Slide cal.edu

545 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slide cal.edu

 1. 1. UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA 2010<br />FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE <br />CATEDRA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI <br />MASTER MANAGEMENT DE PROCES ŞI DE SISTEM ÎN ORGANIZAŢIILE EDUCAŢIONALE <br />Calitateaîn educaţia formală, nonformală şi informală<br />NUME :NAGY OFELIA CRISTINA<br />
 2. 2. -CE ESTE EDUCAŢIA?,,Ridicare a individului din starea de natură biologică la cea culturală,,“ Nimeni nu poate deveni om dacă nu capătă învăţătură.” – spunea Comenius.<br /><ul><li>Este un ansamblu de acţiuni complexe desfăşurate în mod deliberat într-o societate cu scopul modelării personalităţii umane în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al societăţii .
 3. 3. Scopul fundamental al educaţiei este de a menţine şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi progresul societăţii .
 4. 4. Calitatea e legată de valorile şi aşteptările a 3 beneficiari: participanţii la procesul de învăţare, angajatorii şi societatea în general.
 5. 5. Acţiunea educaţională se realizează prin formeleeducaţiei : FORMALE, NONFORMALE, INFORMALE
 6. 6. Pentru a deveni o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia trebuie să aibă un caracter global, conjugând armonios şi eficient educaţia formală cu cea nonformală şi informală. </li></li></ul><li> FORMELE EDUCAŢIEI<br />Educaţia formală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice proiectate instituţional în cadrul sistemului de învăţământ prin structuri organizate ierarhicpe niveluri si trepte de studii, in cadrul unui proces de instruire realizat cu maximum de rigurozitate in timp si spatiu, sub îndrumarea unor cadre didactice specializate ce transmit cunoştiinte şi valori acumulate de societate până in momentul respectiv, cu scopul formării şi dezvoltării personalităţii umane a educabilului.<br />Educaţia nonformală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice, proiectate într-un cadru instituţionalizat extraşcolar neformalizat, organizat pe arii de interes al carui conţinut este adaptat nevoilor individului,se realizează sub indrumarea unor pedagogi de specialitate (ce au rol de moderatori ) în strânsă legătură cu părinţii, organizaţiile nonguvernamentale social-culturale cu scopul stimulării şi dezvoltării personalităţiieducabililor şi a comunităţii educative locale, la niveluri de performanţă şi de competenţă superioare.<br /> Educaţia informală reprezintă ansamblul acţiunilor şi al influenţelor pedagogice cu efecte pedagogice exercitate în mod spontan, neintenţionat şi continuu asupra personalităţii umane care nu îsi propun în mod deliberat atingerea unor ţeluri pedagogice, educatori informali pot fi atât părinţii cât si prietenii, rudele educabilului ce formează priceperi,deprinderi, structurează convingerile şi atitudinile, interiorizează anumite valori, conturând astfel profilul psihosocial al educabilului.<br />
 7. 7. 1.EDUCAŢIA FORMALĂ<br />Calitatea dată de toate componentele curriculumului şcolar : obiective, conţinuturi, strategii didactice, evaluare.<br /><ul><li>Abordarea complementară a proiectării didactice de tip :
 8. 8. cross-curricular -cultivarea valorilor având ca obiectiv formarea de cetăţeni,
 9. 9. extracurricular -proiectarea activităţilor extraşcolare
 10. 10. core curricular centrat pe dezvoltareagândirii.
 11. 11. Strategii şi obiective educaţionale centrate pe nevoile de dezvoltare personală a educabilului ,
 12. 12. Eficientizarea conţinutului ştiinţific – NU prea multă cantitate ci doar ceea ce merită predat,
 13. 13. Evaluare-valorifică atât procesul cât şi produsul educaţional -verificarea sumativă a informaţiilor deţinute de educabil (ceea ce educabili ştiu) dar şi verificarea competenţelor (ceea ce pot face cu ceea ce ştiu);
 14. 14. Calitatea educaţiei formale depinde de calitatea coordonării, sintetizării şi integrării a influenţelor nonformale şi informale .</li></li></ul><li>2.EDUCAŢIA NONFORMALĂ<br />Recomandarea din 30 aprilie 2003 -Consiliului Europei prin Comitetul de Miniştri, mentionează principiile calităţii şi direcţiile de acţiune referitoare la recunoşterea statutului echivalent al educaţiei extraşcolare cu cel al educaţiei formale:<br /><ul><li>Principiul flexibilităţii informaţionale - îmbunătăţirea experienţei educative a elevilor, raţionalizarea timpului liber;
 15. 15. Principiul cooperarii - mediu şcolar bazat pe respect, comunicare, cooperare între cadrul didactic-educabil, cadru didactic-societate responsabilizarea tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea procesului educativ, iniţierea de reţele interşcoli la nivel local, naţional, european, internaţional.
 16. 16. Principiul accesului egal la educaţie - reducerea exculziunii sociale, reducerea fenomenelor de abandon şcolar, absenteism şi analfabetism.
 17. 17. Principiul complementarităţii educaţiei formale şi nonformale-recunoşterea educaţiei nonformale ca parte esenţială a educaţiei obligatorii, ca spaţiu aplicativ pentru educatia formală .</li></li></ul><li>3.EDUCAŢIA INFORMALĂ<br />“În ultimă analiză şi cartierul şi strada educă; magazinele cu vitrinele lor şi metroul fac educaţie.” (Ioan Cerghit, 1988). <br /><ul><li>-Cu cât influenţele ,,informale,, cunosc o dezvoltare şi culturalizare la standarde înalte, cu atât creşte şi valoarea lor ca factori educativi spontani.
 18. 18. Potenţialului informativ al mass-mediei ce transmite :</li></ul> -noutăţile din ştiinţă (ex: cucerirea cosmosului, primul pas pe lună )<br /><ul><li>din viaţa socială (ex: evenimentele economice, culturale prezentate la scară universală).
 19. 19. Criteriul calitativ al educaţiei informale este dat de REUŞITĂ
 20. 20. Calitatea - dată de competenţele reieşite din educaţia formală .</li></li></ul><li>CALITATEA ÎN EDUCAŢIA FORMALĂ,NONFORMALĂ, INFORMALĂ<br /><ul><li>Perspectiva instituţionalizării interdependenţelor dintre cele trei forme ale educaţiei solicită "o reprezentare holistică", proiectată circular pe două coordonate pedagogice:
 21. 21. Interdependenţa formelor educaţiei asigură creşterea calitativă, întărirea lor reciprocă şi eficientizarea demersului educativ cu uriaşe beneficii economice şi sociale. </li></li></ul><li>STUDIU DE CAZ <br />Valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii....<br />
 22. 22. Valorificarea educaţiei nonformale în activităţile cu tinerii....<br /><ul><li>IpotezaDacă apelăm la activităţi extraşcolare în cadrul sistemului de învăţământ, asigurăm şanse egale de dezvoltare personală şi reducem fenomenul de absenteism şcolar a copiilor cu deficienţe intelectuale ;
 23. 23. Eşantionul</li></ul>Tab.1.EŞANTIONUL <br /><ul><li>Intervalul periodic: </li></ul>09.2009- 05.2010 (total 9 luni)<br /><ul><li>Copii au vârste cuprinse între 15-16 ani ,
 24. 24. Au deficienţe mintale asociate,
 25. 25. Sunt în clasa a VIII a în CentrulŞcolarpentruEducaţieIncluzivă ,,DumitruCiumăgeanu,, Timişoara, jud.Timiş
 26. 26. Metodafolosită: Analizadocumentară</li></ul> (7 activităţiextraşcolare)<br />
 27. 27. Analiza de date<br /><ul><li> Elevii cu prezenţăscăzută la orele de curs sunt :FloreaşiVlădoiu
 28. 28. Florea</li></ul>- face naveta de la o distanţă de 7 km din satulPădurenipână la sediulşcolii-înregistreazăproblemefinanciareîn familie<br /><ul><li>Vlădoiu</li></ul>-are tulburari decomportament:vagabondaj,agresivitate<br />-provinedintrofamilie cu problemefinanciare<br />
 29. 29. <ul><li>Număr total- 7 activităţi extraşcolare dintre care 4 cu plată şi 3 fără plată.
 30. 30. Resurselefinanciareminimenecesare1ron- grădinaZoo, iarresursafinanciarămaximă- 15 ron- ,,La Reşiţa,, .
 31. 31. Banda roşiene indică o evoluţiadescendentă a implicăriielevilorîn activităţiileextraşcolare
 32. 32. Maximum de elevi prezenţi 6 elevi - ,,La Cinema,,
 33. 33. Minimum de elevi prezenţi -3 elevi –,,La Zoo,,</li></li></ul><li><ul><li>Din totalulcelor 7 activităţiextraşcolareelevii:FloreaşiVlădoiu au participatdoar la 2, echivalând cu 28,5% din activităţile propuse.
 34. 34. Florea a fost la ,,expoziţie de reptile” ce necesita o resursă financiară modică de 4 lei .
 35. 35. Vladoiu - activitatea ,,La cinema,, pentru care a plătit 5 lei. </li></li></ul><li>Concluzie<br /><ul><li>Reducereafenomenului de absenteismîn cadrul orelor de curs, în cazulcelor 2 elevi:FloreaşiVlădoiu,prinintermediulactivităţilorextraşcolare nu s-a încheiat cu succes.
 36. 36. Activităţile extraşcolare nu auavut un impact semnificativpentruelevii cu prezenţăredusă la clasă(educaţiaformală), astfelîncâtsă-i determine săparticipe la proprialorformareşialfabetizarefuncţională.
 37. 37. Calitateaîn educaţianonformală din România nesusţinutăfinanciarde cătreMinisterulEducaţiei o declasifică ca fiind o nouăformă de educaţiepentrueleviiproveniţi din familiidefavorizate,aşa cum se precizeazăîn principiul accesului egal la educaţie, deoarece copiii din familii defavorizate nu au resurse financiare pentru a-şi plăti ,,curiozitatea intelectuală “.
 38. 38. Educaţia informală, în cazul copiilor proveniţi din familii defavorizate, primează în faţa educaţiei formale şi nonformale, în lipsa considerentelor financiare şi fiziologice.</li></li></ul><li>Bibliografie<br /><ul><li>Cristea Sorin (2000)-Dicţionar de pedagogie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti </li></ul> <br /><ul><li>Cucoş Constantin(2002) – Pedagogie,</li></ul> Editura Polirom, Iaşi <br /><ul><li>Şoitu Laurentiu (2006)- Strategii educaţionale centrate pe elev, Editura Alpha, Bucureşti</li></ul> <br /><ul><li>Văideanu George (1988) – Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura Politcă, Bucureşti </li></ul>Anexe-documente cu cele 7 activităţi extraşcolare ,<br /><ul><li>http://www.fdsc.ro/pagini/educatie-pentru-dezvoltare.php-
 39. 39. http://www.formare.info/stiri/despre-educatia-viitorului-in-revista-excelenta-numarul-2-septembrie-2008.html
 40. 40. http://leap.ro/educatia-nonformala/</li>

×