Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ          Параграфыг дугаарлахБаримтын дараалалсан болон ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ            О.ГАЛЖАВ 1. Home багцын Editing бүлгээс Find хэрэглүүр, эсвэл Ctrl+F    ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ1. Хүрээ оруулах текстийг сонгон идэвхжүүлнэ            ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ Text : Текстэнд хүрээ оруулах Table : Хүснэгтэнд хүрээ оруулах ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ            О.ГАЛЖАВ2. Borders and Shading харилцах цонхны Page border хуудасыг  сонгоно...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ    Fill Effects командыг сонгон тусгай эффектүүдыг нэмэж    о...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ3. Watermark нь  Print Layuot горимд харагдах ба цаасан дээр  хэв...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ    1.5 lines – 1.5 үсгийн хэмжээтэй тэнцүү өндөртэйгээр    ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ              О.ГАЛЖАВ   1. Page Layout багцын Page setup бүлгийн Margins     хэ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ             О.ГАЛЖАВ   Энэ үед Left нь inside, Right, нь Outside болж өөрчлөгдөх  ...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ            О.ГАЛЖАВмэдээлэл нь ижил байхаас гадна тэгш, сондгой хуудасуудад өөрөөр байха...
КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ           О.ГАЛЖАВДААЛГАВАРДараах хэрэглүүрүүдийн үүргүүдийг тайлбарлаж бич.       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Word 2 heseg

4,283 views

Published on

 • Be the first to comment

Word 2 heseg

 1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Параграфыг дугаарлахБаримтын дараалалсан болон онцолсон мэдээллүүдийг уншихадхялбар болгох зорилгоор жагсаалтыг тэмдэгт болон тоогоордугаарладаг. Word програмд энэ үйлдлийг автоматаар гүйцэтгэдэг.Үүний тулд: 1. Дугаарлалт хийх парграфуудаа сонгон идэвхжүүлэн 2. Home багцанд Paragraph бүлгийн Numbering хэрэглүүрийг сонгож тоогоор, Bullets хэрэглүүрийг сонгож тэмдэгтээр, Multilevel list хэрэглүүрийг сонгож дээд дугаарлалт үүсгэнэ. ТЭМДЭГТЭЭР ДУГААРЛАХ 1. Дугаарлах параграфууддаа сонгон идэвхжүүлэн . дугаарлах текстээ шивж эхлээгүй бол хоосон мөрийн эхэнд курсороо байрлуулна. 2. Home багцын Paragraph бүлгийн Bullets хэрэглүүрийг сонгож нээгдэх талбараас тэмдэгтээ сонгоно. БАРИМТААС ТЕКСТ ХАЙХ, СОНГОХHome багцын Editing бүлгээс Find хэрэглүүрээр баримтаас текст,түүний формат, загвар, тусгай тэмдэг зэргийг хайжболдог, хайлт хийх текст 255 хүртэл тэмдэгт байж болно.Хайлт хийхдээ: 1
 2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ 1. Home багцын Editing бүлгээс Find хэрэглүүр, эсвэл Ctrl+F товчны хослолыг дарна. 2. Нээгдэх харилцах цонхны Find What талбарт хайх текстээ оруулна 3. Find Next командыг сонгоно 4. Хэрвээ хайлтыг сонголттойгоор нь хийх бол More командын товчыг сонгоно. Энэ үед цонх нэмж дэлгэгдэнэ. Эндээс тохирох сонголтыг хийнэ. БАРИМТАНД ОГНОО ОРУУЛАХБаримтанд системийн он сар өдрийг оруулж болно. Үүний тулд: 1. Он сар өдөр оруулах газраа курсороо байрлуулна 2. Insert багцын текст бүлгийн Date and time хэрэглүүрийг сонгоно 3. Нээгдэх харилцах цонхны Language жагсаалтаас огноо гаргах хэлийг сонгоно 4. Available formats жагсаалтын талбараас он сар өдөр гаргах форматаа сонгоно 5. ОК командын товч дарна ТЕКСТЭНД ХҮРЭЭ ОРУУЛАХ 2
 3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ1. Хүрээ оруулах текстийг сонгон идэвхжүүлнэ 2. Home багцын Paragraph бүлгийн Border хэрэглүүрийн баруун талын сумыг нээн хүрээний хэлбэрүүдээс сонгох ба Borders and shading командыг сонгоно. 3. ээгдэх харилцах цонхны Borders хуудсанд текстэнд хүрээ оруулах тохиргоо хийнэ. Үүнд : Setting бүлэгт хүрээний хэлбэрүүдээс сонгоно None: хүрээгүй болгох Box: Энгийн хүрээ Shadow: Сүүдэртэй хүрээ 3D: 3-н хэмжээст хүрээ Custom: Тохиргоот хүрээ Style: Хүрээ шугамны хэлбэрүүдээс сонгоно Color: Хүрээ шугамны өнгийг сонгох Width: Хүрээ шугамын өргөнийг сонгох Preview: Хүрээний тохиргоог урьдчилан харах Apply to: хүрээний хэмжих объектыг тодруулах. Үүнд : Paragraph: зүйлд хүрээ оруулах 3
 4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Text : Текстэнд хүрээ оруулах Table : Хүснэгтэнд хүрээ оруулах Horizontal Line : Хэвтээ шугамны тохиргоо бүхий харилцах цонхыг нээх ТЕКСТЭНД ФОН ОРУУЛАХ1. Фон оруулах текстээ сонгон идэвхжүүлнэ.2. Home багцын Paragraph бүлгийн Border хэрэглүүрийн баруун талын сумыг сонгож нээгдэх талбараас Borders and shading командыг сонгоно.Мөн home багцын Paragraph бүлгийн shading хэрэглүүрийн баруун талын сумыг нээн фон оруулах өнгөнүүдээс сонгох боломжтой3. Нээгдэх харилцах цонхны Shading хуудсанд фон оруулах тохиргоог хийнэ. Fill: Өнгийг сонгох Patterns: Хээлэх  Style: хээлэх хэлбэрүүдээс сонгох  Color: Хээлэх хэлбэрүүдийн өнгийг сонгох4. ОК командын товчийг дарна. ХУУДАСНЫ ГАДУУР ХҮРЭЭ ОРУУЛАХ 1. Page Layout багцын Page Background бүлгийн Page Borders хэрэглүүрийг сонгоно 4
 5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ2. Borders and Shading харилцах цонхны Page border хуудасыг сонгоно.3. Settings бүлгээс хүрээний хэлбэрийг сонгоно.4. Style, Color, Width, жагсаалтын талбаруудад хүрээ шугамын хэлбэр, өнгө, өргөний хэмжээг тодорхойлоно5. Зурган хүрээ татах бол Art жагсаалтын талбараас зургаа сонгоно.6. Apply to жагсаалтын талбараас баримтын ямар хуудаснд хүрээ шугам оруулахыг сонгоно. Үүнд:  Whole document – сонголтоор баримтын бүх хуудаснд  This section – Идэвхтэй бүлэгт  This section First page Only – Идэвхтэй бүлгийн зөвхөн эхний хуудаснд  This section All Except first page – идэвхтэй бүлгийн эхний хуудаснаас бусад хуудаснд7. Option командын товчоор хуудасны гадуур хүрээ шугамны байрлал, хүрээний ирэмгээс үлдээх зай гэх мэт нэмэлт дохиргоог хийнэ.8. OK команд довчийг дарна. БАРИМТАНД ДЭВСГЭР ФОН ОРУУЛАХ1. Page layout багцын Page Background бүлгийн Page Color хэрэглүүрийг сонгоно.2. Нээгдэх талбараас тохирох сонголты г хийнэ. Үүнд:  Theme Colors, Sdandart Colors талбаруудаас оруулахыг хүссэн өнгө сонгоно. 5
 6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  Fill Effects командыг сонгон тусгай эффектүүдыг нэмэж оруулах, эсвэл нэгэнт хийсэн эффектийг өөрчилнө. Өнгөний шатлал, бэлэн хээ оруулахаас өмнө өнгөө сонгосон байх шаардлагатай  Дэвсгэр фоныг арилгах бол No color командыг сонгоно. Баримтанд Watermark оруулах1. Page Layout багцын Page Backruond бүлгийн Watermark хэрэглүүрийг сонгоно.2. Нээгдэх талбараасаа тохирох сонголтыг хийнэ.  Watermark-ийн бэлэн загваруудаас хүссэн загвараа сонгоно.  Хэрэв текстийн агуулга, форматыг өөрчлөх бол Custom Watermark Командыг сонгон нээгдэх харилцах цонхны Text Watermark сонголтын товчийг идвэхжүүлж нээгдэх Талбаруудад тохиргоо хийнэ.  Харин зураг оруулах бол Picture Watermark сонголтын товчийг идвэхжүүлээд Select Picture командын товчоор нээгдэх харилцах цонхноос зургийн файлыг сонгоод Insert командын товч дарна  Watermark- ийг арилгах бол No Watermark сонголтын товчийг идэвхжүүлнэ. 6
 7. 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ3. Watermark нь Print Layuot горимд харагдах ба цаасан дээр хэвлэгддэг.  Параграф болон мөр хоорондын зайг тохируулах Арга 1 1. Өөрчлөх гэж байгаа параграфаа сонгон идэвхжүүлнэ 2. Home багцын Paragraph бүлгийн Line Spacing хэрэглүүрээр нээгдэхжагсаалтаас тохирох сонголтыг хийнэ. Арга 2 1. Өөрчлөх гэж байгаа параграфаа идэвхжүүлнэ 2. Home багцын Paragraph бүлгийг, эсвэл Line Spacing хэрэглүүрээр нээгдэхжагсаалтыг Line Spacing Option командыг сонгоно 3. Нээгдэх харилцах цонхны Indents and Spacing хуудасны Spacing бүлгийн Line Spacing жагсаалтыг талбараас тохирох сонголтыг хийж мөр хоорондыг зайг өөрчлөнө  Single – Нэг үсгийн хэмжээтэй тэнцүү өндөртэйгээр өөрчлөх 7
 8. 8. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ  1.5 lines – 1.5 үсгийн хэмжээтэй тэнцүү өндөртэйгээр өөрчлөх  Double – 2 үсгийн хэмжээтэй тэнцүү өндөртэйгээр өөрчлөх  At least – At талбарт өгсөн хэмжээгээр өөрчлөхөдөө тухайн мөрөнд байгаа үсгийн өндрийг At талбарт өгсөн тоо дахин ихэсгэсэн хэмжээгээр өөрчлөх  Spacing бүлгийн Before талбарт параграфын өмнөх зайг, After талбарт хойноүлдээх зайг тодорхойлно.  ОК командын товч дарна. ЦААСНЫ ИРМЭГЭЭС ТЕКСТ ХҮРТЛЭХ ЗАЙГ ТОГТООХ Цаасны ирмэгээс текст хүртэлх зай (Page Margins) гэдэгнь цаасны дээд, доод, баруун, зүүн талд текст бичигдэхгүй хэсэгюм. Гэвч хөл толгой тэмдэглэгээ, хуудасны дугаар гэх мэт нь энэталбарт байрладаг. Харин цаасны үлдсэн гол хэсэгт текст болонграфик гэх мэт таны оруулж буй өгөгдлүүд байрладаг юм. Энэтохиргоо нь Print Layout горимын үед удирдах шугам дээрхарагдаж байдаг. Word програмд ном, сэтгүүл зэрэгт зориулан номынхуудас мэт хоѐр хуудасны Margins-г тохируулж болдог.Үүнийтулд 8
 9. 9. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ 1. Page Layout багцын Page setup бүлгийн Margins хэрэглүүрээр нээгдэхжагсаалтаас тохирох сонголтыг хийнэ.Хэрэв өөр сонголт хийх болжагсаалтаас Custom Margins, эсвэл Page setup бүлгийг сонгоно. 2. Нээгдэх Page setup харилцах цонхны Margins хуудасны Margins бүлэгтшаардлагатай тохиргоог хийнэ.  Top- цаасны дээд ирмэгээс текст хүртэлх зай  Bottom-цаасны доод ирмэгээс текст хүртэлх зай  Left-цаасны зүүн ирмэгээс текст хүртэлх зай  Right-цаасны баруун ирмэгээс текст хүртэлх зай  Gutter position-үдэх зайг цаасны дээд,эсвэл зүүн үлдээх3. Номын хуудас байдалтай хоѐр хуудасны Margin – г өөрчлөх бол Pages бүлгийн Multiple pages жагсаалтын таблараас Mirror margins-ийг сонгоно. 9
 10. 10. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Энэ үед Left нь inside, Right, нь Outside болж өөрчлөгдөх бөгөөд энд хуудасныдотор ба гадна талаас үлдээх зайг тодорхойлно. 4. Баримтыг хэсгүүдэд Margin-г өөр өөр байхаар тохируулах бол Apply toжагсаалтыг талбараас Selected text – ийг сонгоно. Энэ wordпрограм автоматаар идэвхжүүлсэн текстийн өмнөх хэсэгт секцүүсгэж, дараах хэсэгт шинэ Margin – г тогтоодог. 5. ОК командын товч дарна. БАРИМТАНД ХӨЛ ТОЛГОЙ МЭДЭЭЛЭЛ ОРУУЛАХ Баримтын хуудас бүрт сэдвийн мэдээлэл, гарчиг, бүлгийн дугаар, хуудасны дугаар гэх мэт тодорхой мэдээлэлүүдийг хөл толгой мэдээлэл болгон оруулж болдог. Толгой мэдээлэл нь хуудасны эрэмгээс тект хүртлэх зайдбайралдаг бөгөөд энэхүү тэмдэглэгээ нь баримтын текст бичихзайг өөрчилдөггүй. Хөл толгой мэдээлэл зөвхөн текст биш багаханхэмжээны зурагч оруулж болно. Баримтын хуудас бүрд хөл толгой 10
 11. 11. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВмэдээлэл нь ижил байхаас гадна тэгш, сондгой хуудасуудад өөрөөр байхаар оруулж болно. Хуудсуудад хийхгүй байж болно. Үүний тулд хөл толгоймэдээлэл ялгаатай байх тохиргоог хийх шаардлагатай.Insert header and FooderHaeder Толгой хэсэгт мэдээлэл оруулнаFooder Хөл хэсэгт мэдээлэл оруулнаХөл толгойн мэдээлэл ялгаатай байх тохиргоо1. Page Layout багцын Page setup бүлгийг сонгоно.2. Нээгдэх харилцах цонхны Layout хуудасны Different firstpage хяналтын товчийг идэвхжүүлж зөвхөн эхний хуудаснымэдээлэл бусад хуудасны мэдээлээс ялгаатай байхаар тохируулна.Different odd and even хяналтын товчийг идэвхжүүлж тэгш басондгой тоотой хуудсуудад ялгаатай мэдээлэл оруулахаартохируулна.3. ОК командын товч дарна. 11
 12. 12. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВДААЛГАВАРДараах хэрэглүүрүүдийн үүргүүдийг тайлбарлаж бич. 12

×