Компьютерийн хэрэглээ                            О.ГалжавХИЧЭЭЛИЙН НЭР:        ÊÎÌÏÜÞÒÅ...
Компьютерийн хэрэглээ                          О.Галжав    Windows ïðîãðàììûã õýðýãëýýíèé ñòà...
Компьютерийн хэрэглээ                          О.ГалжавØÀËÃÓÓÐ:    Paint ïðîãðàììûí çóðãèéí õý...
Компьютерийн хэрэглээ                О.ГалжавØÀËÃÓÓÐ:    Äýëãýöèéí тохиргоо хийнэ    Амралтын дэлгэци...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zorilgo

1,518 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zorilgo

 1. 1. Компьютерийн хэрэглээ О.ГалжавХИЧЭЭЛИЙН НЭР: ÊÎÌÏÜÞÒÅÐИЙН ХЭРЭГЛЭЭСЭДВИЙН НЭР: WINDOWS-ÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÒÀÉ ÀÆÈËËÀÕ, ÑÈÑÒÅÌÈÉÍ ÒÎÕÈÐÓÓËÃÀ ÕÈÉÕЗОРИЛГО: Ýíý хичээлээр ñóðàëöàã÷ íü Windows õýðýãëýýíèé ñòàíäàðò ïðîãðàìóóä, эхлэх цэсний командууд, äýëãýöèéí òîõèðóóëãà, õýâëýõ òºõººðºìæèéí òîõèðãîîã õèéæ, àøèãëàõ ìýäëýã, ÷àäâàðûí ¿íäýñ, õàíäëàãûã ýçýìøèíý.ÄÓÍÄÀÆ ÕÓÃÀÖÀÀ: 14 öàãªÌÍªÕ ÌÝÄËÝà ×ÀÄÂÀÐ: Компьютерийн үндсэн ойлголтÑÓДАЛСНЫ ДАРАА: Ñóðãàëòûí òºãñãºëä ñóðàëöàã÷ íü äàðààõ ÷àäâàðòàé áîëñîí áàéíà:1. Öîíõ, öîíõтой ажиллах, Windows ¿éëäëèéí ñèñòåìèéí ¿íäñýí äýëãýö, Start menu-òàéàæèëëàõ2. Windows-ûí ñòàíäàðò ïðîãðàìóóä Wordpad, Notepad /Calculator/ àæèëëàõ3. Хялбар çóðàã, байгуулалтыг çóðàõ /Paint ïðîãðàìì àøèãëàõ/4. Explorer-òîé àæèëëàõ /file, folder/5. Äýëãýöèéí òîõèðãîî õèéõ1. ÖÎÍÕ, ÖÎÍÕТОЙ АЖИЛЛАХ, WINDOWS ҮÉËÄËÈÉÍ ÑÈÑÒÅÌÈÉÍ ҮÍÄÑÝÍÄÝËÃÝÖ, START MENU-ÒÀÉ ÀÆÈËËÀÕØÀËÃÓÓÐ:  Windows îð÷èíä öîíõòîé àæèëëàна  Windows ¿éëäëèéí ñèñòåìèéí ¿íäñýí äýëãýöòýé àæèëëàна  Start menu-òàé àæèëëàнаÀÃÓÓËÃÀ:  Öîíõ  Windows ¿éëäëèéí ñèñòåìèéí ¿íäñýí äýëãýö  Start menuÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÍªÕÖªË:Ñóðàëöàã÷èä íü äàðààõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéíà:  Интернэтэд холбогдсон байна.
 2. 2. Компьютерийн хэрэглээ О.Галжав  Windows ïðîãðàììûã õýðýãëýýíèé ñòàíäàðò ïðîãðàììûí õàìò ñóóëãàñàí áàéõÀÐÃÀ ǯÉ:  Бие даан суралцах  Лобораторийн ажил àøèãëàõ  Ïðàêòèê äàäëàãà õèéõ2. WINDOWS-ÛÍ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÓÓÄ WORDPAD, NOTEPAD, /CALCULATOR/ÀШИГЛАХØÀËÃÓÓÐ:  WordPad ïðîãðàì äýýð òåêñò áè÷нэ  NotePad ïðîãðàì äýýð àæèëëàна  Фаéëòàé àæèëëàна /õàäãàëàõ, íýýõ, õààõ, íý𠺺ð÷ëºõ, óñòãàõ/  ¯ñãèéí ôîíòûг сонгоно  Ôîíòûã õýëáýðæ¿¿ëнэ  Ïàðàãðàôûã Ruler Øóóðõàé ñàíàõ îé /Clipboard/-ã àøèãëàí èæèë òºðëèéí ìýäýýëëèéã õóâèëна  Copy, Cut, Paste êîìàíäûã ãàð äýýðõè òîâ÷ëóóð àøèãëàíаÀÃÓÓËÃÀ:  WordPad ïðîãðàìûí á¿òýö, òåêñò áè÷èõ арга  Òåêñòýí ìýäýýëýëòýé àæèëëàõ /ñîíãîõ, óñòãàõ, õóóëàõ, 纺õ/  Øóóðõàé ñàíàõ îé /Clipboard/-ã àøèãëàõ  Copy, Cut, Paste êîìàíäûã ãàð äýýðõè òîâ÷ëóóð àøèãëàí ã¿éöýòãýõ  Ôàéëòàé àæèëëàõ /õàäãàëàõ, íýýõ, õààõ, íý𠺺ð÷ëºõ, óñòãàõ/  ¯ñãèéí ôîíò, ò¿¿íèéã õýëáýðæ¿¿ëýõ  Ïàðàãðàôûã Ruler àøèãëàí òîõèðóóëàõ, òýìäýãëýõÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÍªÕÖªË:Ñóðàëöàã÷èä íü äàðààõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéíà:  Интернэтэд холбогдсон байна.  Windows ïðîãðàììûã õýðýãëýýíèé ñòàíäàðò ïðîãðàììûí õàìò ñóóëãàñàí áàéõ  Èæèë ¿ã, ºã¿¿ëáýð îðñîí òåêñò áè÷èõ лабораторийн àæëûг хийх3. ÕЯËÁÀÐ ÇÓÐÀÃ, ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÛà ÇÓÐÀÕ
 3. 3. Компьютерийн хэрэглээ О.ГалжавØÀËÃÓÓÐ:  Paint ïðîãðàììûí çóðãèéí õýðýãñë¿¿äèéã àøèãëàна  Çóðàã çóðàõàä Clipboard àøèãëàæ õÿëáàð àðãààð çóðна  Çóðãèéã ýðã¿¿ëýõ, ñóíãàõ, òàøóóëäóóëàõ, õýìæýýã òîõèðóóëнàÀÃÓÓËÃÀ:  Paint ïðîãðàììûí çóðãèéí õýðýãñë¿¿ä  Çóðàã çóðàõàä Clipboard àøèãëàæ õÿëáàð àðãààð çóðàõ  Çóðãèéã ýðã¿¿ëýõ, ñóíãàõ, òàøóóëäóóëàõ, õýìæýýã òîõèðóóëàõÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÍªÕÖªË:Ñóðàëöàã÷èä íü äàðààõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéíà:  Интернэтэд холбогдсон байна.  Windows ¿éëäëèéí ñèñòåì ñóóëãàñàí áàéõ  лабораторийн àæëûг хийх4. EXPLORER-ÒÎÉ ÀÆÈËËÀÕ /FILE, FOLDER/ØÀËÃÓÓÐ:  Explorer-òîé àæèëëàна  Õàâòàñ, ôàéëûã ¿¿ñãýõ, ôàéûã õóóëнà, 纺нө, íýðèéã íü ººð÷ëºнөÀÃÓÓËÃÀ:  Explorer-òîé àæèëëàõ  Õàâòàñ ¿¿ñãýõ  Ôàéëûã õóóëàõ, 纺õ, íýðèéã íü ººð÷ëºõ  Ôàéëûã òºð뺺ð íü ýðýìáýëæ õàðàõÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÍªÕÖªË:Ñóðàëöàã÷èä íü äàðààõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéíà:  Интернэтэд холбогдсон байна.  Windows ¿éëäëèéí ñèñòåì ñóóëãàñàí áàéõ  лабораторийн àæëûг хийх5. ÄÝËÃÝÖÈÉÍ ÒÎÕÈÐÃÎÎ ÕÈÉÕ
 4. 4. Компьютерийн хэрэглээ О.ГалжавØÀËÃÓÓÐ:  Äýëãýöèéí тохиргоо хийнэ  Амралтын дэлгэцийн тохиргоо хийнэ  Дэлгэцийн фонн, хүрээг тохируулнаÀÃÓÓËÃÀ:  Äýëãýöèéí á¿õ òºðëèéí òîõèðãîîÑÓÐÃÀËÒÛÍ ÍªÕÖªË:Ñóðàëöàã÷èä íü äàðààõ íºõöºëººð õàíãàãäñàí áàéíà:  Интернэтэд холбогдсон байна.  Windows ¿éëäëèéí ñèñòåì ñóóëãàñàí áàéõ  лабораторийн àæëûг хийхÀÐÃÀ ǯÉ:  Бие даан суралцах  Ïðàêòèê äàäëàãà õèéõ  Дасгал ажил хийлгэх

×