Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enhanced interior gateway routing protocol гэж юу вэ

1,924 views

Published on

EIGRP гэж юу вэ ?

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Enhanced interior gateway routing protocol гэж юу вэ

  1. 1. Cisco Mongol Facebook group dorjerdeneochir@gmail.com Enhanced Interior Gateway Routing Protocol гэж юу вэ ? 1. 2. 3. 4. EIGRP packet төрөл. Process ID: EIGRP –н metric ба К-н утга. EIGRP default route: Эх сурвалж: cisco.num.edu.mn / CCNA exploration / Routing protocol /chapter 9 2014 он
  2. 2. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol гэж юу вэ ? EIGRP гэдэг бол classless distance vector routing protocol юм. Зөвхөн cisco router дээр ажилдаг. Cisco –н албан Патенттэй протокол юм. EIGRP нь RIPv1 болон RIPv2 мөн IGRPн ерөнхий шинж чанар агуулсан хувилбар. Эндээр шинж чанар нь:      Reliable transport protocol Bounded update Diffusing Update Algorithm ( DUAL ) Establishing adjencencies Neighbor and Topology tables Protocol Dependent Modules (PDM) EIRP нь хэд хэдэг өөр протокол дэмжидэг routing протокол: IPX, IP, Apple Talk юм. EIGRP packet төрөл.  Hello packet : хөрш router –рээ илэрүүлхэд хэрэглэнэ. Найдваргүй, баталгаагүй хүлээн авагчиг илэрүүлнэ. Update ба ack packet өөрчилөгдөсөний дараа мэдээлэл түгээхэд хэрэглэнэ. Найдвартай RTP хэрэглэвэл Automatically back илгээгдэн.  Queary packet : packet-д хариу явуулах. Бусад tack эсвэл сүлжээний хайлт хийхэд DuaL хэрэглэгдэнэ. Automatically –р query packet ack packet-д хариу өгдөг.  EIGRP update : бол partial ба bounded o Partial бол зөвхөн өөрчлөгдөсөн route-н тухай мэдээлэл агуулсан update. o Bounded бол зөвхөн тэдгээр router-д өөрчилөлт хийх update хүлээн авна.  Authentication: бусад routing protocol шиг EIGRP нь authentication configure хийж чаддаг. Authentication хийдэг routing протокол бол RIPv2, EIGRP, IS-IS ба BGP болно. Routing мэдээлэл дамжуулхад хамгийн сайн authenticate –тэй байх ѐстой. Process ID: EIGRP ба OSPF нь Process ID хэрэглэдэг. EIGRP -н бүхийл параметр нь AuthonousSystem number-с хамааралтай. Process ID тохируулхад дараах байдлаар хийнэ. R1(config)# router eigrp ? < 1-65535 > хүртэл authenomous system number байна. Сүлжээний команд: EIGRP –н сүлжээний команд нь igrp –н командтай яаг адилхан. EIGRP нь сүлжээний хаягтай болон subnetmask тэй хамт routing update хийж чаддаг. Харин зөвхөн сүлжээний хаягтай configure хийх бол classful үед хийнэ.
  3. 3. R1(config-router)#network 172.16.0.0 болно харин classless хаягтай үед routing бичиж байгаа бол wildcard mask хэрэглэнэ. Wildcard mask гэдэг бол тухайн subnet-н бичилт юм. 255.255.255.0 гэдэг subnet бол 0.0.0.255 болно. EIGRP –н metric ба К-н утга. EIGRP нь сүлжээний замчилийг тодорхойлохдоо дараах утгуудыг шалгадаг.     Bandwidth Delay Reliability Load EIGRP нь default-раа байхдаа эдгээрээс 2 утгыг нь ашигладаг энэ: bandwidth ба delay-г ашиглаж замчилалыг тодорхойлдог. Dual ( Duffusing Update algorithm ) бол EIGRP-н хэрэглэдэг algorithm юм. Dual хэд хэдэн нөхцөлийг авч үздэг үүнд:      Successer: нь хөрш router энэ destination сүлжээрүү хамгийн бага cost-р packet forwarding хийхэд хэрэглэгдэнэ. Feasible distance ( FD): destination network хүрэх хамгийн бага metric-г тооцоолно. FD нь routing table орох бол гадна байх metric-н жигсаалтанд тулгуурлана. Feasible successor ( FS ) бол feasible нөхцөлийг хангасан successor тэй адилхан сүлжээний замыг backup хийсэн loop-free замчилалтай хөрш. Report distance ( RD ) or Advertices distance ( AD ) Feasible condition or feasibility condition ( FC ) Эдгээр нөхцөлүүдыг loop үүсхээс зайлс хийхийн тулд ш. Topology table: successor and feasible successor. Eigrp нь topology table эсвэл topology database-тэй router нь successor feasible distance ба feasible successor тэй report distance хадгалдаг. Үүнийг show ip eirgp topology командаар харж болно.
  4. 4. Null0 summary route: Router нь routing хийхдээ classful эсвэл classless routing хийж хязгаарладаг. Null0 summary бол default route, ali нэг supernet-н хэрэглээг aгаарлахад хэрэглэдэг. RIP, EIGRP, нь major network boundaries дээр automatically summarizes хэрэглэдэг. EIGRP default route: Default route бичихдээ routing protocol-c хамааралгүйгээр static route 0.0.0.0/0 хэрэглэж бичдэг. Static default route нь ихэвчлэн сүлжээний гарцан дээр configure хийдэг. Жишээ нь : EIGRP нь redistribute static command хэрэглэхийг шаардаг. Энэ нь EIGRP тэй хамт static route агуулдаг.

×