Excel lab

3,187 views

Published on

3 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Excel lab

 1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №1MS Office Excel 2007 програм дээр хийх íýðñ íàñ õ¿éñ àíãè 1 Àëòàíöýöýã 11 ýì 5à 2 Àìàð 12 ýð 5à 3 Áàòñ¿ðýí 12 ýð 5â 4 Áàòáààòàð 12 ýð 5à 5 Áàÿðàà 12 ýð 5á 6 Äîëãîð 12 ýì 5á 7 Õèøèãäîðæ 12 ýð 5à 8 Õèøèãñ¿ðýí 12 ýì 5à 9 Ãàíáààòàð 12 ýð 5à 10 Ãàíõ¿¿ 11 ýð 4á 11 Ñ¿ðýí 11 ýì 4á 12 Ðàâäàí 12 ýð 5â 13 Öýöýãäîëãîð 12 ýì 5â 14 Öýâýýí 13 ýð 5á 15 Íàìíàí 12 ýð 5à 16 Ñ¿õýý 14 ýð 5á 17 Ñ¿ðýíæàâ 15 ýð 6à 18 Æàí÷èâ 14 ýð 6â 19 Íàðàí 14 ýì 6ì 20 Íàðìàíäàõ 16 ýì 7ã 21 Íàìóóíàà 16 ýì 7ã 22 Íàéäàíöýöýã 15 ýì 7ã 23 ßíæìàà 16 ýì 7à Лабораторийн ажил №2 Дараах хүснэгтийг хийж гүйцэтгэ Áàéãóóëëàãûí òóõàé ìýäýýëýë Íýð: Óòàñíû äóãààð: Õàÿã: Ôàêñíû äóãààð: Õîò: Óëñ: Äàíñ:EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 1
 2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №3 Дараах хүснэгтийг хийж гүйцэтгэ Õè÷ýýëèéí Ñåìåñòð Ãðóïïûí Íèéò¹ íýð Êðåäèò Àíãè òîî êðåäèò Íèéò öàã I-2/2 12 3601 Êîìïüþòåð 6 ÁÝÇÌ-1 4 4,00 II-2/2 12 360 I-2/2 6 1802 Êîìïüþòåð 6 ÀÆÌ-1 2 2,00₮ II-2/2 6 180 10803 Êîìïüþòåð 4 II-2/4 îïåð 9 36 00.01.09 0 I-0/4 2 604 Êîìïüþòåð 3 Ñýòã¿¿ë 1 01101 II-0/4 2 605 êîìïüþòåð 1 II-0/2 îðîéí -3 3 3 90 1 002 1-416 Áàãøèéí 401,16 Êîìïüþòåð 13,37 öàã àíãè 0 I-580 19,3 579 öàã7 Êîìïüþòåð îð÷óóëàã÷ II-120 4 120 öàã Íèéò öàã 3470,1 Лабораторийн ажил №4 Дараах хүснэгтийг хийж гүйцэтгэ. Mөр, багана хэмжээ адил байх. 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 Лабораторийн ажил №5 Òîî áîäîõ òîîöîî õèéõ äàñãàëóóä. Äàðààõ áîäëîãûã áîä. EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 2
 3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ 1. 650000 òºãðºãèéã 2.2% õ¿¿òýé 2 æèë çýýëñýí áîë õóãàöààíû ýöýñò íèéò õýäýí òºãðºã болох вэ? 2. Тà ñàðä òîãòìîë îðëîãîî õèéäýã õàäãàëàìæèíä àíõ 100000 òºãðºã õèéñýí. Íèéò 8 ñàðûí òóðø 60000 òºãðºã íýìæ õèéñýí. Õàäãàëàìæèéí ñàðûí õ¿¿ íü 1.4% áîë 8 ñàðûí äàðàà õýäýí төгрөг болох вэ? 3. Òà ñàðä òîãòìîë îðëîãîî õèéäýã õàäãàëàìæèíä àíõ 150000 òºãðºã õèéñýí. Íèéò 6 ñàðûí òóðø 80000 òºãðºã íýìæ õèéñíèé äàðàà 5 ñàðûí òóðø 75000 òºãðºã õèéñýí. Õàäãàëàìæèéí ñàðûí õ¿¿ íü 1.1% áîë 11 ñàðûí äàðàà õýäýí òºãðºãòýé áîëîõ âý? Äàðàà íü íèéò ìºí㺺 1.4%-í õ¿¿òýé 3-í ñàð õàäãàëóóëñàí б¿ãä õýäýí òºãðºã áîëîõ âý? Õ¿¿ãèéí õ¿¿ã òîîöîæ áîäîæ ¿çýýðýé. Лабораторийн ажил №6Õ¿ñíýãò õèéõ ÿâöàä áàãàíà, ìºðèéí ìýäýýëýë èæèë ýñâýë òîäîðõîéàëõàìààð äàâòàãäàæ áàéâàë õÿëáàð õóóëàõ àðãààð ìýäýýëëèéã áè÷èæáîëíî. Æíü: èõ õýìæýýíèé ìýäýýëëèéã äóãààðëàх буюу òýãø áîëîíñîíäãîé òîîãîîð äóãààðëàæ ¿ç. 1 0 5 15 0 2 2 10 10 7 3 4 15 5 14 4 6 20 0 21 5 8 25 -5 28 6 10 30 -10 35 7 12 35 -15 42 8 14 40 -20 49 9 16 45 -25 56 10 18 50 -30 63 11 20 55 -35 70 Лабораторийн ажил №7Õ¿ñíýãòèéí í¿äíèé õàÿã àøèãëàí òîîöîî õèéõ äàñãàëóóä. F1=A1+B1+C1+D1+E1, F2=A2+B2+C2+D2+E2, г.м A12=A1+B2+C3+D4+E5+D7+C8+B9+A10 B12 нүдэнд B1 ээс B11 хүртэлх нүднүүдийн нийлбэрийг ол? C12 нүдэнд C1 ээс C11 хүртэлх нүднүүдийн нийлбэрийг ол? D12 нүдэнд D1 ээс D11 хүртэлх нүднүүдийн нийлбэрийг ол? E12 нүдэнд E1 ээс E11 хүртэлх нүднүүдийн нийлбэрийг ол? A B C D E F 1 1 0 5 15 0 =EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 3
 4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ 2 2 2 10 10 7 = 3 3 4 15 5 14 = 4 4 6 20 0 21 = 5 5 8 25 -5 28 = 6 6 10 30 -10 35 = 7 7 12 35 -15 42 = 8 8 14 40 -20 49 = 9 9 16 45 -25 56 = 10 10 18 50 -30 63 = 11 11 20 55 -35 70 = = = = = = Лабораторийн ажил №8Äàðààõ õ¿ñíýãòèéã ã¿éöýýæ õèéãýýä õ¿¿õä¿¿äèéí нэгдсэн ä¿íã òîîöîîëîí ãàðãà.Х¿ñíýãòèéí í¿äíèé ôîðìàòûã òîõèðóóëæ ñóðàõ ìºí íýã õ¿¿õäèéí äóíäàæ ä¿íã áîäîæãàðãààä áóñäûã íü àâòîìàòààð õÿëáàð áîäîõ äàñãàë õèé. Хүснэгтийг ангийнсурагчдын нэрсийг оруул. Õ¿÷ýýë¿¿ä Àíãè Ä/ä Íýðñ Ìîíãîë Îðîñ Íýãäñýí õýë õýë ìàòåìàòèê Ôèçèê ä¿í 1 Áàò 10 80 79 85 100 2 Äîðæ 10 100 85 0 85 3 Çàÿà 10 100 100 0 67 4 Öýöýã 10 0 100 0 85 5 6 7 8 9 10 Лабораторийн ажил №9Äàðààõ í¿äíèé ôîðìàòûã òîõèðóóëàõ äàñãàëûã õèéæ ¿çýýðýé. Í¿äíèé Í¿äíèé Í¿äíèé ôîðìàò ôîðìàò ôîðìàòEXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 4
 5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Í¿äíèé Í¿äíèé Í¿äíèé ôîðìàò ôîðìàò ôîðìàò Í¿äíèé Í¿äíèé Í¿äíèé ôîðìàò ôîðìàò ôîðìàò Лабораторийн ажил №10Õ¿ñíýãò ¿¿ñãýæ áàéõàä í¿äýíä áè÷èæ áàéãàà òåêñò òóõàéí í¿äýíä áàãòàõã¿é áîë óãòåêñòèéã øèíý ìºð¿¿äýä õóâààæ áè÷èõ ýñâýë æèæèãð¿¿ëýí áàãòààõ äàñãàëóóäûãã¿éöýòãý. Мөр шилжүүлж бичихдээ Alt+enter довч дарна. Í¿äíèé ôîðìàò Í¿äíèé ôîðìàò Í¿äíèé ôîðìàò Лабораторийн ажил №11Äàðààõ äàñãàëûã ã¿éöýòãý. ̺ð áà áàãàíûí õýìæýý èæèë áàéõ ¸ñòîé. Õÿëáàð õèéõèéãхичээEXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 5
 6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №12Õýýã õÿëáàð õурдан аргаар хийгээрэй.EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 6
 7. 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №13Õýýã õÿëáàð õèéõ áîëîìæòîé. Лабораторийн ажил №14 Äàðààõ äàñãàëûã ã¿éöýòãý. ¿ãèéí ñ¿ëæýý õèéæ ñóðàõ. 1 3 5 2 1 4 2 5 10 9 6 6 7 3 7 8 4 11 12 12 9 14 16 15 12 15 17 8 13EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 7
 8. 8. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №15Функц ашиглах 1. Ôóíêö àøèãëàí äàðààõ äàñãàëóóäûã õèé. 20, 45, 37, 87, 107, 64, 2, 100,äóíäàæûã îë 520, 8537, 77, 107, 64, 2, 67, õàìãèéí èõèéã îë 80, 845, 37, 77, 107, 64, 9, 64, õàìãèéí áàãèéã îë 2. Ïàêòåðàë àøèãëàí ýíýõ¿¿ òîîã áîä. 15!-12!+6! 3. 9 2100 256 0,49 2 ∗ 38 25 + 45 ∗ 2 язгууруудыг болож гарга 4. Lg45=? Log2 45=? Lg45+lg0.05=? 5. Lg1250=? Log0.4 12=? Lg1250-(2+lg0.5) =? 48 6. 2 + 2 + (21 + log2 78) * 2.007 =? 3EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 8
 9. 9. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ (24−0.8)3 0.87 7. (37)4 + ( + ) =? 48−21 7.8 8. е2 + (3 + е2)*lg150=? 4 78 9. 252 – 458 + 81 + ∗ 16.008 + 0.000088 =? 25.87 Лабораторийн ажил №16Ôóíêö àøèãëàí äàðààõ äàñãàëóóäûã õèé. Õàìãèéí Õàìãèéí 2005 2006 2007 Äóíäàæ èõ áàãà Ãóðèë 385 410 520 1315 Áóäàà 450 480 650 1580 Ñàõàð 520 520 700 1740 Ìàõ 2300 2200 2800 Ñ¿¿ 3300 3300 3200 Õàìãèéí èõ 450 450 500 Õàìãèéí áàãà Äóíäàæ Ä¿í Лабораторийн ажил №17Äàðààõ õ¿ñíãýãòèéã õèéãýýä ôóíêö àøèãëàí äóíäæûã îë. Ìîíãîë Íýðñ Ìàòåìàòèê Õèìè Ôèçèê Äóíäàæ ä¿í õýë 1 Áàòàà 80 100 85 90 2 Ñ¿ðýí 100 100 100 100 3 Áàÿð 100 80 90 95 4 Öýöýã 85 95 75 65 5 Öýðýí 100 90 80 70 6 ×èìãýý 70 80 90 100 7 8 Лабораторийн ажил №18Äàðààõ õ¿ñíýãòèéã ã¿éöýýæ õèéãýýä íèéò îðëîãî øèìòãýëèéã îë. ̺í äóíäàæîðëîãûã îë.- Øèìòãýë îëîõäîî IF ôóíêö àøèãëàíà. Íèéò îðëîãî 100000 äîîø áîë 3.4% øèìòãýë10000 äýýø áîë 3.8% øèìòãýë àâàõ. Îðëîãî Íèéò Íýðñ I II III IV îðëîãî Øèìòãýë 1 Анхбаяр 47894 44554 43333 6669EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 9
 10. 10. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ 2 Алтангэрэл 23000 20000 30000 18090 3 Батбаатар 43000 76660 68000 65000 4 Батнасан 6698 18900 65000 30000 5 Базар 6 Болд 7 Бат-Эрдэнэ 8 Гэрэлт-Од 9 Дорж 10 Дашдорж 11 Ганбаатар 12 Отгонтуул Лабораторийн ажил №19 Äàðààõ õ¿ñíýãòèéã ã¿éöýýæ õèé. Àæèëòàí òóñ á¿ðèéí öàëèíã áîäîæ ãàðãà. Æèøýý áîëãîí àâ÷ ¿çüå. ÍÄ íü ¿íäñýí öàëèíãèéí 0.6% ÝÌÄ íü ¿íäñýí öàëèíãèéí 1.2% ÕÀÎÀÒ íü ¿íäñýí öàëèí 80000 áàãà áîë ¿íäñýí öàëèíãèéí 0.2% äýýð 20000 òºãðºã íýìýõ 80000 äýýø áà 150000- ààñ áàãà áîë ¿íäñýí öàëèíãèéí 0.4% äýýð 15000 òºãðºã íýìýõ 150000 áà ò¿¿íýýñ äýýø áîë 0.8% áàéõààð òîãòîîæýý. Äýýðõ æèøýýã áîäîõîä IF ôóíêö áîëîí AND Falsed OR TRUE NOT çýðýã ëîãèê ôóíêö àøèãëàãäàíà. ¯íäñýí№ Íýðñ Óðüä÷èëãàà ÍÄ ÝÌÄ ÕÀÎÀÒ ¯ëäýãäýë öàëèí1 Áààòàðсүрэн 140000 40000 ? ? ? ?2 Гэрэлбаяр3 Ганбаатар4 Даваасүрэн56789 Ä¿í ? ? ? ? ? ?Õàìãèéí ºíäºð öàëèí ? ? ? ? ? ? Õ¿ì¿¿ñèéí äóíäàæ ? ? ? ? ? ? öàëèí Лабораторийн ажил №20 Дараах хүснэгтийг нэг хуудсанд багтаан хий. EXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 10
 11. 11. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Ангийн сурагчдын нэрсийг жагсаан бичEXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 11
 12. 12. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ Лабораторийн ажил №21Дараах хүснэгтийг хийгээд аль нэг бàãàíààð íü ýðýìáëýх äàñãàë õèé. Æèøýý íü: íàñààð íü ýðýìáýë. Хүйс На№ Овог Нэр Э Э Үндсэн захиргаа Хүйс с р м 1 Ñàðàíçàÿà Àäúÿàòºìºð 16 + Арвайхээр сум Эм 2 Øîîâäîð Èõýðáàÿð 18 + Арвайхээр сум Эм 3 Ìÿãìàðñ¿ðýí Ï¿ðýâñ¿ðýí 16 + Арвайхээр сум Эм 4 Äàøäîíäîã Ñ¿ãëýãìàà 16 + Арвайхээр сум Эм 5 Ãàí÷èìýã Ñàíæèä 15 + Уянга сум Эр 6 Лхагважав Ñóìüÿàäîðæ 17 + Есөн-Зүйл Эр 7 Төмөрбаатар Öýðýíõàíä 17 + Арвайхээр сум Эм 8 Äàâààñ¿ðýí ×èìýäáàëüäèð 20 + Арвайхээр сум Эм Лабораторийн ажил №22 100 100 90 90 90 87 88 86 86 90 78 76 80 80 80 70 70 70 70 68 70 70 60 60 60 2009 50 2010 2011 40 2012 30 20 10 0 Äóëàìñ¿ðýí Ñýð÷ìàà Ñ¿ãëýãìàà Öýíäìàà Ï¿ðýâñ¿ðýíДараах графикыг байгуул Лабораторийн ажил №23Одоо зах зээлийн мөнгөний хашаар график байгуулЖ нь: ТөгрөгEXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 12 2,00 Төгрөг; 0,00 1,23 Axis Title 10 11 12
 13. 13. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВEXCEL ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ Page 13

×