Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Instrumentong Rondalya

 • Login to see the comments

Mga Instrumentong Rondalya

 1. 1. Ang rondalya ay isang pangkat ng mga instrumentong may kuwerdas. Ito ay kinabibilangan ng mga instrumentong may tono at maaring gamitin na pansaliw sa pag-awit at maari rin namang tumugtog bilang isang pangkat. Karaniwang ginagamit ang rondalya sa mga pagtitipong Filipiniana, sa mga pataltuntunan sa paaralan at sa pistang bayan.
 2. 2. Lima ang pangunahing instrumentong bumubuo ng rondalya; ang bandurya, oktabina, laud at baho de arko. Ang instrumentong ito ay may tiyak na tono at may kani-kaniyang timbre kaya’t mayroong bahagi sa awit o komposisyong musikal na bagay sa kani-kanilang tunog. Ang rondalya ay maihahambing sa pag-awit ng may apatang tinig.
 3. 3. Ang bandurya ay may maraming kuwerdas. Mayroon itong tatlong kuwerdas sa bawat tono. Ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng “pick” na pinagpapabalikbalik nang mabilis sa isang tono ng magkakalapit na kuwerdas. Ito ay maaaring ihambing sa soprano. Karaniwang tinutugtog nito ang pangunahing himig o melodiya.
 4. 4. Ang oktabina ay mas malaki kaysa bandurya at ang hugis ay tulad ng isang gitarang maliit. Tulad ng bandurya ay marami rin itong kuwerdas na tinutugtog sa pamamagitan ng “pick”. Ito ang tenor ng grupo sapagkat mataginting ang timbre nito.
 5. 5. Ang hugis ng laud ay tulad ng sa bandurya subalit ito ay mas malaki nang kaunti. Ang laud ay may maraming kuwerdas at tinutugtog tulad ng sa bandurya at oktabina. Mababa ang tunog ng laud at ito ang sumusuporta sa melodiya. Ito ang alto ng rondalya.
 6. 6. Ang baho de arko ang pinakamalaking instrumento ng rondalya. Kasintaas ito ng tao kaya’t ang tumutugtog nito ay nakatayo. Apat lamang ang kuwerdas ng baho de arko at ang mga ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagkalabit ng mga daliri. Matataba ang kuwerdas nito kaya’t ang timbre ay mababa.
 7. 7. Isang daloy na himig lamang ang natutugtog ng bandurya, oktabina, laud at baho kaya’t kinakailangan ang instrumentong pansaliw. Ang gitara ang nagbibigay ng akorde bilang pansaliw sa mga melodiyang nanggagaling sa mga instrumento ng rondalya.
 8. 8. Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik nang wastong sagot. 1.Alin sa mga instrumentong rondalya ang karaniwang tumutugtog ng pangunahing himig? A. oktabina B. bandurya C. piano D. laud
 9. 9. 2. Alin sa mga instrumento ang magkakatulad ang hugis? A. bandurya at oktabina B. bandurya at laud C. laud at oktabina D. gitara at laud 3. Alin sa mga sumsusunod na instrumentong ginagamit sa rondalya ang maaaring gamiting pansaliw? A. laud B. oktabina C. gitara
 10. 10. 4. Alin sa grupo ng instrumentong rondalya ang itinuturing na tenor ng grupo? A. bandurya B. gitara C. laud D. oktabina 5. Saan maaring ihambing ang rondalya? A. sa pag-awit ng may limahang himig B. sa pag-awit ng may apatang himig C. sa pag-awit ng dalawahang himig D. sa pag-awit ng may tatluhang himig.
 11. 11. Panuto: Iguhit ang mga instrumentong rondalya sa inyong notebook. Lagyan ng kulay upang maging maganda ang ginawa.

×