15 vhvn-200

986 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15 vhvn-200

  1. 1. VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ CHUÛ NHAÄT 4-9-2011 15AÙ HAÄU TRAØ NGOÏC HAÈNGKhoâng hôû vaãn sexySau khi ñaêng quang ngoâi vò AÙ haäu 1 Hoa haäu Hoaøn caàu Vieät Nam 2011 taïi Myõ, Traø Ngoïc Haèng laánsaân ca nhaïc. Coâ noùi seõ theo doøng nhaïc treû vì coù lôïi theá ngoaïi hình khoâng caàn hôû vaãn raát sexy.THANH PHAÏM haõy laøm gì baïn caûm thaáy ñuùng vaø töï tin. Rieâng Haèng thì khoâng ñuû töï tin thoâi (cöôøi).T röôùc ñoù, Traø Ngoïc Haèng cuõng ñaõ laán saân ñieän Vaäy coøn döï aùn töø thieän Ngaøy haïnh phuùc aûnh vaø ngay laäp töùc AÙ haäu bò dính vaøo nghi aùn maø Haèng saép tham gia cuøng vôùi raát nhieàu les! Söï theå hieän “xuaát thaàn” vai ñoàng tính nöõ cuûa ngoâi sao noåi tieáng khaùc thì sao? Vì sao Traø Ngoïc Haèng trong boä phim “Coâ naøng baát ñaéc Haèng laïi muoán tham gia döï aùn naøy?dó” khieán nhieàu ngöôøi ñoàn ñoaùn. Vì ñaây laø vai dieãn ñaàu Thöïc ra ban ñaàu khi nhaän lôøi môøi laømtieân cuûa coâ khi laán saân ñieän aûnh, laïi chæ laø vai phuï ñaïi söù cho Ngaøy haïnh phuùc, Haèng coùnhöng Traø Ngoïc Haèng dieãn quaù ñaït neân nhieàu ngöôøi vaøo trang ngayhanhphuc.org ñeå tìmtrong ñoaøn phim nhìn coâ vôùi aùnh maét nghi ngôø. hieåu vì töôûng raèng caùc baïn ñònh laøm gì “Tham gia boä phim naøy laø moät kyû nieäm khoâng theå lieân quan ñeán cöôùi hoûi. Nhöng sau ñoùnaøo queân vôùi Haèng. Haèng coøn nhôù khi ñoù chính chò Haèng môùi bieát ñaây laø döï aùn töø thieän xaõVuõ Thu Phöông vaø nhieàu ngöôøi trong ñoaøn phim cuõng hoäi coù tính nhaân vaên cao.nghi ngôø Haèng laø…les thaät. Duø dôû khoùc dôû cöôøi, Haèng cho raèng, moãi con ngöôøi khinhöng Haèng möøng vì mình ñaõ theå hieän ra ñöôïc ñieàu soáng ôû treân ñôøi, chæ caàn moät phuùt moätñoù” - Traø Ngoïc Haèng taâm söï. giaây ñöôïc caûm thaáy haïnh phuùc thöïc söï Coâ cuõng xin pheùp khoâng baøn luaän nhieàu veà caùc döï aùn ñaõ laø raát ñaùng quyù chöù noùi chi tôùi ñöôïcñieän aûnh saép tôùi. Vì sôï “noùi tröôùc böôùc khoâng qua”. Ngoïc haïnh phuùc troïn veïn moät ngaøy. Haèng raátHaèng noùi traûi qua nhieàu söï vieäc, coâ töï ruùt ra cho mình moät thích yù nghóa cuûa chöông trình.kinh nghieäm laø chæ noùi nhöõng gì ñaõ thöïc söï hoaøn thaønh Ñoâi khi Haèng nghó neáu nhö mình laøhoaëc ít nhaát laø ñang trong quaù trình thöïc hieän. nhöõng ñöùa beù lang thang ngoaøi ñöôøng, Sau khi ñaêng quang ngoâi vò AÙ haäu 1 Hoa haäu Hoaøn nhìn nhöõng haøng baùnh trung thu loäng laãy,caàu Vieät Nam 2011 taïi Myõ, cuoäc soáng cuûa Haèng ñaõ nhìn caùc baïn nhoû khaùc haùo höùc beân chathay ñoåi nhö theá naøo? meï, chaéc chaén Haèng seõ buoàn voâ cuøng… Thöïc ra Haèng khoâng thaáy coù nhieàu thay ñoåi. Haèng Nhöng roài baát chôït, coù moät ai ñoù taëngvaãn vaäy. Coù chaêng laø nhaän ñöôïc nhieàu lôøi môøi tham Haèng chieác baùnh. Khi aáy chaéc caûm giaùcgia ñoùng phim, ñi döï söï kieän hôn moät chuùt thoâi... Noùi gioáng nhö mình ñang ôû trong mô vaø y heätchung Haèng khoâng nghó raèng sau khi mình ñaït ñöôïc nhöõng caâu chuyeän coå tích. Vì theá, Haèngmoät caùi gì ñoù thì mình phaûi thay ñoåi hoaëc soáng khaùc mong sao mình cuõng coù moät phaàn ñoùng goùpñi. Haèng tröôùc nhö theá naøo thì giôø vaãn theá maø thoâi! ñeå caùc em nhoû coù ñöôïc moät giaây phuùt haïnh Höôùng tôùi hình töôïng ña naêng, vöøa laøm ngöôøi maãu, phuùc ngoït ngaøo naøo ñoù.dieãn vieân laïi laøm ca só, Traø Ngoïc Haèng ñònh haùt hoø theá Haèng thích döï aùn khoâng chæ bôûi caùi teân yù nghóa maønaøo ñaáy? nhöõng gì chöông trình laøm thaät söï coù theå ñem ñeán quaù Coù ngöôøi töøng khuyeân Haèng haùt doøng nhaïc queâ nhieàu baát ngôø vaø haïnh phuùc cho bieát bao ngöôøi.höông vì thaáy gioïng Haèng cuõng “ngoøn ngoït”, haùt doøng Sau “Ngaøy haïnh phuùc”, Haèng coù döï ñònh seõ thamnhaïc naøy seõ “muøi” laém. Nhöng Haèng thaáy raèng ngoaïi gia chöông trình töø thieän naøo nöõa khoâng?hình cuûa Haèng chaúng caàn maëc hôû hang cuõng ñaõ sexy Tröôùc maét trong dòp Trung thu naøy Haèng cuõng coùnhö vaäy thì laøm sao Haèng coù theå haùt doøng nhaïc queâ moät soá chuyeán ñi töø thieän tôùi nhöõng traïi treû moà coâihöông ñöôïc? Vì vaäy Haèng döï ñònh seõ theo ñuoåi doøng cuøng moät soá toå chöùc. Khoâng phaûi baây giôø Haèng caûmnhaïc treû trung keát hôïp. Vaø vuõ ñaïo seõ laø lôïi theá cuûa Haèng. thaáy traùch nhieäm coäng ñoàng treân ñoâi vai mình neân Vôùi lôïi theá veà ngoaïi hình, Haèng coù döï ñònh seõ theo môùi ñi töø thieän maø töø xöa Haèng ñaõ luoân mong muoángoùt nhieàu ngöôøi ñeïp khaùc... chuïp aûnh nude? ñöôïc seû chia vôùi nhöõng soá phaän baát haïnh. Thaät söï thì ñaõ coù raát nhieàu ngöôøi “duï” Haèng chuïp nude Cuoäc soáng naøy coøn quaù nhieàu ngöôøi khoù khaên, quaùvì cho raèng body cuûa Haèng chuïp nude seõ raát ñeïp. Haèng nhieàu em beù ngheøo khoâng ñöôïc lôùn leân ñuû ñaày... Coù theåtöøng chuïp bikini, chuïp baùn nude nhöng khoâng bao giôø tôùi ñaây, Haèng seõ laäp moät quyõ töø thieän cuûa rieâng mình vaønude hoaøn toaøn. Haèng caûm thaáy khoâng thích hôïp vôùi keâu goïi ngöôøi thaân, baïn beø ñoùng goùp vaøo ñoù vôùi hy voïngkieåu chuïp naøy hoaëc cuõng coù theå Haèng thieáu töï tin khi… coù theå laøm moät chuùt gì, duø raát beù nhoû cho coäng ñoàng.khoâng maëc gì tröôùc maët nhieáp aûnh gia! Tuy nhieân, Haèng Chuùc Traø Ngoïc Haèng thaønh coâng hôn nöõa treân conkhoâng leân aùn hay coå vuõ maø quan ñieåm cuûa Haèng laø baïn ñöôøng ngheä thuaät saép tôùi.ÑOÀNG LOØNG THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TÖØ THIEÄNNgaøy haïnh phuùc C aùc ngheä só noåi tieáng ôû nhieàu lónh vöïc só Ni Nguyeãn, Nguyeãn Hoàng Thuaän; ca só thaønh muïc tieâu mang laïi moät caùi Teát Trung ñaõ cuøng nhau kyù teân vaøo thö môøi tham Öng Hoaøng Phuùc, Nam Cöôøng, Y Thanh, thu yù nghóa cho con em caùc gia ñình lao gia chöông trình töø thieän “Ngaøy haïnh Ñoan Trang, Lyù Haûi, Wanbi Tuaán Anh, ñoäng ngheøo, nhöõng treû lang thang ngoaøi phuùc” nhaân dòp Teát Trung thu 12-9-2011. Nguyeãn Hoaøng Nam, Hoà Trung Duõng, ñöôøng; taïo ñieàu kieän cho caùc em vui Teát Ñaây laø chöông trình thieän nguyeän xaõ hoäi Phaïm Huy Du, Thaûo Trang, Trieäu Trang, Trung thu thaät aám cuùng vaø troïn veïn. do nhoùm Töø thieän “Ngaøy haïnh phuùc” thöïc Thanh Duy Idol, vua nhaïc saøn Löông Gia Coá vaán cuûa chöông trình, ñoàng thôøi laø hieän treân website http://ngayhanhphuc.org Huy, Saka Tröông Tuyeàn, Thieân Ñaêng, ngöôøi tröïc tieáp trieån khai Ngaøy haïnh phuùc vaø trieån khai offline ngoaøi ñöôøng phoá taïi 2 Nguyeãn Phi Huøng, Zu Hieáu Thuaän, Quang ngoaøi Haø Noäi, nhaø baùo Ngoâ Baù Luïc noùi: ñòa ñieåm laø TP.HCM vaø thuû ñoâ Haø Noäi. Baùo Haø, Quaùch An An, Takej Minh Huy, caëp ñoâi “Chuùng toâi raát traân troïng taám loøng cuûa caùc Theå thao Ngaøy nay laø ñôn vò baûo trôï thoâng ca só Thuûy Tieân - tuyeån thuû Coâng Vinh, baïn ngheä só vaø nhöõng ngöôøi ñaõ tích cöïc hoã tin chính thöùc cho söï kieän lôùn naøy. nhoùm Anh Tuaán - Löông Hoøa; MC EÙn vaøng trôï Ngaøy haïnh phuùc. Vôùi vai troø taùc ñoäng Coù leõ, ñaây laø laàn ñaàu tieân moät löïc löôïng Tuaán Anh, Theá Hoaøng, Thaønh Nhaân. vaø truyeàn caûm höùng, caùc baïn ñaõ giuùp huøng haäu caùc ca só, ngöôøi maãu, dieãn vieân, Ca só Thanh Thaûo cuøng toaøn boä hoïc troø chuùng toâi trong vieäc lan toaû tinh thaàn Ngaøy MC cuøng ñoàng loøng phaùt ñoäng moät cuûa coâ ôû Thanh Thaûo Productions thoâng haïnh phuùc tôùi nhieàu ngöôøi, nhieàu taàng lôùp chöông trình töø thieän nhö vaäy. baùo seõ huûy heát caùc show dieãn trong ñeâm trong xaõ hoäi, giaùn tieáp hoã trôï hoaøn thaønh Ngaøy haïnh phuùc ñaõ nhaän ñöôïc söï uûng hoä ngaøy 12-9 ñeå cuøng caùc tình nguyeän vieân muïc tieâu thaép saùng nieàm vui Trung thu cho cuûa ngöôøi noåi tieáng ôû nhieàu lónh vöïc vôùi vai Ngaøy haïnh phuùc ñi phaùt quaø cho treû em caùc em nhoû coù hoaøn caûnh keùm may maén”. troø ñaïi söù nhö hoa haäu Mai Phöông Thuùy, ñöôøng phoá. Hieän nay, Ngaøy haïnh phuùc vaãn ñang keâu hoa haäu Ngoïc Haân, aù haäu Traø Ngoïc Haèng, Vôùi vai troø Ñaïi söù nhaân aùi cho Ngaøy haïnh goïi vaø tieáp nhaän quaø taëng töø nhöõng nguoàn aù haäu Thaùi Nhö Ngoïc, nöõ hoaøng saéc ñeïp Vuõ phuùc, hoa haäu Vieät Nam Mai Phöông Thuùy thaân quen cuûa nhoùm. Caùc baïn treû quan taâm Hoaøng Ñieäp, sieâu maãu - dieãn vieân Linh Sôn, cho bieát, coâ raát vui khi ñöôïc tham gia vaøo cuõng coù theå ñaêng kyù laøm tình nguyeän vieân hotboy - dieãn vieân Baggio, Chan Than San, hoaït ñoäng yù nghóa naøy, vaø seõ laøm heát söùc baèng caùch truy caäp website Nguyeãn Leâ Baù Thaéng, Khöông Ngoïc; nhaïc ñeå chung tay vôùi caùc tình nguyeän vieân hoaøn http://ngayhanhphuc.org. M.M Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930 2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baûn vaø in taïi Coâng ty in Nhaân Daân - Haø Noäi, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaän quaûng caùo: Coâng ty Coå Phaàn Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187 VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769 Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753

×