VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ                                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

15 vhvn-199

388 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15 vhvn-199

 1. 1. VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ THÖÙ BAÛY 3-9-2011 15CA SÓ THUÛY TIEÂNBaät mí nhöõng bí maätThôøi gian gaàn ñaây, caùi teân Thuûy Tieân “boãng döng” ñöôïc coâng chuùng quan taâm ñaëc bieät. Naøolaø Thuûy Tieân chuïp hình noùng, loä aûnh “hot”, roài chuyeän tình vôùi Coâng Vinh... Raát nhieàu chuyeänñôøi tö bò phôi leân maët baùo, nhöng Thuûy Tieân vaãn coù nhöõng bí maät chöa bao giôø coâng boá...NGOÏC LONG Baüng ñi moät thôøi gian, Thuûy Tieân heïn toâi Tieân vöôùng phaûi. Toâi chæ ñöùng ra quaùn caø pheâ Nhòp soáng thaønh phoá vôùi tin moät beân vaø nhìn coâ ca só ñoù xöûK hi vöøa phaùt haønh album Vol 2, Thuûy nhaén “em coù vieäc buoàn gheâ gôùm”. Vaø taïi ñoù, lyù vaán ñeà. Taïi vì toâi bieát, ñaõ laø Tieân ñaõ laàn ñaàu tieân taâm söï vôùi Theå toâi gaëp laïi Thuûy Tieân vôùi caây ñaøn guitar beân ngöôøi, khoâng ai laø hoaøn haûo. thao Ngaøy nay chuyeän ñôøi - chuyeän caïnh. Khi aáy toâi lôø môø hieåu raèng caây ñaøn naøy Chæ vì coâ aáy laø Thuûy Tieân - noåi ngheà ñaày nöôùc maét cuûa coâ. Baøi vieát coù yù nghóa raát ñaëc bieät vôùi coâ vaø döôøng nhö tieáng vaø ñang yeâu moät ngöôøi“Caønh Thuûy Tieân buoát laïnh chôø gioâng baõo” mang yeáu toá taâm linh. Theá nhöng toâi khoâng noåi tieáng. Baát keå haønh ñoäng,sau ñoù ñaõ ñöôïc nhieàu trang maïng laáy laïi vaø hoûi Thuûy Tieân chuyeän aáy. Toâi chæ ngoài nghe vieäc laøm gì cuûa hoï cuõng seõphaùt taùn “choùng maët” treân Internet. nhöõng gì coâ noùi vaø chia seû. bò saêm soi vaø bình luaän. Thôøi aáy, Thuûy Tieân ñang ôû trong giai ñoaïn Coâ ñöa toâi coi tôø taïp chí, maø treân ñoù coù moät Ñoù laø caùi giaù cuûa söï“töø boùng toái böôùc ra aùnh saùng”. Coâ chia tay ngöôøi ñaøn oâng “ñaêng ñaøn” keå toäi cuûa coâ. noåi tieáng. Thuûy TieânQuoác Baûo, töø boû Gothic Rock (doøng nhaïc chuû Nhöõng “caùi toäi” maø coâ cuõng khoâng hieåu töø ñaâu hieåu ñieàu ñoù. Coâ aâmñaïo trong album Vol 2), chuyeån qua haùt nhaïc rôi xuoáng. Vaø caùi caùch keå toäi theo kieåu “phong thaàm ñoái maët, aâmcoù hôi höôùng thò tröôøng... Vaø noåi tieáng! long”, khoâng khaúng ñònh chaéc chaén maø cöù laäp thaàm vöôït qua. Khi Thuûy Tieân noåi tieáng, ngöôøi ñoïc coù nhu lôø ñeå ai thích ñoaùn sao thì ñoaùn. Ñaùng buoàn Trong moät scandalcaàu bieát nhieàu hôn veà ñôøi tö cuûa coâ “ca só laø khi aáy meï cuûa coâ ôû queâ ñaõ ñoïc ñöôïc tôø taïp töôûng nhö guïc ngaõ,Giaác mô tuyeát traéng”. Thuûy Tieân thôøi ñoù ngaây chí vaø ñaõ goïi cho coâ ñeå khoùc raát nhieàu. Thuûy Tieân taâm söïthô laém. Vaø boã baõ. Coâ gaàn nhö khoâng bieát traû “Em bieát meï hieåu laø em khoâng nhö theá vôùi toâi suoát caû buoåilôøi phoûng vaán sao cho ñuùng caùch, noùi nhöng meï thöông em, meï lo cho em neân moät toái. Coâ baûo “em ñaõchuyeän raát “nhaùt göøng”. Nhöng khi khai thaùc möïc baét em veà queâ khoâng ñöôïc ôû TP.HCM, taét ñieän thoaïi roài.ñuùng maïch caâu chuyeän chaát chöùa trong khoâng theo ngheà haùt nöõa. Sao ngöôøi ta coù theå Em khoâng theå chòuloøng, Thuûy Tieân laïi noùi nhö chöa bao giôø cö xöû vôùi mình nhö vaäy ñöôïc haû anh?” - Thuûy ñöïng ñöôïc theâmñöôïc noùi. Coâ keå laïi nhöõng ngaøy thaùng khoán Tieân hoûi maø toâi khoâng bieát phaûi traû lôøi theá naøo. moät giaây naøo nöõa”.khoù cuûa mình nhö con taèm ruùt ruoät nhaû tô. Tröôùc khi ra veà toâi hoûi theá cuoái cuøng coâ coù Thuûy Tieân noùi coâ vaø Töø chuyeän cha maát sôùm, chòu nhieàu thieät ñònh boû ngheà haùt hay khoâng? Thuûy Tieân traû lôøi Coâng Vinh ñaõ coù keáthoøi töø gia ñình beân noäi, ñeán chuyeän tình caûm laø coâ seõ hoûi... caây ñaøn, roài laëng leõ ra veà. hoaïch cho töông lai,trong aâm nhaïc laãn ngoaøi ñôøi thöïc vôùi nhaïc só Cuoái cuøng thì Thuûy Tieân ôû laïi. Maõi sau naøy, coâ seõ ngöng ñi haùttaøi hoa Quoác Baûo. Theá nhöng, nhöõng taâm söï trong moät laàn qua thaêm “dinh thöï” laø caên nhaø vaøo cuoái naêm, laáy tieàncuûa coâ ñaõ gaây neân yù kieán traùi chieàu. thueâ nhoû xíu trong taän cuøng moät con heûm treân tích coùp ñöôïc ñeå... buoân Ngöôøi hieåu chuyeän thì thoâng caûm, ngöôøi aùc ñöôøng Traàn Quang Khaûi, toâi môùi ñöôïc Thuûy vaøng. “Hoï haøng em laømmieäng thì quy keát Thuûy Tieân muoán leân baùo Tieân taâm söï caâu chuyeän bí maät veà caây ñaøn gui- ngheà ñoù” - coâ giaûi thích.ñaùnh boùng baûn thaân vaø “aên maøy tình thöông” tar cuûa coâ. Caên phoøng nhoû coù 2 taàng, taàng treät Toâi hoûi laïi “theá em ñaõ hoûi caâydö luaän. Thöïc ra, khi aáy Thuûy Tieân ñöôïc bieát coâ daønh ñeå... nuoâi heo. Ñoù laø moät con heo moïi ñaøn guitar cuûa em chöa?”. Thuûyñeán nhö moät rocker döõ doäi hôn laø moät chaân daøi, gaày goø vaø xaáu xí (theo caûm nhaän caù nhaân toâi). Tieân khoâng noùi gì nhöng sau ñoù coâ ñaõhot-girl nhö thieän nay. Tieác raèng, caùi chaát rock- Taàng thöù 2 coâ keâ neäm nguû, ñeå moät soá vaät duïng boû yù ñònh ngöng ca haùt. Roài coâ laïi vaáp phaûier cuûa coâ döôøng nhö chæ theå hieän ôû moät soá hình caù nhaân vaø daønh vò trí trang troïng ñaët caây ñaøn. scandal khaùc, vaø toâi thaáy moät Thuûy Tieân baûnxaêm treân cô theå chöù khoâng ñi vaøo tính caùch. Thuûy Tieân noùi, caây ñaøn naøy laø vaät kyû nieäm coâ lónh hôn xöa. Nhöng thuù thaät laø toâi thaáy Thuûy Trong nhöõng ngaøy thaùng khoù khaên maø coù mua laàn ñaàu tieân khi leân thaønh phoá. “Luùc aáy chæ Tieân cuõng khoâng coøn “ngaây thô trong saùng”noùi teân cuõng chaúng ai bieát ñeán mình, coâ thöôøng coøn moät ít tieàn trong tuùi, tìm tôùi nhaø ngöôøi quen nhö ngaøy xöa nöõa. Ñoâi luùc toâi baûo “anhñi vôùi moät ñaùm baïn ra nhaäu ôû tröôùc coång thì hoï chaúng laøm giuùp mình nhö ñaõ höùa. Lang khoâng muoán thaáy em saéc saûo vaäy ñaâu”.tröôøng Kieán Truùc ñeå... queân saàu. Laø con gaùi thang vaät vôø vaøi böõa, em nghó mình phaûi boû Thuûy Tieân chua chaùt noùi “ñoù laø caùi giaù cuûa söïmieàn Taây, “töûu löôïng” cuûa Thuûy Tieân khieán cuoäc vaø veà queâ. Doàn heát tieàn laïi em mua ñöôïc noåi tieáng, em cuõng khoâng bieát phaûi laøm sao”.nhieàu ngöôøi choaùng vaùng. Coù laàn caû ñaùm nhaäu caây ñaøn guitar naøy vaø taám veù xe ñoø. Em nghó Môùi ñaây, Thuûy Tieân haøo höùng vaøo khoe vôùiñaõ ngaø ngaø, rieâng Thuûy Tieân vaãn coøn tænh nhö chaéc mình mô moäng cao sang quaù, khoâng coù toâi coâ chuaån bò mua chieác xe Audi ñôøi môùi. “Khichim saùo! Coù moät ñoäi karaoke löu ñoäng tôùi haùt duyeân vôùi ngheà ca haùt, mua caây ñaøn guitar ôû naøo laáy xe em seõ chôû anh ñi chôi khaép Saøivaø môøi chaøo mua keïo keùo, Thuûy Tieân boãng cao thaønh phoá mang veà laøm kyû nieäm vaäy thoâi...” Goøn”. Roài Thuûy Tieân laøm nhö theá thaät. Vaø toâihöùng ñoøi... haùt chung cho “xoâm tuï”. Ngaøy cuoái cuøng ôû laïi Saøi Goøn, coâ thueâ moät cuõng chaúng baát ngôø khi böôùc leân xe ñaõ thaáy Töôûng noùi cho vui ai ngôø Thuûy Tieân haùt caên phoøng beù tí vaø aåm thaáp ngay caïnh beán caây ñaøn “hoä maïng” cuûa coâ yeân vò “ngoài” ôû gheáthaät. Coâ haùt ñuû theå loaïi nhaïc, haùt say söa, baát xe. Vaø ñeâm aáy, trong giaác nguû, Thuûy Tieân ñaõ sau. Thuûy Tieân baûo vôùi toâi raèng coâ muoán baùnchaáp caùi nhìn cuûa nhöõng ngöôøi hieáu kyø xung mô thaáy ba. “Ba ñaõ ñoäng vieân em nhieàu laém, ñaáu giaù caây ñaøn cuûa mình ñeå laáy tieàn laøm töøquanh. Roài coâ keâu xe keïo keùo baät nhaïc Caåm vaø baûo em ñöøng bao giôø töø boû öôùc mô cuûa thieän. “Em raát quyù caây ñaøn naøy vaø em caûm giaùcLy, choïn baøi Chim traéng moà coâi ñeå... nheùp mình. Ba noùi seõ phuø hoä cho em thaønh coâng. noù mang ñeán cho em may maén. Hoâm tröôùc emtheo. Boû micro xuoáng, Thuûy Tieân maét ñoû hoe, Roài ba coøn caàm ñaøn vaø ñaùnh cho em nghe laïi naèm mô thaáy cha vaø cha mang caây ñaøn choquay laïi noùi vôùi toâi raèng “bieát khi naøo em noåi nöõa. Khi aáy, em thaáy mình trong hình daïng moät ngöôøi haùt rong. Em nghó yù cha muoán noùitieáng ñöôïc nhö chò Caåm Ly anh nhæ”. Thuûy hoài nhoû, giöông maét say söa ngoài nhìn cha baây giôø laø luùc em phaûi chia seû ñeå noù tieáp tuïcTieân noùi xong roài quay ñi choã khaùc neân toâi chæ ñaùnh ñaøn. Nhöng boãng nhieân daây ñaøn bò mang may maén ñeán cho nhieàu ngöôøi khaùc”.khoâng bieát coâ coù khoùc hay khoâng. Nhöng neáu ñöùt vaø em choaøng tænh daäy...” Roài toâi hoûi, neáu muoán baùn ñaáu giaù caây ñaøncoù, thì ñoù laø laàn ñaàu tieân vaø cuõng laø sau cuøng Thuûy Tieân noùi coâ quôø quaïng tìm caây ñaøn naøy, em coù chaáp nhaän keå laïi nhöõng “bí maät”toâi thaáy moät Thuûy Tieân yeáu meàm nhö vaäy. guitar trong ñeâm vaø laëng ngöôøi khi thaáy noù cuûa noù hay khoâng? Em coù sôï moïi ngöôøi ñaùnh Khoâng chæ “quaùi” ôû vieäc hay ñi nhaäu, Thuûy ñaõ bò ñöùt moät daây. Toâi hoûi Thuûy Tieân coù phaûi giaù raèng em ñang muoán PR ñaùnh boùng baûnTieân coøn khieán ngöôøi laï “hoát hoaûng” vôùi vieäc laø ngöôøi tin vaøo nhöõng chuyeän taâm linh thaân khoâng? Thuûy Tieân baûo coâ khoâng sôï. “Vìmang... ñaøn guitar ñi nhaäu! Vaø caû luùc ñi chôi. khoâng, coâ im laëng moät luùc laâu roài noùi coâ tin nhöõng chuyeän naøy em taâm söï vôùi anh töø raát laâuLaàn ñaàu gaëp toâi thaéc maéc, Thuûy Tieân chæ cöôøi vaøo baát cöù ñieàu gì cha coâ noùi. roài chöù khoâng phaûi baây giôø môùi noùi. Neáu vieäctröø. Coâ baûo “ai cuõng coù bí maät rieâng”. Maø coâ noùi ÔÛ ñôøi, coù nhöõng chuyeän truøng hôïp ngaãu em keå roõ raøng veà noù maø giuùp baùn ñöôïc nhieàucaâu aáy vôùi raát nhieàu ngöôøi, trong raát nhieàu cuoäc nhieân nhö vaäy. Nhöng söï coá gaéng cuûa Thuûy tieàn, giuùp ñöôïc nhieàu ngöôøi thì em khoâng ngaïi”.gaëp maët vôùi caây ñaøn guitar nhö vaäy. Tieân trong töøng böôùc phaùt trieån söï nghieäp thì Ñoù laø lyù do toâi quyeát ñònh ñaêng taûi caâu Khi baét ñaàu ñöôïc bieát ñeán vaø ñi haùt nhieàu ñaày coá gaéng, ñaày aùp löïc vaø nöôùc maét chöù chuyeän naøy tröôùc khi “xin” caây ñaøn cuûa Thuûyhôn, Thuûy Tieân ñaõ töï yù thöùc ñöôïc vò trí cuûa thaønh coâng ñeán vôùi coâ khoâng phaûi ngaãu nhieân. Tieân veà ñeå baùn ñaáu giaù cho quyõ töø thieänmình. Coâ chaêm chuùt ngoaïi hình, hoïc taäp caùch Gaëp vaø yeâu tuyeån thuû Coâng Vinh, Thuûy Tieân Ngaøy Haïnh Phuùc. Dòp Teát Trung thu naêmaên noùi, giaûm daàn nhöõng cuoäc buø khuù vôùi baïn laïi höùng chòu raát nhieàu buùa rìu dö luaän. Toâi nay, toâi seõ giuùp Thuûy Tieân chia seû nieàm vui Ghi theo lôøi keå cuûa blogger Meøo Munbeø, ít ñi chôi club, khoâng ngoài nhaäu væa heø vaø... khoâng bình luaän veà nhöõng haønh ñoäng ñuùng vaø may maén cuûa coâ ñeán vôùi haøng traêm em Tröôûng nhoùm töø thieän Ngaøy Haïnhgiaáu tieät caây guitar ñi moät choã! sai, nhöõng phaùt bieåu hay caâu chuyeän maø Thuûy nhoû lang thang ngoaøi ñöôøng phoá. Phuùc (ngayhanhphuc.org) Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930 2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baûn vaø in taïi Coâng ty in Nhaân Daân - Haø Noäi, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaän quaûng caùo: Coâng ty Coå Phaàn Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187 VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769 Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753

×