Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A25

247 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A25

  1. 1. ØbÉíÈ ÍÕÈ¢ ØáøfßÄÎÞAÞ¢ Õà¿ßÈá¢, ÕàGáɵøÃBZAᢠçÕIß çµø{àÏV Õ{æøçÏæù Éâ ºßÜÕÝßAáKáIí. ØbÉíÈ ÍÕÈ¢ ØbLÎÞAáµ ®KÄí ÎÜÏÞ{ßÏáæ¿ ²øá ºßøµÞÜ ØbÉíÈÎÞÃí. ¥ÕÈÕæa ¥LTßÈá¢, ÕøáÎÞÈJßÈᢠ§ÃBáK Õà¿áµ{ÞÃí §Kí ©ÏVKáæµÞIßøßAáKÄíí. Îxá Ø¢ØíÅÞÈBæ{ ÄÞøÄÎc¢ æºÏîáçOÞZ çµø{JßæÜ ÖøÞÖøß ÕøáÎÞÈ¢ µâ¿áÄÜÞÃí. ØíÅÜJßæa ÕßÜ ÆßÈ¢ dÉÄß µâ¿ßÕøáKÄí ·áâ çÉÞæÜ çÆÞ×Õᢠ©IÞAáKá. µÞøâ, ÉáÄáÄÞÏß ØíÅÜ¢ ÕÞBߺîí Õà¿áæÕAÞX §Kí ÈæÜïÞøá Äáµ çÕâ. Õà¿ßæÈçMÞæÜ ÄæK ÕàGßȵJí ©ÉçÏÞ·ßAáK ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZAᢠÕX ÄáµÏÞÃí ÈÞ¢ Îá¿AáKÄí. Õà¿áIÞAÞX ØbÉíÈ¢ µÞÃáKá. Õà¿áIÞAß µÝßEí ¥Äí ¥¿ºîíÉâGß ÉáùJí çÉÞµáçOÞZ ©ùA¢ 浿áK ¥ÕØíÅÏÞÃí §KáUÄí. µÞøâ ÄßøߺîáÕøáçOÞZ Õà¿í ÉÝÏ É¿ß ©IÞÕáçÎÞ ¥çÄÞ ÕÜï ÕßçÇÈÏᢠµ{Õí, ¥ÄßdµÎߺîᵿKí 絿áÕøáJW ÎáÄÜÞÏÕ ©IÞÏßGáæIÞ ®K µÃAáµâGÜÞÃí ©ùA¢ 浿áJáKÄí. ÕàGßÈáUßW ÕßÜÉß¿ßMáU ÕØñáAZ ©æICßW ÉßæK ÉùçÏIÄßÜï. §KæÜïCßW ÈÞæ{ ²øá ‘³Mçù×X’ È¿AÞÈß¿ÏáIí. ¥dÄÏíAÞÃí µ{Õᢠ¥ÄßdµÎB{ᢠ¥øçBùáKÄí. µÞÕÜßÈí ¦æ{ ¯WÉߺîÞW çÉÞÜᢠÕßÖbØßAÞX ÉxÞJ ¥ÕØíÅ. µ×í¿æMGáIÞAßÏ ØÞÇÈBZ 絿áÕKÞæÜÞ, µ{ÕáçÉÞÏÞçÜÞ ¥ÄáÎâÜÎáIÞçÏAÞÕáK ØÞOJßµ È×í¿ÎÞÃí ¯æù ÄÜçÕÆÈ Øã×í¿ßAáKÄí. §Jø¢ ØwVÍB{ßW Õà¿á¢, ¥ÈáÌt ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµ{ᢠØáøfßÄÎÞÏß §X×áV æºÏñÞW ÎÈTÎÞÇÞÈçJÞæ¿ ÍÞÕß ¼àÕßÄ¢ ÈÏßAÞÈÞµá¢. Õà¿ßÈí (ÌßWÁߢ·í) ØbLÎÞÏá¢, ÕàGáɵøÃBZ, ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ, ØbVHÞÍøBZ Äá¿BßÏÕ ²Kߺîᢠ§X×áV æºÏîÞÕáKÄÞÃí. Äà Éß¿áJÕᢠ¥ÈáÌt ùßØíµí µÕçù¼á¢ ¥¿A¢ ²øá ÁØÈßÜÇßµ¢ Ø¢øfÃB{ÞÃí ËÏV §X×áùXØßW ÈßKáÎÞdÄ¢ ÜÍßAáKÄí. ØÞÇÞøà ÄàÉß¿áJ¢, ·cÞØí, ÎæHH, ÙàxV, èÕÆcáÄß ç×ÞVGí ØVµcâGí, §¿ßÎßKW, µÞGáÄà ®KßÕAáÉáùæÎ æÕUæMÞA¢, ÎÜÏ߿ߺîßW, ØáÈÞÎß, ÉÜÄø¢ µÞøcBZ, ©øáZæÉÞGW ®Kà dɵãÄß ÆáøLB{ᢠ§ÄßW µÕV æºÏîáKá. ÎøBZ µ¿ÉáÝBß Õà¿ßçzZ ÉÄßAáµ, ÕÞÙÈBZ ºáxáÎÄßÜßW, ç·xßW, ÕàGßW §¿ßAáµ ®KßBæÈÏᢠÈÞÖÈ×í¿BZ Ø¢ÍÕßAÞ¢. ºáÎV ÄáøAáµ, ÉâGí æÉÞ{ßAáµ, ØÞÇÈBZ 絿áÕøáJáµ, ¥¿ßºîáĵVAáµ, ®KßÕÏᢠ§ÄßW ©ZæM¿áKá. §ÄßÈáÉáùæÎ ÕàGßæÜ ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ µ{Õí, É߿ߺîáÉùß ÎáÄÜÞÏ ùßØíµáµZæAÄßæøÏᢠµÕV æºÏîÞ¢. ØÞÇÞøÃÏÞÏß ÌÞCáµZ, Îxá ÇȵÞøc ØíÅÞÉÈBZ ®KßÕÏßW ÈßKᢠçÙÞ¢ çÜÞY ®¿áAáçOÞZ Õà¿í §X×áV æºÏîáµ ÉÄßÕÞÃí. ®KÞW §X×áùXØí çζÜÏßW ÁàÄÞøßËí È¿MßÜÞAßÏÄá ÎáÄW ËÏV, ÌV·ïùß ÎáÄÜÞÏ dÉàÎßÏJßW ¯ÄÞIí 50% Õæø µßÝßÕáµZ §çMÞZ ÉÜ §X×áùXØí µOÈßµ{ᢠÈWµáKáIí. ÈÎáAí §ÄßæÈAáùߺîáU ¥ùßÕßæÜïCßW ØÞÇÞøà ÎGßÜáU dÉàÎßÏ¢ ¨¿ÞAÞÈᢠÇȵÞøc ØíÅÞÉÈBZ οßAáµÏßÜï. ¥ÄßÈÞW ÕßÕßÇ §X×áùXØí µOÈßµ{áæ¿ dÉàÎßÏ¢ ÄÞøÄÎc¢ æºÏñçÖ×¢ §X×áV æºÏñÞW Éâ ÜÞÍßAÞÈÞÕá¢. §çMÞZ 10 Üf¢ øâÉ ÕßÜ ÎÄßAáK ²øá Õà¿ßÈí 300 øâÉ ÕÞV×ßµ dÉàÎßÏ¢ ËÏV, ¥ÈáÌt §X×áùXØßÈí ¥¿ºîÞW ÎÄßÏÞµá¢. (çØÕÈ ÈßµáÄßAí ÉáùæÎ). §ÄáÄæK ÆàV¸µÞÜçJAí ¥ÄÞÏÄí 10 ÕV×çJAí ²øáÎߺîí ®¿áJÞW 300 øâÉAí ɵø¢ 150 øâÉ ¥ÄÞÏÄí 10 ÕV×¢ * 150 = 1500 øâÉ dÉàÎßÏ¢ ¥¿ºîÞW ÎÄß. ÍâÎßµáÜáA¢ µÕV æºÏîáÕÞX 1 Üf¢ øâÉAí 7 øâÉ dÉàÎßÏ¢ ¥Çßµ¢ ÈWçµIÄáIí. ÌV·{ùß µÕVæºÏîáÕÞX ÎáXÉáIÞÏßøáK dÉàÎßÏ¢ ÈßøAí ²øá Üf¢ øâÉAí 240 øâÉÏÞÏßøáKáæÕCßW §Kí ÕßÉÃßÏßW ¨ ùßØíµí µÕV æºÏîáÕÞX 100 øâÉçÏÞ{¢ ¥¿ºîÞW ÎÄß. §LcÏßæÜ æÉÞÄáçζÜÏßW dÉÕVJßAáK ³ùßÏaW, ÏáèÃxÁí §Lc, ÈÞ×ÃW, Ècâ §Lc ®Kà µOÈßµ{âæ¿ çÉÞ{ßØßµ{ÞÏßøßAᢠ§AÞøcJßW µâ¿áÄW ¥ÍßµÞÎc¢.
  2. 2. Õà¿í §X×áV æºÏîáçOÞZ dÖißAáµ §X×áùXØßæa dÉçÏÞ¼ÈBZ µâ¿áÄÜÞÏß ©ZæAÞIá Äá¿BßÏçÄÞæ¿ Õà¿á¢ ÕàGáɵøÃB{ᢠ§X×áV æºÏîáKÕøáæ¿ ®H¢ ÕViߺîáÕøßµÏÞÃí. Éçf ÉÜVAᢠÎá¿AáK dÉàÎßÏJßÈí ÜÍßAÞÕáK ÉøÎÞÕÇß çÈG¢ ©ùMÞAÞX µÝßÏáKßÜï. ºßÜ µÞøcBZ dÖiߺîÞW µáùE ºßÜÕßW ÉøÎÞÕÇß µÕçù¼í çÈ¿Þ¢. ¥ÄßÈí ØÙÞÏßAáK ºßÜ ÈßVçgÖBZ §ÄÞ:  Õà¿í (¥ÅÕÞ ÌßWÁߢ·í) ÎÞdÄ¢ µÕV æºÏîÞæÄ, ÕàGáɵøÃBZ, ¦ÍøÃBZ, ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ Äá¿Bß ®ÜïÞxßÈᢠµÕV ÜÍßAáK ÉÞæA¼í çÉÞ{ßØß ÄßøæE¿áAáµ. ³VAáµ, ²øá ÖøÞÖøß ÉÞçA¼í çÉÞ{ßØßÏßW §X×áV æºÏîÞX ²øá Üf¢ øâÉAí 100 øâÉçÏÞ{æÎ ÕV×JßW dÉàÎßÏÎÞÏß ÈWçµIâ.  Õà¿ßæa §çMÞÝæJ ÎÞVAxí ÕßÜ ¥ÅÕÞ ùà §XØíçxxíÎaí ÕÞÜcáÕßÈí §X×áV æºÏîáµ.  ÍâÎßµáÜáA¢ dÉçÄcµ µÕV ¦ÏÄßÈÞW ºáøáBßÏ ¥Çßµ dÉàÎßÏ¢ ¥¿ºîí ùßØíµí µÕV æºÏîáµ.  ÕàGßW ÈßKᢠÈ×í¿¢ Ø¢ÍÕßçºîAÞÕáK ÉøÎÞÕÇß ÄáµAí (ËØíxí çÜÞØí çÌØßØí) ÎÞdÄ¢ µÕV æºÏîáK øàÄßÏßW dÉàÎßÏ¢ Äáµ ÜÞÍßAÞ¢.  æÎ×àÈùß, çÎÞçGÞV, æ¿ÜßÕß×X ®KßÕAí çdÌAí ÁìY §X×áùXØßÜâæx Éøßøf ÈWµáµ.  µâ¿áÄW ùßØíµí ¥ÅÕÞ æصí×ÈáµZ µÕV æºÏñÞW ÉÜ çÉÞ{ßØßµ{ßÜᢠÁßØíµìIí ÜÍßAáæÎKÄí ³VAáµ. ¥Äí dÉçÏÞ¼ÈæM¿áJáµ.  §X×áV æºÏîáK µOÈßÏßW ÈßKí / çdÌÞAߢ·í ÙìØßW ÈßKí çÉÞ{ßØßæÏAáùߺîí ÈÜïÕH¢ ¥ùßÕí çÈ¿áµ. Îßµºî ÕßWMÈÞLø çØÕÈ¢ µßGáæÎKí ©ùMáÕøáJáµ.  Õà¿í (ÌßWÁߢ·í) §X×áV æºÏîáçOÞZ ç·xí (ºáxáÎÄßW) µßÃV ®KßÕÏᢠdÉçÄcµ¢ ©ZæM¿áJáµ. dÉàÎßÏ¢ ÈßøAí Õà¿í §X×áV æºÏîáçOÞZ æÉÞÄáçζÜÞ µOÈßµZ ÈWµáK ÙìØí çÙÞZçÁÝíØí §X×áùXØí ÉÞçA¼ßW ËÏV, ÌV·ïùß, ³Z ùßØíµí (ØbVHÞÍøÃBZ, ÕßÜÉß¿ßMáU ÕØñáAZ), §Üµíçd¿ÞÃßµí, §Üµíd¿ßAW ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ, Õcµñß·Ä ¥Éµ¿ §X×áùXØí, ÕàGáç¼ÞÜßAÞV, èdÁÕVÎÞVAáU Ø¢øfâ, ÌÞç·¼í, æÕÙßAßW ®KßBæÈ ²GÈÕÇß ùßØíµáµZ µÕV æºÏîáKáIí. ÕßÖÆ ÕßÕøBZ ºáÕæ¿ æµÞ¿áAáKá
  3. 3. ÙìØíçÙÞZçÁÝíØí ÉÞçA¼í çÉÞ{ßØß æصí×X 1 µÕV æºÏîáK ùßØíµáµZ dÉàÎßÏ¢ ÈßøAí / 1000 øâÉAí Õà¿í ÄàÉß¿áJÕᢠ¥ÈáÌt ùßØíµáµ{ᢠ30 èÉØ ÕàGáɵøÃBZ, ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ ÄàÉß¿áJÕᢠ¥ÈáÌt ùßØíµáµ{ᢠ30 èÉØ ÕàGáɵøÃBZ, ØÞÇÈ ØÞÎd·ßµZ µ{Õí, ¥ÄßdµÎߺîᵿAW ÎáÄÜÞÏÕ 2 øâÉ ¼bÜïùß ®ÜïÞÕßÇ ùßØíµáµ{ᢠ8 øâÉ çÉïxí ·ïÞØí ¥Éµ¿¢ 8 øâÉ æÎAÞÈßAW, §Üµíd¿ßAW ©ÉµøÃBZ çdÌAíÁìY 2 øâÉ æ¿ÜßÕß×X / Áß.Õß.Áß. / µOcâGV çdÌAíÁìY 8 øâÉ æÉÁW èØAßZ µ{Õí, ÄàÉß¿áJ¢ 8 øâÉ ÌÞç·¼í ÏÞdÄÞçÕ{ÏßæÜ È×í¿¢ 7 øâÉ çÉÝíØÃW ¦µíØßÁaí ¥Éµ¿Îøâ, ¥¢·èÕµÜc¢ ÎáÄÜÞÏÕ 2 øâÉ ÉÌïßµí ÜÏÌßÜßxß çÄÁí ÉÞVGß ÜÏÌßÜßxß 50 èÉØ ËÏV ùßØíµí _ ÆàV¸µÞÜçJAí Õà¿í §X×áV æºÏîáKÄßÈáU ÈßøAí §X×áV æºÏîáK Äáµ 1 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 2 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 3 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 4 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 5 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 1,00,000 30 26 24 22.5 30 2,00,000 60 51 48 45 60 3,00,000 90 77 72 67.5 90 4,00,000 120 102 96 90 120 5,00,000 150 128 120 112.5 150 6,00,000 180 153 144 135 180 7,00,000 210 179 168 157.5 210 8,00,000 240 204 192 180 240 9,00,000 270 230 216 202.5 270 10,00,000 300 255 240 225 300 §X×áV æºÏîáK Äáµ 6 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 7 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 8 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 9 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 10 ÕV×çJAá U dÉàÎßÏ¢ 1,00,000 21 20 18 17 15 2,00,000 42 39 36 33 30 3,00,000 63 59 54 50 45 4,00,000 84 78 72 66 60 5,00,000 105 98 90 83 75 6,00,000 126 117 108 99 90 7,00,000 147 137 126 116 105 8,00,000 168 156 144 132 120 9,00,000 189 176 162 149 135 10,00,000 210 195 180 165 150
  4. 4. Viswanathan Odatt,Director AIMS Insurance Broking Pvt.Ltd Phone: 0487-2386364/2389703,Fax-2380875 Mobile: 9895768333 Email: odatt@aimsinsurance.in,www.aimsinsurance.in

×