Article cp3

188 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article cp3

  1. 1. lêpE Cunñsuoú ÷Jjqù Gšlñù Eökëêjñ lêpE lïdXïiêiï hêsï¼rïƒñ. lêpE Dd÷gêJúYê¼qñöT F¯ù JòTïiYñhòkù lpE Cunñsuoïöus ‹oJúYïiñù lqöjibïJù ltŠïOþïˆñûú. dö& lêpE Cunñsuoïöus ATïoúZêE JêjáŸw Asïƒïjñªêv hê¦öh mjïiêi jðYïiïv Cunñt öOàñlêEñù öJëiïù öOàñlêEñù oêbï¼ò. Hjñ lêpEù Cunñt öOàñ÷œêw Asïƒïjï÷¼û lïljŸqêXú OñlöT öJêTñ¼ñªYú: lêpEŒïEñûêlñª EnúTù : YðdïTñŒù, ödêˆïöŒsï, CTïhïªv, gòhïJñkñ¼ù, ölÈödçê¼ù, öJêTñùJêšú, Djñwödêˆv Fªð ‹ÇYï añj Ÿw hòk÷hê hEñnát hòk÷hê, añj Ÿw hòk÷hê lêpEŒï÷Eê AYïöus AEñf‡ gêLŸw÷¼ê Dûêlñª EnúTŒïEñù ÷JTñdêTñJw¼ñù Jl÷sQú EvJñªñûú. hEñnát hòkhñûêJñª añj ŸqñöT dˆïJiïv öJêÈ, ÷hênXù, Jkêdù, ohjù, gðJj ‹ltŒEù, dñsŒñEïªñÈ JêjXŸqêkñÈ AdJTù Fªïl DwödçTñªñ. ÷sêVú, ösiïv, Qkù, lêiñ Fªð hêt$Ÿw lrï÷iê kïeúšú, Fkï÷lšt Fªïl lrï÷iê lêpEù öJêûñljñªYïEïTiïv oùglï¼ñª ÷JTñdêTñJw¼ñù Jl÷sQú Ev¼ñªñûú. CEúYáu ÷hê÷ˆêt Yêjïeú ‹JêjhñÈ ÷YiúhêEù AZlê Vï‹ïoï÷inEñ lï÷bihêiïˆêiïjï¼ñù lêpEŒïEñù MTJŸw¼ñù Eïj¼ú EïmúOiï¼ñJ. CYú ltnŒïv mjêmjï 5 mYhêEhêXú. lêpEù öö½lú öOàñª ohiŒú DTh¼ñûêlñª AdJTŒïEñù Jl÷sQú Cø ÷dêqïoï Dsdçú EvJñªñ. BlmáöhËïv JòTñYv YñJ¼ú iꦼêt¼ú láJúYïLY Jl÷sQú AbïJ ‹ðhïiù ATOþú ÷ETêEñÈ Alojlñù Cø ÷dêqïoïiïkñûú. ÷YtVú dêtˆï Jl÷sQú: lêpEêdJTù hòkù Dûêlñª Eïihdjhêi fêbáYiïv Eïªñù lêpE DTh¼ú kgï¼ñª oùj&XhêXïYú. AdJTù hòkù hjXù, AùLöölJkáù oùglï¼ñJ, djï÷¼v¼ñJ Fªïl¼ú Cø ÷dêqïoïiïkòöT djïj& kgáhêlñªñ. CYú Yðtdçê¼ñªYïEêiï öJëiïù kgï÷¼û Bw ÷hê÷ˆêt BJúoïVusú
  2. 2. öJëiïù ÑïfáòXkïöE ohðdï÷¼ûYêXú. CYñJòTêöY lêpEêdJTù hòkù loúYñ lpJw¼ú EêmEnúTù oùglïOþêkñù láJúYïJw hjï¼ñJ÷iê hñsïödçTñJ÷iê öOÂêkñù loúYñ lJJw¼ú Eêmù oùglïOþêv Dûêlñª Eïihdjhêi fêbáY¼ñù ÷dêqïoï oùj&Xù EvJñªñ. ÷Eê öJëiïù ÷fêXoú: öJëiïù CkëêŒ ltnŸqïv ÷dêqïoï dñYñ¼ñ÷œêw EïŸqñöT lêpEŒïEú ÷EêöJëiïù ÷fêXoïEú AtpYiñûú. AYêiYú Hjñ ltnù iêöYêjñ lïb EnúTdjïpêjlñù JœEï Ev÷JûïlªïˆïökëËïv ATñŒ ltnù ÷dêqïoï dñYñ¼ñ÷œêw ‹ðhïiŒïv Cqlú AEñlbï¼ñù. CYú iZêÆhù 20, 25, 35, 45, 50 mYhêEù lðYhêiïjï¼ñù. AYêiYú 5 ltnù YñTtOþiêiï öJëiïhïökëËïv, ÷YtVú dêtˆï HrïöJiñÈ ‹ðhïiŒïv 50 mYhêEù löj Jïrïlú kgáhêlñù. EïklïkñÈ ÷dêqïoïiñöT Jêkêlbï Yðjñª YðiYï¼ñ÷mnù 90 aïloŒïEñÈïv ÷dêqïoï dñYñ¼ïiêök Cø ÷fêXoïEtpYiñÈñ. ÷Eê öJëiïù ÷fêXoïEú AtpYiñöûËïv EïklïkñÈ JœEïiïv Eïªñhêsï höšêªïv Eïªñù ÷dêqïoï lêŸïiêkñù Cø BEñJòkáù dòt¯hêiñù Dd÷iêLödçTñŒêù. AbïJ VïoúJøûñJw: CEúYáiïv VðYêjïeú ETdçïkê¼ïiYñ hñYv lïlïb JœEïJw EnúT oêbáYJöq ATïoúZêEhê¼ï ÷hê÷ˆêt lêpE Cunñsuoú ‹ðhïiŒïv JòTñYv VïoúJøûñJw EvJêu EïŸqñöT ‹êilñù djïOilñù öYêrïkñù JX¼ïökTñŒú Oïk JœEïJw JòTñYv VïoúJøûñù EvJñªñûú. Cø VïoúJøûñJöqkëêù Yöª Hêöjê JœEïiñöTiñù hñuJêkŸqïök öJëiïhïöus ÷YêYEñojïOþú láYáêoŸqñûêiïjï¼ñù. Cunñt öO÷àû YñJ: Cu÷nôtVú VïJëitVú lêkáñ (öF.Vï.lï.) Fªú lïqï¼ñª EïmúOïY YñJÀêXú lêpEù Cunñt öOàñªYú. lêpE Eït˜êYêlïöus dˆïJiïv DwödçTñª lïvdçE lïk÷iêTú BJúoosïJqòöT lïk Jòˆïi ÷mnù AYïv Eïªñù CEúYáu ÷hê÷ˆêt Yêjïeú ‹Jêjù Hê÷jê ltnhñÈ ÷YiúhêEöOþklú JïrïOþ ÷mnhêXú Cø YñJ EïmúOiï¼ñJ. GöYËïkñù CkJúÑï¼v/CkJú÷ÑêXïJú DdJjXŸw lêpEŒïv
  3. 3. MTïdçïOþïˆñöûËïv AYïöus iZêt< lïkiñù JòTï ÷EjöŒ dsƒ öF.Vï.lï.iïv Jòˆï÷Oþt¼êù. Cunñsuoú JœEï GYú ÷lXù? : Gšlñù hïJOþ JœEï öYjƒTñ¼êu Yêör dsiñª JêjáŸw djïLXï¼ñJ. lïmôêo÷iêLáY, ÷olE LñX÷hÓ, DdögêJúYê¼÷qêTñÈ ohðdEù, ‹ê÷amïJhêi ÷olE ³ùKk, öJëiïù Yðtdçê¼ñª ohdjïbï, ÷dêqïoï Cnáñ öOàñª ohidjïbï, Dd÷gêJúYêlïöus BlmáŸw hEoæïkê¼êEñù AYEñojïOþú ‹ltŒï¼êEñhñÈ Asïlñù Jrïlñù Fªïlöikëù YêjYháù öOÂ÷mnù Gšlñù hïJOþ JœEï ÷lXù öYjöƒTñ¼ñlêu. lêpEù Cunñt öOàñ÷œêw BjñöTiñù o˜t‰ŒïEú lrŸjñYú. CEúYáiïök ödêYñ÷hKkiïökiñù oôJêjá ÷hKkiïökiñù 20 Hêqù JœEïJw Cªú oQðlhêiï ÷JjqŒïkñûú. CljñöT ‹ðhïiù Eïj¼ïv láYáêoŸqñù Jûñljñªñ. AYïEêv YêjYháù öOÂ÷mnù EïŸw Yöª YðjñhêEï¼ñJ. ÷dêqïoï öYjöƒTñ÷¼û lïbù: Gšlñù Jñsƒ ‹ðhïiù Eïj¼ú kgáhêlêu lïlïb JœEïJqòöT ‹ðhïiù Eïj¼ú YêjYháù öO÷àûYêXú. ÷dêqïoïiïök Eïf‡EJw, öJëiïù EvJêŒ Jl÷sQú, öJëiïù Yðtdçê¼ñª jðYï, ETdTïÆhù, ohidjïbï, ÷YiúhêEù JX¼ê¼ñª jðYï, oëêfú, ÷dêqïoï FJúooú, ö‹êödçêov ÷eêhïök ÷OêaáŸöq¼ñsïOþñÈ mjïiêi Asïlú, öJëiïù ÷eêù dòjïdçï¼êu opêiï¼ñªYïEñÈ Jrïlú öJëiïù jpïY ltnŒïv kgï÷¼û ÷fêXoú dê÷¼Qú ÷dêqïoïJqïkòöT kgï¼ñª BEñJòkáŸw Cunñsuoú Ñêuoúet, Jáêuov öO÷àû ETdTïÆhŸw Jáênú ökoú öošïvhusú ETdTïÆhŸw, ÷Eê öJëiïù ÷fêXoú dñYñYêiï lêŸñª lêpEŒï÷k¼ú hêšñª jðYïJw Fªïl djïLXï÷¼ûYêXú. CuVáiïv Cªú lïlïb JœEïJw ÷YiúhêEhïkëêŒ ÷dêqïoï Hjñ VoEïkbïJù lïlïb BEñJòkáŸw EvJñª dê÷¼Qú ÷dêqïoïJw dñsŒïs¼ïiïˆñûú. Fªêv Hê÷jê BEñJòkáŸqñù kgáhêlXöhËïv CYïöEkëêù AbïJ ‹ðhïilñù Ev÷JûYñûú

×