Faculty of architecture
                          Sripatum university
ศูนยสงเสริมการทองเท...
ความเปนมาของโครงการและเหตุผลในการเลือกโครงการ
  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวั...
ประเทศในอนุภาคลุมแมน้ําโขง มีสภาพภูมิศาสตรและแนวพรหมแดนที่ติดกัน มี 6 ประเทศ ประกอบดวย
ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยป...
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม เปนโครงการที่รองรับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
ที่ 10 ที่ใหค...
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม
                  ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว


นโ...
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             ตอนบน
• ประกอบดวยจังหวัด นครพนม สกลนคร กาฬส...
การกําหนดบทบาทของแตละจังหวัด
• โครงการวางแผนพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จบริเวณพื้นที่ชายแดนภาค
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
 ไดกําหนดบทบา...
การคา-การลงทุนตามเสนทาง East-West Economic Corridor


                                 ...
North south corridor    East-West Corridor
และเสนทางขนสงสินคาแหลมฉบัง จ.สระแกว จ.มุกดาหาร
วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวระหวาง 3 ชาติ และเปนศูนยกลางการบริการจากนักทองเที่ยว

 จากเ...
ขอบเขตของการศึกษาโครงการ
  โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุภาคไทยลาวเวียดนาม จะเปน
  ศูนยกลางทางดานก...
6.ศึกษารูปแบบการจัดการแสดง
   -เวที แสงสีเสียง
7.ศึกษานโยบายการทองเที่ยว
   -นโยบายรัฐ
   -นโยบายภาค
   -นโยบายจ...
ขอบเขตของโครงการ
     ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงขอมูล
   แก...
องคประกอบหลักของโครงการ
1.สวนสํานักงาน
  -ฝายบริหาร
     ผูอํานวยการ
     รองผูอํานวยการ ของ ไทย ลาว เวีย...
2. นิทรรศการ
  -นิทรรศการถาวร
  ภายใน
    ไทย              ลาว                   เว...
-นิทรรศการถาวรภายนอก
     หมูบานวัฒนธรรมจําลองของ ไทย ลาว เวียดนาม
           -สวนสาธิตการทําผลิตภัณฑ
...
3.สวนสงเสริมการทองเที่ยว
      - ประสานงานการทองเที่ยว
      -กงสุลลาว
         -บริการหนังสือเดินทา...
4.สวนบริการดานการทองเที่ยว
        - การบริการรถเชา
         - รานถายรูป
        - รานอินเต...
6.สวนบริการและสนับสนุนโครงการ
     -งานดูแลระบบและซอมบํารุง
     -งานรักษาความปลอดภัย
     -งานรักษาความสะอา...
CASE STUDY
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว  ศูนยศึกษาประวัติศาสตร  หอศิลป ม.ขอนแกน  Tijbaou Art & Cultural Center
กร...
ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานครที่ตั้ง  เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ถนนพระอาทิตยกรุงเทพมหานคร
สถาปนิก  กรม...
แนวคิดในการออกแบบ
•  อาคารนี้ไมไดมีการวางผังตั้งแตตนการออกแบบ เพราะเปลี่ยนการใชงานจากครัววังหนาเดิม มีแคการเพิ่มพื...
นโยบายการดําเนินงาน
•  ลักษณะการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร จะมีนโยบายดูแล และสงเสริมการทองเท...
ผูใชงานอาคาร
1.ผูใชอาคารหลัก เปนเจาหนาที่ศูนย 30 คน ซึ่งจะแบงแยกหลักๆไดดังนี้
   ฝายบริหาร ควบคุมดูแลนโยบายต...
รายละเอียดเนื้อที่ใชสอย
• ชั้น 1 ประกอบดวย                                 ลานจอดรถ

 - ...
• ชั้น 2 ประกอบดวย
  -หองผูอํานวยการ
  -หองทํางานฝายแผนงาน
  -หองประชุม                 หองเก็บข...
การจัดผังบริเวณ
ที่ตั้งของอาคารตั้งอยูใกลกับถนนสายหลัก จึงหันดานหนาของอาคารออกสูถนน ตัวอาคารชิดกับถนนทางเขาหลัก ทํา
...
การสัญจรภายในโครงการ
เนื่องจากเปนการประยุกตเอาอาคารเกามาดัดแปลง ซึ่งอาคารนี้เดิมคือโรงครัววังหนา การจัดวางทางเดินตางๆ...
หอศิลปวัฒนธรรม จ.ขอนแกน
              เจาของโครงการ   สํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

          ...
ออกแบบโดยใหมีรูปทรงที่แสดงออกถึง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คืออาคารรูปทรง เลาขาว
ของอีสาน อัน หมายถึงการเก็บออมอาหารการกิน
ไ...
วัตถุประสงคของโครงการ

1.เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดแสดง นิทรรศการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.เพื่...
องคประกอบหลักของโครงการ
 1.สวนพิพิธภัณฑ
    -พิพิธภัณฑถาวร
    -พิพิธภัณฑชั่วคราว
 2.สวนบริหาร
 3.สวนลาน...
สวนพิพิธภัณฑ

สวนลานแสดงกลางแจง           public plaza
การวิเคราะหตัวอยางอาคาร
การจัดผังบริเวณ                   มุมมองและความสวยงาม
• 1.มีการวางผังอาคารโดยแ...
ศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา

                เจาของโครงการ   กระทรวงการคลัง
        ...
แนวคิดในการออกแบบ
   นํารายละเอียดในแงของประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนในแงของทางกายภาพ
   ทัศนียภาพ การศึกษาคว...
วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อเปนสถานที่ศึกษาประวัติศาสตรของอยุธยา จากนิทรรศการที่จัดแสดงและกิจกรรมตางๆสําหรับนักทองเท...
องคประกอบของโครงการ
1. สวนบริหาร สวนบริการตางๆ ลานวัฒนธรรม จําหนายตั๋ว
2.นิทรรศการถาวรและชั่วคราว หองบรรยาย 100 ที่น...
ภายในศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา
                      โมเดลผังจําลองเมืองอยุธยา...
โถง       ทางเดิน
       หองประชุม

       สวนบริการ
              สวนนิทรรศการ  ...
การวิเคราะหตัวอยางอาคาร
การจัดผังบริเวณ                    การสัญจรภายในโครงการ
1.การจัดผังบริเวณเนน...
Case study ตางประเทศ
            Tijbaou Art & Cultural Center

            สถานที่ตั้ง   ...
แนวความคิดในการออกแบบ
   การออกแบบรูปทรงนั้นสามารถสื่อ ถึงแนวคิดดาน
วัฒนธรรมของชนกลุม kanak ออกมาไดอยางชัดเจน
ทั้งรู...
องคประกอบของโครงการ

                Media
                center
         Lectur...
การวิเคราะหตัวอยางอาคาร
การจัดผังบริเวณ                       มุมมองและความสวยงาม
        ...
สรุป
•  อาคารมีความนาสนใจในการตีความของ วัฒนธรรม ของชนเผา Kanak จากนามธรรมใหออกมาในรูปของรูปธรรม
  และสามารถสื่อมันอ...
แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
              ไทย ลาว เวียดนาม
     ...
โครงสรางการดําเนินงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคคล
                  ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรร...
บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ
                                                ...
บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ

                                             ฝายก...
บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ

                                        ฝายสงเสริมการ...
บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ

                                        ฝายบริการดานก...
บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ

                                ฝายบริการและสนับสนุนโครงการ
 ...
พฤติกรรมผูใชอาคาร  นักทองเที่ยว
            พนักงานหางราน            ประชาชนที่สนใจวัฒ...
พฤติกรรมผูใชสอยโครงการ
ผูใชบริการ
              ประกอบดวยนักทองเที่ยว ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม ผูมาติดต...
ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม               นิทรรศการ
                          ร...
ผูมาติดตอทําบัตรผานแดน


                  นิทรรศการ       ประสานงานการ
        ทอ...
เจาหนาที่
                              หองประชุม/สัมมนา

                ...
ผูใหบริการ


          หองเก็บขยะ
                     หองเก็บของ        ฝายดูแ...
บริษัทนําเที่ยว
สวนเอกชน
                        บริษัทนําเที่ยว

                ...
ที่จอดรถเจาหนาที่
                                                 หองเ...
ภายใน
                 ภายนอก
                 ทองเที่ยว
              ...
ระยะเวลาการมาใชโครงการ
กลุมผูใชงานประจํา
แบงไดเปน 2 กลุม
1.เจาหนาที่และพนักงานทั่วไป
     -เจาหนาที่สวนส...
กลุมผูใชชั่วคราว
 แบงได 3 กลุม
    1.นักทองเที่ยว
    2.ประชาชนผูสนใจในวัฒนธรรม
    3.ผูติดตอทําธุรการผ...
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx

780 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ล่าสุด 08 ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม.pptx

 1. 1. Faculty of architecture Sripatum university ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม นายธรรมนูญ เลาหปยะวิสุทธิ์ 49066119 
 2. 2. ความเปนมาของโครงการและเหตุผลในการเลือกโครงการ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การทองเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุก แขนง และสิ่งตาง ๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองที่มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับ สภาพแวดลอม การดําเนินชีวิตของบุคคลในแตละยุคสมัย ผูทองเที่ยวจะไดรับทราบ ประวัติความเปนมา ความเชื่อ มุมมองความคิด ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลใน อดีตที่ถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ ( TKC:Thailand ศูนยกลางความรูแหงชาติ กระทรวงเทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
 3. 3. ประเทศในอนุภาคลุมแมน้ําโขง มีสภาพภูมิศาสตรและแนวพรหมแดนที่ติดกัน มี 6 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหภาพพมา สาธารณรัฐ ประชาชนจีน (มณฑลยูนาน) และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยดินแดนเหลานี้เปนดินแดนที่เปนบอเกิดของวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความหลากหลายมีอิทธิพลและมีความผูกพันตอผูคนในพื้นที่เปนอยางมาก เพราะมีแมน้ําโขงแมน้ําสาย วัฒนธรรมไหลผาน จนเมื่อมีโครงการที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ในอนุภาคลุมแมน้ําโขงเกิดขึ้น สงผลใหเกิดการเชื่อมโยงเมือง ตางๆเขาหากัน โดยเสนทาง East-West Economic Corridor เกิดขึ้นโดยผานเวียดนาม ลาว ไทย และ พมา จึงเกิดสะพานขามแมน้ําโขงเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดมุกดาหาร การเกิดเสนทางนี้สงใหเกิดเสนทางการคาใหม ผานแหลง วัฒนธรรมตางๆ กอใหเกิดการทองเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเกิดขึ้น โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม จึงเกิดขึ้นเพื่อเปนโครงการที่ตอนรับและให คําแนะนําในดานการทองเที่ยวและวัฒนธรรม ของไทย ลาว และเวียดนาม โดยจะเนนการทองเที่ยวในเชิงการอนุรักษ วัฒนธรรม ทั้งนี้เพราะการเปดเสนทางเชื่อมโยงนี้เกิดขึ้นยังขาดสถานที่ในการใหขอมูล และจัดกิจกรรมสงเสริมการ ทองเที่ยว
 4. 4. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม เปนโครงการที่รองรับนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ ที่ 10 ที่ใหความสําคัญดานการเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน โดยการนําการคาและการรวมทุนมา ผสมผสานกับวัฒนธรรมและความเปนไทยเพื่อสรางมูลคาของการบริการ และการทองเที่ยว ผนวกกับการสงเสริมการ ทองเที่ยวของภาครัฐในนโยบายเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคัก และนโยบายโครงการพัฒนาพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งในปจจุบันการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังไดรับความ นิยม รวมทั้งเสนทาง East-West Economic Corridor ที่เกิดขึ้นชวยสงเสริมการทองเที่ยวเปนอยางดี และ นโยบายของจังหวัดที่มุงเนน การไดประโยชนจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 ผนวกกับจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพใน ดานการทองเที่ยวในดานวัฒนธรรม โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุภาคไทยลาวเวียดนาม จึงสามารถ ตอบนโยบายรัฐ และความตองการตางๆที่เกิดขึ้นได เพราะศูนยวัฒนธรรมแหงนี้จะเปนตัวสงเสริมและเปนแหลงทองเที่ยว ทางดานวัฒนธรรมแหงหนึ่งของภาคอีสานที่ทํารายไดกระจายไปสูทองถิ่น
 5. 5. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ลาว เวียดนาม ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายเที่ยวไทยครึกครื้นเศรษฐกิจไทย East-West Economic และสังคมฉบับที่ 10 คึกคัก Corridor โครงการพัฒนาพื้นที่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือแบบเบ็ดเสร็จ กลุมสนุก นโยบายของจังหวัด
 6. 6. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน • ประกอบดวยจังหวัด นครพนม สกลนคร กาฬสินธุและมุกดาหาร เรียกวา กลุมสนุก • วิสัยทัศนของกลุมสนุก“สะพาน การคา ทองเที่ยว สูอินโดจีน” ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 1.การคาชายแดนและความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 2.การพัฒนาการทองเที่ยว 3.การพัฒนาการเกษตร 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 7. 7. การกําหนดบทบาทของแตละจังหวัด • โครงการวางแผนพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จบริเวณพื้นที่ชายแดนภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดกําหนดบทบาทของแตละจังหวัด ในกลุมจังหวัดของกลุมสนุกคือ • จังหวัดนครพนม มีความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการผลิต/อุตสาหกรรม • จังหวัดสกลนคร เหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดตั้งเปน นครวิทยาศาสตรการเกษตร • จังหวัดกาฬสินธุ มีความเหมาะสมที่จะเปน นครอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ ศูนยแปรรูปผลผลิตการเกษตร • จังหวัดมุกดาหาร เหมาะที่จะเปนศูนยกลางธุรกิจจัดจําหนายสินคาตางๆหรือ นครการคาชายแดน
 8. 8. การคา-การลงทุนตามเสนทาง East-West Economic Corridor แดนสวรรค-ลาวบาว แมสอด-เมียวดี ทาเรือดานัง ทาเรือเมาะลําไย ทาเรือเกาะกระเอกรอก มุกดาหาร-สะหวันนะ เขต ทาเรือทวาย ทาเรือระนอง ทาเรือกรัง ทาเรือตันจุง เพเลพาส 8
 9. 9. North south corridor East-West Corridor และเสนทางขนสงสินคาแหลมฉบัง จ.สระแกว จ.มุกดาหาร
 10. 10. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวระหวาง 3 ชาติ และเปนศูนยกลางการบริการจากนักทองเที่ยว จากเวียดนามและลาว 2.เพื่อเปนการอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมของไทย ลาว และเวียดนาม 3.เพื่อรองรับเสนทาง east-west corridor ที่จะเปนเสนทางการคา การทองเที่ยวที่สําคัญใน อนาคต 4.เพื่อเปนศูนยกลางขอมูลการทองเที่ยวและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ในเสนทาง east-west corridor ไทย ลาว เวียดนาม 5.เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ ไทย ลาว เวียดนาม ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ อนาคต 6.เพื่อสงเสริมรายไดจากการทองเที่ยวใหแกประชาชนในทองถิ่น
 11. 11. ขอบเขตของการศึกษาโครงการ โครงการศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอนุภาคไทยลาวเวียดนาม จะเปน ศูนยกลางทางดานการสงเสริมการทองเที่ยวของไทย ลาว เวียดนามโดยจะครอบคลุมใน ดานวัฒนธรรม ของ 3 ประเทศ 1.ศึกษาการทองเที่ยว -สถานที่และขอมูลการทองเที่ยวของไทย ลาว เวียดนาม -เสนทางการทองเที่ยวไทย ลาว เวียดนาม -สถิตินักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยว ไทย ลาว เวียดนาม 2.ศึกษาวัฒนธรรม -ประเพณี ความเชื่อ ทองถิ่นของ ไทย ลาว เวียดนาม 3. ศึกษาตัวงานสถาปตยกรรม -ตัวอยางโครงการ (case study) 4.ศึกษาโครงสรางและระบบอาคาร 5.ศึกษารูปแบบการทํางานของกงสุล
 12. 12. 6.ศึกษารูปแบบการจัดการแสดง -เวที แสงสีเสียง 7.ศึกษานโยบายการทองเที่ยว -นโยบายรัฐ -นโยบายภาค -นโยบายจังหวัด กลุมเปาหมาย -นักทองเที่ยว ประเทศไทย ลาว เวียดนาม และประเทศอื่นๆ -ประชาชนทั่วไปที่สนใจในวัฒนธรรม
 13. 13. ขอบเขตของโครงการ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงขอมูล แกนักทองเที่ยวและผูที่สนใจวัฒนธรรม ดังนั้นศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลาว เวียดนามจึงมีสวนครอบคลุมถึง 1.สวนสํานักงาน ประกอบดวย ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ 2.สวนจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบดวยสวนนิทรรศการดานวัฒนธรรมของ ไทย ลาว เวียดนาม 3.สวนกิจกรรมการแสดง ประกอบดวยการแสดงของ ไทย ลาว เวียดนาม 4.สวนใหขอมูลการทองเที่ยว จะใหขอมูลการทองเที่ยวของ ไทย ลาว เวียดนาม 5.สวนของกงสุล จะมีของไทย ลาว เวียดนาม ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของตน 6.สวนบริการดานการทองเที่ยว จะครอบคลุมถึง การบริการรถเชา เรือลองแมน้ํา จุดบริการรูปถาย หองพัก รานอาหาร อินเตอรเน็ต รานขายของที่ระลึก ตํารวจทองเที่ยว ไกดนําเที่ยว หองประชุมสัมมนาสําหรับนักวิชาการและนักธุรกิจ
 14. 14. องคประกอบหลักของโครงการ 1.สวนสํานักงาน -ฝายบริหาร ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ของ ไทย ลาว เวียดนาม เลขานุการ -ฝายธุรการ ประชาสัมพันธ ใหขอมูลการทองเที่ยวรวมกันของทั้ง 3 ชาติ ทะเบียนและพัสดุ บัญชีการเงิน -ฝายวิชาการ หองประชุม/สัมมนา รวบรวมและจัดพิมพเอกสารการทองเที่ยว
 15. 15. 2. นิทรรศการ -นิทรรศการถาวร ภายใน ไทย ลาว เวียดนาม เดือนอาย บุญขาวกรรม เดือนอาย บุญขาวกรรม กาเว การตอนรับแขกดวยการลงเรือลอยลําสําราญ เมืองเว เดือนยี่ บุญคูณลาน เดือนยี่ บุญคูณลาน การลอยกระทงสะเดาะเคาะห เมืองเว เดือนสาม บุญขาวจี่ เดือนสาม บุญขาวจี่ วัน Keo Pagoda วันแสวงบุญ เมืองเว เดือนสี่บุญ พระเวส เดือนสี่บุญ พระเวส เทศกาล เว ฉลองเมืองโบราณ เมืองเว เดือนหา บุญสงกรานต เดือนหา บุญสงกรานต เทศกาลคืนพระจันทรเต็มดวง ฮอยอัน เมืองกวงนัม เดือนหก บุญบังไฟ เดือนหก บุญบังไฟ พิธีลางอนุสาวรียเทพี เมืองเว เดือนเจ็ด บุญซําฮะ เดือนเจ็ด บุญซําฮะ เทศกาลเต็ด แขงทําอาหารบนเรือ ภาคกลางของเวียดนาม เดือนแปด บุญเขาพรรษา เดือนแปด บุญเขาพรรษา เดือนเกา บุญขาวประดับดิ เดือนเกา บุญขาวประดับดิ เดือนสิบบุญ ขาวสาก เดือนสิบบุญ ขาวสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง บุญกฐิน เดือนสิบสอง บุญกฐิน
 16. 16. -นิทรรศการถาวรภายนอก หมูบานวัฒนธรรมจําลองของ ไทย ลาว เวียดนาม -สวนสาธิตการทําผลิตภัณฑ -สวนคาขายผลิตภัณฑพื้นถิ่น -สวนสาธิตภูมิปญญาชาวบานตางๆ -นิทรรศการชั่วคราวภายใน สวนแสดงงานศิลป ของศิลปน ไทย ลาว เวียดนาม -ภาพเขียน -ประติมากรรม -นิทรรศการชั่วคราวภายนอก การจัดงานประเพณีตางๆที่เกิดในรอบปของไทย ลาว เวียดนาม -การแขงเรือออกพรรษา -ประเพณีสงกรานตสองฝงโขง สามแผนดิน -Countdown สองฝงโขงสามแผนดิน -งานเฉลิมฉลองพระธาตุอิงฮัง สะหวันนะเขต -hue festival จ.เว เวียดนาม -full moon hoi an ฮอยอัน จ.กวงนัม เวียดนาม
 17. 17. 3.สวนสงเสริมการทองเที่ยว - ประสานงานการทองเที่ยว -กงสุลลาว -บริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง -บริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของไทย -กงสุลเวียดนาม -บริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง -บริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของไทย -ตํารวจทองเที่ยว -ธนาคาร
 18. 18. 4.สวนบริการดานการทองเที่ยว - การบริการรถเชา - รานถายรูป - รานอินเตอรเน็ต - รานขายของที่ระลึก - รานอาหาร - บริษัทนําเที่ยว 5.สวนกิจกรรมการแสดง -ประสานงานติดตอการแสดง -หองเก็บอุปกรณการแสดง -เวทีการแสดง -หองแตงตัว
 19. 19. 6.สวนบริการและสนับสนุนโครงการ -งานดูแลระบบและซอมบํารุง -งานรักษาความปลอดภัย -งานรักษาความสะอาด -งานดูแลสวน 7.สวนจอดรถ -ที่จอดรถประจําผูบริหารและพนักงานประจํา รถสวนตัว จักรยานยนตร -ที่จอดรถประเภทชั่วคราว จากนักทองเที่ยว และคณะทัวร รถบัส ( กรุปทัวร ) รถสวนตัว
 20. 20. CASE STUDY ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว ศูนยศึกษาประวัติศาสตร หอศิลป ม.ขอนแกน Tijbaou Art & Cultural Center กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา
 21. 21. ศูนยสงเสริมการทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง เชิงสะพานสมเด็จพระปนเกลา ถนนพระอาทิตยกรุงเทพมหานคร สถาปนิก กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1,600 ตรม.
 22. 22. แนวคิดในการออกแบบ • อาคารนี้ไมไดมีการวางผังตั้งแตตนการออกแบบ เพราะเปลี่ยนการใชงานจากครัววังหนาเดิม มีแคการเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค ดานหลังติดกับทาเรือ เปนทาเรือสวนบุคคล เรือดวนรับจางไมสามารถเขาได ลักษณะผังภายในจะเห็นไดวา function ที่มี  เปนการจัดตาม space เดิมที่ปรับปรุงมาใชเทานั้น จึงมีปญหาเรื่องพื้นที่ใชสอย เชน จํานวนหองน้ํา พื้นที่เก็บของที่นอยมาก • เดิมเปนโครงสรางไม 2 ชั้นมีการเพิ่มเติมโดยใชโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงกอสรางเพิ่มเติมจากของเดิม
 23. 23. นโยบายการดําเนินงาน • ลักษณะการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร จะมีนโยบายดูแล และสงเสริมการทองเที่ยว ภายในกรุงเทพ โดยการ 1.ใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวเสนทางเดินทางจากเจาหนาที่ 2.แผนผับขอมูลตางๆ 3.จะสามารถกอสรางและปรับปรุงบริเวณสาธารณะ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เชน ปรับปรุงทางเทา หรือตั้งซุมเพื่อโปรโมทการทองเที่ยว 
 24. 24. ผูใชงานอาคาร 1.ผูใชอาคารหลัก เปนเจาหนาที่ศูนย 30 คน ซึ่งจะแบงแยกหลักๆไดดังนี้ ฝายบริหาร ควบคุมดูแลนโยบายตางๆของศูนย ฝายประชาสัมพันธ สวนนี้จะเปนสวนหลักในการใหขอมูลกับนักทองเที่ยว และผูสัญจร ฝายกิจกรรม งานเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเที่ยวของกรุงเทพคิดกิจกรรมใหมๆ เชนจักรยาน ลองเรือชมกรุง 2.ผูใชอาคารรอง ไดแกนักทองเที่ยว ประมาณ 70-100 คนตอวัน ซึ่งมักเปนนักทองเที่ยวที่เดินทางดวยตัวเอง (backpacker) จากตางประเทศสวนมากจะมาจากบริเวณ ตรอกขาวสาร หรือที่พัก Guest house บริเวณนั้นนอกจากนี้ยังมีนักทองเที่ยวชาวไทย ที่ตองการทองเที่ยวภายในกรุงเทพมหานครก็นิยมมาขอขอมูล สถานที่ที่นาสนใจ รวมทั้งขาราชการ หรือแขกผูใหญมาดูงาน หรือประชุม ทางศูนยก็จะบริการนําเที่ยวดวย
 25. 25. รายละเอียดเนื้อที่ใชสอย • ชั้น 1 ประกอบดวย ลานจอดรถ - สวนใหขอมูลทองเที่ยว เปนสวนที่เจาหนาที่ใหขอมูลแก นักทองเที่ยว มีเจาหนาที่พูดคุยกับผูมาขอขอมูล บริการ สิ่งพิมพนําเที่ยวตามจุดตางๆที่สนใจ ขอมูลผาน ที่พัก staff พักผอน คอมพิวเตอร 2 เครื่อง ครัว กลุมงานสงเสริม - สวนผักผอน ดานใน ซึ่งเปนโตะเกาอี้นั่งพัก สามารถ หองน้ํา มองเห็นแมน้ําเจาพระยา เอกสาร - กลุมงานพัฒนาการทองเที่ยว มีหนาที่ทํางานเกี่ยวกับ- information กิจกรรมการทองเที่ยวในกรุงเทพมหานครเชนคิด กลุมงานพัฒนา กิจกรรมใหมที่นาสนใจใหเกิดขึ้น ดูแลกิจกรรมเดิม (เชน up ปนจักรยาน เรือ รถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร) คนพิการ -กลุมงานสงเสริมการทองเที่ยว ทําหนาที่ติดตอ ประสานงานและสนับสนุนโครงการการทองเที่ยวตางๆ ทั้งในเกาะรัตนโกสินทร และในกรุงเทพมหานคร - หองน้ํา จํานวน 2 หอง Main entrance - ที่พักเจาหนาที่ เปนที่พักเล็กๆสําหรับนั่งรับประทาน อาหารหรืออานหนังสือยามวาง 1 floor plan
 26. 26. • ชั้น 2 ประกอบดวย -หองผูอํานวยการ -หองทํางานฝายแผนงาน -หองประชุม หองเก็บของ -หองทํางานฝายบริหารงานทั่วไป หองประชุม หองผอ. -โตะทํางานเลขา ฝายแผนงาน เลขา -หองน้ํา หองน้ํา -หองเก็บของ โลง ฝายบริหาร up 2 floor plan
 27. 27. การจัดผังบริเวณ ที่ตั้งของอาคารตั้งอยูใกลกับถนนสายหลัก จึงหันดานหนาของอาคารออกสูถนน ตัวอาคารชิดกับถนนทางเขาหลัก ทํา ใหระยะเขาถึงของนักทองเที่ยวสั้นลง ไมมีแนวรั้วกั้น แตใชแนวของตนไมเพื่อบงบอกขอบเขตโครงการแทน ทําใหรูสึก ถึงการตอนรับ และสะดวกในการเขาถึงของนักทองเที่ยว เนื่องจากขนาดที่ตั้งมีขนาดเล็ก และดานหนาโครงการเปนที่หามจอดรถจึงจัดสวนดานหลังเปนที่จอดรถของ เจาหนาที่ แบงแยกออกจากบุคคลทั่วไป รวมถึงเปนทางสําหรับ service ดวย สวนพื้นที่โครงการสวนที่ติดกับแมน้ํา จัดเปนที่สําหรับรองรับการสัญจรทางน้ําของโครงการ ที่จะมีเรือมาจอด มุมมองและความสวยงาม เนื่องจากที่ตั้งอยูในเขตรัตนโกสินทรและมีสวนที่ติดกับแมน้ํา รูปแบบอาคารจึงตองสอดคลองกับพื้นที่ตั้งที่มีขอ กฎหมายกําหนด ทําใหมีผลตอรูปแบบสถาปตยกรรมที่ปรากฏออกมา จากขอกําหนดทางกฎหมายจึงออกแบบ อาคารมีความสูง 2 ชั้น และรูปแบบสถาปตยกรรมตองเขากับบริบทของที่ตั้งที่อยูในเขตกรุงรัตนโกสินทร ที่มี อาคาร เกาแก มีความเปนมายาวนาน จากขอกําหนดดังกลาว จึงไดออกแบบอาคารใหเปนอาคารสมัยใหมที่นําลักษณะไทยประยุกตมาใช เปนอาคารที่ มีหลังคาเปนจั่วแตไมลาดชันมาก มีสวนที่ยืนออกมาคลายกับการยื่นมุขในสถาปตยกรรมไทย และยังเปนการชวยให รูปดานหนามีการลดทอนขนาดลงมา สวนทางเขาหลักมีการเนนดวยการทําชองเปดที่เปนกระจกขนาดใหญ แลว คอยๆลดขนาดลงมาเปนโครงเหล็ก เปนการลอกับชองกระจกใหญ สวนที่แบงระหวางชั้นบนและชั้นลาง ทําเปน ลักษณะลวดบัว ที่มีการลดทอนรายละเอียดลง รัดรอบอาคาร การเลือกใชชองแสงสวนใหญเปนชองแสงกระจก เนื่องจากความตองการความโปงโลง และแสงธรรมชาติเขามาสูอาคาร
 28. 28. การสัญจรภายในโครงการ เนื่องจากเปนการประยุกตเอาอาคารเกามาดัดแปลง ซึ่งอาคารนี้เดิมคือโรงครัววังหนา การจัดวางทางเดินตางๆจึงมีรูปแบบ เปนบานสองชั้น ตามแบบไทยนิยมเดิม ดังนั้นเมื่อดัดแปลงใหเปนศูนยสงเสริมการทองเที่ยว circulation จึงเหมือน ลักษณะของบานทรงไทย คือเขามามีโถงตอนรับดานหนา และมีบันไดที่จะขึ้นชั้นสอง อยูบริเวณดานหนาทางเขา เมื่อขึ้น ไปชั้นที่สองจะพบกับเลขาหนาหอง ผอ.ศูนย และมีสวนของบริหาร และหองประชุม อยูถัดไปเปนลําดับ ในสวนดานลางก็ จัดเปนสวนบริการนักทองเที่ยวตางๆ เปรียบเปนที่ตอนรับแขกเขาบาน
 29. 29. หอศิลปวัฒนธรรม จ.ขอนแกน เจาของโครงการ สํานักงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ตั้งโครงการ มหาวิทยาลัยขอนแกน เนื้อที่โครงการ 4.5 ไร เนื้อที่อาคาร 4,000 ตารางเมตร ประเภทโครงการ หอศิลปวัฒนธรรม ลักษณะอาคาร อาคารเดี่ยว สถาปนิก รองศาสตราจารยธิติ แสงรัศมี อาจารยวิโรจน ศรีสุโร งบประมาณกอสราง ป พ.ศ.2539 – พ.ศ.2541
 30. 30. ออกแบบโดยใหมีรูปทรงที่แสดงออกถึง ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น คืออาคารรูปทรง เลาขาว ของอีสาน อัน หมายถึงการเก็บออมอาหารการกิน ไวอยางอุดมสมบูรณ การใชรูปรางรูปทรงสิมอีสาน (อุโบสถ) ปรับเขากับงาน เปนอาคารสมัยใหม โดยนําบุคลิก อีสานพื้นบาน ทางรูปทรงคือ สมถะ บึกบึน มาใช เปนองคประกอบและทําใหดูเรียบงาย และใช ลวดลายผาอีสานประดับ
 31. 31. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนศูนยกลางในการจัดแสดง นิทรรศการ กิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆที่เกี่ยวของ 2.เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางศิลปกรรม ในรูปแบบนิทรรศการหมุนเวียนและพิพิธภัณฑเพื่อการศึกษา 3.เพื่อเปนศูนยกลางเผยแพรความรูทางศิลปกรรม หัตถกรรมทองถิ่น การบริการจําหนายของที่ระลึก ผลงาน ศิลปหัตถกรรม และสิ่งพิมพทางดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
 32. 32. องคประกอบหลักของโครงการ 1.สวนพิพิธภัณฑ -พิพิธภัณฑถาวร -พิพิธภัณฑชั่วคราว 2.สวนบริหาร 3.สวนลานแสดงกลางแจง การจัด circulation ภายในโครงการ จะเริ่มจากโถง และกระจายไป ยังสวนตางๆของโครงการ
 33. 33. สวนพิพิธภัณฑ สวนลานแสดงกลางแจง public plaza
 34. 34. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ มุมมองและความสวยงาม • 1.มีการวางผังอาคารโดยแยกสวนอาคารหอ • 1.มีความเปนเอกลักษณในรูปแบบของตัวอาคาร โดดเดนใน ศิลปวัฒนธรรม และลานแสดงกิจกรรมกลางแจง โดยมีสวนของ public plaza เปนตัวเชื่อม รูปแบบเอกลักษณสถาปตยกรรมอีสาน • 2.ในสวนของ public plaza สามารถ • 2.มีการใชหลังคาจั่วซอนกัน 2 ชั้น ที่แสดงถึงสถาปตยกรรม เปลี่ยนเปนลานกิจกรรมได อีสานเปน approach ของตัวอาคาร และเอกลักษณของ • 3.ในสวนของที่นั่งชมลานแสดงกิจกรรมกลางแจง ศิลปะอีสานในการออกแบบ จะเปนไปในลักษณะของ stand สามารถจุผูคน วัสดุที่ใช ไดมาก และประหยัดเนื้อที่การสัญจรภายใน • 1.โครงหลังคาเหล็ก โครงการ การจัดวางตัวอาคาร • 2.กระจกตัดแสง • 1.เปนลักษณะอาคารเดี่ยว • 3.กรอบอลูมิเนียม • 2.มีการแบงโซนตางๆตามหนาที่ใชสอยของ โครงการ การจัดทางสัญจรภายในโครงการ • 1.การจัด circulation ภายนอกโครงการ จะมี สวนของpublic plazaเปนตัวเชื่อมตอ space ไป ยังลานแสดงกิจกรรมกลางแจง • 2.การจัด circulation ภายในโครงการ จะเริ่ม จากโถง และกระจายไปยังสวนตางๆของโครงการ
 35. 35. ศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา เจาของโครงการ กระทรวงการคลัง ที่ตั้งโครงการ ถนนโรจนะ อําเภอเมือง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่โครงการ 6 ไร 1 งาน 12 ตารางวา ประเภทโครงการ พิพิธภัณฑ ลักษณะอาคาร อาคารเดี่ยว สถาปนิก ดร.อภิชาต วงศแกว งบประมาณกอสราง 180 ลานบาท ระยะเวลากอสราง 14 เดือน (เมษายน 2532 - 2533)
 36. 36. แนวคิดในการออกแบบ นํารายละเอียดในแงของประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนในแงของทางกายภาพ ทัศนียภาพ การศึกษาความเปนมาในลักษณะตางๆของอาคารในสมัยอยุธยา นําเขา มารวมกันไว เพื่อใหอาคารมีวิญญาณและบรรยากาศของสมัยอยุธยา
 37. 37. วัตถุประสงคของโครงการ 1.เพื่อเปนสถานที่ศึกษาประวัติศาสตรของอยุธยา จากนิทรรศการที่จัดแสดงและกิจกรรมตางๆสําหรับนักทองเที่ยว และ ประชาชนทั่วไป 2.เพื่อเปนศูนยขาวสารที่ไดจากการรวบรวม เอกสารและหลักฐานทางโบราณคดี 3.เพื่อเปนหลักการโปรโมทและจัดการในการศึกษาประวัติศาสตรอยุธยาของสถาบันคนควาวิจัย
 38. 38. องคประกอบของโครงการ 1. สวนบริหาร สวนบริการตางๆ ลานวัฒนธรรม จําหนายตั๋ว 2.นิทรรศการถาวรและชั่วคราว หองบรรยาย 100 ที่นั่ง หองประชุม เล็ก หองสมุด นิทรรศการถาวร นิทรรศการชั่วคราว โถงทางเขา
 39. 39. ภายในศูนยศึกษาประวัติศาสตร พระนครศรีอยุธยา โมเดลผังจําลองเมืองอยุธยา นิทรรศการ กลองสองดูอดีต บริเวณชั้น 1
 40. 40. โถง ทางเดิน หองประชุม สวนบริการ สวนนิทรรศการ โถงใหญ สระน้ําหนาอาคาร การวิเคราะหผังโครงการ
 41. 41. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ การสัญจรภายในโครงการ 1.การจัดผังบริเวณเนนประโยชนใชสอยเปนหลัก และ 1.มีการจัด circulation ในลักษณะโถงใหญ แลว เชื่อมตอดวย space ตรงกลาง แจกไปตามพื้นที่ใชสอยตางๆ 2.มีการใชน้ํามาเปนสวนประกอบบริเวณ plaza ดานหนา 2.ในสวนบริการโครงการ จะมีทางเดินแยกออกจาก ของอาคาร เปนการสรางบรรยากาศและความนาสนใจ สวน public ทําใหไมเกิดความความสับสนแกผูใช ใหกับโครงการ โครงการ 3.มีการจัดสวน service และจอดรถอยูดานหลัง มุมมองและความสวยงาม การจัดวางตัวอาคาร 1.เปนลักษณะอาคารไทยรวมสมัย โดยจัดใหมี 1.การวางอาคารแบบเรือนไทยภาคกลาง คือ เนนประโยชน องคประกอบที่สื่อถึงเอกลักษณไทย ในบางสวน เชน ใชสอยของอาคาร โดยออกแบบใหสอดคลองกับ หลังคาทรงเจดียไทยแบบ สภาพแวดลอมบรรยากาศของอยุธยา ซึ่งอยูในเขตรอนชื้น อยุธยา จึงเปนอาคาร 2 ชั้น ชั้นลางเปดโลงเสมือนใตถุนสูง 2.มีการใช approach โดยใชลักษณะ 2.มีการแบง zone โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมแบบ สถาปตยกรรมไทยรวมสมัย ดึงดูดสายตาที่อาคาร อยุธยา มีสวนนิทรรศการอยูดานบนมีสวนกิจกรรมอยู ดวยการใชแกนพุงตรงจากตัวอาคาร เพื่อทําเปน บริเวณชั้นลาง สวนบริการและจอดรถอยูดานหลัง ทางเดิน มีการยก step เขา สูภายในอาคารโดยใช หลังคาจั่วสื่อถึงความเปนไทย
 42. 42. Case study ตางประเทศ Tijbaou Art & Cultural Center สถานที่ตั้ง East of Noumea , New Caledinia สถาปนิก Renzo Piano พื้นที่โครงการ 81000 ตารางฟุต ปที่เปดดําเนิการ 1998
 43. 43. แนวความคิดในการออกแบบ การออกแบบรูปทรงนั้นสามารถสื่อ ถึงแนวคิดดาน วัฒนธรรมของชนกลุม kanak ออกมาไดอยางชัดเจน ทั้งรูปทรงและวัสดุ แตเดิมวัฒนธรรมของ kanak เนน ความสัมพันธกลมกลืนไปกับสภาพแวดลอม ซึ่งอาคารนี้ สามารถสื่อออกมาของรูปแบบทรงโบราณ แตนําเสนอ โดยเทคโนโลยีสมัยใหม ที่วางที่เปลือกนอกอาคารมี หลายขนาดความกวาง ไมมีระบบระเบียบที่แนนอน ทําให เปลือกบางๆของอาคารดูมีการเคลื่อนไหว ทําใหยิ่ง กลมกลืนกับเหลาพืชพันธโดยรอบ ไมที่ใชไดแกไม Iroko ซึ่งตองการการบํารุงรักษาที่ ไมมากนัก และอาคารนี้ยังมีการใชวัสดุที่หลากหลาย ทั้ง ไมธรรมชาติ ไม laminate คอนกรีต coral อลูมิเนียม กระจก เปลือกไม stainless และ เหล็ก
 44. 44. องคประกอบของโครงการ Media center Lecture hall Library terrace Class room cafe gallery course administration Entrance theator
 45. 45. การวิเคราะหตัวอยางอาคาร การจัดผังบริเวณ มุมมองและความสวยงาม 1.มีการแสดงออกในการสื่อถึงความเปนวัฒนธรรมของชน 1.เนนการจัดวางพื้นที่สวนตางๆใหมีความสัมพันธกับบริบท เผา kanak ดานรูปทรงสถาปตยกรรมและ matherial ที่ โดยรอบ ใหแตละ function มีลักษณะของการเขาถึงซึ่ง รวมกันสื่อรูปแบบการเปนอยูในวิถีแหงชนเผา ธรรมชาติ 2.การมีบริบทโดยรอบเชนแมน้ํา ตนไม ปาไม ทําใหโครงการ 2.ใหสวนที่เปนลักษณะที่นักทองเที่ยวหรือประชาชนใชประ มีมุมมองในรูปแบบที่ดูกลมกลืนกับธรรมชาติ ความสวยงาม โยชนอยูในดานขนานกับแมน้ําเพื่อใหสามารถชื่นชมแมน้ํา และวิวทิวทัศนชวยทําใหโครงการดูกลมกลืนกับธรรมชาติ กอ เกิดความสวยงามอยางธรรมชาติ และธรรมชาติริมแมน้ําได 3.ใหสวน service และสวนบริหารอยูดานหลังไมติดกับเเม น้ําเพื่อไมใหบดบังทัศนียภาพ การสัญจรภายในโครงการ 1.ใชแกนหลักเปนเสนตรงขนานกับแมน้ํา ทําใหมีความ เขาใจไดงายในการสัญจรในโครงการ 2. function ตางๆจะประกบติดอยูกับ ทางสัญจรหลัก ซึ่ง ทําให function ตางๆอยูใกลกับ ทางสัญจรหลัก จึงสะดวก ในการที่จะเขาถึง
 46. 46. สรุป • อาคารมีความนาสนใจในการตีความของ วัฒนธรรม ของชนเผา Kanak จากนามธรรมใหออกมาในรูปของรูปธรรม และสามารถสื่อมันออกมาไดชัดเจน โดยใชรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม • การนําเอาจุดเดนของพื้นที่มาใชก็เปนอีกเรื่องที่นาสนใจ โดยไดนําเอาสภาพแวดลอมมาใชใหรูปแบบของอาคารดู นาสนใจ และยังสามารถใชประโยชนจากภูมิประเทศไดเปนอยางดีอีกดวย
 47. 47. แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงตางประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา กรมการกงสุล จังหวัดนครพนม สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เลขานุการ ฝายสํานักงาน ฝายจัดการแสดง ฝายนิทรรศการ ฝายสงเสริม ฝายบริการการทองเที่ยว ฝายสนับสนุนโครงการ การทองเที่ยว
 48. 48. โครงสรางการดําเนินงานและหนาที่รับผิดชอบของบุคคล ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไทย ลาว เวียดนาม ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ เลขานุการ ฝายสํานักงาน ฝายจัดการแสดง ฝายนิทรรศการ ฝายสงเสริม ฝายบริการการทองเที่ยว ฝายสนับสนุนโครงการ การทองเที่ยว - การบริการรถเชา - ชางซอมบํารุง - ฝายบริหาร - เวทีการแสดง - นิทรรศการถาวรภายใน - สํานักงานประสาน - รานถายรูป - หัวหนารักษารักษาความ - ฝายธุรการ - หองแตงตัว - นิทรรศการถาวรภายนอก งานการทองเที่ยว - รานอินเตอรเน็ต ปลอดภัย - นิทรรศการชั่วคราวภายใน - ตํารวจทองเที่ยว - รานขายของที่ระลึก - พนักงานรักษาความ - ฝายวิชาการ - นิทรรศการชั่วคราวภายนอก - กงสุลเวียดนาม - รานอาหาร ปลอดภัย - กงสุลลาว - ไกดนําเที่ยว - พนักงานรักษาความสะอาด - ธนาคาร - จุดรับแลกเปลี่ยนเงินตรา - พนักงานดูแลสวน
 49. 49. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริหาร จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ ผอ.ศูนย บริหารงานและควบคุมงานทั้งหมด จัดแผนงานตางๆใหมีประสิทธิภาพ 1 รอง ผอ.ศูนย เปนผูชวยในการบริหารงานและควบคุมดูแลการทํางานของฝายตางๆ 1 เลขานุการ ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ 1 เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานธุรการ รับระเบียบ ราชการ ตางๆจาก 2 ราชการ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพร ประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนยและการทองเที่ยว ไทย 3 ลาว เวียดนาม เจาหนาทะเบียนและพัสดุ รับผิดชอบงานจัดสงพัสดุ และดูแลคลังพัสดุ 1 เจาหนาบัญชีการเงิน รับผิชอบงานบัญชีและเงินงบประมาณการดําเนินการตางๆเกี่ยวกับศูนย 2 เจาหนาที่วิชาการ ควบคุมดูแลงานวิชาการ 2 เจาหนาที่รวบรวมและ ทําหนาที่รวบรวมและจัดพิมพเอกสารการ 1ทองเที่ยว 1 จัดพิมพเอกสารการทองเที่ยว
 50. 50. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายกิจกรรมการแสดง จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ เจาหนาที่ประสานงานติดตอ รับผิดชอบการประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพิธีและ 1 การแสดง การแสดงตางๆ เจาหนาที่ดานเทคนิค รับผิดชอบดานเวทีการแสดง แสง สี เสียง 1 เจาหนาที่ดูแลอุปกรณการแสดง รับผิดชอบดูแลอุปกรณการแสดง เสื้อผา เครื่องดนตรี 1 ฝายนิทรรศการ จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร(คน) หมายเหตุ หัวหนานิทรรศการ ควบคุมดูแลงานนิทรรศการทั้งหมด 1 เจาหนาที่นิทรรศการ ควบคุมการจัดนิทรรศการ ดูแลผลการดําเนินการ 3 เจาหนาที่รับฝากของ ทําหนาที่ดูแลทรัพยสินของผูเขาชม 1
 51. 51. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) เจาหนาที่ประสานงานการ จัดวางแผนงานการทองเที่ยวและบริการเชื่อมตอการ 3 ทองเที่ยว ทองเที่ยวของไทย เชนการบริการ กรุปทัวร หองพัก เจาหนาที่กงสุลลาว ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และ 5 ใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของลาว เจาหนาที่กงสุลเวียดนาม ใหบริการหนังสือเดินทางและการขออนุญาตเขาเมือง และ 5 ใหบริการรับเรื่องรองทุกขจากประชาชนของเวียดนาม ตํารวจทองเที่ยว รับผิดชอบใหบริการดานความปลอดภัยและแนะนําดานการ 14 ทองเที่ยว ธนาคาร รับผิดชอบใหบริการรับฝาก ถอนเงิน และแลกเปลี่ยนเงินตรา 10
 52. 52. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริการดานการทองเที่ยว จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) พนักงานใหบริการรถเชา รับผิดชอบใหบริการเชารถ 6 พนักงานรานถายรูป รับผิดชอบใหบริการเกี่ยวกับการถายรูป ลางรูป 2 พนักงานรานอินเตอรเน็ต รับผิดชอบใหบริการอินเตอรเน็ต 2 พนักงานขายของที่ระลึก รับผิดชอบขายของที่ระลึก 2 พนักงานรานอาหาร รับผิดชอบใหบริการดานอาหาร 18 บริษัท นําเที่ยว รับผิดชอบใหบริการนําเที่ยวและแนะนํามัคคุเทศกใหนักทองเที่ยว 24
 53. 53. บุคลากรและหนาที่รับผิดชอบ ฝายบริการและสนับสนุนโครงการ จํานวน ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบในโครงการ บุคลากร หมายเหตุ (คน) ชางซอมบํารุง ปฏิบัติงานดานงานระบบตางๆ เชนไฟฟา ประปา 2 หัวหนารักษารักษาความ ดูแลบังคับบัญชาพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ปลอดภัย พนักงานรักษาความ เฝาระวังรักษาความปลอดภัย 4 ปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดในโครงการ 3 พนักงานดูแลสวน ทําหนาที่ดูแลสวนและภูมิทัศนรอบอาคาร 1 สรุปรวม บุคลากรในโครงการ 70 คน พนักงานหางราน 54 คน
 54. 54. พฤติกรรมผูใชอาคาร นักทองเที่ยว พนักงานหางราน ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม พนักงานรักษาความสะอาด เจาหนาที่ ผูติดตอทําบัตรผานแดน
 55. 55. พฤติกรรมผูใชสอยโครงการ ผูใชบริการ ประกอบดวยนักทองเที่ยว ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม ผูมาติดตอทําบัตรผานแดน นักทองเที่ยว นิทรรศการ ประสานงานการ รานอาหาร ทองเที่ยว กงสุลลาว รานอินเตอรเน็ต information รานขายของที่ระลึก กงสุลเวียดนาม ตํารวจทองเที่ยว โถง รานเชารถ รานถายรูป ธนาคาร การแสดงevent บริษัทนําเที่ยว Public plaza ที่จอดรถ
 56. 56. ประชาชนที่สนใจวัฒนธรรม นิทรรศการ รานอาหาร information โถง รานอินเตอรเน็ต รานขายของที่ระลึก การแสดงภายนอก Public plaza ที่จอดรถ
 57. 57. ผูมาติดตอทําบัตรผานแดน นิทรรศการ ประสานงานการ ทองเที่ยว กงสุลลาว กงสุลเวียดนาม information รานอาหาร ตํารวจทองเที่ยว โถง ธนาคาร รานอินเตอรเน็ต การแสดงevent Public plaza ที่จอดรถ
 58. 58. เจาหนาที่ หองประชุม/สัมมนา โถง ติดตอ/สอบถาม ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ หองประชุม ประสานงานการ หองแตงตัว ทองเที่ยว กงสุลลาว เวทีการแสดง กงสุลเวียดนาม จําหนายบัตร ตํารวจทองเที่ยว ธนาคาร นิทรรศการ Check in ที่จอดรถ
 59. 59. ผูใหบริการ หองเก็บขยะ หองเก็บของ ฝายดูแลสวน หองเครื่องไฟฟา หองเครื่องปมน้ํา หองซอมบํารุง ฝายรักษาความสะอาด หองระบบปรับอากาศ หองทํางานชาง ฝายรักษาความปลอดภัย หองระบบบําบัดน้ําเสีย หองพัก Check in ที่จอดรถ
 60. 60. บริษัทนําเที่ยว สวนเอกชน บริษัทนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยว รานถายรูป รานอาหารไทย บริษัทนําเที่ยว รานอาหารลาว บริษัทนําเที่ยว รานอินเตอรเน็ต บริษัทนําเที่ยว รานเวียดนาม บริษัทนําเที่ยว รานขายของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว โถง บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ บริษัทนําเที่ยว รานเชารถ ที่จอดรถ
 61. 61. ที่จอดรถเจาหนาที่ หองเก็บขยะ ซอมบํารุง สํานักงาน หองเก็บของสวน นิทรรศการ นิทรรศการ ฝายรักษา ความสะอาด ประสานงานการ รานอาหาร ทองเที่ยว กงสุลลาว รานอินเตอรเน็ต เจาหนาที่ information หองพัก กงสุลเวียดนาม รานขายของที่ระลึก โถง สวนเอกชน ตํารวจทองเที่ยว โถง รานเชารถ ฝายรักษา ดูแลโครงการ ธนาคาร รานถายรูป ความปลอด การแสดงevent บริษัทนําเที่ยว ภัย นักทองเที่ยว Public plaza ประชาชน Check in ที่จอดรถ LOADING ผูทําบัตรผานแดน service ทางเขาหลัก
 62. 62. ภายใน ภายนอก ทองเที่ยว ทองเที่ยว รานอาหาร ลานจอดรถ ความสะอาด สวนการแสดง สวนสํานักงาน สวนบริการการ สวนนิทรรศการ สวนนิทรรศการ สวนสงเสริมการ สวนบริการขอมูล ซอมบํารุงดูแลรักษา รักษาความปลอดภัย องคประกอบโครงการ 06.00 - 07.00 07.00 - 08.00 08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 12.00 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 -20.00 20.00 -21.00 21.00 -22.00 ตารางแสดงเวลาการใชงานของพื้นที่ตางๆของโครงการ 22.00 -23.00 23.00 -24.00 24.00 -01.00 01.00 -02.00 02.00 -03.00 03.00 -04.00 04.00 -05.00 05.00 - 06.00
 63. 63. ระยะเวลาการมาใชโครงการ กลุมผูใชงานประจํา แบงไดเปน 2 กลุม 1.เจาหนาที่และพนักงานทั่วไป -เจาหนาที่สวนสํานักงานและพนักงานสนับสนุนโครงการจะมีเวลาการทํางานในเวลาราชการ 08.30น.-17.00น. -เจาหนาที่สวนสงเสริมโครงการคือสวนที่ทําบัตรผานแดน จะมีเวลาทํางาน 06.00-22.00 เพื่อ support ดาน ผานแดน ที่เปดและปดเวลาเดียวกัน -เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจะมีการแบงผลัดการทํางาน 24 ชั่วโมง 2.ผูประกอบกิจการ -เจาหนาที่ในสวนรานคาตางๆ การทําการจะขึ้นกับของกิจการ ในที่นี้จะเปดตั้งแต 08.30น.-22.00น. เพื่อใหครอบคลุมถึง ชวงเวลาที่ดานผานแดนเปดถึง ทั้งนี้ยกเวนรานอาหารที่จะเปดตั้งแต 06.00-22.00 น. เพื่อรับรองนักทองเที่ยวที่ผานแดน ตั้งแตดานเปด ซึ่งในที่นี้รานอาหารเปนสิ่งที่จําเปนแกนักทองเที่ยว ดังนั้นรานอาหารจึงเปดตั้งแต 06.00-22.00 น. ซึ่งเปน เวลาเปดและปดของดานผานแดน
 64. 64. กลุมผูใชชั่วคราว แบงได 3 กลุม 1.นักทองเที่ยว 2.ประชาชนผูสนใจในวัฒนธรรม 3.ผูติดตอทําธุรการผานแดน ซึ่งทั้งสามสวนสามารถที่จะใชบริการในสวนตางๆไดคือ -สามารถใชสวนสงเสริมการทองเที่ยว ไดตั้งแตเวลา 06.00-22.00น. -สวนบริการขอมูล 08.30-17.00น. -สวนแสดงนิทรรศการ 08.30-22.00น. -สวนรานคาและรานอาหาร 06.00-22.00น.

×