Article cp1

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Article cp1

  1. 1. Cunñsuoïöus ATïzêE YYôŸw ATïzêEdjhêiï Cunñsuoú FYú Hjñ JjêsêXú. CYïv jûñ÷djêXú oêbêjX Dûêiïjï¼ñJ. Hªú Dd÷gê¹êlú, jûú Cunñsuoú JœEï. EnéŸw dËïTñª Hjñ ‹ÆïiiêiïˆêXú Cunñsuoú YñTŸïölOþYú. JêkÆ÷hX EnéfêbáYJqñöT láêdúYï¼EñIYhêiï Cunñsuoú JœEïJw Dd÷gê¹ê¼qïv Eïªñù ‹ðhïiù lêŸêu YñTŸï. CŸöE Cunñsuoú JœEïJw ‹Yïekhêiï lêŸñª YñJöi ‹ðhïiù Fªñ dsiñªñ. GöYêjñ JjêsïEñù EïihoêbñY DûêlXöhËïv Jjêsïv GtödçTñlt¼ú DŒhlïmôêoù JòTï÷i Yðjò. AYñ÷dêök Yöª ‹bêEhêXú Cunñsuoú oùj&Xù ÷YTñYïkñÈ Yêkçjálñù. DaêpjXŒïEú, Hjñ JñTñùfŒïök AùLŸw, fïoïEoú dËêqïJw, loúYñlpJqñöT DThzt, dXù JTù öJêTñ¼ñ bEJêjá zêdEŸw Fªð ÷hKkiïkñÈlt¼ñ hê¦öh Cunñsuoú Jjêsïv GtödçTñlêu AtpYiñÈñ. Cunñt öOàñªYú, Ehñ¼ú gêlïiïv Dûê÷i¼êlñª EnéŸw EïJŒêEêXú. Cunñt öOàñJ lrï kêghñûê¼ñªYú öYšêi HªêXú. AYñ÷dêökYöª Hjï¼v öJëiïù Dûêiï Enédjïpêjù kgïOþêv dïªðTú ‹oúYñY loúYñlpJqïv lðûñù Dd÷gê¹êlïEú AlJêmù Dªiï¼êu dêTñÈYkë (Daê: Cunñt öO lêpEù Jqlñ÷dêiï ÷dêqïoï DThÀú öJëiïù Yðtdçê¼ï Jïˆïi÷mnù lðûñù A÷YlêpEù JûñdïTï¼êEêiêv AYïöus DThzêlJêmù Cunñsuoú JœEï¼êXú).Hjñ öJëiïù DûêlêEñÈ iZêt< JêjXŒïEú Cunñt öOÂïˆñöûËïv AYï÷EêTEñf‡ïOþú JêkYêhoù ÷Ejïˆêkñù Enédjïpêjù kgáhêlñYêXú. ÷hvdsƒ JêjáŸw Cunñsuoïöus ATïzêEYYôŸqêiï EïköJêÈñªñ. DŒh lïmôêoŒïöus ‹êbêEù: Eïih‹Jêjù Cunñsuoú Hjñ JjêsêXökëê. hšñ láêdêj JjêsñJöq A÷d&ïOþú Cunñsuoú Jjêsïök J&ïJw¼ú ‹o¹ lïljŸw Fkëêù ölqïödçTñŒñlêEñÈ DŒjlêaïYôù JòTñYkêXú. hê¦hkë Eït¯êiJ lïljŸw ölqïödçTñŒñlêu lð× ljñŒñª d&ù Cunñsuoú Jjêt YñT¼ù hñYök añtfþködçTñŒêlñYêXú. Hjñ gêLŒú
  2. 2. Dd÷gê¹êlñù hsñgêLŒú Cunñsuoú JœEïiñhêXú Cø Jjêsïv GtödçTñªYú. CYïEñ hñœêiï Eêù ö‹ê÷dçêov ÷eêsù Fª ATïzêE÷jK dòjïdçïOþú HdçïˆñöJêTñ÷¼ûYêXú. CYïv öJêTñŒïjï¼ñ ÷OêaáŸw¼ñÈ DŒjŸöq Boçahê¼ïiêXú Cunñsuoú JœEï ‘÷dêqïoï’ Fª Jjêt÷jK Yàêsê¼ñYú. AYñöJêûñYö ö‹ê÷dçêov ÷eêhïv öJêTñŒïjï¼ñ DŒjŸw dòt¯hêiñù mjïiêiïjï¼Xù. Eêù AT¼ñ ‹ðhïiù JœEï oôðJjïOþú, ÷dêqïoï Yªêv JjêsïEú EïihoêbáY öööJljñJiñù AªñhñYv ÷dêqïoï Jêkêlñbï Yðjñùlöj ÷dêqïoïiïv öJêTñŒïjï¼ñª sïoú¼ñJw hòkù JnúTEnúTŸw lªêv Cunñsuoú JœEï ÷dêqïoï‹Jêjù öJëiïù Yjñlêu fêbázjêXú. Cunñt öOÂú djïj&ï¼êlñª sïoú¼ñJqñù, AkëêŒYêi sïoú¼ñJqñù Cªú Eïklïkñûú. AdJTŸw, AoñKŸw, ‹ÇYïañj Ÿw hñYkêi HˆElbï sïoú¼ñJw Ehñ¼ú Cunñt öOÂú oùj&ï¼êù. dö& fïoïEoïök kêgEnúTŸwö¼ê, Ehñ¼ú fêŠáYiïkëêŒYñù, Ehñ¼lJêmhïkëêŒYñù, f‡hïkëêŒYñhêi BqñJöq÷iê, oêbEŸöq÷iê Cunñt öOàêu dêTñÈYkë. AlElöus DThzYiïkñÈ oêbEŸw, loúYñlpJw, JñTñùfêùLŸw, Yêv¼êkïJhêiï E˜ñöT d¼v DŒhlïmôêo÷ŒêTñJòTï hšñÈlt GkçïOþ oêbEŸw, loúYñlïöus ÷djïv bEJêjá zêdEŸqïv Eïªñù ÷kêx FTñ¼ñlt Fªïlt¼êXú oêbêjXiêiï Cunñt öOàñlêu AtpYiñÈlt. gêlïiïv Ehñ¼ú oùglï÷Oþ¼êlñª JnúTEnúTŸw EïJŒêEêXökëê Cunñt öOàñYú. AYñöJêûñYöª kêgù Dûê¼ñª lïbŒïv Cunñt öOàêöEê öJëiïù öOàê÷Eê dêTïkë. H÷joêbEù AZlê loúYñlpJw H÷jYjù sïoú¼ïEú Hªïv JòTñYv Cunñsuoú JœEïJqïv Cunñt öOÂú öJëiïù öOàêEñù dêTñÈYkë. Gšlñù ATñŒ j¹f‡hñÈ JñTñùfêùLŸw (A•u, A˜, JñˆïJw) Cunñt öOàñ÷œêw AlJêmïJqêiï Aljïv BöjöiËïkñù AlJêmïiêiï ölÀêlñªYêXú. ÷kêx FTñ¼ñ÷œêw bEJêjázêdEŸw Cunñt öOàêu ÷‹jïdçï¼êsñûú. AYïöus D÷‰mù höšêñhkë. ÷kêx öJêTñ¼ñª BqïEú AZlê loúYñlpJw¼ú Eêmù oùglïOþêv YïjïOþTlú ETŒñlêu oêŠáhêlñJiïkë. Cø AlojŒïv EnúTù oùglï¼êYïjï¼êu Hjñ hñuJjñYv Fª
  3. 3. EïkÀêXú bEJêjázêdEŸw Cunñt öOàñªYú. Cunñt öOàñ÷œêw JœEï Ehñ¼ú Yjñª Dsdçú dêkï¼êu Eêù Hjñ EïÊïYoùKá ‹Yïekhêiï EvJñªYïöE ‹ðhïiù Fªñ dsiñªñ. ‹oúYñY ‹ðhïiù JœEï oôðJjïöOþËïv hê¦öh E˜qñù Cunñsuoú JœEïiñù Y˜ïkñÈ Jjêt ‹êfkáŒïv ljò. AYkëêöY ö‹ê÷dçêov ÷eêsù hê¦ù EvJïiêv ÷dêqïoï Jjêt YñTŸñªïkë FYú Dd÷gê¹êlú Asïƒïjï¼Xù. Eêù Cunñt öO loúYñlïEú EnúTù oùglïOþú EnúTdjïpêjYñJ JœEïiïv Eïªú kgïOþêv dïöª Cunñt öO loúYñlïv Ehñ¼ú AlJêmhïkë. E˜ñöT DThzYiïkñÈ ‹oúYñY loúYñlïöus (÷JTñlöYê, Dd÷iêLmòEáhêiöYê FEúYñhêJöˆ) AlJêmù Cunñsuoú JœEïiï÷k¼ú hêšïöJêTñ÷¼ûYñûú. lá¹ïLY AdJT Cunñsuoú ÷dêqïoïJw hê¦ù ÷kêJláêdJhêiï Yöª Hªïv JòTñYv DöûËïkñù Fkëê ÷dêqïoïJqïkñù EnúTdjïpêjù EvJñªñûú. lá¹ïLY AdJT CunñsuoïEú ÷dêqïoï Jêkêlñbï oêbêjX Hjñ ltnhêXú. hjXJêjXù ÷dêqïoï Jêkêlñbïiïv ETª AdJThêöXËïv ÷dêqïoï Jêkêlñbï¼ñ÷mnlñù öJëiïù öOàêlñYêXú. Cunñt öOàñ÷œêw DŒhlïmôêohñûêiïjï¼Xù. GöYkëêù ATïzêE YYôŸw Cunñsuoïkñûú Fª YïjïOþsïlú ETdTïJw kMòJjï¼êEñù, Yt¼Ÿw Hrïlê¼ñlêEñù Hjñ djïbïlöj opêiJjhêlñöhYïv oùmihïkë. ATïzêEdjhêi AsïlñJw GYñù gêlïQðlïYŒïEú Hjñ hñYvJòˆú Biïjï¼ñù.

×