><ul><li>กรณีต้องการปรับเปลี่ยนการดูรายชื่อ ไฟล์และโฟลเดอร์ ให้คลิกเมนู View เลือก Large Icons , Small Icons, List, Details </li></ul>
 7. 10. การปรับแต่งไอคอน บน Desktop <ul><li>เปลี่ยนชื่อไอคอน ให้คลิกเลือกไอคอน จากนั้นกดปุ่ม F2 พิมพ์ชื่อใหม่ตามต้องการ สามารถพิมพ์ชื่อภาษาไทยได้ด้วย </li></ul><ul><li>ลบไอคอน ให้คลิกเลือกไอคอน จากนั้นกดปุ่ม Del </li></ul><ul><li>จัดเรียงไอคอน ให้คลิกขวาบริเวณว่าง ๆ บนหน้าจอ เลือก Arrange Icons จากนั้นเลือกว่าจะให้เรียงตามอะไร เช่น Name, Type, Size, Date แต่ถ้าต้องการให้เรียงอัตโนมัติให้คลิก Auto Arrange </li></ul><ul><li>เปลี่ยนไอคอน ให้คลิกเลือกไอคอนนั้นๆ จากนั้นคลิกขวา เลือก Properties เลือก Change Icon เลือกรูปแบบที่ต้องการ </li></ul>
 8. 11. ความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul><li>ที่เรียกใช้ทรัพยากร การคำนวณจากศูนย์คอมพิวเตอร์และให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อ การทำงานนั้น      ต่อมามีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์ที่ทำให้สะดวกต่อการใช้งานส่วนบุคคล   จนมีการเรียกไมโครคอมพิวเตอร์ ว่า   พีซี ( Personal Computer:PC)    การใช้งานคอมพิวเตอร์จึงแพร่หลายอย่างรวดเร็ว   เพราะการใช้งานง่ายราคา ไม่สูงมาก   สามารถจัดหามาใช้ได้ มาก </li></ul>
 9. 12. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul><li>รูปแบบ   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่มาเป็นสถานีบริการ หรือที่เรียกว่า   เครื่องให้บริการ ( Server ) และให้ไมโครคอมพิวเตอร์ตาม หน่วยงานต่างๆ เป็นเครื่องใช้บริการ ( Client) โดยมีเครือข่าย ( Network) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์จาก จุดต่างๆ   </li></ul>
 10. 13. บทบาทที่สำคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ <ul><li>1.  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และสามารถทำงานพร้อมกัน </li></ul><ul><li>2.  ให้สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งทำให้องค์การได้รับประโยชน์มากขึ้น </li></ul><ul><li>3.  ทำให้สามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า เช่น ใช้เครื่องประมวลผลร่วมกัน แบ่งกัน ใช้ </li></ul><ul><li>แฟ้มข้อมูล ใช้เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ที่มีราคาแพงร่วมกัน </li></ul><ul><li>4.  ทำให้ลดต้นทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ได้ </li></ul>
 11. 14. ชนิดของเครือข่าย <ul><li>            เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งแยกตามสภาพการเชื่อมโยงได้ 2 ชนิด      -  เครือข่ายแลน ( Local Area Network : LAN) </li></ul><ul><li>     -  เครือข่ายแวน ( Wide Area Network : WAN   </li></ul>
 12. 15. เครือข่ายแลน <ul><li>หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ในท้องที่ บริเวณเดียวกันเข้าด้วยกัน   เช่น ภายในอาคาร   หรือภายในองค์การที่มีระยะทางไม่ไกลมากนัก   เครือข่ายแลนจัดได้ว่าเป็นเครือข่ายเฉพาะขององค์การ   การสร้างเครือข่ายแลนนี้องค์การสามารถดำเนินการทำเองได้   โดยวางสายสัญญาณสื่อสารภายในอาคารหรือภายในพื้นที่ </li></ul>
 13. 16.   เครือข่ายแวน             <ul><li>  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ในระยะไกล   เช่น   เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด   ระหว่างประเทศ   การสร้างเครือข่ายระยะไกล จึงต้องอาศัยระบบบริการข่ายสายสาธารณะ   เช่น สายวงจรเช่าจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย    ใช้วงจรสื่อสารผ่านดาวเทียม   ใช้วงจรสื่อสารเฉพาะกิจที่มีให้บริการแบบสาธารณะ    เครือข่ายแวนจึงเป็นเครือข่าย ที่ใช้กับองค์การที่มีสาขาห่างไกลและต้องการเชื่อมสาขาเหล่านั้นเข้าด้วยกัน เช่น   ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ มีบริการ รับฝากเงินผ่าน ตู้เอทีเอ็ม   เครือข่ายแวนเชื่อมโยงระยะไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารจึงไม่สูง </li></ul>
 14. 17. เก็นริง (Token Ring)  และ สวิตชิง ( Switching) <ul><li>อีเทอร์เน็ต ( Ethernet)         อีเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนามาจากโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบสายสัญญาณร่วมที่เรียกว่า บัส ( Bus)   มีการเชื่อมต่อแบบดาว </li></ul><ul><li>โทเก็นริง   </li></ul><ul><li> โทเก็นริง เป็นเครือข่ายที่บริษัท ไอบีเอ็ม พัฒนาขึ้น   รูปแบบการเชื่อมโยงจะเป็น วงแหวน   โดยด้านหนึ่งเป็นตัวรับสัญญาณและอีกด้านหนึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณ   การเชื่อมต่อแบบนี้ทำให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้   โดยผ่านเส้นทางวงแหวนนี้ </li></ul> 
 15. 18. <ul><li>สวิตชิง            สวิตชิง เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนามาเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลระหว่างสถานีทำได้เร็วยิ่งขึ้น     การคัดเลือกชุดข้อมูล ที่ส่งมาและส่งต่อไปยังสถานีปลายทาง   จะกระทำที่ชุมสายกลาง ที่เรียกว่า   สวิตชิง   รูปแบบของเครือข่ายแบบนี้จะมีลักษณะ เป็นแบบดาว   ซึ่งโครงสร้างนี้จะเหมือนกันกับแบบอีเทอร์เน็ตที่มีฮับเป็นศูนย์กลาง   แต่แตกต่างกันที่ฮับเป็นจุดร่วมของสาย สัญญาณที่จะต่อกระจายไปยังทุกสาย   แต่สวิตชิงจะเลือกการสลับสัญญาณไปยังตำแหน่งที่ต้องการ </li></ul>
 16. 19. การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul><li>  การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน        </li></ul><ul><li>  การติดต่อสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่าย      </li></ul><ul><li>สำนักงานอัตโนมัติ      </li></ul>
 17. 20. ตัวอย่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <ul><li>อินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตพัฒนามาตั้งแต่ปี พ . ศ . 2512  โดยกระทรวงกลาโหมประเทศสหรัฐอเมริกาให้ทุนกับมหาวิทยาลัย ชั้นนำในสหรัฐฯ   เพื่อเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเข้าเป็นเครือข่าย   และใช้ทรัพยากรเพื่อทำงานวิจัย เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ร่วมกัน   ซึ่งสมัยแรกใช้ชื่อว่า   อาร์ปาเน็ต   และจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น อินเทอร์เน็ตในภายหลัง   เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน   โดยมาตรฐานการรับส่งข้อมูลมีชื่อว่า    ทีซีพี / ไอพี </li></ul>
 18. 21. เครือข่ายของเครือข่าย <ul><li>เครือข่ายของเครือข่าย   หมายความว่าในองค์กรได้สร้างเครือข่ายภายในตนเองขึ้นมา   และนำมาเชื่อมต่อสู่เครือข่าย สากลอินเทอร์เน็ตนี้   โดยมีการกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์ด้วยรหัสหมายเลขที่เรียกว่า แอดเดรส   ซึ่งอินเทอร์เน็ต กำหนดรหัสแอดเดรสเรียกว่า ไอพีแอดเดรส และถือเป็นรหัสสากลที่ไม่ซ้ำกันเลย   ไอพีแอดเดรสจะประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด โดยเน้นเป็นรหัสของเครือข่ายและรหัสของอุปกรณ์   </li></ul>
 19. 22. ได้รับการพัฒนาขึ้นมา <ul><li>การรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน   </li></ul><ul><li>   การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร      </li></ul><ul><li>การอ่านจากกลุ่มข่าว การสนทนาบนเครือข่าย        </li></ul><ul><li>การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บนเครือข่าย </li></ul>
 20. 23. อินทราเน็ต <ul><li>อินทราเน็ต      เมื่ออินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนามาจนเป็นที่ยอมรับและแพร่หลาย   จึงมีผู้ต้องการสร้างเครือข่ายใช้งานเฉพาะในองค์กร    โดยนำวิธีการในอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กับเครือข่ายของตนเอง เครือข่ายที่ใช้งานเฉพาะในองค์การนี้จึงเรียกว่า   เครือข่ายอินทราเน็ต      การประยุกต์ใช้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต </li></ul>
 21. 24. นาย นายนุวรรต โตสงคราม ม .6/2 เลขที่ 7

×