Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nat гэж юу вэ

3,137 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Nat гэж юу вэ

  1. 1. Cisco Mongol Facebook group Admin:dorjerdeneochir@gmail.com NAT Network Address Translation Static NAT Dynamic NAT NAT overload NAT configure 2014
  2. 2. NAT :Network Address Translation Network address translation (NAT) бол маш олон хэрэглээтэй. Нэг хэрэглээ нь бол хувийн IP хаяг хэрэглэж сүлжээний IP хаяг-г хадаглах. NAT нь routable –г хөрвүүлдэггүй. Харин routable дотор байгаа private хаягийг , public хаягруу хөрвүүлдэг. NAT нь нэг зорилготой ба энэ сүлжээний нууцлал. Учир нь гадаад сүлжээнээс дотоод сүлжээний ip address-г нуудаг. Ерөнхийдөө stub network хүрээндэх төхөөрөмж дээр NAT ажилдаг. Зураг :1 Stub-Network NAT тухай ярилцахдаа дараах дараах 3 зүйлийг заавал мэдэх хэрэгтэй.    Inside local address энэ дотоод сүлжээ буюу дотоод сүлжээний хаяглалт. 192.168.0.0/24, 172.16.0.0/16, 10.0.0.0/8 Inside global address : Valid public address that the inside host is given when it exits the NAT router. / NAT хийгдээд router гарах үед өгөгдөсөн дотоод хостын хүчинтэй public хаяг./ Outside local address The local IP address assigned to a host on the outside network. In most situations, this address will be identical to the outside global address of that outside device. Дотоод IP хаягийг гадаад сүлжээний host-д орлуулсан хаяг. Ихэнх тохиолдоод энэ хаяг нь гадаад төхөөрөмжийн гадаад нийтийн хаяг.
  3. 3. NAT нь IP хаягийг 2 төрлөөр хөрвүүлдэг: Dynamic and Static. Dynamic NAT: хамгийн эхэнд санал болгосон болон хамгийн ихэнд ирсэнд даалгах ба public IP address pool хэрэглэх. Жишээ нь : Хувийн IP хаягтай host internet хандах хүсэлт илгээхэд. Dynamic NAT нь тухайн pool-с ip хаяг сонгох ба гэхдээ бусад host-д хараахан сонгож амжаагүй байгаа ip хаяг. Static NAT: local ба global address –н mapping -д one to one гэж хэрэглэдэг. Static NAT ихэвчлэн internet-д байрлалтай тогтомол хаягтай web server эсвэл host-д хэрэглэдэг. Тухайн хөрвүүлэх хаяг нь өөрчилөгдөхгүй public хаяг байна. NAT Overload NAT overloading (заримдаа үүнийг Port Address Translation буюу PAT гэдэг) private олон хаягийг ганц public хаягруу эсвэл цөөн хэдэн public хаягруу хөрвүүлхийг хэлнэ. NAT ба NAT overload хоорондын ялгаа. o o NAT бол ерөнхийдөө IP хаягийг 1:1 гэж зөвхөн translate хийнэ. NAT overload бол IP хаяг болон Port number-г өөрчилж илгээдэг. NAT overload chooses the port numbers seen by hosts on the public network. Port Number
  4. 4. Static NAT –н тохиргоо хийх. Static NAT нь outside address ба inside хооронд one to one mapping хийдэг. Static NAT allows connections initiated by external devices to inside devices. Static nat нь гадаад төхөөрөмжөөс дотоод төхөөрөмжөөр эхлээд холбогдохыг эхлээд зөвшөөрдөг. Дотоод сүлжээнд байгаа server-н IP хаягийг шууд public хаягруу хөрвүүлж байна. Dynamic NAT –н тохиргоо хийх. Static NAT нь тусгай public ба internal IP address хооронд тогтомол mapping хийж байдаг. Dynamic NAT нь private хаягуудаас public хаягуудруу map хийдэг. Эдгээр public address –д нь NAT pool-с ирдэг. Dynamic нь static nat-аас өөр тохиргоотой боловч 2лаа interface тус бүрдээрээ inside or outside interface гэдэгээ тохируулж өгнө. Dynamic NAT тохируулах алхам :
  5. 5. NAT pool name Ямар public хаягруу хөрвүүлэх вэ? ACL нь зөвхөн энэ хаяг хөрвүүлэгдэнэ Source: хаанаас хашаа хөрвүүлэх вэ? Гэдэг ээ холбож өгнө NAT Overload There are two possible ways to configure overloading, depending on how the ISP allocates public IP addresses. In the first instance, the ISP allocates one public IP address to the organization, and in the other, it allocates more than one public IP address.

×