Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf

1,490 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Professional Point 2012_CIFO Tarragona.pdf

 1. 1. CIFO Centres d’Innovació i Formació Ocupacional 2n Professional Point de Tarragona Març 2012Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No Comercial-Sense Obres Derivades 3.0 de Creative Commons. Sen permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que sen citi lautor i no es faci un ús comercial delobra original ni de la generació dobres derivades. La llicència completa es pot consultar a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
 2. 2. Què són els CIFO?Són centres propis del Servei d’Ocupació de Catalunya i, alhora, centres de referènciaen matèria de formació professional per a l’ocupació de Catalunya, que porten a termeaccions formatives d’experimentació en noves qualificacions professionals, accions deformació de formadors/ores i accions d’innovació metodològica, i formen part de laxarxa de centres que acrediten competències professionals. Accions formatives Prospecció i Col·laboració Assessorament Innovació especialitzat
 3. 3. CIFO TarragonaCentre d’Innovació i Formació Ocupacional – TarragonaCamí de la Budellera s/n
 4. 4. CIFO TarragonaLocalització territorial de CIFO Tarragona
 5. 5. CIFO TarragonaEl CIFO de Tarragona es va crear mitjançant el DECRET 288/1995, d11d’octubre de creació dels Centres d’innovació i Formació Ocupacional delDepartament de Treball, està situat en el polígon químic més importantsdel sud d’Europa.Aquesta circumstància ha comportat que tradicionalment programi iimparteixi cursos de Formació Professional per a l’Ocupació de lesespecialitats requerides per les empreses que exerceixen la sevaactivitat i presten serveis en aquest polígon, accions formatives quenodreixen de professionals d’aquestes ocupacions a les empreses del’entorn.CIFO Tarragona disposa de l’acreditació ISO 9001/2008 per al seuSistema de Qualitat.
 6. 6. CIFO Tarragona CIFO TARRAGONA - ITINERARIS FORMATIUS 2012 ESP ECIA LITA T ARGD30 Tècnic auxiliar en disseny industrial ESP ECIA LITA T FMEL6206 Soldador/a a larc elèctric (bàsic) ESP ECIA LITA T QUIL0108 ANÀLISI QUÍMICA N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir N IV E LL 1 Especialitat no modulada N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir FMEL7106 Soldador/a de canonades dalta pressió dacer ESP ECIA LITA T al carboni amb TIG i elèctrodes per holologacions en UC9535 Desenvolupar anteprojectes i maquetes 2G,5G i 6G UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori N IV E LL 2 Especialitat no modulada volumètricres aplicant els procediments i normes específiques (*) UC9536 Realitzar el disseny i la documentació tècnica per Soldadures especial: Soldadura de materials de UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la ESP ECIA LITA TFAMÍLIA a la construcció del projecte diferents aliatges presa de mostres (*) ÀREA PROF. DEPROFESSIONAL DISSENY UC9537 Col·laborar en la coordinació i control del procès E S P E C IA LIT Z UC0341_3: Realitzar anàlisis per mètodes químics, Especialitat no moduladaARTS GRÀFIQUES de fabricació A C IÓ . avaluant i informant dles resultats (*) FMEL70 RD 88/97 Soldador/a de canonades i recipients UC0342_3: Realitzar anàlisis per mètodes químics, ESP ECIA LITA T dalta pressió avaluant i informant dels resultats ESP ECIA LITA T ARGD02 Disseny i modificació de plànols en 2D i 3D N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir N IV E LL 3 Especialitat no modulada ESP ECIA LITA T QUIA0208 ASSAIGS MICROBIOLÒGICS I BIOTECNOLÒGICS ARGD03 Disseny mecànic de modelat paramètric de UC9201 Soldadura de canonades dalta pressió amb ESP ECIA LITA T N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir peces electròdes revestits i arc-TIG en posició 6G UC9199 Soldadura de canonades dalta pressió amb N IV E LL 3 Especialitat no modulada elèctrodes revestits i arc-TIG en posició 2G UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori ÀREA PROFESSIONAL DANÀLISI I aplicant els procediments i normes específiques CONTROL FMEC0110 RD1525/2011 Soldadura amb elèctrode ESP ECIA LITA T revestit i TIG UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir presa de mostres INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES UC0054_3: Realitzar assaigs microbiològics informant ESP ECIA LITA T ÀREA DALIMENTS dels resultats PROFESSIONALFAMÍLIA OCUPACIONS UC0099 Realitzar soldadures amb arc elèctric amb N IV E LL 3 Unitats de competència a impartirPROFESSIONAL - COMUNES A elèctrode revestitINDÚSTRIES TOTES LES ÀREES ÀREA PROFESSIONAL UC0100 Realitzar soldadures amb arc sota gas protector DINDÚSTRIES DE CONSTRUCCIONS ESP ECIA LITA T QUIA0108 ASSAIGS FÍSICS I FISICOQUÍMICSALIMENTÀRIES ALIMENTÀRIES METÀL·LIQUES amb elèctrode revestit (INAN) INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir DALIMENTS INAN82 TÈCNIQUES DANÀLISIS MICROBIOLÒGIQUES FMEC0108 RD1216/2009 Fabricació i muntantge de ESP ECIA LITA T FAMÍLIA DALIMENTS canonada industrial PROFESSIONAL - QUÍMICA UC0052_3: Organitzar i gestionar lactivitat del laboratori N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir aplicant els procediments i normes específiques FAMÍLIA PROFESSIONAL - UC0053_3: Organitzar el pla de mostreig i realitzar la FABRICACIÓ presa de mostres MECÀNICA UF0056_3: Realitzar els assajos físics, avaluant i UC1142 Traçar i mecanitzar canonades informant dels resultats UF0057_3: Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i ESP ECIA LITA T SSCF12 Disseny de mitjans didàctics UC1143 Conformar i armar canonades informant dels resultats N IV E LL 3 Especialitat no modulada MP0051: Mòdul de pràctiques professionals no laborals ESP ECIA LITA T FMEC209 RD684/2011 Disseny de canonada industrial ESP ECIA LITA T SSCF01 Introducció a la metodologia didàctica N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir ESP ECIA LITA T QUIE0108 OPERACIONS BÀSIQUES EN PLANTA QUÍMICA N IV E LL 2 Especialitat no modulada N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir UC1148_3 Elaborar la documentació tècnica delsFAMÍLIA productes de construccions mecàniquesPROFESSIONAL - ÀREASERVEIS PROFESSIONAL UC1149 Dissenyar esquemes de canonada industrial UC0045_2: Realitzar operacions de procés químicSOCIOCULTURAL DE FORMACIÓ (SSCF) ESP ECIA LITA T SSCF10 FORMADOR OCUPACIONAL UC0046_2: Preparar i condicionar màquines, equips iS I A LA instal·lacions de planta química correcta fabricació, UC0048_2: Actuar sota normes deCOMUNITAT N IV E LL 3 Unitats de competència a impartir ESP ECIA LITA T FMEL10 RD83/97 Calderer/a industrial seguretat i mediambientals N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir UC9408 Verificar i avaluar el nivell de qualificació assolit, ESP ECIA LITA T QUIB0108 GESTIÓ I CONTROL DE PLANTA QUÍMICA els programes i les accions ... ÀREA PROFESSIONAL UC 9409 Contribuir activament a la millora de la qualitat UC9371 Construir estructures metàl·liques MF9519 DE PROCÉS QUÍMIC N IV E LL 3 de la formació Interpretació de plànols de construccions metàl·liques UC9402 Proporcionar oportunitatsdaprenentatge UC9371 Construir estructures metàl·liques MF9523 Unitats de competència a impartir adaptades a les característiques dels individus Traçats i desenvolupaments en caldereria ÀREA PROFESSIONAL ESP ECIA LITA T FMEM40 Operador/a màquina eina UC0574_3: Organitzar les operacions de la planta química DE PRODUCCIÓ MECÀNICA UC0579_3: Supervisar ladequat compliment de les N IV E LL 2 Especialitat no modulada normes de seguretat i ambientals del procés químic i de les instal·lacions denergia i auxiliars UC0576_3: Coordinar els processos químics i dinstal·lacions denergia i auxiliars FMEH0109 RD684/2011 Mecanitzat per arrancamentRequisits daccés dacord amb el requerits pel nivell de la qualificació professional. El certificat de ESP ECIA LITA T dencenallsprofessionalitat i/o els específics de cada especialitat ocupacional en concret. N IV E LL 2 Unitats de competència a impartir ÀREA PROFESSIONAL UC0089 Determinar els processos de mecanitzat per D OPERACIONS MECÀNIQUES arrencament dencenalls UC0090 Preparar màquines i sistemes per procedir al mecanitzat per arrancament dencenalls UC0091 Mecanitzar el productes per arrancament dencenalls
 7. 7. CIFO Tarragona Àrea professional: Procés Químic• Operacions bàsiques en planta química Objectiu: Realitzar operacions bàsiques i de control de diferents processos químics, controlant el funcionament, la posada en marxa, i parada de màquines, equips i instal·lacions, mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes, i responsabilitzant-se del manteniment bàsic dels equips de l’àrea de treball.• Gestió i control de planta química Objectiu: Organitzar i controlar les operacions pròpies de les plantes de procés químic, i dels diversos processos de generació d’energia i serveis auxiliars habituals en aquestes plantes, tot assegurant el compliment dels plans de producció i mantenint les condicions de seguretat, qualitat i ambientals establertes.
 8. 8. CIFO TarragonaÀrea professional: Anàlisi i control • Anàlisi química Objectiu: Organitzar i aplicar tècniques i mètodes d’anàlisi química i instrumental sobre matèries i productes, orientats al control de qualitat i investigació, actuant sota normes de bones pràctiques de laboratori, de seguretat personal i mediambiental. • Assajos físics i fisicoquímics Objectiu: Organitzar i aplicar tècniques d’assajos físics i anàlisis fisicoquímiques sobre materials, matèries primeres, productes semielaborats i productes acabats, orientats a la investigació, a l’anàlisi o al control de qualitat, actuant sota normes de bones pràctiques al laboratori, així com normes de seguretat i mediambientals. • Assajos microbiològics i biotecnològics Objectiu: Organitzar i realitzar assajos microbiològics o qualsevol tipus d’assaig en el que s’utilitzin microorganismes com a part d’un sistema de detecció. • Tècniques d’anàlisis microbiològiques d’aliments Objectiu: Realitzar totes les operacions relatives a les determinacions analítiques de tipus microbiològic en matèries primeres i productes alimentosos i alimentaris presents en la indústria alimentària complint en tot moment dels requisits tècnics i sanitaris de qualitat, medi ambient i seguretat legalment establerts
 9. 9. CIFO Tarragona Àrea professional: Construccions metàl·liques• Soldadura amb elèctrode revestit i TIG Objectiu: Realitzar soldadures amb arc elèctric amb elèctrodes recoberts i soldadures amb arc sota gas protector amb elèctrode no consumible (TIG) , d’acord amb les especificacions de procediments de soldadura (WPS) , amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.• Soldador/a a l’arc elèctric bàsic Objectiu: Realitzar operacions bàsiques dunió de xapes i perfils dacer al carboni utilitzant instal·lacions de soldadura a larc elèctric amb elèctrodes revestits; així com treballs de tall de metalls utilitzant instal·lacions manuals doxitall i arc plasma, i aplicar les especificacions tècniques de construcció i criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.• Soldador/a de canonades i recipients d’alta pressió Objectiu: Realitzar operacions d’unió utilitzant equips de soldadura elèctrica amb elèctrodes revestits i arc TIG aplicant les especificacions tècniques previstes a les homologacions internacionals de processos de soldadura, complint les normes de seguretat i higiene en el treball.
 10. 10. CIFO TarragonaÀrea professional: Construccions metàl·liques • Fabricació i muntatge d’instal·lacions de canonada industrial Objectiu: Realitzar operacions delaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques dunió, seguint els procediments establerts, interpretar plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. • Interpretació de plànols de construccions metàl·liques (Calderer/a industrial) Objectiu: Interpretar plànols de construccions metàl·liques com ara: elements estructurals de naus industrials, grues i ponts, conduccions de fluids, cons i tremuges, i dipòsits. Realitzar el seu especejament, i el croquisat d’elements estructurals. Conèixer els diferents sistemes de representació gràfica. • Traçats i desenvolupaments en caldereria (Calderer/a industrial) Objectiu: Traçar figures geomètriques planes i elements estructurals de construccions metàl·liques. Traçar i desenvolupar cilindres, cons i tremuges per a la construcció d’estructures metàl·liques, recipients i conduccions de fluids. Utilitzar els diferents sistemes de traçat i desenvolupament propis del calderer de taller. • Disseny de canonada industrial Objectiu: Dissenyar i elaborar la documentació tècnica d’instal·lacions de canonada industrial, partint d’avantprojectes i instruccions d’enginyeria bàsica, complint la normativa requerida, amb criteris de qualitat, seguretat i protecció del medi ambient.
 11. 11. CIFO Tarragona Àrea professional: Operacions mecàniques.• Operador de màquina eina Objectiu: Realitzar operacions simples de mecanització amb màquines d’arrencada de ferritja, tall i deformació, comprovant mesures amb els aparells de mesura i verificació adequats, tot seguint les instruccions dels documents tècnics en condicions de qualitat i seguretat idònies.• Mecanització per arrencada de ferritja Objectiu: Realitzar els processos de mecanització per arrencada de ferritja, controlant els productes obtinguts i responsabilitzant-se del manteniment de primer nivell de màquines i equips, amb criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient
 12. 12. CIFO TarragonaÀrea professional: Arts gràfiques • Disseny mecànic de modelat paramètric de peces Objectiu: Dissenyar objectes i/o peces fent servir un programa de dibuix informàtic 2D/3D amb acotat paramètric que mostri diferents peces a partir d’una única peça prototipus. • Tècnic/a auxiliar en disseny industrial Objectiu: Desenvolupar objectes en el procés de treball del disseny industrial aplicant els programes informàtics que millor s’adaptin a les necessitats de l’encàrrec.
 13. 13. CIFO Tarragona Àrea professional: Serveis socioculturals i a la comunitat• Docència de la formació professional per a l’ocupació Objectiu: Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l‘ocupació, elaborar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics, orientar sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l’actualització didàctica.• Disseny de mitjans didàctics Objectiu: Dissenyar o adaptar mitjans didàctics tecnicometodològics desenvolupant les especificacions tècniques, les condicions per a la seva utilització i els seus mètodes de control de qualitat.• Introducció a la metodologia didàctica Objectiu: Programar, impartir i avaluar accions formatives aplicant tècniques i estratègies metodològiques adequades a les característiques del grup de formació.
 14. 14. CIFO Tarragona PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ DACCIONS FORMATIVES DE CIFO TARRAGONA PER LANY 2012 ÀREES FORMATIVES NÚM. DE CURSOS PER ÀREA HORES DE FORMACIÓ PER ÀREAProcés químic 5 1490Anàlisi i control 8 2410Construccions metàl·liques 12 3242Operacions mecàniques 3 1350Arts gràfiques 4 1446Serveis socioculturals i a la comunitat 5 2216Totals 37 12154
 15. 15. CIFO Tarragona Gràcies per la vostra atenció www.oficinadetreball.gencat.catPodreu trobar aquesta presentació a www.slideshare.net/ocupaciocatSeguiu-nos al Twitter @ocupaciocat

×