VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ                                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15 vhvn-201

570 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
570
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
173
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15 vhvn-201

 1. 1. VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ THÖÙ HAI 5-9-2011 15MISS AUTO VIEÄT NAM 2011 VAÊN HOA THU HAÈNG Vaãn chöa haï caùnh! Cuøng naèm trong danh saùch vaøo chung keát cuoäc thi HHHV 2008 vôùi nhöõng teân tuoåi noåi ñình noåi ñaùm nhö Vuõ Nguyeãn Haø Anh, Döông Tröông Thieân Lyù, Voõ Hoaøng Yeán... nhöng phaûi ñôïi ñeán 3 naêm sau, Vaên Hoa Thu Haèng môùi ñöôïc xöôùng teân ôû ngoâi vò cao nhaát trong cuoäc thi saéc ñeïp. LONG NGUYEÃN (thöïc hieän) Nhìn laïi quaù trình töø khi baét ñaàu döï ñi laøm töø thieän maø laïi phaûi chôø ai ñoù taïo thi ñeán luùc ñaêng quang, Haèng cho ñieàu kieän cho mình? D aønh cho Theå thao Ngaøy nay raèng ñaâu laø yeáu toá chính ñöa Haèng tôùi YÙ cuûa Haèng muoán BTC giôùi thieäu caùc cuoäc phoûng vaán ñaëc bieät ngay danh hieäu cao nhaát cuûa cuoäc thi? toå chöùc maø hoï hoaït ñoäng töø thieän moät sau ñeâm chung keát, Vaên Hoa Coù nhöõng thôøi ñieåm Haèng ñaõ muoán boû caùch chuyeân nghieäp vaø mang tính chaát Thu Haèng noùi coâ thaáy möøng cuoäc vì söùc khoûe khoâng cho pheùp, coù thöôøng nieân anh aï. Vì tröôùc giôø Haèng cho baïn beø chöù chaúng tò hieàm gì vì nhöõng luùc töôûng nhö Haèng khoâng ñöùng cuõng nhaän nhieàu lôøi môøi tham gia caùc “moãi ngöôøi coù moät chí höôùng rieâng”. daäy ñöôïc nöõa vì meät. May maø coù nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi nhöng thuù thöïc, coù Haèng khoâng tieác khoaûng thôøi ngöôøi thaân thieát beân caïnh chaêm soùc, nhöõng toå chöùc mình tham gia vôùi hoï xong gian qua vì “ñaõ laøm ñöôïc nhieàu vieäc ñoäng vieân neân Haèng quyeát taâm coá gaéng mình thaáy hôi buoàn... Ñoù cuõng laø lyù do cho rieâng mình, ñi hoïc vaø tích luõy heát mình ñeå khoâng phuï mong moûi cuûa Haèng ñaõ lieân heä vôùi BTC Ngaøy haïnh ñöôïc nhieàu kinh nghieäm soáng”. moïi ngöôøi. Haèng nghó yeáu toá chính ôû ñaây phuùc baøy toû mong muoán ñöôïc boå sung Ñaõ tham gia vaø coù vò trí cao ôû laø loøng quyeát taâm vaø moät chuùt may maén. vaøo danh saùch ñaïi söù cuûa chöông trình. nhieàu cuoäc thi saéc ñeïp, chaéc Haèng Coù veû nhö hoa haäu traû lôøi kheùo quaù, Haèng thaáy nhöõng chöông trình thöïc teá cuõng khoâng xuùc ñoäng nhieàu khi khieán ngöôøi nghe coù caûm giaùc chöa thaät? nhö vaäy caàn nhaân roäng anh aï. Laøm töø ñaït danh hieäu Miss Auto 2011? Thöïc söï laø nhö theá anh aï. Vôùi chieàu thieän thì khoâng caàn maøu meø, khoâng caàn Coù chöù anh. Haèng mang nhieàu cao vaø caân naëng theá naøy, Haèng bò leùp khoa tröông, vaø neân coù moät caùi taâm hy voïng khi ñi thi nhöng khoâng nghó veá so vôùi caùc baïn raát nhieàu. Chöa keå trong saùng. Haèng nghó mình ñoàng haønh mình seõ ñoaït ñöôïc ngoâi vò cao nhaát Haèng sinh naêm 1988 cuõng bò coi laø thí vôùi caùc baïn treû trong nhoùm ñoù daøi daøi. nhö theá. Ñaây laø ñieàu khieán Haèng baát sinh “boâ laõo” cuûa cuoäc thi. Ñaõ coù thôøi gian Haèng taïm ngöng hoaït ngôø vaø sung söôùng nöõa. Danh hieäu Tuy khoâng coù lôïi theá ngoaïi hình, ñoäng ngheä thuaät ñeå laøm kinh teá phuï giuùp thì Haèng cuõng coù, nhöng ngoâi vò cao nhöng Haèng luoân bieát caùch laøm mình noåi gia ñình. Coù phaûi ñoù laø lyù do chính khieán nhaát thì chöa töøngï. Ñeán giôø Haèng baät trong ñaùm ñoâng ñaáy chöù? Haèng laøm Haèng “ham meâ” laøm töø thieän ñeán möùc vaãn chöa heát...söôùng ñaây naøy (cöôøi). ñöôïc ñieàu ñoù do tích luyõ kinh nghieäm töø ñöa caû vaøo trong caâu traû lôøi öùng xöû? Baây giôø ñöôïc veà nhaø vôùi ba meï caùc cuoäc thi tröôùc hay aùp duïng caùc kieán Haèng xin pheùp khoâng traû lôøi caâu hoûi lieân nhö "mô öôùc" trong phaàn traû lôøi öùng thöùc ñöôïc hoïc veà thôøi trang? quan ñeán vaán ñeà rieâng tö trong gia ñình xöû ñeâm chung keát roài, hoa haäu ñaõ "haï Caû hai anh aï. Haèng ñaõ traûi qua maáy anh aï. Haèng chæ chia seû raèng, trong cuoäc caùnh" chöa? cuoäc thi roài, laïi coøn ñöôïc tieáp xuùc vôùi soáng moãi ngöôøi coù nhöõng luùc thuaän lôïi, coù Hoâm qua, ngay khi ñoaït giaûi Haèng thôøi trang haøng ngaøy nöõa thì chaéc chaén nhöõng thôøi ñieåm khoù khaên, Haèng mong ñaõ goïi ñieän thoaïi cho boá meï vaø boá meï ñoù laø kinh nghieäm ñöôïc toång hoøa töø caùc khoâng ai vì khoù khaên maø guïc ngaõ. Haõy Haèng raát haïnh phuùc khi con gaùi mình yeáu toá nhö anh ñeà caäp. coi noù nhö cô hoäi ñeå mình traûi nghieäm, chieán thaéng. Hoâm nay boá meï ñaõ bay ra Vaên Hoa Thu Haèng laø moät caùi teân laøm ñoäng löïc phaán ñaáu vöôn leân. Vaø khi Haø Noäi thaêm Haèng, coøn Haèng thì nhanh ñaëc bieät, nghe moät laàn coù theå nhôù ngay, coù ñieàu kieän toát hôn trong cuoäc soáng, haõy choùng xong coâng vieäc vaø chaïy töø Haûi ñaây coù phaûi teân thaät cuûa Haèng khoâng? nhôù laïi nhöõng luùc khoù khaên ñoù ñeå môû loøng Phoøng veà Haø Noäi vôùi boá meï. Thuù thöïc laø Ñaây laø teân do cha meï ñaët cho Haèng mình ra, chia seû vaø giuùp ñôõ moïi ngöôøi. baây giôø vaãn coøn caûm giaùc laâng laâng sung chöù khoâng phaûi ngheä danh. Coù leõ vì noù Sau khi ñaêng quang roài, Haèng seõ söôùng, chöa haï caùnh ñöôïc ñaâu anh aï! hôi ñaëc bieät neân coù luùc Haèng ñaõ ñoåi thaønh chuyeån haún qua hoaït ñoäng ngheä thuaät Thieân Haèng khi ñi laøm ngheä thuaät. Nhöng hay vaãn theo ngheà thieát keá thôøi trang? HOA HAÄU VAÊN HOA THU HAÈNG THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TÖØ THIEÄN cuoái cuøng Haèng quyeát ñònh ñeå laïi teân nhö Haèng coù raát nhieàu mô öôùc treân conHoa haäu Vaên Hoa Thu Haèng vöøa lieân laïc vôùi Ban toå Ngaøy Haïnh Phuùc laø hoaït ñoäng phaùt quaø trung thu cuõ, vaø ñoù cuõng laø moät nieàm haïnh phuùc ñöôøng ngheä thuaät, Haèng cuõng laø ngöôøichöùc Ngaøy Haïnh Phuùc baøy toû mong muoán ñöôïc boå cho treû em ñöôøng phoá vaø nhöõng ngöôøi lao ñoäng thöïc söï khi teân do cha meï ñaët ra ñöôïc tham lam nöõa, muoán laøm raát nhieàu. Bôûisung vaøo danh saùch ñaïi söù thieän chí cuûa chöông giaûn ñôn phaûi kieám soáng ngoaøi ñöôøng. Chöông trình xöôùng leân ôû ngoâi vò cao nhaát cuoäc thi. vaäy, Haèng seõ vöøa hoaït ñoäng ngheä thuaättrình vaø ñaõ ñöôïc chaáp thuaän. do nhoùm töø thieän NHP phaùt ñoäng vaø baùo Theå thao Trong phaàn thi öùng xöû, Haèng noùi vaø vaãn vöøa laøm thieát keá thôøi trang. Nhö vaäy, Ngaøy Haïnh Phuùc dòp Trung thu 2011 tôùi Ngaøy nay laø ñôn vò baûo trôï thoâng tin chính thöùc. raèng mong ban toå chöùc taïo ñieàu kieän Xin caûm ôn. Chuùc Vaên Hoa Thuñaây seõ laø chöông trình töø thieän ñaàu tieân cuûa Vaên Thoâng tin hoaït ñoäng chi tieát cuûa NHP coù taïi web- cho Haèng ñi laøm töø thieän. Taïi sao vieäc Haèng thaønh coâng hôn nöõa.Hoa Thu Haèng tính töø thôøi ñieåm ñaêng quang. site www.ngayhanhphuc.orgCHUYEÂN MUÏC SOÁNG AN TOAØNNguy hieåm beänh gan nhieãm môõ - Caùc beänh roái loaïn chuyeån hoùa Baïn coù bieát? (nhö tieåu ñöôøng…): khoáng cheá löôïng Chuû ñoäng baûo veä söùc khoûe cuûa baïn ñöôøng trong maùu ôû möùc cho pheùp. ñeå an taâm höôûng thuï cuoäc soáng. Vaø - Vieâm gan sieâu vi: kieåm soaùt tình haõy löïa choïn caùc saûn phaåm baûoTrong cuoäc soáng hieän ñaïi ngaøy nay, caên beänh gan nhieãm môõ (GNM) ngaøy caøng phoå bieán, nhaát laø ôû traïng vieâm vaø nhöõng dieãn tieán baát lôïi hieåm söùc khoûe coù quyeàn lôïi öu vieätnhöõng ngöôøi nghieän röôïu, theå traïng beùo phì, tieåu ñöôøng, aên uoáng thaát thöôøng vaø ít vaän ñoäng... daãn ñeán xô gan. nhaát nhö: ñöôïc löïa choïn phoøng Caùch phoøng ngöøa khaùm/beänh vieän. Chi traû toaøn boä vieänG NM coøn ñöôïc goïi laø thoaùi hoùa gan maõn tính, lao... Ngoaøi ra, gan Ñieàu trò Ñeå phoøng beänh caàn coù cheá ñoä aên phí toái ña leân tôùi 1 trieäu USD, khoâng môõ gan. Ñoù laø tình traïng löôïng nhieãm môõ coøn do nhieãm caùc ñoäc GNM haàu heát khoâng phaûi laø beänh uoáng, sinh hoaït ñieàu ñoä nhö: taäp theå giôùi haïn möùc chi phí phaãu thuaät. Baûo môõ tích tuï trong gan >5% chaát ñoái vôùi gan nhö phosphore, lyù cuûa gan maø chæ laø moät trieäu chöùng duïc thöôøng xuyeân, neân aên taêng rau hieåm cho caû ñau oám vaø tai naïn. Chitroïng löôïng gan. Tuøy theo nguyeân carbon tetraclorua, gan nhieãm môõ do söï tích luõy môõ quaù nhieàu taïi gan. töôi, hoa quaû, aên caùc thöùc aên giaøu phí chöõa trò beänh hieåm ngheøo. Chinhaân gaây beänh maø löôïng môõ tích tuï caáp tính treân ôû phuï, gan nhieãm môõ Vì theá ñieàu trò GNM chuû yeáu laø ñieàu dinh döôõng, taêng ñaïm thöïc vaät, caù phí chöõa beänh ôû nöôùc ngoaøi.…trong gan khaùc nhau. Beänh GNM, vì thieáu dinh döôõng. trò caùc nguyeân nhaân cô baûn gaây vaø nhieàu vitamin. Khoâng neân aên Baû o hieå m söù c khoû e Libertyneáu khoâng ñöôïc ñieàu trò toát, coù theå Trieäu chöùng beänh, cuï theå: nhieàu môõ, ñöôøng, caùc phuû taïng ñoäng MediCare coù ñaày ñuû caùc saûndaãn ñeán vieâm gan, suy gan, xô gan, Ngöôøi bò GNM haàu nhö khoâng coù - Neáu bò dö caân - beùo phì: aùp duïng vaät vaø uoáng röôïu. phaåm treân.ung thö gan… trieäu chöùng gì. Chæ coù moät vaøi beänh cheá ñoä aên hôïp lyù vaø cheá ñoä taäp luyeän Ngöôøi bò GNM neáu khoâng ñöôïc GIA ANNguyeân nhaân nhaân caûm thaáy hôi meät moûi, suy vaän ñoäng ñeå giaûm caân. phaùt hieän vaø ñieàu trò kòp thôøi seõ daãn Theo thoáng keâ töø caùc ca ñieàu trò nhöôïc vaø buoàn noân, hoaëc coù caûm - Ñoái vôùi caùc beänh lyù gan coù lieân ñeán nguy cô nhö xô gan, thaäm chí laø Ñeå bieát theâm veà Baûo hieåm söùc khoûe Liberty MediCare,GNM, nhöõng beänh nhaân thöôøng coù giaùc hôi töng töùc ôû vuøng döôùi söôøn quan ñeán röôïu: ngöng uoáng röôïu. ung thö gan...Vì vaäy, moãi ngöôøi baïn coù theå truy caäptieàn söû nhö nghieän röôïu, tieåu ñöôøng, beân phaûi. Do vaäy, beänh thöôøng ñöôïc - Ngöng ngay nhöõng thuoác coù khaû chuùng ta neân coù thoùi quen khaùm söùcbeùo phì, thieáu maùu, ôû ngöôøi bò beänh phaùt hieän moät caùch tình côø sau moät naêng gaây ñoäc cho gan vaø thay theá khoûe ñònh kyø, xeùt nghieäm maùu ñeå coù www.libertyinsurance.com.vn hoaëcnhieãm khuaån maõn tính nhö vieâm loeùt xeùt nghieäm maùu thöôøng quyù hoaëc baèng loaïi thuoác an toaøn theo höôùng chaån ñoaùn chính xaùc, kòp thôøi phoøng lieân heä Toång ñaøi ña naêng 24/7 Oneñaïi traøng, vieâm tuïy maõn tính, suy sau khi ñöôïc sieâu aâm. daãn cuûa baùc só. traùnh vaø ñieàu trò GNM. Call 1800 599 998 (mieãn cöôùc) Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930 2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baûn vaø in taïi Coâng ty in Nhaân Daân - Haø Noäi, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaän quaûng caùo: Coâng ty Coå Phaàn Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187 VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769 Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753

×