A10

158 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
158
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A10

  1. 1. sajo-dn C³jp-d³kv B[p-nIbpK-¯n b{´-§-fpsS D]tbmKw Ap-Znw hÀ²n-¨p-h-cn-I-bm-Wv. b{´-§Ä¡v B´- cn-I-am-sbm, _mly-amsbm XI-cm-dp-I-sfm, A]-I-S-§sfm kw`-hn-t¨-¡mw. hne-]n-Sn-¸pÅ b{´- §Ä {]tXy-In¨pw icn-bmb coXn-bn C³jpÀ sNbvXp kwc-£n-¨m taÂ]-dª L«-§-fn ã-]-cn-lmcw e`y-am-Ip¶ t]mfn-kn-bmWv sajo-dn C³jp-d³kv. sa¡m-n-¡Â AsÃ-¦n Ce- Iv{Sn-¡Â XI-cm-dp-I-fmWv Cu t]mfn-kn-bn-eqsS {][m--ambpw kwc-£n-¡-s¸-Sp-¶-Xv. sajo³ Hm¸-td-äÀam-cpsS {i²-¡p-d-hv, sajo--dn-bn D]-tbm-Kn-¡p¶ km[--§-fpsS XI-cm-dp-IÄ, tjmÀ«v kÀIyq-«v, A]-I-S-§Ä h¶m kzm`m-hn-I-ambpw {]hÀ¯--c-ln-X-am-th­ km[--§- fpsS XI-cm-dp-IÄ, {i²-¡p-d-hv, A[nI sshZyp-Xn-{]-hm-lw, Ap-_-Ô-b-{´-§-fpsS XI-cm-dp-IÄ, _mly-amb aäv hkvXp-¡Ä aqew D­m-tb-¡m-hp¶ mi--ã-§Ä, sajo-dn ^nän-§p-I-fnse XI-cm-dp-IÄ F¶n-h-bmWv aäv {][m--s¸« dnkvIp-IÄ Cu t]mfn-kn-bn-eqsS kwc-£n-¡p-¶-Xv. sajo--dn-bpsS Ap-_Ô skâ-dp-IÄ, sNbn³, s»bn-Up-IÄ, aqÀ¨-tb-dnb `mK-§Ä, knen-­- dp-IÄ, skdm-anIv km[--§Ä, HmbnÂ, hb-dp-IÄ, saä-en D­m-¡m¯ aäv km[--§Ä F¶nh kwc-£W ]cn-[n-bn DÄs¸-Sp-¶-X-Ã. sajo-dn hmd­n ka-b¯v AXv nÀ½n-¨- hÀ/hn]-Ww S-¯n-b-hÀ¡mWv D¯-c-hm-Zn-Xzw. Aan-X-ambn HmhÀtemUv sImSp¯v sajo-dn {]hÀ¯n-¸n-¨mepw s¢bnw e`y-am-h-W-sa-¶n-Ã. tXbvam-hpw CXnsâ ]cn-[n-bn hcp-¶-X-Ã. {]oanbw nc¡v sajo--dn-bpsS D]-tbm-Kw, hni-Z-hn-h-c-§Ä F¶n-hsb ASn-Øm--am-¡n-bmWv IW-¡m-¡p-¶-Xv. C³jpÀ sN¿p¶ XpI do C³sh-Ìvsaâv XpI-bv¡m-bn-cn-¡Ww (A-Xm-bXv C³jpÀ sN¿p¶ XpI ]pXnb sajo-dn hmt§­ hne-bv¡m-bn-cn-¡-Ww) {]oan-b-¯n hnhn[ I¼-n-IÄ¡v hyXym-k-ap-­m-hm³ CS-bp-­v. AXn-m Xmc-Xayw sN¿p-I. s¢bnw D­m-bm kÀsÆ-b-dpsS ]cn-tim-[ Ign-ª-tijw am{Xw dn¸-bÀ S-¯p-I.

×