Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

15 vanhoa 205

399 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

15 vanhoa 205

  1. 1. VAÊN HOÙA - GIAÛI TRÍ THÖÙ BAÛY 10-9-2011 15 CHÖÔNG TRÌNH TÖØ THIEÄN NGAØY HAÏNH PHUÙCHoa haäu xuoáng phoá Hoa haäu Vieät Nam 2006 Mai Phöông Thuùy, Hoa haäu Du lòch Ngoïc Dieãm vaø Hoa haäu aùo daøi Khaùnh My ñaõ ñoäi möa xuoáng Beù gaùi naøy coøn quaù nhoû ñeå bieát raèng 3 chò taëng quaø cho em laø 3 hoa haäu cuûa Vieät phoá phaùt quaø cho treû em vaø Nam, nhöng nieàm nhöõng ngöôøi baùn haøng rong vui vaø haïnh phuùc ñeå coå vuõ chöông trình Ngaøy thì daâng traøn trong maét em haïnh phuùc…NGUYEÃN LONG (thöïc hieän) ÑAÏI SÖÙ NHAÂN AÙI N hoùm Ngaøy haïnh phuùc cho bieát ñaõ thöïc hieän vaän ñoäng quaø taëng, hieän vaät töø nhöõng nguoàn thaân quen, ñoàng thôøi in aùo thun coù logo cuûa chöông trình ñeå baùn laáy tieàn mua baùnh trung thu laøm töø thieän phaùt cho treû em vaø nhöõng ngöôøi kieám soáng ngoaøi ñöôøng. Chieác tuùi xaùch Hemmes trò Hoa haäu Mai Phöông Thuùy, Ngoïc giaù 2000 euro Mai Phöông Dieãm vaø Khaùnh My trong vai troø ñaïi Thuùy göûi taëng chöông trình KHAÉC PHUÏC KHOÙ KHAÊN T söù thieän chí ñaõ uûng hoä baèng caùch thöïc aïi Haø Noäi, nhoùm Ngaøy haïnh phuùc goàm nhieàu ngheä só vaø nhaø baùo phoái hieän hai boä aûnh: boä aûnh chuïp vôùi aùo thun ñeå hôïp vôùi caâu laïc boä Hoà Göôm Xanh döï ñònh toå chöùc ñeâm nhaïc gaây Nuï cöôøi raïng rôõ cuûa chò giuùp vieäc baùn aùo laøm töø thieän; boä aûnh chuïp baùn haøng rong khi ñöôïc quyõ töø thieän vaøo toái ngaøy 10-9. caûnh ñi phaùt quaø ñeå keâu goïi moïi ngöôøi tham Mai Phöông Thuùy taëng quaø Chöông trình nhaän ñöôïc söï höôûng öùng nhieät tình cuûa caùc ca só Taán gia laøm tình nguyeän vieân cho buoåi phaùt quaø Minh, Nguyeãn Ngoïc Anh, Minh Quaân, Ngoïc Khueâ, Phöông Thaûo, Minh chính thöùc toái ngaøy 12-9 tôùi ñaây. Chuyeân, Vaên Mai Höông, Haø Hoaøi Thu, Thaønh Leâ, Buøi Leâ Maän, Quang Theo yù töôûng cuûa stylist, boä hình seõ ñöôïc Haøo, Maïnh Quaân, Döông Caàm, Caåm Tuù, Nguyeãn Ñöùc Cöôøng, Phan Anh, thöïc hieän ôû khu vöïc Nhaø thôø Ñöùc Baø, nhöng vì Vieät Tuù, Nam Cöôøng, Trieäu Hoàng Ngoïc vaø nhoùm Ñoà Reâ Mi cuøng vôùi hoa trôøi möa neân nhoùm töø thieän neân phaûi ñoåi ñòa haäu Ngoïc Haân laø göông maët ñaïi söù thieän chí. ñieåm Böu ñieän trung taâm thaønh phoá. Maëc duø Beân caïnh ñoù laø söï tham gia cuûa haøng loaït caùc chaân daøi mieàn Baéc nhö gaëp khoù khaên vì quy ñònh khoâng cho chuïp sieâu maãu Thuùy Höông, Trang Traàn, Phan Thò Lyù, Thu Haø, Hoàng Queá, Vaên hình ôû nôi ñaây, nhöng vôùi söï kieân trì vaø giaûi Kieân, Haø Troïng Taøi vaø caùc ngöôøi maãu cuûa coâng ty New Talent. Chöông thích yù nghóa toát ñeïp cuûa chöông trình, cuoái trình coøn nhaän ñöôïc söï hoã trôï cuûa Miss Khueâ, chuyeân gia trang ñieåm cuøng laõnh ñaïo böu ñieän ñaõ ñoàng yù ñeå chöông Quoác Höng vaø Hoaøn Khang. trình thöïc hieän thaønh coâng loaït hình boä 3 hoa Tuy nhieân, do ñang coù Quoác tang neân ban toå chöùc Ngaøy haïnh phuùc ôû haäu maëc aùo thun Ngaøy haïnh phuùc. Haø Noäi ñaõ quyeát ñònh huûy ñeâm nhaïc vaø thay vaøo ñoù leân keá hoaïch “vaän Sau ñoù, khi trôøi vöøa ngôùt möa, caùc hoa ñoäng khaån caáp” kinh phí hoã trôï töø nhieàu ngheä só. Hieän nay, soá tieàn thu ñöôïc haäu ñaõ mang nhöõng gioû quaø baùnh trung cuõng taïm ñuû ñeå mua quaø cho caùc em nhoû... thu cuûa chöông trình ñeå ñi phaùt cho treû em Ca só Hoà Ngoïc Haø cuõng “goùp moät baøn tay” khi phaùt ñi moät thoâng ñieäp ñöôøng phoá vaø nhöõng ngöôøi baùn haøng rong voâ cuøng xuùc ñoäng tôùi toaøn theå fanclub cuûa coâ treân toaøn quoác ñeå keâu goïi ngoaøi ñöôøng. Vieäc laøm naøy ñaõ khieán raát söï ñoàng loøng uûng hoä. Ca só naøy taâm söï: “Laàn ñaàu tieân oâm moät sinh linh beù nhieàu treû em ñöôøng phoá, ngöôøi baùn haøng nhoû trong tay, Haø thaáy mình lôùn leân gaáp boäi. Haøng ngaøy ñöôïc lo laéng, rong, lao coâng, coâng nhaân ñoâ thò toû ra voâ chaêm soùc, nuoâi döôõng con; ñöôïc nhìn con khoùc con cöôøi, ñöôïc thaáy con cuøng baát ngôø vaø haïnh phuùc khi “boãng lôùn leân haøng ngaøy laø nieàm haïnh phuùc khoâng gì so saùnh ñöôïc. nhieân” ñöôïc nhaän quaø trung thu sôùm töø tay Laøm cha laøm meï, ai cuõng muoán con mình ñöôïc baèng baïn baèng beø, 3 ngöôøi ñeïp. ñöôïc troïn veïn nhöõng giaác mô vaø kyû nieäm thôøi thô aáu. Vôùi moät soá ngöôøi coù ñieàu kieän thì laøm vieäc ñoù heát söùc deã daøng, nhöng vôùi nhieàu ngöôøi khaùc thì MAÏNH THÖÔØNG QUAÂN ñieàu töôûng chöøng ñôn giaûn ñoù laïi vöôït quaù söùc cuûa hoï. Chöông trình Ngaøy haïnh phuùc seõ chung tay giuùp cho nhöõng ngöôøi nhöK hi keát thuùc buoåi chuïp hình, hoa haäu Mai Phöông coâ raát mong ñöôïc tham gia caùc chöông trình töø thieän, lôõ heïn vaäy, giuùp ñem laïi tình yeâu thöông, tieáng cöôøi cho caùc em nhoû vaø haïnh Thuùy ñaõ taëng laïi cho nhoùm tình nguyeän Ngaøy haïnh vôùi Ngaøy haïnh phuùc laàn naøy, Uyeân Linh mong muoán ñöôïc phuùc troïn veïn cho nhöõng baäc laøm cha laøm meï. Vì vaäy, tham gia, goùp coâng phuùc chieác tuùi xaùch haøng hieäu Hemmes trò giaù 2000 tham gia laàn sau. Coâ cuõng coù nhaõ yù taëng moät chuùt quaø cho goùp söùc vaøo Ngaøy haïnh phuùc - duø ít hay nhieàu - laø moät vieäc laøm cao quyùeuro do moät maïnh thöôøng quaân nöôùc ngoaøi uûng hoä ñeå caùc em ngheøo thoâng qua chöông trình. vaø yù nghóa, khoâng caàn nghi ngaïi, khoâng caàn maëc caû vaø khoâng caàn theâmbaùn ñaáu giaù nhaèm thöïc hieän caùc hoaït ñoäng töø thieän trong Töông töï, ca só Khaéc Vieät vaø Ñinh Maïnh Ninh cuõng baát cöù lyù do naøo khaùc nöõa”.töông lai. vöôùng soâ vì ñaõ kyù hôïp ñoàng bieåu dieãn taïi Ngheä An töø Theo nhö keá hoaïch ñaõ thoaû thuaän, ca só Thanh Thaûo cuøng toaøn boä Hoa haäu Mai Phöông Thuùy cho bieát, coâ raát vui khi tröôùc neân khoâng theå tham gia. Tuy nhieân, caû hai chaøng thaønh vieân cuûa Thanh Thao Productions seõ tham gia phaùt quaø vaøo toái 12-ñöôïc tham gia vaøo hoaït ñoäng yù nghóa naøy, vaø seõ laøm heát ca só treû naøy ñeàu ngoû yù muoán ñoùng goùp moät chuùt vaøo 9, nhöng vì “truïc traëc” lieân quan ñeán Quoác tang, lòch löu dieãn cuûa ca só naøysöùc ñeå chung tay vôùi caùc tình nguyeän vieân hoaøn thaønh quyõ thieän nguyeän cuûa chöông trình ñeå taëng cho nhöõng bò dôøi qua 12-9 taïi Haûi Phoøng. Cuoái cuøng, Thanh Thaûo ñaõ quyeát ñònh huûymuïc tieâu mang laïi moät caùi Teát Trung thu yù nghóa cho con maûnh ñôøi khoù khaên. soâ dieãn ñeå chung tay vôùi ban toå chöùc Ngaøy haïnh phuùc.em caùc gia ñình lao ñoäng ngheøo, nhöõng treû lang thang Caùc ca só, ngöôøi maãu coù maët trong chöông trình duø hoï Nhö vaäy, ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, toái Trung thu ngaøy 12-9, chaéc chaén seõñöôøng phoá; taïo ñieàu kieän cho caùc em vui Teát Trung thu baän soâ, nhöng vaãn nhieät tình tham gia. Taát caû ñeàu haøo coù ca só Thanh Thaûo vaø caùc hoïc troø taïi Thanh Thao Productions, ca sóthaät aám cuùng vaø troïn veïn. Khoâng chæ taëng chieác tuùi coù giaù höùng vaø mong muoán goùp moät phaàn coâng söùc nhoû beù vaøo Quyønh Anh, Phi Tröôøng vaø fanclub cuûa Wepro, cuøng vôùi Thaûo Trang,trò lôùn, hoa haäu coøn noùi raát saün loøng tham gia vaøo söï kieän chöông trình, vôùi mong muoán mang ñeán cho treû em moät Thieân Ñaêng, Löông Gia Huy, Thanh Duy, Y Thanh, Takej Minh Huy... xaùcñaáu giaù ñeå baùn caùc vaät phaåm maø chöông trình quyeân chuùt nieàm vui trong ngaøy Trung thu. nhaän daønh thôøi gian ñi phaùt quaø ñeå mang laïi haïnh phuùc cho nhieàu ngöôøigoùp ñöôïc. Mai Phöông Thuùy cuõng göûi lôøi caûm ôn ñeán Döï kieán chöông trình seõ trao 100 suaát quaø (moãi suaát keùm may maén khaùc.BTC vaø Baùo Theå thao Ngaøy nay ñaõ luoân song haønh ñeå trò giaù 500.000 ñoàng) cho caùc beänh nhaân nhi gaëp hoaøn Trong moät email göûi tôùi Theå thao Ngaøy nay, ca só Thaûo Trang taâm söïtaïo ñieàu kieän cho ngheä só coù cô hoäi ñoùng goùp vaøo nhieàu caûnh khoù khaên taïi vieän K Thanh Trì (Haø Noäi) vaøo chieàu “öôùc gì nhöõng hoaït ñoäng yù nghóa nhö theá naøy ñöôïc caùc baïn tình nguyeänchöông trình xaõ hoäi thieát thöïc. 11-9. Coøn nhoùm Ngaøy haïnh phuùc ôû TP.HCM döï kieán vieân vaø baùo Theå thao Ngaøy nay phaùt ñoäng ñònh kyø, ñeå nhöõng ca só nhö Khi ñöôïc môøi tham gia chöông trình gaây quyõ cuûa Ngaøy trao 300 phaàn quaø, moãi suaát trò giaù 200.000 ñoàng cho Trang coù theå ñoùng goùp chuùt coâng söùc nhoû beù cuûa mình vaøo caùc hoaït ñoänghaïnh phuùc ngoaøi Haø Noäi, ca só Uyeân Linh toû yù tieác nuoái vì treû em ñöôøng phoá vaø nhöõng ngöôøi ngheøo phaûi kieám xaõ hoäi nhieàu hôn nöõa”.coâ baän bay soâ ôû UÙc ñuùng dòp Trung thu. Uyeân Linh chia seû, soáng ngoaøi ñöôøng. Baùo Theå Thao Ngaøy Nay ra haøng ngaøy, tröø thöù Saùu GPXB soá 1128/GP-BTTTT do Boä TTTT caáp ngaøy 22-7-2011 Phoù Toång bieân taäp: LEÂ QUOÁC HUY Toøa soaïn: 14A Trònh Hoaøi Ñöùc, Haø Noäi. ÑT: 04-3823 2658, Fax: 04-3823 2657 Vaên phoøng Lieân laïc phía Nam: 19 Voõ Vaên Taàn, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3930 2732; Fax: 08-3930 2735. Email: baottnn@ gmail.com Cheá baûn vaø in taïi Coâng ty in Nhaân Daân - Haø Noäi, Cty ITAXA - TP.HCM Boä phaän quaûng caùo: Coâng ty Coå Phaàn Tin Töùc Coäng. Taàng 8, Toøa nhaø Bieån Baéc, Soá 1070 Ñöôøng Ñeâ La Thaønh, Ba Ñình, Haø Noäi. ÑT: 04-3771 2345; Fax: 04-3724 5041; DÑ: 0948 226 187 VP phía Nam: P707- 708, Cao oác 255 Traàn Höng Ñaïo, Phöôøng Coâ Giang, Quaän 1, TP.HCM. Ñieän thoaïi: 08 - 3920 7628; Fax: 08 - 38360 338; Mobile: 0902 697 769 Phaùt haønh taïi caùc tænh, thaønh treân toaøn quoác: Cty TNHH Tröôøng Phaùt - 179 Lyù Chính Thaéng, Quaän 3, TP.HCM. ÑT: 08-3935 1751; FAX: 08-3935 1753

×