OCB statistikas atskaite 2010

2,269 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OCB statistikas atskaite 2010

 1. 1. OGRES CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKASPĀRSKATS PAR DARBU 2010.GADĀ OGRE, 2011
 2. 2. SATURS1. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 3. lpp.2. Bibliotēku pakalpojumu pieejamība. Pasākumi 5. lpp.3. Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 9. lpp.4. Informācijas pakalpojumu attīstība 11. lpp.5. Novadpētniecības darbs 12. lpp.6. Projektizstrāde 12. lpp.7. Metodiskā un konsultatīvā darba raksturojums. Sadarbība ar 13. lpp. citām iestādēm.8. Darbs ar bērniem un jauniešiem 15. lpp.9. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 24. lpp.10. Bibliotēku personāls 25. lpp.11. Bibliotēku finansiālais nodrošinājums 26. lpp.12. Bibliotēku publicitāte un darbs ar sabiedrību 28. lpp Pielikums Nr.1 Pieaugušo lasītāju apkalpošanas abonementa pārskats Pielikums Nr.2 Pieaugušo lasītāju apkalpošanas lasītavas pārskats Pielikums Nr. 3 Bibliobusa darbības pārskats Pielikums Nr.4 Informācijas resursu attīstības nodaļas atskaite Pielikums Nr.5 Grāmatsējējas darba skaitliskā atskaite Pielikums Nr.6 9. Grāmatu svētku programma 2
 3. 3. I. Bibliotēku darbības vispārīgs raksturojums 2010.gads – pirmais pilnais darba gads, kopš administratīvi teritoriālās reformaspabeigšanas – aizvadīts, daudz laika, spēka un enerģijas veltot, lai pielāgotu darbaorganizāciju jaunajai situācijai. Ar visiem trim novadiem – Lielvārdes, Ķeguma,Ikšķiles – tika noslēgti līgumi par finansējumu mūsu bibliotēkai reģionālo funkcijuveikšanai. Līgumos ar Ikšķiles un Lielvārdes pašvaldībām iekļauts arī punkts parsadarbību ar skolu bibliotēkām EK veidošanā. Darbs ar Ogres novada publiskajām unskolu bibliotēkām pagaidām norit bez jebkāda papildu finansējuma. Atskaites gads reģiona bibliotēku dzīvē nav bijis viegls, jo daudzviet cīľa parpilnas slodzes darba laika saglabāšanu, finansējumu krājuma papildināšanai,bibliotēkas bezmaksas pakalpojumu izdzīvošanu bija ļoti nopietna. Svarīga, patizšķiroša ir jauno novadu pašvaldību vadītāju un pagastu pārvaldnieku izpratne unatbalsts bibliotēku stabilam ikdienas darbam. Pārskata gadā mūsu īpašā problēma – bibliobusa finansējums, darbība unpakalpojumi jaunajos novados – bija atrisināta, jo bijušā rajona pašvaldības ietaupītiefinansu līdzekļi tika novirzīti vairāku reģionālu funkciju finansēšanai, tajā skaitā,bibliobusa darbībai. Jautājums par bibliobusa darbības turpmāko finansēšanuLielvārdes novadā šī pārskata veidošanas laikā virzās pozitīvā virzienā, turpretimĶeguma novadā bibliobusa darbība ir apdraudēta. Mūsu reģiona publisko bibliotēku tīklu veido reģiona galvenā – OgresCentrālā - bibliotēka un 20 vietējas nozīmes publiskās bibliotēkas. Tīkla neatľemamasastāvdaļa ir bibliobuss, kas novembrī uzsāka veiksmīgas darbības 15. gadu. Mobilābibliotēka kopš 2009.gada 28.decembra ir Ogres novada domes īpašumā unfinansējumā. Kopīgiem spēkiem esam strādājuši pie jaunajai situācijai atbilstošabibliobusa finansēšanas modeļa izveidošanas, lai šo lauku iedzīvotājiem ļoti būtiskopakalpojumu visos maršrutos saglabātu. Ľemot vērā bibliobusa ļoti cienījamo vecumu(31 gads) un Latvijas ceļu stāvokli pašreizējos apstākļos, aizvien pieaug izdevumi parbibliobusa remontu, arī degvielas cenas būtiski palielinājušās. Par bibliobusa darbībuvairāk skat.pielikumā Nr. 3 3
 4. 4. Mūsu reģiona galvenajā bibliotēkā Latvijas valsts un Bila un Melindas GeitsuFonda līdzfinansētā Publisko bibliotēku attīstības projekta turpinājuma ietvarosnotikuši ļoti būtiski pasākumi: Ogres CB izveidotajā reģionālajā mācību centrā, kuravadītāja ir Ogres CB direktores vietniece Jautrīte Meţjāne, notikušas daudzpusīgasOgres reģiona publisko un skolu bibliotekāru apmācības un semināri, informatīvipasākumi un apmācības iedzīvotājiem. Līdz ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un pakalpojumu klāstapaplašināšanos, un aizvien jaunu pienākumu uzlikšanu publiskajās bibliotēkāsstrādājošajiem nākas konstatēt, ka pietrūkst laika visu darbu un pienākumukvalitatīvai veikšanai, nevar pārredzēt bibliotēkā notiekošo. Minētais īpaši lielaproblēma ir viena darbinieka bibliotēkā. Vairāku bibliotēku vadītājas, kas vienlaikusir arī vienīgās darbinieces, atzīst, ka izdarīt visu nepieciešamo darba laikā nevarpagūt, tāpēc jāstrādā virsstundas. Risinājums varētu būt vēl viens darbinieks, kaut vaiuz nepilnu darba dienu. 2010.gadā divi pilna laika darbinieki bija Ogresgala,Lāčplēša, Madlienas, Rembates, Lēdmanes un Suntaţu pagastu bibliotēkās. Līdzīgāceļā situācija būtu uzlabojama arī Taurupes, Jumpravas, Lauberes bibliotēkās, bet šajāekonomiskajā situācijā tas ir ļoti problemātiski. Gan bibliotekāru, gan iedzīvotāju interesi un aktivitāti izraisīja Ogres reģionapārnovadu 9. Grāmatu svētki, kas šoreiz noritēja Ikšķiles pilsētā 20.augustā. Svētkusorganizēja darba grupa – Ikšķiles novada publisko un skolas bibliotēkas bibliotekāres,skolotāji, reģiona galvenās bibliotēkas darbinieki. Mērķtiecīgi svētku veidošanā unnorisē bija iesaistītas arī citas pilsētas iestādes. Svētku organizatoru ieguldītais darbsun radošā izdoma nodrošināja to, ka daudzajiem dalībniekiem un viesiem svētki ardaţādajām aktivitātēm bija atmiľā paliekošs notikums, kas vairo gudrību un bagātinadvēseli. (Svētku programmu skat. pielikumā). Svētkos no citām pašvaldībāmpiedalījās mazāki bibliotekārēm līdzi atbraukušo interesentu pulciľi. Tas skaidrojamsar līdzekļu trūkumu šādu braucienu apmaksai. Kopējā saľemto dāvinājumu summa Ls3558,62 no tās publiskās un skolu bibliotēkas saľēma papildinājumu krājumam parLs3122,92. Dāvanas un balvas svētku dalībniekiem un organizatoriem - par Ls435,70. Jāpiebilst, ka no 21 rajona publiskās bibliotēkas Lauku bibliotēku atbalstabiedrības atbalstītājas ir 20 bibliotēkas, bet Ogres CB - ir LBAB biedre. 4
 5. 5. II. Bibliotekāro pakalpojumu pieejamība. PasākumiDomājot par lietotāju vajadzībām un ērtībām, daţviet izmainīts iekārtojums –Madlienas, Suntaţu, Lēdmanes, Meľģeles bibliotēkās. Bibliotēku darbalaiks iespējurobeţās pieskaľots iedzīvotāju vēlmēm, un, piemēram, Lāčplēša, Jumpravas,Rembates, Tomes, Madlienas, Taurupes pagastu, kā arī Ikšķiles pilsētas bibliotēka unOgres CB atvērtas arī sestdienās, bet Lielvārdes pilsētas bibliotēka - svētdienās, laistudenti, kas nedēļas nogalē atgrieţas mājās, varētu izmantot bibliotēkas piedāvātāsiespējas. Aizvadītajā gadā Ķeipenes bibliotēkā tika noteikta 4 dienu darba nedēļa.Četrās bibliotēkās (Birzgalē, Krapē, Ciemupē un Mazozolos) bibliotēkas vadītājasstrādāja nepilnā slodzē, bet no 2011.gada janvāra Mazozolu bibliotēkas vadītāja strādāpilnā slodzē.2010.gadā Ogres reģiona publiskajās bibliotēkās bibliotekāro darbinieku skaitssamazinājās par 2 (no 56 uz 54).Arī visi galvenie skaitliskie darba rādītāji nedaudz samazinājušies.Reģistrēto lietotāju skaits – 15 193 (2009.gadā – 15269), no tiem 6368, jeb 42% irbērni un jaunieši, kas ir par 303 vairāk nekā 2009.gadā, un tas iepriecina. 5275 jeb35% no lasītāju kopskaita reģistrēti pagastu bibliotēkās. Reģistrēto lietotāju kopskaitssamazinājies par 76 jeb 0,5%. 15400 15200 15000 14800 14600 Lietotāji 14400 14200 14000 13800 2008. 2009. 2010.Apmeklējumu kopskaits ir 282 782, no tiem 35 000 - virtuālie apmeklējumi, un toskaits jūtami samazinājies (2009.gadā – 45 000). Bibliotēku apmeklējumu skaits“klātienē” ir 247 782, samazinājums par 2206 jeb par nepilnu procentu. Noapmeklējumu kopskaita 115 582 jeb 41 % bijuši pagastu bibliotēkās, bet 2009.gadā –44,6%. Apmeklējumu skaita samazināšanās viens no cēloľiem ir iedzīvotāju 5
 6. 6. aizplūšana no laukiem un valsts. Publiskās bibliotēkas dara visu, kas to spēkos,turklāt, attīstības projekta „Trešais tēva dēls” rezultātā katrā bibliotēkā apmeklētājiembrīvi pieejamas kvalitatīvas mūsdienīgas informācijas tehnoloģijas, ātrs internets,daudzfunkcionāla pavairošanas iekārta, labiekārtotas telpas, un pāri visam – zinoša,atsaucīga, laipna bibliotekāre, tomēr visas problēmas tādējādi atrisināt nevar.Katrs reģistrētais lietotājs bibliotēku 2010.gadā apmeklējis vidēji 16,3 reizes (2009.g.16,4 reizes), pilsētu bibliotēkās - 13,3 reizes, pagastu bibliotēkās – 21,9 reizes. 250000 245000 240000 235000 230000 225000 Apmeklējumi 220000 215000 210000 205000 200000 2008. 2009. 2010.Izsniegumu skaits ir 525 336 (2009.g. – 552 873) vienības, tajā skaitā 159 819vienības jeb 30,4% - pagastu bibliotēkās. Salīdzinājumā ar 2009.gadu, kopējaisizsniegums samazinājies par 25 583 vienībām jeb 5,2%.Katram reģistrētajam lietotājam gadā izsniegtas vidēji 34,6 vienības (2009.gadā –36,2), bet vienā apmeklējumā - 2,1 vienība (2009.g. – 2,2). 555000 550000 545000 540000 535000 530000 izsnieg 525000 520000 515000 510000 2008. 2009. 2010. 6
 7. 7. Uz vienu bibliotekāro darbinieku reģionā vidēji ir 281 reģistrētie lietotāji(2009.gadā – 273; tātad, pieaugums 3%), 4589 apmeklējumi (2009.g. – 4464;pieaugums 3%), 9728 izsniegtas vienības (2009.g. - 9873 vienības; samazinājums1,5%), pilsētu bibliotēkās - vidēji 330 reģistrētie lietotāji (2009.g. 313; pieaugums55%), 4407 apmeklējumi (2009.g. 4330 apmeklējumi; pieaugums 2%), 12 184izsniegtas vienības (2009.g. 12300 vienības; samazinājums 1%). Pagastu bibliotēkāsuz vienu bibliotekāro darbinieku vidēji ir 220 reģistrētie lietotāji (2009.g. 219lietotāji), 4816 apmeklējumi (2009.g. 4643 apmeklējumi; pieaugums 4%) un 6659izsniegtas vienības (2009.g. 6637 vienības; izmaiľu praktiski nav).Bibliotekāres rūpējas par to, lai pakalpojumus saľemtu arī tie iedzīvotāji, kas kāduiemeslu dēļ paši nevar ierasties bibliotēkā. Pamazām izveidojies šo lasītāju atbalstatīkls – gan bibliotekāres, gan daţāda vecuma brīvprātīgie pienes mājās lasāmvielutiem, kas paši atnākt nevar. Jau vairākus gadus Ogres Centrālā bibliotēka noslēgtālīguma ietvaros veiksmīgi sadarbojas ar Neredzīgo bibliotēku, kura no sava krājumauz laiku iedod mūsu bibliotēkas lasītāju pieprasītu daiļdarbu audio ierakstus. Šopakalpojumu ar pateicību izmanto 16 mūsu bibliotēkas vājredzīgi un neredzīgi klienti.Bibliotēka nevar iekļaut savā krājumā visus nepieciešamos informācijas avotus, tāpēcjoprojām aktīvi tiek izmantots starpbibliotēku abonements. 2010.gadā SBA kārtāpavisam saņemtas 835 vienības (2009.g. - 813 vienības), no tām, 98 - pilsētubibliotēkās, 737 - pagastu bibliotēkās. SBA kārtā saņemts 1200 1000 800 pilsētas 600 pagasti 400 kopā 200 0 2008 2009 2010SBA kārtā izsniegtas 505 vienības (2009.g. – 517), no tām 403 pilsētu, bet 102 -pagastu bibliotēkās. 7
 8. 8. SBA kārtā izsniegts 600 500 400 pilsētas 300 pagasti 200 kopā 100 0 2008 2009 2010Vairākas mazās bibliotēkas aktīvi sadarbojas ar Ogres CB un tās bibliobusu, un nošiem sadarbības partneriem saľem grāmatas, kas nepieciešamas gan daţādu mācībuiestāţu studentiem, gan arī aizraujošu lasāmvielu tiem, kas lasa krievu valodā.Vairākām kaimiľu bibliotēkām izveidojusies laba sadarbība bestselleru apmaiľā. Ganpagastu bibliotēkas, gan pilsētu bibliotēkas lasītājiem vajadzīgo SBA kārtā pasūtainternetā, un tas ir viens no pierādījumiem, ka IT mazina atšķirību pakalpojumupieejamībā pilsētu un lauku iedzīvotājiem.PasākumiBibliotēku nedēļā daudzās bibliotēkās reģionā turpinājās tradīcija - deputātu unbibliotekāru tikšanās, kas dod iespēju klātienē iepazīties ar gada laikā bibliotēkāpaveikto un nākotnes iecerēm. Lai gan bibliotekāres bija ļoti aizľemtas savasprofesionālās pilnveides pasākumos, tomēr daudzas kolēģes spēja noorganizēt arīsaviem lasītājiem interesantus pasākumus. Lūk, daţi no tiem.Ogres Centrālā bibliotēka apmeklētājiem piedāvāja gan literārus, gan izglītojošuspasākumus: tikšanos ar tautā iemīļoto dzejnieci Maiju Laukmani, populārajiemaktieriem Gunāru Placēnu un Leonu Krivānu, Ogres novada literāri radošāsapvienības „Sirdsdoma” dzejnieces Ilgas Rēdmanes vadībā kopā ar Ogres CBorganizēto Dzejas dienu pasākumu. Ko varam darīt savā labā paši, uzzinājām tikšanāsreizē ar kineziologu Visvaldi Bebrišu.Ķeguma bibliotēkā decembrī notika jaunās dzejoļu grāmatas “Dvēseles ligzda”atvēršanas svētki, kas pulcināja autorus, sponsorus, projekta atbalstītājus un daudzusinteresentus. 8
 9. 9. Lielvārdes bibliotēkā Bibliotēku nedēļas ietvaros notika daţādi pasākumi untikšanās. Bija organizēta tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūras Ogres filiālesvadītāju Ilzi Arāju un studentiem, ar podoloģi Dinu Bašķi. Lietotāji aktīvi iesaistījāsizstādes „Mans hobijs” organizēšanā.Par bibliotēku rīkotajiem pasākumiem plašāka informācija lasāma kompaktdiskā visubibliotēku pārskatos attiecīgajā sadaļā.III. Krājuma komplektēšana un organizācijaSvarīgs nosacījums bibliotekārā darba kvalitatīvai veikšanai ir daudzveidīgs, daţādāmlasītāju grupām un interesēm atbilstošs krājums. Tā kā Ogres reģions ir tuvu Rīgai,krājuma papildināšana notiek galvenokārt galvaspilsētas grāmatu bāzēs un apgādos, jotur piedāvājums daudzveidīgāks un cenas - ievērojami zemākas nekā vietējās grāmatutirdzniecības vietās. Ogrē darbojas apgāda “Zvaigzne ABC”, Ogrē un Lielvārdē -apgāda „Jumava” grāmatnīcas, un tās ir bibliotekāru iecienīts krājuma papildināšanasavots, jo sevišķi - atlaiţu laikā. Visu bibliotēku gada pārskatos lasām, ka regulāri unrūpīgi tiek pārskatīti un izvērtēti bibliotēkas krājumi, un šī darba rezultātā pamazāmnomainās un atjaunojas arī nozaru literatūras daļa.Ogres CB Informācijas resursu attīstības nodaļas (IRAN) pārskats par darbu2010.gadā skatāms pielikumā.Uz daudzām grāmatām veidojas rinda, jo gandrīz visas grāmatas tiek iepirktas tikai 1eksemplārā. Otrs eksemplārs, visticamāk, bibliotēkā nonāktu VKKF projektarezultātā, bet pārskata gadā šī projekta grāmatas saľēma tikai reģiona galvenābibliotēka.Krājuma fiziskajā un estētiskajā kvalitātē ļoti nozīmīgs ir CB ir grāmatsējējasveikums. Viľa labo grāmatas ne tikai Ogres novada, bet arī Ikšķiles un Lielvārdesnovadu bibliotēkām. To atzinīgi novērtē gan bibliotēku apmeklētāji, gan darbinieki.Aizvadītajā gadā finansu resursu samazināšanas dēļ grāmatsējēja strādā pusslodzē, bettiks meklēta iespēja atjaunot darbu pilnā slodzē. Grāmatsējējas veikumu skaitliskāizteiksmē skat. pielikumā “Grāmatsējējas veikums 2010.gadā”.Daudzus gadus ļoti nozīmīgs un būtisks krājuma papildinājums tika iegūts, piedalotiesVKKF mērķprogrammā “Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām 9
 10. 10. bibliotēkām”. Aizvadītajā gadā šāda iespēja nebija, jo projektu konkurss šajāmērķprogrammā netika izsludināts, un ļoti daudzas bibliotēku vadītājas par to izsakanoţēlu.Bērnu literatūras krājumu bibliotēkas papildināja, piedaloties “Bērnu žūrijā”, unbibliotekāres ekspertiem organizēja interesantas projekta noslēguma aktivitātes. Šajāprojektā pavisam piedalījās vairāk kā 300 bērnu, kas ir ļoti apsveicami. Tajā pat laikā,tā ir liela papildu slodze bibliotekārēm, īpaši viena darbinieka bibliotēkā.Joprojām krājumi papildinās ar iedzīvotāju dāvinājumiem, kuri vispirms tiek ļotirūpīgi izvērtēti.Ogres CB elektroniskais kopkatalogs. Uz 2011.gada 17.janvāri elektroniskajākatalogā ir 54 235 ieraksti ar 231 224 eksemplāriem, tas ir par 2697 ierakstiem vairāknekā 2009.gadā. Pievienoto eksemplāru skaits palielinājies par 36 060 vienībām.Gada laikā rajona bibliotēku krājumi papildinājušies ar 15157 jaunieguviem, to skaitā8724 grāmatas (no tām 1933 bērnu grāmatas), 6273 seriālizdevumi, 159 audiovizuālieizdevumi, 1 elektroniskais dokuments. Nozīmīgs darbs veikts, uzlabojot krājumakvalitāti, attīrot no nolietotas, mazizmantotas literatūras. Skaitļos tas atspoguļojassekojoši: pavisam izslēgts 31151 dokuments, no tiem 20448 grāmatas (t.sk., 2692bērnu grāmatas), 9897 seriālizdevumi, 806 pārējie dokumenti. Krājuma vidējāapgrozība saglabājusies iepriekšējā līmenī 1,82. 2008. 2009. 2010.Ienācis 19302 15999 15157Izslēgts 21391 18192 31151Krājums 305710 304521 288527Izsniegts 527290 552873 525336Apgrozība 1,72 1,82 1,82 35000 30000 25000 20000 Ienācis 15000 Izslēgts 10000 5000 0 2008 2009 2010 10
 11. 11. 600000 500000 400000 300000 Krājums Izsniegts 200000 100000 0 2008 2009 2010Plašāku informāciju skat. kompaktdiskā attiecīgajā pārskata sadaļā.IV. Informācijas pakalpojumu attīstība2010.gadā visās mūsu reģiona bibliotēkās lasītāji saľēmuši daţādas uzziľas unkonsultācijas. Lasītāju pieprasījumi kļūst aizvien sareţģītāki, īpaši daţādu mācībuiestāţu daţāda vecuma studentiem. Lasītāju pieprasījumi apmierināti, izmantojot gantradicionālos, gan elektroniskos informācijas nesējus. Lasītavu krājums pilsētubibliotēkās tiek mērķtiecīgi izvērtēts un pilnveidots. Tematisko mapju skaits un tosatura apjoms bibliotēkās atšķiras, un tās par ļoti nozīmīgu avotu uzziľu sniegšanāatzīst visas bibliotekāres. Svaiga, aktuāla informācija atrodama periodikā, internetaresursos, abonētajās un bezmaksas datubāzēs. Vairākas bibliotēku vadītājasnovērojušas, ka internetu kā uzziľu un informācijas avotu izmanto visu vecumubibliotēkas lietotāji. Uzziľu sniegšanā neaizvietojami ir daţādie elektroniskiekatalogi, tiek izmantoti arī meklēšanas dienesti, nozaru katalogi, portāli, datubāzes:NAIS, Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka, daţkārt lieti noder arī telefona grāmata“Visa Latvija”. 2010.gadā 20 bibliotēkas abonēja no 1 līdz 3 datubāzēm, un tikai 1bibliotēka (Birzgale) neabonē nevienu. Bibliotekāres novērojušas, ka līdz arbibliotēkās apmācīto lietotāju skaita pieaugumu informācijas meklēšanā aizvienbieţāk tiek izmantoti LNB un Ogres CB katalogi.Darbinieka padziļinātu datorprasmju nepietiekamība daţviet kavē maksimālikvalitatīvu pakalpojuma izpildi. Lai situāciju uzlabotu, notiek individuālas praktiskasapmācības gan CB, gan konkrētajā bibliotēkā. 11
 12. 12. V. Novadpētniecības darbsNovadpētniecība ir tā bibliotēku darba joma, kas dara tās īpašas, bagātas un atšķirīgas,rādot to vienreizējo, savdabīgo, kas pieder konkrētai vietai. Bibliotekāres veidomapes, viľu vāktie un apkopotie materiāli noder gan skolu audzēkľiem, ganstudentiem, gan grāmatu autoriem, gan vienkārši interesentiem, lai meklētu un atrastuinformāciju par novadu un tajā notiekošajām aktivitātēm. Iepazīt tuvāk novadniekusun notikumus palīdzējušas izstādes, tikšanās un citi pasākumi. Novadpētniecībasmateriālus bibliotēkas izmanto ikdienas darbā, sniedzot uzziľas, kā arī papildinottematiskas izstādes vai gatavojot īpašu izstādi kāda novadnieka jubilejai. Vairākāsbibliotēkās iekārtotas pastāvīgas izstādes „Aktualitātes novadā” un „Novadnieki –jubilāri”.Darbs novadpētniecības jomā nekad nebeidzas, jo materiālus tai rada pati dzīve. Un,ja tos cilvēki izmanto, par tiem interesējas, tas pierāda, ka šis darbs ir vajadzīgs.VI. ProjektizstrādePavisam izstrādāti un realizēti 19 (2009.g. - 17) daţādi projekti, t.sk., pilsētubibliotēkās 9 (2009.g. - 7), pagastu – 10 (2009.g. - 10). Lielāko skaitu veido projektiVKKF atbalstītajā mērķprogrammā - lasīšanas veicināšanas programmā “BērnuŢūrija” ( 10 bibliotēkas). Jāteic, ka līdz šim mērķprogramma ļoti būtiski ietekmējabērnu literatūras krājuma kvalitāti, bet 2010.gadā projektā iegūtajam vienam grāmataseksemplāram bija jāpiepērk papildus eksemplāri par pašvaldības līdzekļiem, laiprojekta mērķus sasniegtu. Bibliotekāri un lasītāji atzīst, ka jauno grāmatu projektakolekcija ir daudzveidīga, veiksmīgi veidota un šobrīd lieliski papildina krājumudaudzās nozarēs, un izsaka noţēlu, ka šis projekts ir pārtraukts. Ķeipenes bibliotēkas vadītāja piedalījusies Rietumu bankas un „LatvijasAvīzes” organizētajā kopprojektā „Sprīdis labākai dzīvei”, kuru realizējot, tikasaľemti Ls 150 un nopirktas 26 grāmatas bērniem un pusaudţiem.Lauberes bibliotēkas vadītāja atskaites gadā izstrādāja projektu bērnu istabasatjaunošanai, bet novada dome to neatbalstīja. Projektu sagatavošana prasa lielulaika un resursu patēriľu, un M.Livčāne nākusi pie secinājuma, ka izdevīgāk ir meklētjaunus sadarbības partnerus un iesaistīties viľu projektos. 12
 13. 13. VII. Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums. Sadarbībaar citām iestādēm (pārskatu sagatavoja direktores vietniece Jautrīte Meţjāne) Arī pēc reģionālās reformas Ogres CB turpina veikt reģiona galvenās bibliotēkasfunkcijas. Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai ar pašvaldībām iepriekšējos gados,reģionālā reforma neizjauca labi iesākto un pilnveidoto darbu: 2010.gadā tika noslēgtisadarbības līgumi ar visiem novadiem (Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles). Konsultatīvādarba braucieni turpinās regulāri, pēdējos divos gados esam raduši iespēju reģionabibliotēkas apmeklēt vismaz 2 reizes gadā, nepieciešamības gadījumā, arī 3 un vairākreizes. Bibliotēku apsekošanas rezultāti tiek atspoguļoti Metodisko norādījumuburtnīcās: gan Ogres CB, gan pašu bibliotēku burtnīcās. Ogres reģiona pašvaldību bibliotēku pirmā akreditācija norisinājās 2006.gadā. Nemirkli neatslābstot, darbs turpinās. Principā, varētu teikt, ka bibliotēkas gatavojasakreditācijai bez pārtraukuma (respektīvi, uzlabo sava krājuma kvalitāti, darbiniekiregulāri papildina savas profesionālās zināšanas, tiek uzlaboti un pilnveidotipakalpojumi lietotājiem). Nākamā mūsu reģiona vietējas nozīmes publisko bibliotēkuakreditācija paredzēta 2012.gada pirmajā pusē. Turpinot gadiem aizsākto tradīciju, reģiona bibliotekāri vismaz reizi gadā dodaspieredzes apmaiľā uz citām Latvijas publiskajām bibliotēkām. 2010.gadā izdeviesnoorganizēt 2 braucienus: uz Gulbenes reģionu (Gulbenes bibliotēka, Stāmerienas unLitenes pagastu bibliotēkas), kā arī uz Pārventas bibliotēku Ventspilī. Šie braucieni ir guvuši lielu popularitāti bibliotekāru vidū, pēc tiem vienmēr irjaunas idejas un arī, kas nav mazsvarīgi, sava darba izvērtēšana. Reģiona bibliotekāru radošā un profesionālā darba novērtēšanai ir izveidotanominācija „Gada bibliotekārs”. Tā tiek piešķirta par spilgtu kādas profesionālāsdarbības aspektu. Jāteic, ka šī nominācija netiek piešķirta katru gadu, jo, piemēram,2010.gadā nevienam nav izdevies „uzmirdzēt” bibliotekārā darba jautājumos. 2010.gadā Ogres reģiona publisko bibliotēku darbiniekiem tika noorganizēti 5semināri. Seminārā par statistikas datu ievadi Kultūras kartē piedalīties bija aicinātiarī reģiona skolu bibliotekāri. Pēdējos gados (2-3 gadi) nedaudz samazinājies Ogres CB organizēto semināruskaits (samazinājums par, aptuveni, 2 semināriem gadā ), jo palielinājies apmācībuskaits un, finansiālās situācijas rezultātā, pagastu bibliotēku darbiniekiem irjāpārdomā katrs brauciens uz Ogri (krietni samazinājusies sabiedriskā transportaintensitāte, komandējuma naudu samazināšanās/neesamība). Taču, nekādā gadījumā, 13
 14. 14. nevar teikt, ka samazinājusies bibliotēku darbinieku profesionālās izglītošanāsintensitāte, tā, principā, ir pieaugusi. Bibliotekāri mācās gan Ogres CB, gan cituiestāţu organizētajās mācībās un semināros. Pateicoties projekta 3td realizācijai, Ogres Centrālās bibliotēkas telpās ir izvietotsOgres Reģionālais mācību centrs, kas, viennozīmīgi, ir moderns tehniskspapildinājums mācību procesu veiksmīgākā norisē. Mācību centrā tiek organizētisemināri un daţādas profesionālas apmācības, aptverot visus 20 pagastu un pilsētubibliotēku darbiniekus, kā arī Ogres CB darbiniekus. Tiek organizētas apmācības arīiedzīvotājiem, kā arī tiek izmantota mobilā mācību klase Jēkabpils un Aizkrauklesreģionos. 2010.gadā Ogres RMC notika 10 apmācību kursi un semināri, 3 no tiem bijadomāti gan bibliotekāru, gan iedzīvotāju auditorijām, kuros piedalījās 62 klausītāji. 7semināri tika organizēti bibliotekāriem. Mācību klasi intensīvi izmanto arī skolēnuauditorija: gada laikā notikuši 23 pasākumi, piedaloties 534 skolēniem. Reklamējot Reģionālā mācību centra iespējas, šīs, ar modernajām tehnoloģijāmaprīkotās telpas, izmantojušas arī citas organizācijas: ir notikuši 2 laikraksta „NedeļaOgre” rīkoti pasākumi (30 cilvēki), kā arī 1 juridiskais seminārs budţeta iestādēm (8cilvēki). 2010.gada rudenī notika iedzīvotāju anketēšana, lai uzzinātu, kādas apmācībutēmas būtu aktuālas, un populārākās no tām ir: Inbox.lv un citas pastkastes; E-Latvenergo; Informācijas meklēšana Internetā; CV un motivācijas vēstules izveidošana un saglabāšana datu nesējos; Bibliotēku Elektronisko katalogu izmantošana; Pamatiemaľas darbā ar datoru; Grāmatu rezervēšana Ogres CB Elektroniskajā katalogā; Daţādu rēķinu apmaksa Internetā, I-bankas. 14
 15. 15. Šo tēmu apmācības iedzīvotājiem pašreiz tiek piedāvātas. 2010.gada 20.oktobrī Ogres Reģionālo mācību centru apmeklēja BMGF pārstāveJanet Sawaya.Galvenie uzticamie sadarbības partneri, protams, ir pašvaldības, vispārizglītojošāsskolas, mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, muzeji, tautasnami, nevalstiskās organizācijas. Vairākās pašvaldībās (Ogrē, Lēdmanē, Ķeipenē,Ķegumā) bibliotēkas koordinē krājuma komplektēšanu, informē viena otru parjaunieguvumiem, veido kopīgus pasākumus. Ļoti nozīmīgs sadarbības partneris irNeredzīgo bibliotēka, ar kuru Ogres CB noslēgusi vienošanos par sadarbību. Mēssaľemam grāmatas kasetēs un Braila rakstā, un tās izmanto gan Ogres pilsētas, ganreģiona iedzīvotāji, mēs, tātad, darbojamies kā starpnieki, ar bibliobusu tās nogādājotattālās vietās dzīvojošiem.Ogres Centrālo bibliotēku pēc direktores tradicionālā uzaicinājuma Bibliotēku nedēļāapmeklēja jaunās novada domes deputāti, šoreiz neparasti kuplā skaitā. Viľi arinteresi iepazinās ar visu nodaļu darbu, apmeklētājiem sniegtajiem pakalpojumiem.Bibliotēkām veiksmīgi turpinājās sadarbība ar reģiona laikrakstu “Ogres VēstisVisiem”, pašvaldību izdevumiem un Ogres televīziju. Minētajos masu saziľaslīdzekļos regulāri tiek atspoguļotas bibliotēku aktualitātes.Jāatzīmē veiksmīgā sadarbība ar Ogres novada kultūras darba koordinatori AnituAusjuku un Lielvārdes novada kultūras darba koordinatori Daci Jansoni. Ar viľuatbalstu minētajos novados tiek veiksmīgi risināti daţādi ar pašvaldību bibliotēkudarbu saistīti jautājumi un problēmas.VIII. Darbs ar bērniem un jauniešiem(pārskatu sagatavoja OCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Iveta Skrebele)Ogres reģionā bibliotēku pārklājums ir vienmērīgs, blakus skolām atrodas arīpubliskās bibliotēkas. Līdz ar to galvenie sadarbības partneri darbā ar bērniem irskolas, mākslas un mūzikas skolas, bērnudārzi. Daţos pagastos ir likvidētibērnudārzi, tas traucē regulāram darbam ar pirmskolas vecuma bērniem. Bibliotēkugalvenais uzdevums ir bērnu un jauniešu lasītprasmju uzlabošanas veicināšana, jointerese par grāmatu un lasīšanu katastrofāli samazinās. To aizstāj informācijas 15
 16. 16. tehnoloģiju izmantošana. Tomēr katrā pagastā un pilsētā tas atšķiras. Pēc 2009.gadāveiktās bibliotēkas lasītāju - skolēnu aptaujas, Ogrē 90% skolēnu mājās ir datori, 70%internets, līdz ar to interneta pakalpojumus vairāk izmanto 1.-4.klašu skolēni.Situācija atšķirīga ir pagastos, jo to iedzīvotāji ar jaunajām tehnoloģijām ir mazāknodrošināti.Ogres CB bērnu literatūras nodaļā sadarbojamies ar skolām, bērnudārziem, krīzescentru „Laipas”.Darbs ar krājumuBērnu un jauniešu literatūras komplektēšanas stratēģija katrā bibliotēkā ir atšķirīga.Tā ir atkarīga no bibliotēkas finansiālā nodrošinājuma, skolēnu skaita, bibliotekāraprioritāšu kopuma. Noteikt bibliotēkas jaunieguvumu proporcionalitāti, salīdzinotiegādāto literatūru pieaugušajiem un bērniem, var tikai bibliotēkās, kurās ir bērnunodaļas, jo iegādātā literatūra pusaudţiem pagastu bibliotēkās netiek atsevišķiuzskaitīta.Ogres CB Bērnu literatūras nodaļai atvēlētā summa grāmatu komplektēšanai gadāsastāda 44% no pašvaldības atvēlētajiem līdzekļiem grāmatu iegādei. Tas irapmierinošs rādītājs, jo varam iegādāties praktiski visu nepieciešamo literatūrubērniem un jauniešiem.Grāmatu krājums regulāri tiek attīrīts no nolietotās un nevajadzīgās literatūras. Daudzgrāmatu norakstītas apmaiľas fondam, jo uzkrājušies nevajadzīgi, lieki eksemplāri.Grāmatas, kuras bijušas populāras, bet tagad tiek lasītas mazāk, piedāvājām pagastabibliotēkām.2010. gadā krājums papildināts ar 1262 vienībām, norakstītas – 2611. 16
 17. 17. Grāmatu krājums 31817 32000 31500 31145 31000 30300 30500 29750 29796 30000 29500 29000 28500 206 2007 2008 2009 2010Tiek pasūtīti visi Latvijā izdotie preses izdevumi bērniem. Pārāk maz tiek izdotiizdevumi pusaudţiem, līdz ar to samazinās izsniegums, jo tādi pieprasīti ţurnāli kāPopcorn, Spēļu Pasaule vairs neiznāk.Galvenie rādītāji 17
 18. 18. Bērnu un jauniešu – bibliotēkas lietotāju skaits palielinās, jo regulāri sagatavojampasākumus skolu un bērnudārzu auditorijām. Pieaudzis pirmskolas vecuma lasītājuskaits.Apmeklējumu skaits ir mainīgs. Tas ir atkarīgs no projektu nedēļas tēmām, uzdotāsieteicamās literatūras. Pagājušajā gadā vasaras mēnešos Ogres ģimnāzijas 5. un7.klasēm nebija iedoti ieteicamās literatūras saraksti, līdz ar to arī apmeklējumssamazinājās. Samazinās tematiskie pieprasījumi, jo skolēni visu informāciju sameklēinternetā, viľi nevēlas strādāt ar grāmatām, jo tas ir lēnāks process un prasa vairākdarbu. 18
 19. 19. Tas ir reāls skaitlis, kuram ir tendence samazināties. Mēs regulāri sadarbojamies arskolu, iepazīstinām bērnus ar jaunāko, interesantāko literatūru, tomēr šis skaitlissamazinās un, manuprāt, samazināsies vēl vairāk. Šis jautājums jārisina visas valstsmērogā.Latvijas skolēni ārpus skolas lasa ļoti maz, un viņu attieksme pret lasīšanu ir slikta,Latvijas skolēni ierindojas pēdējā vietā no visām 45 pētījumā iekļautajām valstīm,zemāk pat par Dienvidāfrikas Republiku, liecina pētījuma "Progress in InternationalReading Literacy Study" dati. (http://unity.lv/lv/news/95711/)Krājuma apgrozība 4,1Lasītāja vidējais apmeklējums 10Vidējais izsniegums 48Veiksmīgākās lasīšanas veicināšanas aktivitātesLai ievadītu mazākos lasītājus grāmatu pasaulē un iepazīstinātu ar iespējām, ko dodlasīšana, katra mēneša pēdējā piektdienā sagatavojām pasākumus bērniem, kurineapmeklē bērnudārzu. Šiem bērniem izstrādājām īpašu programmu“Pirmā tikšanās ar bibliotēku” , kas ietver sekojošas tēmas:Bibliotēka - kas tas ir? (janvārī – par grāmatām, to veidiem)Es un māja (februārī – mūsu, rūķu, dzīvnieku mājas)Es un dzīvnieki ( martā –kaķi, suľi, grauzēji)Pavasaris – putnu atgriešanās laiks ( aprīlī - par Latvijas putniem)Kas notiek laukos? (maijā)Skaľu pasaulē (septembrī - skaľas, kādas mēs tās dzirdam)Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem (oktobrī)Es un Latvija (tās simboli) – (novembrī)Klāt Ziemassvētku laiks – (decembrī)Šo pasākumu laikā bērnus iesaistījām daţādās aktivitātēs – zīmējām, veidojām,dziedājām u.c.Turpinājām sadarbību ar PII Saulīte. Katru 2.nedēļu apmeklējām latviešu grupiľu unkrievvalodīgo grupu, kurā bērni jau no 3 gadu vecuma apgūst latviešu valodu.Novadījām šādas nodarbības:Kā dzīvo cauna, bebrs un zebieksteKosmoss 19
 20. 20. Mani draugi suľiMājas mīluļi grauzējiOla vai cālis (par putniem)Putni - zināmie un svešieZeme, uz kuras stāvam, kalni, kuros kāpjam, akmeľi, kurus aplūkojamDūci, dūci kukainītiNoslēpumainā ūdens pasaule ( par okeāniem un upēm)Ciemos pie lācēna IllesIepazīsti mūsu upes un ezerusApsveiksim Latviju dzimšanas dienāLelles no pasakāmCiemos pie rūķiem un Ziemassvētku vecīšaBieţi ciemiľi bibliotēkā bija audzēkľi no PII Sprīdītis. Kad bērni izteica vēlēšanosdzirdēt par daţādām dabas katastrofām, sagatavojām pārrunas „Kad vēji un viļľi veļaspār mūsu planētu”.Kopīgi veicām virtuālo ceļojumu uz Tērveti. Šajā ceļojumā mums lielisks palīgs bijainteraktīvā tāfele un mūsu pašu safotografētie materiāli. Nākošajā dienā bērni devāsekskursijā uz Sprīdīšiem.Pasākumā „Ciemos pie naktsputniem” kopīgi iepazināmies ar pūču un ūpju ikdienu,spēlējām spēles, lasījām pasakas. Maijā bibliotēku apmeklēja visu pilsētas PII sagatavošanas grupas.Lai skolēni labāk iepazītu savu pilsētu, sagatavojām pasākumu „Ceļojums pa Ogressenajām ielām”. Prezentācijas materiālu labi papildināja stāstījums par Ogri, kāda tāizskatījās senāk, salīdzinājums ar tagadni.6 pasākumus veltījām Dzejas dienām, īpaši atzīmējot Aspazijas un Raiľa jubilejas.Skolēnus iepazīstinājām ar faktiem no viľu bērnības, lasījām dzeju. 5.klašu skolēnideklamēja savus izvēlētos dzejoļus.Kopā ar mazajiem b/d audzēkľiem veidojām radošo laboratoriju, meklējot atskaľasdaţādiem vārdiem, lai veidotu savus dzejoļus.5., 6.klasēm nolasījām apskatus par vēstures un ģeogrāfijas tēmāmPiramīdu noslēpumus izpētot 20
 21. 21. Kur valda svelme un aukstums plosās ( par kontinentiem).Veiksmīgs bija pasākums, kuru veltījām Dţanni Rodari jubilejai, jau vasaras mēnešosskolēni bija iepazinušies ar viľa grāmatām „Sīpoliľa piedzīvojumi” un „Dţelsominomelu zemē”, tagad iepazīstinājām ar interesantākajiem faktiem no viľa bērnības,palasījām fragmentus no grāmatas „Pasakas pa telefonu”. Pasākuma nobeigumāizspēlējām spēles, kuras rakstnieks apkopojis krājumā „Fantāzijas gramatika.”Māra Runguļa jubileju atzīmēt sākām pavasarī, uzaicinot rakstnieku uz tikšanos.Rudenī visas 4.klases iepazīstinājām ar autora grāmatām, jo katrs no bērniem jauvasarā bija izlasījis kādu no M.Runguļa darbiem. Izspēlējām īsu mini konkursu. 21
 22. 22. Atzīmējot Vispasaules Drošāka interneta dienu, februārī un martā visā Latvijā notikadaţādi interneta drošībai veltīti pasākumi. Šo pasākumu organizēšanā ir iesaistījušāsLatvijas bibliotēkas. Mūsu nodaļā notika tikšanās ar visu Ogres skolu 4.klašuaudzēkľiem, kuru laikā pārrunājām par droša interneta priekšnosacījumiem. Skolēnivarēja apskatīt izstādi, kurā bērni izsaka savu viedokli par drošu internetu - zīmējumuun spriedumu veidā.Notika seši pasākumi, kuros iesaistījās 150 skolēni. Skatījāmies filmiľas, kurasveidojuši bērni un jaunieši. Pasākuma noslēgumā katram dalībniekam piešķīrāmgrāmatzīmi par droša interneta priekšnosacījumiem. 22
 23. 23. Novembrī un decembrī pie mums viesojās I.Radziľas darinātā leļļu izstāde. Katralelle atbilst kādam literāram tēlam. Šo izstādi apmeklēja 18 bērnu grupas: 1., 2.klasesun bērnudārzi. Bērniem ļoti patika mūsu stāstītās pasakas Gludekļa klejojumi, Mazā,mazā māmiņa u.c.Leļļu izstādi papildinājām ar savdabīgu izstādi – Leļļu vēstules.Bērnu nodaļa novadījusi 93 pasākumus. 23
 24. 24. Metodiskais darbsRegulāri konsultēju Ogres reģiona bibliotēkas par aktualitātēm darbā ar bērniem.Konsultācijas sniedzu gan telefoniski, gan semināru laikā, kā arī apmeklējotbibliotēkas klātienē. Semināru laikā iepazīstinu bibliotekārus ar jaunāko literatūru.Laba sadarbība izveidojusies ar pilsētas skolu bibliotēkām. Kopīgi strādājam arlasītājiem - parādniekiem.Bibliotēku ar tās iespējām reklamēju skolotāju apvienības sanāksmēs.6. klašu skolēniem latviešu valodas eksāmenā būs jāanalizē kāda no lasītajāmgrāmatām, tāpēc pedagogus iepazīstināju ar jaunākajām tendencēm bērnu literatūrā.Ziemas brīvdienās piedalījos diskusijā „Kā ieinteresēt bērnu lasīt.” Tajā piedalījās 1.-4.klašu skolotāji no daţādām reģiona skolām. Iepazīstināju skolotājus ar Bērnu žūrijasdarbu, pastāstīju par savām atziľām darbā ar lasītājiem, kopīgi diskutējām pariespējām, kā rosināt bērnus lasīt, jo skolēnu interese par grāmatu un lasīšanu sarūk, toaizstāj datori, datorspēles u.c.Mēs, bērnu literatūras nodaļas darbinieki, apmeklējam visus kursus un seminārus,kurus piedāvā mūsu reģionālais mācību centrs.Regulāri apmeklēju LNB Bērnu literatūras centra rīkotos pasākumus. Tie dod daudzjaunu ideju darbā ar lasītājiem, iespēju kontaktēties ar kolēģiem no citiem reģioniem,jo daudz problēmu mēs varam atrisināt strādājot un domājot pozitīvi. Tikai optimistivirza pasauli uz priekšu.IX. Bibliotēku materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējumsPārskata gadā ierobeţoto finansu līdzekļu dēļ telpu remonti, mēbeļu vai aprīkojumaiegāde notika reti kur. Ogres CB iegādāti 4 jauni datorkomplekti darbiniekiem;Ogresgala un Ciemupes bibliotēkas iegādājās jaunus krēslus; Lielvārdes pilsētasbibliotēkā iegādāts jauns plaukts pirmskolas vecuma bērnu grāmatiľām; pozitīvijāvērtē 2010.gadā pie Ķeguma novada bibliotēkas izveidotā velosipēdu stāvvieta.Projekts realizēts ar ES ERAF finansējumu Latvijas un Igaunijas kopīgā projekta „Arvelo pa Vidzemi un Dienvidigauniju” ietvaros.2010.gadu rezumējot, ar IIS ALISE strādā 10 mūsu reģiona bibliotēkas. Bibliotēkās ir212 datorkomplekti (2009.gadā – 221), no tiem 159 – lietotājiem (2009.gadā – 168), 24
 25. 25. 50 – darbiniekiem (2009.g. – 50), bet 3 darbojas kā serveri.Reģiona bibliotēkās ir 37 printeri (14 - pilsētās, 23 - pagastos), 9 skeneri (3 - pilsētās,6 - pagastos), 15 kopētāji (6 - pilsētās un 9 - pagastos), 28 multifunkcionālās iekārtas.Ogres CB ir paplašinājusi bibliotekāro procesu automatizāciju, nodrošinot saviemklientiem iespieddarbu attālinātas pasūtīšanas iespējas.X. Bibliotēku personālsRajona publiskajās bibliotēkās strādā 54 bibliotekārie darbinieki. Vairāk nekā pusei(32 bibliotekārei jeb 59% no kopskaita) bibliotēka ir viľu darba vieta vairāk kā 20gadus, bet 7 bibliotekāres ir mūsu kolēģes mazāk kā 5 gadus. Bibliotekārā darba gadi 35 30 25 20 15 bibliotekāru skaits 10 5 0 1 līdz 5 6 līdz 10 11 līdz 20 virs 21Vērtējot bibliotekāro darbinieku izglītību, aina ir sekojoša: no 54 darbiniekiem 8darbiniekiem ir augstākā profesionālā, 1 – profesionālais maģistrs, 3 – pirmā līmeľaaugstākā, 16 – vidējā profesionālā; 10 – augstākā akadēmiskā, 5 – vidējā profesionālācitā specialitātē, 11 – vidējā izglītība, no tiem 4 mācās LU vai LKK.Mēs, kā reģiona galvenā bibliotēka, rūpējamies, lai bibliotekāro darbinieku izglītībaatbilstu LR MK “Noteikumiem par bibliotēku darbam nepieciešamo darbinieku skaitaun darbinieku amatu ieľemšanai nepieciešamo izglītību”, un process aizvien turpinās.To bibliotēku darbinieces, kurās ir BIS ALISE, ir apguvušas vai papildinājušas savaszināšanas šajā jomā, apmeklējot kursus Ogres CB reģionālajā mācību centrā, kā arīpraktiskas nodarbības Ogres CB speciālistu vadībā. 25
 26. 26. Darba samaksas jomā aizvadītajā gadā atkārtots algu samazinājums skāra daudzusbibliotēku darbiniekus. Centrālajā bibliotēkā Darba samaksas Nolikums, kā arīKoplīguma vairāki punkti uz nenoteiktu laiku atcelti, tomēr, daţas labas lietassaglabājās - par darba stāţu Ogres novada pašvaldības iestādēs darbinieks saľemattiecīgu (1 līdz 6 darbdienu) apmaksātu papildatvaļinājumu. Darbiniekiem, kuruikdienas darbs saistīts ar redzes sasprindzinājumu, tiek segta briļļu iegāde (līdz 50latiem).Pasākumi bibliotekāriem veicina gan reģiona galvenās bibliotēkas, gan reģiona unvisas Latvijas bibliotekāru sadraudzību, pieredzes apmaiľu, kolēģi savstarpēji gūstpozitīvas emocijas, gandarījumu un spēku, bet bibliotēku lietotāji - labus, savamdarbam uzticīgus bibliotekārus. Esam ļoti priecīgas būt LBB Vidzemes nodaļassastāvā un baudīt saturīgās, pārdomāti organizētās saietkonferences, šoreiz Alūksnē. 29.aprīlī tradicionālajā Kultūras darbinieku dienā Ogres novada Meľģeles pagastarenovētajā tautas namā sirsnīgā gaisotnē tika godināti Ogres reģiona kultūrasdarbinieki - jubilāri - bibliotekāri, tautas namu un muzeju darbinieki. Kā parasti,jubilāru pulkā – vairums bibliotekāru, kas nozīmīgu gadu skaitu veltījušibibliotekārajam darbam. Svētku programmā bija arī pagasta bibliotēkas apmeklējums. Tradicionālajā reģiona bibliotekāru aktīvā darba sezonas noslēguma izbraukumaseminārā 27. maijā Lielvārdē iepazināmies ar Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bagāto,interesanto pieredzi. Apmeklējām arī Lāčplēša bibliotēku, apskatījām radošonodarbību materiālus darbam ar daţāda vecuma bērniem, uzklausījām pieredzesstāstījumu. Semināra noslēgumā Andreja Pumpura muzejā klausījāmies unlīdzdarbojāmies muzeja darbinieces dzejnieka biogrāfijas savdabīgajā izklāstā.XI. Finansiālais nodrošinājumsSalīdzinot ar 2009.gadu, kopējais finansējums 2010.gadā bibliotēkām samazinājiesbūtiski – no 524 165 latiem līdz 477 796 latiem, t.i., par nepilniem 9%, bet pašvaldībufinansējums sarucis no 508 779 latiem līdz 466 930, t.i, par 8%. Pašvaldībufinansējums veido 98% no kopējā finansējuma (2009.gadā – 97%). No citiem avotiem 26
 27. 27. saľemtais finansējums 2010.gadā samazinājies par 4502 latiem. Kopējais finansējums 700000 600000 500000 400000 reģionā 300000 pilsētās 200000 pagastos 100000 0 2008 2009 2010 Finansējuma avoti 800000 700000 600000 pašvaldības 500000 budžets 400000 300000 citi avoti 200000 100000 0 2008 2009 2010Ieľēmumi par maksas pakalpojumiem ļoti strauji samazinājušies, jo datoru uninterneta lietošana jau kopš 2007.gada 1.janvāra visās bibliotēkās ir bez maksas.Faktiski, tikai daţi maksas pakalpojumi saglabājušies visās pilsētu bibliotēkās un 8pagastu bibliotēkās.Pašvaldību finansējums krājuma komplektēšanai palielinājies par 695 latiem jeb1,6%. Grāmatu iegādei atvēlētais pašvaldības finansējums, salīdzinājumā ar2009.gadu, palielinājies par 1,8% un sasniedz 72% no kopējā pašvaldības finansējumakrājuma papildināšanai. Lai gan grāmatu un periodikas proporcija finansējumā mūsureģiona bibliotēkās jau vairākus gadus ir optimāla, tomēr priecē fakts, ka pēdējosgados grāmatu daļa pieaug, kaut vai par pāris procentiem gadā. 27
 28. 28. Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai 40000 30000 20000 grāmatām periodikai 10000 0 2008 2009 2010XII. Bibliotēku publicitāte un darbs ar sabiedrībuTāpat kā līdz šim, arī 2010.gadā gan vietējo, gan reģiona laikrakstu slejās it bieţilasāmi materiāli par bibliotēku aktivitātēm; par semināriem, par jaunumiem daţādāsbibliotēkās, veidoti siţeti Ogres televīzijā, kā arī Zemgales televīzijā. Laba sadarbībabibliotēkas pakalpojumu un aktivitāšu popularizēšanā izveidojusies ar portāliemwww.ogresnovads.lv , www.ogrenet.lv un www.ogresfakti.lvBibliotēku sadaļa novada mājas lapā www.ogresnovads.lv un Ogres CB mājas lapawww.ocb.lv sekmē reģiona bibliotēku atpazīstamību plašākā sabiedrībā. Attālinātolietotāju skaits liecina, ka mūsu bibliotēkas mājas lapu tiek apmeklētas bieţi, tātadcilvēki gūst informāciju gan par darba laiku, gan piedāvātajiem pakalpojumiem unpasākumiem, gan lieto katalogu un citas mūsu veidotās datubāzes.2010.gada 15.februārīPārskatu sagatavojaMaruta Jēkabsone,Ogres Centrālās bibliotēkas direktore 28
 29. 29. Atskaite par abonementa darbu 2010. gadāAbonementa darba uzdevumi Abonements bibliotēkā pilda starpnieka funkcijas starp iestādes kolektīva sniegumuun ievērojamu daļu bibliotēkas lietotāju. Šo funkciju veikšanai ir ieguldīts daudzenerģijas, līdzekļu, kā arī ir veikts rūpīgs, neatlaidīgs un augsti profesionāls ikdienasdarbs. Abonementa darbinieces Māra Zvirgzdiľa, Sarmīte Lāce un Anna Klaucānegodprātīgi veic šīs funkcijas.Lasītāju apkalpošanaLasītāju apkalpošanā ir notikušas vairākas vērā ľemamas izmaiľas un uzlabojumi:  No janvāra lietotāji saľem precīzāku informāciju par viľiem izsniegtajām grāmatām. Līdz ar grāmatām viľi saľem čeku ar šo izsniegto grāmatu sarakstu.  Lietotājam ir iespēja saľemt izdruku par viľam izsniegtajām grāmatām par visu periodu kopš 2006.gada, kad sākta automatizētā grāmatu izsniegšana.  Ir uzsākta atgādinājumu sūtīšana kavētājiem ar e-pastu ALISES sistēmas ietvaros, kā rezultātā lasītājs saľem izsmeļošas ziľas par savlaicīgi nenodotajām grāmatām.  Ir izstrādāti un sagatavoti sekojoši dokumenti un izziľas materiāli: lasītāju reģistrācijas kartītes; veikti labojumi bibliotēkas lietošanas noteikumos, lai atbilstu veiktajām izmaiľām abonementa praktiskajā darbā; ikviens jaunais lasītājs saľem bibliotēkas noteikumu īsu, koncentrētu izklāstu, bet autorizētie lietotāji grāmatu pasūtīšanas pamācību.  Pilnīgāk tiek izmantotas ALISES elektroniskā kataloga piedāvātās, bet līdz šim neizmantotās iespējas – elektroniski veidot lasītāju rindas daudzpieprasītajām grāmatām, kā arī tās rezervēt un pilnīgāk nolasīt statistikas sniegtos datus.  Ir notikusi atsacīšanās no papildus (līdz šim sava veida kontrolējošā) mehānisma - grāmatu pasītēm un lasītāju formulāriem. 29
 30. 30. Apmeklētāju konsultēšana un apmācība Ikvienam apmeklētājam ik dienas ir iespējams saľemt viľu interesējošās ziľas ganpar izdevumiem, gan arī par bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem. Tās tieksniegtas mutiski, rakstiski (īsu izdruku veidā, piemēram, par daţu novada iestāţudarba laikiem u.c.) un praktiski (piemēram, attālinātajiem lietotājam tiek parādīts ceļš,kā pasūtīt grāmatas).Lasītāju apkalpošanas darba rezultāti redzami trīs galveno darba rādītāju skaitļos.Lietotāji Reģistrēto lietotāju skaits praktiski palicis tāds pats kā 2009. gadā: Lietotāju skaits Gads 2007 2008 2009 2010 KOPĀ 2407 2389 2545 2540Bibliotēkā reģistrējušies 436 jaunie lasītāji. Attiecībā uz bibliotēkas lietotāju sastāvu pa vecuma grupām, vislielākais irjauniešu īpatsvars, un tie ir 32%. Tie ir, galvenokārt, jaunieši, kuri mācās vai studē.Nākamā lielākā lietotāju grupa, ir pensionāri. Tie ir 12%. Nedaudz ir samazinājiespensionāru skaits, bet palielinājies jauniešu un bezdarbnieku skaits.Lietotāju sastāvs Abonementa lasītāju sastāvs par 2010.gadu Vidusskolēni Bezdarbnieki Mācībspēki Uzņēmēji 9% 8% 6% 1% Tehnikumu Mājsaimnieces u.c.audzēkņi 5% 4% Medicīnas darbinieki Studenti 3% 19% Strādnieki 4% Pārējie Policijas Pensionāri 28% darbinieki 12% 1% 30
 31. 31. Apmeklējumi Aplūkojot abonementa lasītāju apmeklējumu tabulu un salīdzinot pēdējo gaduapmeklētību, ir vērojams kāpums kopš 2007. gada, un šogad ne vien sasniegts, bet irpat pārsniegts augstais 2004. gada līmenis par 450 apmeklējumiem: Apmeklējumu skaits Gads 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KOPĀ 21080 19354 18450 15 942 17980 18 391 21530Izsniegumi Arī izsniegumu skaits vislielākais ir bijis 2004.-2006. gados, bet 2007.-2008. gadostas ir jūtami samazinājies. No pagājušā gada atkal ir sācis pieaugt izsniegumu skaits,kas šogad ir turpinājies, gandrīz sasniedzot 2004. gada rādītāju, bet salīdzinot ar 2009.gadu izsniegumu skaits ir pieaudzis par 1398 izsniegumiem: Izsniegumu skaits Gads. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 KOPĀ 77 129 76 188 71622 68 940 68 259 73 983 75 381Izmantojot sistēmas ALISE iespējas veidot rindas grāmatām, kā arī uzskaitīt unnolasīt ar tām saistītos rādītājus, tad šajos uzskaites datos ir redzams, ka šogad irtikuši veikti 4123 pasūtījumi. No tiem izpildīti – 3000, atteikti – 901, bet pašilasītāji atteikušies no 222 grāmatām. Caurmērā rindā vienlaikus lasītāji gaidaapmēram 750 grāmatas, bet rezervēšanā vienlaikus atrodas ap 60 grāmatu. Grāmatas automatizēti tiek izsniegtas jau piekto gadu. Kopš 2007. gada par autorizētajiem lietotājiem jau reģistrējušies pavisam 219(šogad 81) cilvēki.Darbs ar krājumu Abonementa fonds ir 37 207 (2009.g. - 38 790) vienības. Ir atlasītas un norakstītas2054 (2009.g. – 2418) saturā novecojušas un nolietotas grāmatas. Ir atlasītas 1050(2009.g. – 867) pēdējos gados maz izmantotās grāmatas, kā arī dubleti pārvietošanaiuz krātuves fondu. Kopā datorā pārbaudīts ap 10 000 grāmatu.Savukārt, fondā saľemtas 1199 (2009.g. – 1249) jaunās iespiedvienības. Ogres novada iedzīvotāji aktīvi piedalās grāmatu krājuma papildināšanā, dāvinotbibliotēkai grāmatas un ţurnālus. 31
 32. 32. Uzziņu un informatīvais darbs Informācijas meklēšana ir daļa no informācijas pārvaldības procesa bibliotēkā(līdztekus informācijas uzglabāšanai, izplatīšanai un tās pārvaldības modernizēšanai). Automatizētā grāmatu izsniegšana sniedz vienreizēju iespēju lasītājiem precīziizsekot iekārotās grāmatas gaitai. Abonementa lietotāju rīcībā ir dators, kurā viľipaši katalogā var meklēt grāmatas. Datoru pārzinošie lasītāji tiek mudināti to izmantotun, savukārt, tie, kuri datoru nepārzina, tiek apmācīti. Šogad ir sniegtas 20 803 (2009.g. - 18 182) uzziņas. Aktīvi tiek izmantotas visastrīs galvenās uzziľu pakalpojumu formas: atbildes atrašana uz specifiskiemjautājumiem, palīdzība lietotājam pašam atrast informāciju un lietotāju apmācīšanabibliotēkas resursu izmantošanā. Četru galveno uzziľu pieprasījumu tipu: tematiskā,faktogrāfiskā, precizējošā un adresālā izpilde notikusi galvenokārt mutiskā veidā. Ir izveidots saraksts par 2009. g. izdotajām Ogres Centrālajā bibliotēkā lasītākajāmgrāmatām.Dokumentācija Atbilstoši veiktajiem uzlabojumiem, modernizācijai un izmaiľām lasītājuapkalpošanā ir veikti sekojošie darbi dokumentācijā: Pārskatīti amatu apraksti un izdarīti labojumi tajos. Izdarīti labojumi Bibliotēkas lietotāju noteikumos. Izstrādāta norakstīšanas lapa nozaudētajām un atvietotajām grāmatām. Ir labotas, papildinātas un pagatavotas grāmatzīmes. Izstrādātas jaunas lasītāju reģistrācijas kartītes. Iedziļinoties ALISES sniegto pakalpojumu klāstā un tās praktiski mēģinot izmantot,ir atklājušās vairākas būtiskas nepilnības, par kurām ir ticis sagatavots rakstveidaskaidrojums un pieprasījums. Tās attiecas uz parādnieku atlasi, e-pasta sūtīšanasiespējām katalogā ALISE, čeku drukāšanu un statistiku.SBA No abonementa uz citām Latvijas bibliotēkām, un tās ir, galvenokārt, Ogres novadaun Ogres reģiona pagastu bibliotēkas, izsniegti 285 (2009.g. – 326; 2008.g. – 250)dokumenti. Jāatzīst, ka visaktīvāk grāmatas no abonementa ir pieprasījušasCiemupes, Birzgales, Meľģeles, Mazozolu un Ķeipenes bibliotēkas, kas ir ap 68% nokopējā pieprasījuma. 32
 33. 33. Lasītāji ar īpašām vajadzībām Ogres CB izmantojuši 9 (2009.g. – 7) redzes invalīdi. Viľu vajadzībām no LatvijasNeredzīgo bibliotēkas saľemti 75 (2009.g. – 41) audiokasetēs un 12 (2009.g. – 6)CD ierakstos ierakstīti daiļdarbi. Kopā saľemtas 838 (718 – latviski; 120 – krieviski)kasetes. Tie ir 602 (2009.g. – 705) izsniegumi audiokasetēs un 3 (2009.g. – 8)izsniegumi CD ierakstos.Darbs ar parādniekiem Bibliotēkas lietotāji ir kļuvuši apzinīgāki, jo pēdējos gados būtībā ir mainījies šīdarba raksturs. Pirmkārt, lasītāji jau ļoti savlaicīgi saľem atgādinājumus par grāmatunodošanas kavējumiem. Otrkārt, šis darbs tiek veikts regulāri un neatslābstoši. Grāmatu nodošanas kavētāji ir saľēmuši ap 500 (2009.g. – 410) telefona zvanu,nosūtītas 29 (2009.g. – 22; 2008.g. – 54; 2007.g. – 326) vēstules ar atgādinājumiem,nosūtītas 224 vēstules e-pastā. Atgādinājumi e-pastā izrādījušies iedarbīgs līdzeklis,lai lietotājs atcerētos par grāmatu nodošanu. Rezultātā 57% no kavētājiem parādu irnokārtojuši. Padarītajam darbam ar parādniekiem ir attiecīgi rezultāti – pēcatgādinājumiem parādus nokārtojuši 183 (2009.g. – 92; 2008.g.-188) 2010. gada un155 (2009.g. – 135; 2008.g. – 106) iepriekšējo gadu parādnieki.Pasākumi, kursi, lasītāju klubiņš Bibliotēkas prestiţu ceļ un tās publicitāti veicina ne tikai pamatpakalpojumusniegšana augstā līmenī, bet arī bibliotēkas kā kultūras iestādes realizēšanās. Tā irizstāţu, lekciju, tikšanos, atceres dienu, pēcpusdienu u.c. rīkošana. Abonementa darba specifika ir tāda, ka bibliotēkas darba laikā darbinieces pastāvīgiatrodas kontaktā ar lasītāju, līdz ar to aktīva kāda pasākuma sagatavošana un patpiedalīšanās tajos nav iespējama, jo pasākumu sagatavošana un organizēšana iratsevišķs ilglaicīgs, rūpīgs un atdevi un iedvesmu prasošs darbs. Abonementa darbinieces ir piedalījušās svarīgākajos bibliotēkā rīkotajospasākumos. Tie ir gan literārie, gan neliterārie pasākumi, kā arī pasākumibibliotekāriem. Tie ir sekojošie: Mākslinieku Gunāra Placēna un Leona Krivāna viesošanās 23.aprīlī, Bibliotēkunedēļa, Ogres novada literāri radošās apvienības „Sirdsdoma” dzejnieces IlgasRēdmanes vadībā kopā ar Ogres CB organizētais septembra dzejas dienu pasākums18. septembrī, tradicionālā Ogres rajona Kultūras darbinieku diena 29. aprīlī, Ogres 33
 34. 34. CB darbinieku pirmsatvaļinājumu pikniks maija beigās, kā arī pieredzes apmaiľasbraucieni uz Gulbenes bibliotēku 29. jūlijā un uz Pārventas bibliotēku Venstpilī 30.septembrī. Abonementa darbinieces ir piedalījušās arī bibliotēkā organizētajos kursos,semināros: kursi saistībā ar sistēmas ALISE uzlabojumiem (Māra Zvirgzdiľa),seminārs 15. aprīlī, kurā par Gaismas pils saturisko daļu lekciju nolasīja LNBarhitekte Nita Apsīte, un ar savu pieredzi bibliotekārajā darbā dalījās Rīgas Centrālāsbibliotēkas direktore Doloresa Veilande. 14. decembrī dalījāmies pieredzē seminārā”Pārmaiľu spēks”, kas notika Valmierā. Savu darbību ir turpinājis arī Bibliotēkas Lasītāju klubiľš.Noformēšanas darbs Daudz darba šogad ieguldīts noformējumā - izlabots teksts un vēlreiz sagatavotasgrāmatzīmes, izveidoti un noformēti vairāki uzraksti par bibliotēkas piedāvājumulasītājiem. Ir pagatavoti 540 (2009.g. – 325) daleľi, kā arī 20 uzraksti abonementaatklātā fonda grāmatu plauktu galiem.Secinājumi, tendences Apkopojot šā gada abonementa darba rādītājus, var izdarīt galvenos secinājumus. Turpinās lietotāju apkalpošanas modernizēšana. Lietotāji bibliotēkā saľem arvienpilnvērtīgākus pakalpojumus, kas atbilst bibliotēkā pieejamajām jaunākajām IT.Piekto gadu lietotājiem grāmatas tiek izsniegtas automatizēti. Ikviens lasītājs varsaľemt precīzas ziľas par grāmatu. Arvien lielāks skaits lasītāju sāk izmantot iespējupasūtīt un rezervēt grāmatas attālināti, t.i., neierodoties bibliotēkā. Saľemot grāmatas,lasītājs saľem arī izsniegto grāmatu saraksta izdruku. Kavētāji atgādnes par grāmatunodošanas termiľu ar precīzi uzrādīto grāmatu sarakstu saľem arī ar e-pastastarpniecību. Abonementa lietotāju skaita pastāvīgums liecina par bibliotēkas pakalpojumukvalitātes stabilitāti, bet apmeklējumu un izsniegumu skaita palielināšanās varētu būtsaistīta ar valsts ekonomisko stāvokli. Darbu atvieglo atbalsts gan no novada pašvaldību vadības, gan arī no bibliotēkasvadības.Abonementa vadītāja Anna Klaucāne 34
 35. 35. Atskaite par Ogres Centrālās bibliotēkas pieaugušo lasītavas darbu 2010. gadāLasītāju apkalpošana Ogres Centrālas bibliotēkas lasītava piedāvā saviem lietotājiem plašupakalpojumu klāstu: interneta un datoru izmantošanu, 2 abonētas datu bāzes, uzziľuliteratūras krājumu daţādās zinātľu nozarēs, ESIP, 50 preses izdevumus. Bibliotēkaslietotājiem ir iespēja izprintēt, nokopēt, ieskenēt sev nepieciešamos dokumentus,izmantojot lasītavas tehniskos resursus. Lietotāju reģistrāciju 2010. g. sākām veikt, izmantojot BIS „Alise” cirkulācijasmoduli. 2010. gadā lasītavā tika reģistrēti 2445 (2009.g. - 1877) lietotāji, tai skaitā1542 (2009.g. - 1259) datorlietotāji. Reģistrēto lietotāju skaits ir palielinājies par 568.Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, novērojams pieaugums par 30,3%. Apmeklējumuskaits 2010.g. ir 21958 (2009.g.- 24110). Apmeklējumu skaits, attiecībā pret 2009.g.,samazinājies par 2152, t.i. par 9,8 %. Izsniegums bija 38473 (2009.g.-43331 ) iespiedvienības, t.sk. 3338 grāmatas.Patiesībā grāmatu izsniegumu skaits varētu būt lielāks, jo nav iespējams piefiksēt tāsgrāmatas, ko lietotāji skatās tieši pie plaukta un noliek vietā, un lasītavā izsniegtogrāmatu skaits sākot ar 2010.g. tiek fiksēts automatizēti BIS „Alise”. Izsniegums,salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par 4858 vienībām, t.i. apmēram par11%. Uz pieaugošā lasītāju skaita fona, ššo izsnieguma samazināšanās faktu varētuizskaidrot ar to, ka lasītavas lietotāji vairāk izmanto informācijas tehnoloģijas, kopiedāvā OCB lasītava. Par to arī liecina pieaugušais datorlietotāju skaits 2010.g. -1542 (2009.g. – 1259), tas ir par 283 datorlietotājiem vairāk nekā pērn. Datorlietotājuskaits ir pieaudzis par 18,4%. Lasītavā lietotāju rīcībā joprojām ir 11 datori, kurus gada garumā izmantoja15512 (2009.g. -14975) reizes, pavadot pie tiem 16624 (2009.g.-16421) stundu.Pieaudzis arī Wi-Fi Interneta izmantotāju skaits - 447 , un 2010.gadā, tas ir par 188vairāk nekā pērn (259). Wi-Fi pakalpojuma izmantošanas kāpinājumu veicinājapasākums „Bezvadu zemene”, kas notika 2010.g. jūlijā, un tajā OCB pārstāvēja 17Wi-Fi Interneta lietotāji. Pasākuma reklamēsanas gaitā mēdijos atkārtoti tika uzsvērtaWi-Fi pieejamība visās Latvijas publiskajās bibliotēkās. Datorlietotāju pieaugumaskaitu izraisa arī tas, ka Internets bibliotēkā ir bezmaksas. Lasītavas datori ir 35
 36. 36. maksimāli noslogoti, par to liecina brīţiem izveidojusies rinda, kurā gaida pat līdz15 lietotājiem un 597 atteikumi, kad lasītāji nevēlējās gaidīt rindā.Uzziņu un informatīvais darbs Kvalitatīvas bibliotēkas lietotāju apkalpošanas pamats ir labi nokomplektēts,daudzpusīgs bibliotēkas uzziľu krājums, kas atvieglo veikt uzziľu sniegšanu, betmūsdienšā informācija ātri noveco un bieţi grāmatās nevar sameklēt nepieciešamoinformāciju. Tad lasītavas darbinieces uzziľu sniegšanai izmanto abonētās datu bāzesun citas iespējas, ko piedāvā bibliotēkā pieejamās IT. 2010.gadā lasītavā tika sniegtas 5644 (2009.g. - 5975) uzziľas. Ogres centrālās bibliotēkas lasītavā lietotājiem ir pieejamas divas abonētāsdatu bāzes: Lursoft laikrakstu bibliotēka un Letonika. Lursoft laikrakstu bibliotēkatika izmantota 63 (2009.g.- 64) reizes. Datu bāzē gada garumā tika apskatīti 813raksti. Meklējot informāciju lietotāju vajadzībām, bieţi izmantojam LNB analītikasdatu bāzi. 2010.g. LNB analītikas datu bāze tika izmantota 219 (2009.g.- 187) reizes.LNB analītikas datu bāze ir saistīta ar Lursoft laikrakstu bibliotēku un meklējotbibliogrāfisko informāciju vienlaicīgi var tikt pie avīţu rakstu pilnajiem tekstiem.Lasītavas darbinieces ne tikai pašas izmanto ššo datu bāzi uzziľu sniegšanai, bet arīapmāca lasītavas lietotājus, īpaši studentus, izmantot LNB analītikas datu bāzireferātu un kursa darbu sagatavošanā. Uzziľu sniegšanai izmantojam arī OCB veidotās datu bāzes: grāmatu EK unnovadpētniecības datu bāzi. Sareţģīto uzziľu meklēšanai izmatojam arī citas datu bāzes - 381 reizi, tādas kā Centrālās Statistikas pārvaldes datu bāzi, Eurostat datu bāzi, E-bibliotēka.lv, Directoryofopen Access journals ţurnālu pilno tekstu datu bāzi,Googlebooks grāmatu pilno teksu datu bāzi un u.c. 2010.g februārī un martā 16 cilvēkiem tika sniegtas konsultācijas par Lattelecomvirszemes televīzijas komplekta iegādi un uzstādīšanu. 25. februārī seminārā pagastu bibliotekāriem Elita Juberte stāstīja par E-bibliotēkas piedāvātām iespējām un reģistrēšanas kartību, ka arī par 3TD „Veiksmesstāstiem“. Oktobrī OCB lasītavu apmeklēja Ogres Profesionālās vidusskolas izglītībasprogrammas „Sekretariāta un biroja darbs” 3. kursa audzēknes. Audzēknēm tika 36
 37. 37. pastāstīts par OCB lasītavas krājumu, abonētām datu bāzēm, OCB elektroniskokatalogu, par iespēju attālināti rezervēt grāmatas un pagarināt grāmatu lietošanastermiľu. Audzēknes tika informētas par iespēju reģistrēties e-bibliotēkā. Tikanodemonstrēti E-bibliotēkā pieejamie informācijas resursi. Novembrī tika veikta lasītavas apmeklētāju anketēšana ar nolūku noskaidrot,kādās ar IT saistītās jomās tie gribētu papildināt savas zināšanas, apmeklējot OCBrīkotas apmācības. Rezultāti tika apkopoti un tiks ľemti vērā, plānojot darbu2011.gadā. Gada beigās tika sniegtas vairākas konsultācijas par Mans Lattelecompakalpojuma izmantošanas iespējam. Lietotājiem tika parādīts, kā var atteikties noLattelecom papīra rēķina, kuru piegādā pa pastu, un tikt pie rēķina elektroniskā vidē.ESIP – Eiropas Savienības informācijas punktsAktivitātes bibliotēkā:aprīlis – maijs Eiropas nedēļas ietvaros:1. Izstāde „Labākai Eiropai”Kādam nolūkam kalpo Eiropas Savienība? Kā tā darbojas? Ko tā jau ir sasniegusisavu pilsoľu labā, un ar kādiem jauniem izaicinājumiem tā sastopas šodien? Vaiglobalizācijas laikmetā ES var konkurēt ar pārējām ekonomikas lielvarām un saglabātsavus sociālos standartus? šTie ir daţi jautājumi, uz kuriem var meklēt atbildes,iepazīstoties ar izstādes "Labākai Eiropai" materiāliem.2. Izstāde – stends „Jaunākie materiāli par Eiropas Savienību”Jaunākie drukātie materiāli par Eiropas Savienību, kas pieejami interesentiemlīdzľemšanai.3. Spēles „40 minūtēs apkārt Eiropai” izspēles.Divās izspēlēs piedalījās 8 cilvēki – galvenokārt studenti.4. Spēles „Ceļojums patērētāju tiesībās” izspēle.Viena izspēle – 4 cilvēki.21.oktobris:Mācību nodarbība 14 novada bibliotekāriem par Latvijas un Eiropas Savienībasstatistiku, ko vadīja LR Centrālās statistikas pārvaldes Informācijas centra vecākāreferente S. Roze.Īss ieskats Latvijas statistikā (www.csb.gov.lv) un pamatīgs ieskats EiropasSavienības statistikā (epp.eurostat.ec.europa.eu), kā arī daudzpusīgās iespējas, ko 37
 38. 38. piedāvā Eurostat mājas lapa: kas ir Eurostat, tabulas, diagrammas, kartes, toveidošanas plašās iespējas, valstu profili, bezmaksas publikācijas angļu un latviešuvalodās, to lejuplādējamās elektroniskās versijas un pasūtīšana, u.c.Nodarbība bija ļoti lietderīga bibliotekāriem kā informācijas sniedzējiem, informējotun konsultējot bibliotēkas lietotājus, jo interese par statistiku, īpaši studentu vidū, irliela, bet publiskajās bibliotēkās pieejamo jaunāko papīra formāta statistikas materiāluir diezgan maz.Lektore bija parūpējusies arī par izdales materiāliem – Latvijas Statistikas unEUROSTAT publikācijām, piemēram, „Statistikas gadagrāmata 2009”u.c.Elita – ESIP koordinatore – piedalījusies:15. aprīlī, Rīgā ES informācijas sniedzēju forumā „Sabiedrība, saziľa, informācija”4. septembrī eksperta statusā diskusijā „Es, Latvija un ES”, Ogrē, Kultūras centrā29. oktobrī Rīgā, LU Lielajā zālē, ar Eiropas Komisijas iniciatīvu un LR Labklājībasministrijas atbalstu rīkotā konferencē „Veidosim kopā labāku sabiedrību visiem – cīľāpret nabadzību un sociālo atstumtību Latvijā”.Koordinatoru semināros Rīgā, ES mājā:24.02., 21.04., 15.09., 15.12.SBA un Elektroniskā dokumentu piegāde (EDP) 2010.g. Ogres Centrālās bibliotēkas lietotāju vajadzībām no LatvijasNacionālās bibliotēkas krājuma SBA kārtā tika pasūtīti 26 (2009.g.-62) izdevumi. NoLNB krājuma esam saľēmusi 21 grāmatu un 5 atteikumus. Atteikumu iemesli –grāmatas neatrodas LNB krātuvēs. Acīmredzami ir samazinājies SBA pieprasījumuskaits. Tas varētu būt saistīts ar to, ka iepriekšējos gados ššo pakalpojumu aktīviizmantoja Ogres pilsētas PII darbinieces, kas mācījās augstākajās mācību iestādēs.Mācību procesa sekmīgai gaitai bija nepieciešama pedagoģiskā literatūra un PIIaudzinātājas aktīvi izmantoja SBA pakalpojumu, lai tiktu pie grāmatām, kurasneatradās OCB krājumā. Elektronisko dokumentu piegādi (EDP) 2010.g. veicām tikai no OCB krājumāpieejamiem dokumentiem. šŠo pakalpojumu pārsvarā izmantoja Ogres novada unpagasta bibliotēkas. 2010. gadā tika nosūtīti 326 dokumenti. EDP no Latvijas Nacionālas bibliotēkas krājuma netika izmantota sakarā ar to,ka no 2010.g. janvāra špakalpojums ir maksas. Viena ieskenēta lapa maksā 0,10 Ls. 38
 39. 39. Pasākumi 28. janvārī lasītavas darbinieces organizēja tematisko pasākumu „Tīģeristīģera gadā“ bibliotēkas darbiniekiem. 2010.gada 1.jūlijā ārpus bibliotēkas darba laika Ogres Centrālās bibliotēkasteritorijā notika pasākums. Bibliotēka atbalstīja Wi-Fi lietotājus, kuri piedalījāssacensībās "Bezvadu zemene". Sacensību uzvarētājs varēja tikt pie galvenās balvas –portatīvā datora. Pasākuma mērķis bija informēt sabiedrību par iespēju izmantotbibliotēku piedāvāto bezvadu internetu – 24 stundas diennaktī, ārpus bibliotēkutelpām un darba laika. Ogres Centrālo bibliotēku pārstāvēja 17 sacensību dalībnieki.Galveno balvu neviens no mūsu dalībniekiem neieguva, bet 4 konkursa dalībniekisaľēma veicināšanas balvas. 19.oktobrī Ogres Centrālās bibliotēkas lasītavā notika Ogres novada dzejniekuapvienības "Sirdsdoma" un Cēsu kultūras biedrības "Harmonija" dalībnieku tikšanās.Dzejnieki dalījās pieredzē, izvērtēja kopīgo un atšķirīgo. 15. novembrī sākās Letonikas organizētais konkurss "Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv" , kurā Ogres centrālo bibliotēku pārstāvēja 4 lasītāji un 1bibliotekārs.Publicitāte Janvārī piedalījāmies Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”realizētajā publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” pozitīvolīdzcilvēku veiksmes stāstu apkopošanā, nosūtot savu veiksmes stāstu par OCBlasītāju Aleksandru Pavlovu. Veiksmes stāsts par uzľēmēju, kuršš izmanto OCBlasītavā pieejamās IT biznesa attīstībai, radīja interesi projekta autoros. RezultātāOCB lasītavā tika nofilmēts neliels video siţets. To ierakstīja un izdeva diskā„Bibliotēka manā ceļā uz labāku dzīvi“ kopā ar vēl citiem 8 veiksmes stāstiem. 4. februārī Ogres CB veiksmes stāstu varonis - lasītājs Aleksandrs Pavlovs arģimeni un OCB pārstāve Elita, piedalījās CD „Bibliotēka manā ceļā uz labāku dzīvi“prezentācijas pasākumā. šŠīs īsfilmas vēlāk translēja LTV. 4. februārī OCB pasākumu zālē notika bezmaksas seminārs Praktiski rīki unmetodes personīgās naudas plūsmas sabalansēšanai, kurā ar zināsanām dalījās SIA 39
 40. 40. Euroaudit valdes priekšsēdētājs Jānis Pikmanis, Naudas plānošanas centra eksperts, Ifapdrošināšana Rīgas klientu apkalpošanas centru vadītājs Andis Suseklis, ka arīlasītavas vadītāja Gaļina Sabļina, kas pastāstīja par bezmaksas un maksaspakalpojumiem, kas ir pieejami OCB. Seminārā varēja piedalīties jebkurššinteresents. 25. februārī „Ogrēnietī” tika publicēts raksts „Bibliotēkā var lasīt ne tikaigrāmatas” par Ogres Centrālajā bibliotēkā piedāvātajiem bezmaksas un maksaspakalpojumiem. 20.aprīlī Elita vadīja nodarbību Senioru kluba biedriem, ko organizēja OgresAttīstības un Inovāciju mācību centrs (AIMC) par bibliotēku katalogiem Internetā ,grāmatu meklēšanu un rezervēšanu OCB elektroniskajā katalogā. 27. aprīlī Elita Senioru klubiľa biedrus mācīja izmantot Interneta resursus:elektroniskās grāmatas, datu bāzi Letonika, E-bibliotēku u.c.Profesionālā pilnveide OCB lasītavas darbinieces aktīvi piedalījās visās apmācībās, kuras organizējaOgres reģionālais mācību centrs. 28. maijā, 2.jūlijā un 4. jūlijā Elita apmeklējusi kursus Ogres AIMC „Tīmekļa2.0 tehnoloģijas”. Turpat, rudenī, Elita apguva „Attēlu apstrādi ar bezmaksasprogrammu GIMP”. No 1. marta līdz 3. martam, Rigā Elita piedalās Jaws kursos, apgūstotprogrammu, kas paredzēta vājredzīgiem lietotājiem darbā ar datoru. 3. jūnijā, LNB, Elita piedalījās prezentācijā par koptulkošanas projektu„Valodu krasts”. Prezentācijas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar iniciatīvas“Valodukrasts” piedāvāto mašīntulkošanas sistēmu, diskutēt par jaunās tulkošanasplatformas lietderību, priekšrocībām un attīstības iespējām nākotnē. Maijā Jolanta apmeklējusi kursus Ogres AIMC, kuros papildināja zināšanasdarbā ar programmu Microsoft Excel, par ko ir saľēmusi apliecinājumu. OCB pieaugušo lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina septembrī devās uz ASV,Illinoisas Universitāti , kur piedalījās Globālo bibliotēku līderu un inovatoru 4 nedēļuapmācību programmā. Programmu sagatavoja Ilinoisas Universitātes Mortensonacentrs. Mortensona Centrs sadarbojas ar vairāk nekā 90 pasaules valstīm, nodrošinot 40
 41. 41. apmācību programmas bibliotēku darbiniekiem, kā arī veicinot bibliotekāru unbibliotēku sadarbību. 14. decembrī lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina piedalījās seminārā Vidzemesreģiona galveno bibliotēku vadītājiem un vadošajiem speciālistiem, gūstot vērtīgasidejas darbam lasītāju apkalpošanas jomā. Lasītavas darbinieces piedalījās arī kolektīva pieredzes apmaiľas braucienosuz Gulbenes bibliotēku un Pārventas bibliotēku Ventspilī.Darbs ar krājumu Gads sākās ar periodikas norakstīšanu un nodošanu makulatūrā. Krātuve tikasagatavota, lai tajā varētu pārvietot preses izdevumus, kuri lasītāju zālē vairs navaktuāli (piemēram, 2008.gada izdevumus). Divas reizes gadā notiek jauno turpinājumizdevumu abonēšana. Pavasarī grāmatu krājums tika pārskatīts un no tā tika izľemti atkārtotiegrāmatu izdevumi un saturā novecojusī literatūra. Grāmatu krājumā tika atjaunotas grāmatu plauktu norādes, kā arī plauktu galunorādes. Rudenī tika pabeigts grāmatu marķējums. Katrai grāmatai uz muguriľas tikapielīmēta zīme, uz kuras ir UDK numurs un autora zīme. Tas atvieglo kārtībasuzturēšanu grāmatu plauktos. Grāmatu marķēšanas procesu palīdzēja pabeigtdatoroperatoru kursu praktikante Jolanta Alksne, kas no oktobra vidus bija 6 nedēļupraksē OCB. Secinājums Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, novērojams lasītavas lietotāju skaitapieaugums - par 30,3%. Tas varētu būt labs apliecinājums tam, ka ikviensapmeklētājs atrod lasītavā tam nepieciešamo informāciju un saľem kvalitatīvusbibliotekāros pakalpojumus lasītavas draudzīgajā un mājīgajā vidē. Lasītavasdarbinieces palīdz lietotājiem orientēties gan drukātās, gan elektroniskās informācijasplūsmā. Konsultē lietotājus IT piedāvāto aktuālo iespēju izmantošanā. Lasītavaskolektīvs strādā ar attieksmi - viss lietotāja vajadzībām, un lietotāji spēj to novērtēt.Lasītavas vadītāja Gaļina Sabļina 41
 42. 42. Pārskats par CB bibliobusa darbu 2010. gadā1. Darbības vispārīgs raksturojums. Ogres CB bibliobuss darbojas Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadā, apkalpoiedzīvotājus šo triju novadu 12 pagastos, regulāri un precīzi ievērojot maršrutus,noteikto laiku un datumu grafikus. Lasītāji tiek apkalpoti pēc iespējas tuvāk viľudzīves vietai. Bibliobusā notikusi darbinieku maiľa: no 05.05.2010. līdz 30.06.2010.par bibliotekāri strādāja Aija Ţilvinska, bet no 01.07.2010. bibliobusa bibliotekāre irRuta Iranoviča.2.Bibliobusa pakalpojumu pieejamība. Ir iedzīvotāju kategorijas, kurām daţādu iemeslu dēļ ir apgrūtinoši apmeklētstacionārās bibliotēkas, piemēram, pensionāriem, ģimenēm ar maziem bērniem,invalīdiem, jo bibliotēka atrodas patālu no dzīves vietām, un sabiedriskais vai citaveida transports nav pieejams. Bibliobusa pieturas ir bieţi vien pie pašām mājām,māju ceļa galā. Bibliobusa darbinieku rīcībā ir mobilais telefons, kas nodrošinaiespēju operatīvi sazināties un vienoties par lasītājam vajadzīgajām grāmatām, kā arīatgādināt lasītājam par grāmatu lietošanas termiľu. Gada laikā lasītāji tika apkalpoti 5 novadu un 2 pilsētas maršrutos, katrā notiem - 1 reizi mēnesī. Iedzīvotājiem bibliobusa pakalpojumi pieejami 40 pieturvietās.2010. gadā lasītāju skaits pa maršrutiem:1. pilsētas maršrutā - 342. pilsētas maršrutā – 401. novadu maršrutā - 352. novadu maršrutā – 413. novadu maršrutā - 424. novadu maršrutā - 445. novadu maršrutā - 26kopā 262 lasītāji. 2010. gadā lasītāju skaits ir nedaudz – par 24 – pieaudzis, salīdzinot ar2009.gadu. Lielākā lasītāju grupa ir pensionāri - 56%, mājsaimnieces - 2%,strādājošie daţādās nozarēs - 15%, bezdarbnieki - 8%, mājsaimnieces, lauksaimnieki- 16%, skolēni – 3%. 42
 43. 43. Izsniegums bibliobusā - 9810 grāmatas, tātad, katrs lasītājs gadā izlasījis vidēji37,4 grāmatas. Apmeklējumu skaits - 1886, katrs lasītājs bibliobusu apmeklējis vidēji7,2 reizes gadā, tomēr ir arī “ilglasītāji”. Kavētājiem tiek zvanīts, ir gadījumi, kad„pazudušie” lasītāji jāmeklē caur pagastu pārvaldēm. Visvairāk lasītā literatūra - daiļliteratūra, krimināla rakstura grāmatas, tačupieprasītas ir arī grāmatas par ceļojumiem, vēsturi, biogrāfiska rakstura darbi, mākslasgrāmatas, enciklopēdijas. Vecāka gada gājuma lasītāji ļoti labprāt lasa latviešu autorudarbus. Vasaras periodā pieaug pieprasījums pēc grāmatām par dārzkopību, medicīnu,ēdienu un konservu gatavošanu, rokdarbiem. Ir lasītāji, kuri grāmatas ľem vairumā(10 un vairāk), jo lasa visa ģimene, pat kaimiľi. Apmeklētāju interesi raisīja izstādes, kuras bija iekārtotas bibliobusā: „Ēdienureceptes ikdienā un svētku reizē‟‟, “Bibliobusa maršruti novadu kartē”, „‟ Sveika,ziema”, “Klusais Ziemassvētku laiks‟‟.3.Darbs ar krājumu. Ľemot vērā lasītāju grupas un lasītāju pieprasījumus, kopumā krājumakomplektēšana notiek atbilstoši tiem, stingri ievērojot naudas līdzekļu lietderīguizlietošanu. Lai izpildītu lasītāju pieprasījumus, bieţi tiek izmantots CB pieaugušo unarī bērnu literatūras nodaļas krājums, jo vasarā bibliobusā parādās skolēni, kas labprātlasa pedagogu ieteikto literatūru. Gada laikā izsniegtas 82 grāmatas no šiemkrājumiem. Grāmatu krājums tiek regulāri kārtots un izvērtēts; tiek atlasītas lasītājunolietotas, pēc satura novecojušas grāmatas, kā arī lasītāju profilam neatbilstošasgrāmatas, un tās tiek tālāk piedāvātas apmaiľas krājumam. Regulāri tiek atlasītasgrāmatas labošanai.Bibliobusa lasītājiem piedāvājam iepazīties ar ţurnāliem, ko dāvinājuši citi lasītāji,pārsvarā pilsētas iedzīvotāji.4.Sadarbība ar citām bibliotēkām. Bibliobusa krājumu savu lasītāju pieprasījumu apmierināšanai aktīvi izmantoRembates, Tomes un Krapes bibliotēkas. šŠo bibliotēku darbinieces un arī lasītājiregulāri - 1 reizi mēnesī - apmeklē bibliobusu, izvēloties tās grāmatas, kuras nav šobibliotēku krājumos. šŠīm bibliotēkām 2010.gadā izsniegtas pavisam 430 grāmatas. 43
 44. 44. 5.Bibliobusa finansiālais nodrošinājums Pārskata gadā bibliobusa finansējums bijis sekojošs: Ogres novada pašvaldībaslīdzekļi 894,43 Ls; iegādāto grāmatu eksemplāru skaits - 160. Dāvinājumi – 9eksemplāri par 29,21 Ls6.Bibliobusa publicitāte Ogres CB mājas lapā sadaļā www.ocb.lv/bibliobuss var atrast informāciju parbibliobusa maršrutiem, pieturvietām, laikiem.Apmeklējot septembrī Ogres pilsētu, eksprezidents G. Ulmanis iepazinās arbibliobusa darbu, maršrutiem, vēlējās uzzināt, cik lasītāju, kādi darba apstākļi un,galvenais, kas interesē lauku ļaudis ššobrīd.Decembra mēnesī laikraksta “Ogres Vēstis Visiem” ţurnālists Uldis Prancāns viesojāsbibliobusa 5.novadu maršrutā , lai kontaktētos ar lauku ļaudīm, uzklausītu viľuproblēmas. Rezultātā tapa interesants raksts, kas stāsta par lauku ļauţu šodienas dzīviun bibliobusa vietu tajā.Bibliobusa bibliotekāre Ruta Iranoviča 44
 45. 45. Ogres Centrālās bibliotēkas Informācijas resursu attīstības nodaļas atskaite, 2010. 2010.gadā nodaļas darbinieki apstrādāja jaunās grāmatas, dāvinājumus unpar projekta līdzekļiem saľemtos iespieddarbus: Centrālā Bērnu nodaļa Ogresgala Ciemupes bibliotēka bibliotēka bibliotēkaPašvaldības 1099 6350.09 744 2829.59 268 1182.00 177 759.98līdzekļiDāvinājumi 383 957.90 79 142.41 354 865.48 81 240.77Projekti (KKF) 13 77.08 4 23.99Atvietošana 28 93.21 45 107.76KOPĀ 1523 7478.28 872 3103.75 622 2047.48 258 1000.75 Pavisam Ogres Centrālajai bibliotēkai un bibliobusam, Bērnu nodaļai, Ogresgalaun Ciemupes bibliotēkām apstrādāti 3 275 eks. par summu 13 630,26 Ls. Lai atbrīvotu fondu no mazizmantotās literatūras, 2010.gadā no abonementa uzkrātuvi tika pārcelti 1093 eksemplāri. No lasītavas uz abonementu tika pārcelti 32eksemplāri (mazizmantoti vai arī iegādāti jauni izdevumi), bet no pamatfonda uzbibliobusa fondu 402 eksemplāri. Pavisam Ogres Centrālajā bibliotēkā no fonda uzfondu pārcelti 1634 ekemplāri. No Plāteres bibliotēkas fonda uz Madlienas bibliotēkas fondu pārcelti 408 eks.,bet no Juglas bibliotēkas uz Suntaţu bibliotēkas fondu pārcelti 545 eks. Norakstīti no CB krājuma - 2054 eksemplāri par Ls 2463.53No Bērnu nodaļas krājuma – 1508 eks. par Ls 1055.16Pēc iesniegtajiem sarakstiem no elektroniskā kopkataloga izslēgti 174 eks. - noMeľģeles, Ķeguma, Birzgales un Tīnūţu bibliotēku krājumiem.Ogres CB elektroniskais kopkatalogs. Uz 2011.gada 17.janvāri elektroniskajā katalogā ir 54 235 ieraksti ar231 224 eksemplāriem, tas ir par 2697 ierakstiem vairāk nekā 2009.gadā. Pievienotoeksemplāru skaits palielinājies par 36 060 vienībām. Pēc sarakstiem, kurus iesniegušasBirzgales, Krapes, Ķeipenes, Tomes, Lēdmanes, Madlienas, Meľģeles, Rembates, 45
 46. 46. Taurupes bibliotēkas, elektroniskajā katalogā izveidoti 76 jauni apraksti un pievienoti2086 eksemplāri. Datu ievades dinamika gadā EK (nos./eks.): Gads Ierakstu skaits + Eks. skaits +2005. 37 553 + 6357 95 7722006. 41 765 + 4212 113 742 + 17 9702007. 45 062 + 3297 136 337 + 22 5952008. 48 346 + 3284 167 705 + 31 3682009. 51 538 + 3192 195 164 + 27 4592010. 54 235 + 2697 231 224 + 36 060Eksemplāru skaita pieaugums ir ļoti liels, jo skolu bibliotēkas pievieno arī mācībugrāmatas, kuras tiek iepirktas daudzos eksemplāros (atkarībā no skolēnu skaita klasēs). Bibliotēku krājumu atspoguļojums elektroniskajā kopkatalogā (%)Bibliotēka Krājums uz 01.01.11. Elektroniskajā katalogā % (eks.)Ikšķiles novadsIkšķiles CB 22552 8654 38.4Tīnūţu 7442 5994 80.5Lielvārdes novadsLielvārdes pils. b. 13451 12005 89.2Lielvārdes bērnu b. 8267 6835 82.7Jumpravas 9179 5117 55.7Lēdmanes 10737 2660 24.8Lāčplēša 8572 5613 65.5Ķeguma novadsĶeguma pils. b. 22203 9541 42.9Birzgales 4921 1573 32.0Tomes 4041 1692 41.9Rembates 6066 1943 32.0Ogres novadsĶeipenes 10789 1763 16.3Krapes 4432 1789 40.4Madlienas 13113 6298 48.0Mazozolu 4723 1890 40.0Ogresgala 10111 8559 84.6Ciemupes 5140 4316 84.0Meľģeles 3798 2233 58.8Lauberes 5900 4639 78.6Suntaţu 7075 1585 22.4Taurupes 7532 2077 27.6KOPĀ: 190 044 96776 50.9 46
 47. 47. Apraksti, kurus Ogres elektroniskajam kopkatalogam pievieno ganpilsētu bibliotēkas, gan skolu bibliotēkas, tiek regulāri rediģēti. Tiek veidoti un rediģēti apraksti Novadpētniecības datu bāzē. Uz2011.gada 17.janvāri datu bāzē ir 17 254 ieraksti. No 2010.gada rudens tiek veidotiapraksti rakstiem no portāliem ogrenet.lv un ogresfakti.lv Analītikas datu bāzē ir 2403 ieraksti. 2010.gadā rediģēti iepriekšējos gadosveidotie apraksti. 2010.gadā datu bāze papildināta ar aprakstiem no ţurnāla„Skolotājs” (2004-2009). 2010.gadā izstrādāta jauna Ogres Centrālās bibliotēkas krājuma attīstībaskoncepcija. IRAN darbinieki sniedz gan metodisku, gan praktisku palīdzību visiempilsētu, pagastu un skolu bibliotekāriem par: 1. krājumu veidošanas jautājumiem 2. krājumu organizēšanas jautājumiem 3. UDK klasifikāciju 4. aprakstu veidošanu EK 5. komplektēšanas un norakstīšanas procesiem BIS Alisē. Skolu bibliotēkas. 2010.gadā darbu BIS Alise uzsāka Ogres Profesionālas vidusskolas bibliotēka,Jumpravas vidusskolas bibliotēka, Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolasbibliotēkas.Bibliotēka Ar kādu moduli strādā Ievadīto eks. skaits uz 01.01.2011.Ogres ģimnāzija Kataloģizācija ; 17284 Komplektēšana no 2010.g. janv.Ogres pamatskola Kataloģizācija ; 13163 Komplektēšana no 2010.g. janv.Ogres amatniecības vsk. Kataloģizācija ; 10604 (Komplektēšana no 2011.g. janv.)Ogres profesionālā vsk. Kataloģizācija 2306 47
 48. 48. Jaunogres vsk. Kataloģizācija 8632Ogres 1.vsk. Kataloģizācija 3392Ogresgala pamatsk. Kataloģizācija 376Lielvārdes vsk. Kataloģizācija 1606Lielvārdes pamatsk. Kataloģizācija 1341Jumpravas vsk. Kataloģizācija 289Jumpravas Kataloģizācija 0internātpamatsk.Kaibalas pamatsk. Kataloģizācija 1Ķeipenes pamatsk. Kataloģizācija 250Suntaţu vsk. Kataloģizācija 7Suntaţu internātsk. Kataloģizācija 0Ikšķiles vsk. Kataloģizācija (no 10 2010.g.oktobra)Tīnūţu pamatsk. Kataloģizācija (no 3 2010.g.decembra)KOPĀ: 59264Uz 2011.gada 1.janvāri skolu bibliotēkas elektroniskajam kopkatalogam ir jaupievienojušas 59 264 eksemplārus. 2010.gadā BIS Alisē nestrādāja Ogres meža tehnikuma bibliotēka, Suntažuvidusskolas un Suntažu sanatorijas-internātskolas, Madlienas, Ķeguma, Taurupesvidusskolu bibliotēkas, Kaibalas (nepilna darba slodze), Ogresgala, Birzgales,Rembates, Krapes, Lauberes, Tomes, Lēdmanes, Mazozolu, Meņģeles pamatskolubibliotēkas un Jumpravas internātpamatskolas (nepilna darba slodze) bibliotēka.Iespējams, ka Mazozolu, Meľģeles, Kaibalas, Krapes skolas skars reorganizācija,tāpēc bibliotekāri nesteidzas ar darba uzsākšanu BIS Alisē.Ogres CBInformācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja: Janīna Metlāne 48

×