Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pm207 standart

3,462 views

Published on

 • Кейнсийн онол ба түүний хөгжил
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pm207 standart

 1. 1. Батлав. док.проф. С. Доржсүрэн Хичээлийн нэр РМ 207 Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх Хичээлийн жил 2004 - 2005 Өмнөх холбоо РМ 103 Багшийн нэр С.Бурмаа /магистр/ Багшийн утас 99142582 Багшийн е - mail aamrub@ yahoo.com Долоо хоногт Лекц 2 хичээллэх цаг Семинар 2 Бие даалт 2 М. Блауг Екеlund R. Г.Н. Сорвина Hebert R. Экономическая History of История Ашиглах ном сурах бичиг мысль в economic экономической ретроспективе (Theory and мысли двадцатого Method) столетия М.1994. 1990. М.2001 Бие даалт 40 Сорил 1.2 20 Дүгнэх журам Улирлын 30 шалгалт Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Долоо хоног Сэдэв бүлэг Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх хичээлийн судлах зүйл, I агуулга, ерөнхий тойм. II А.Смитээс өмнөх эдийн засгийн сэтгэлгээ. Меркантилизм ба Физиократизм III А.Смитийн үзэл баримтлал. IV Д.Рикардогийн онолын систем. V Сонгодог сургуулийн эдийн засгийн сэтгэлгээ: Т.Мальтусын эдийн засгийн онолын хандлага. VI Ж.Б.Сей – ийн хууль ба мөнгөний сонгодог онол Ж.Миль ба улс төр эдийн засгийн ухааны зарчмууд VII Социализмын эдийн засгийн сэтгэлгээ. VIII Шинэ сонгодог онол ба маржиналист хувьсгал. IX Кембриджийн онолын урсгал. Маршаллын эдийн засгийн онол. X Австрийн эдийн засгийн (Менгер, Жевонс...) сургууль. XI Кейнсийн онол ба түүний хөгжил. XII Орчин үеийн эдийн засгийн сэтгэлгээ ба шинэ Кейнсийн онол. 1
 2. 2. XIII Орчин үеийн сонгодог онол. Монетаристууд ба шинэ сонгодогчуудын үзэл баримтлал. Эдийн засгийн сэтгэлгээний бусад чиглэлүүд, Институционал XIV XV Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээ ба онцлог • Лекцийн хичээлийн товч агуулга Лекц 1. Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх хичээлийн судлах зүйл, агуулга, ерөнхий тойм. Товч агуулга: Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүх хичээлийн судлах зүйл. Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхийг судлахын ач холбогдол. Эртний эдийн засгийн сэтгэлгээ. Лекц 2. А.Смитээс өмнөх эдийн засгийн сэтгэлгээ. Меркантилизм ба Физиократизм Товч агуулга: Сонгодог улс төр эдийн засгийн ухааны сургуулийн эхлэл. Эртний ба хожуу үеийн меркантилизм, Физиократуудын онолын систем. Лекц 3. А.Смитийн үзэл баримтлал. Товч агуулга: А. Смит ард түмний баялгийн тухай, мөн түүний учир шалтгаан ба орчны тухай. Смитийн судалгааны арга зүй. Хөдөлмөрийн хуваарилалт ба мөнөгөний онол. Өртөгийн онол. Орлогын тухай сургаал. Бүтээлч хөдөлмөрийн тухай. Капитал ба нөхөн үйлдвэрлэлийн сургаал. Лекц 4. Д.Рикардогийн онолын систем Товч агуулга: Д.Рикардогийн эдийн засгийн сургаал. Рикардогийн судалгааны арга зүй. Мөнгө ба өртөгийн онол. Цалин хөлсний ба ашгийн онол. Газрын рентийн онол. Капиталын ба дахин үйлдвэрлэлийн сургаал. Лекц 5. Сонгодог сургуулийн эдийн засгийн сэтгэлгээ: Т.Мальтусын эдийн засгийн онолын хандлага. Товч агуулга: Сонгодог сургуулийн эдийн засагчид. Т.Мальтусын эдийн засгийн онолын хандлага. Хүн амын өсөлтийн хууль. Лекц 6. Ж.Б.Сей – ийн хууль ба мөнгөний сонгодог онол Товч агуулга: Францын эдийн засгийн сэтгэлгээ. Сейгийн хууль. Мөнгөний сонгодог онол. Түүний бүтээлүүдийн тухай. Ж.Миль ба улс төр эдийн засгийн ухааны үндэс бүтээл. Лекц 7. Социализмын эдийн засгийн сэтгэлгээ Товч агуулга: Социализмын эдийн засгийн сэтгэлгээ. Капитал. Бүтээлийн бий болсон түүх. Марксизм. Нэмүү өртөг. Социалист нөхөн үйлдвэрлэл. Лекц 8. Шинэ сонгодог онол ба маржиналист хувьсгал Товч агуулга: Маржинализмын үүсэл, Судалгааны арга зүй, хандлагууд, тэдгээрийн онцлог. 2
 3. 3. Лекц 9. Кембриджийн онолын урсгал. Маршаллын эдийн засгийн онол Товч агуулга: Кембриджийн онолын урсгал. “Эдийн засгийн шинжлэх ухааны зарчмууд” бүтээлийн тухай. Лекц 10. Австрийн эдийн засгийн (Менгер, Жевонс...) сургууль Товч агуулга: МенгерийН “Уйс төрийн эдийн засгийн ухааны үйдэс” болон онойын хандлага. Математик су 血 гуулийе гол төлөөлөгчид, тэдгээрийн онолын хандлага. Лекц 11. Вейнсийн онол ба түүний хөгжил. Товч агуулга: Кейнсайн эдийн засгийн онолын хандлага. Зохицуулалттай эдийн засаг. “Хөдөлмөр эрхлэлт, хүү, мөнгөний ерөнхий онол”. Судалгааны аргууд. Лекц 12. Орчин үеийн эдийн засгийн сэтгэлгээ ба шинэ Кейнсийн онол Товч агуулга: Шинэ кейнсийн онол, түүний гол төлөөлөгчид, тэдгээрийн онолын хандлага. (Р.Харрод, П.Самуэльсон, Е.Домар...) Эдийн засгийн мөчлөг ба өсөлт. Лекц 13. Орчин үеийн сонгодог онол. Монетаристууд ба шинэ сонгодогчуудын үзэл баримтлал. Товч агуулга: Зах зээлийн эдийн засгийн шинэ сонгодог загварын үндэс. Неолиберализм. Фридманы онолын хандлага. “Нэгдсэн улсын мөнгөний түүх”. Оновчтой хүлээлтийн онол. Лекц 14. Эдийн засгийн сэтгэлгээний бусад чиглэлүүд, Институционал Товч агуулга: Институционал хандлага. Веблений хандлага. Шинэ институционал хандлага.( Р.Коуз, Д.Норт нар ). Өмчийн эрхийн эдийн засгийн онол. Нийгмийн сонголтын онол. Лекц 15. Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээ, түүний онцлог Товч агуулга : Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээний хандлага, түүхэн хөгжил. ХХ зууны Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээ. • Семинарын хичээлийн товч агуулга Сем 1. 2. Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхийн ерөнхий тойм. А.Смитээс өмнөх эдийн засгийн сэтгэлгээ. Меркантилизм, Физиократизм. Ярилцлага. Сем. 3 А.Смитийн үзэл баримтлал, онолоор ярилцлага бүлгээр ажиллах. Сем 4.5. Сонгодог сургуулийн эдийн засгийн сэтгэлгээ. Т.Мальтус, Д.Рикардогийн онолын систем. Ярилцлага, бүлгээр ажиллах Сем 6.7. Сейгийн хууль ба мөнгөний сонгодог онол, Ж.Миль ба улс төр эдийн засгийн ухааны зарчмууд. Бүлгээр ажиллах, илтгэл хэлэлцэх. Сем 8.9. Социализмийн эдийн засгийн сэтгэлгээ, Марксизмийн онол. Капитал. Бүлгээр ажиллах, илтгэл хэлэлцэх. 3
 4. 4. Сем 10. Маржинализм. Австрийн, Лозаннийн ба Кембриджийн эдийн засгийн сургуулиудын онолууд. Тэдгээрийн харьцуулалт. Илтгэл хэлэлцэх, ярилцах. Мэтгэлцээн. Сем 11.12. Кейнсийн онол, түүний бүтээлийн талаар ярилцлага. Шинэ кейнсчүүд. Тэдгээрийн эдийн засгийн сургаалийн талаар ярилцаж, илтгэл хэлэлцэх. Сем 13. Монетар онол. М.Фидманы мөнгөний онол. Түүний бүтээлүүдийн талаар ярилцах. Сем 14. Америкийн институционализм. Институтуудын онол. Шинэ сонгодог ба институционализмийн синтез. Институт ба байгууллага. Мэтгэлцээн, ярилцлага. Сем 15. Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээний онцлогын талаар ярилцах, илтгэл хэлэлцэх • Бие даалт Бие даалт № Сэдэв Оноо 1 Эдийн засгийн сэтгэлгээний түүхийн ерөнхий тойм. Меркантилизм ба физиократ. 3 2 А.Смитийн “ Ард түмний баялаг…” – ном. 4 3 Чөлөөт ажил эрхлэлтийн тухай Д.Рикардогийн үзэл баримтлал. Т.Мальтусын хүн ам зүйн хууль, өртөг, борлуулалтын онол. 3 4 XVIII ба XIX зууны эхэн үеийн зах зээлийн зохицуулалттай эдийн засгийн сэтгэлгээний үүсэл. Гол төлөөлөгчид. 3 5 К.Маркс, Ф.Энгельс нарын эдийн засгийн сэтгэлгээ. 4 6 Төрийн зохицуулалттай эдийн засгийн онол. Кейнсийн “Ажил эрхлэлтийн онол”. Шинэ Кейнсч үзэл 4 баримтлал. 7 Шинэ сонгодог онол ба Монетаризм. М.Фридман нарын “Хувь заяагаа сонгох нь” бүтээл. 5 8 Нобелийн шагналт эдийн засагчид. 5 9 Эдийн засгийн сэтгэлгээний эдүгээ үеийн номлолууд, Радикал эдийн засгийн ухаан. Нийгмийн баримжаатай зах зээлийн нөхцөл ба “Чинээлэг байдал” - ын тухай онолын 5 шинэ хувилбар. 10 Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээ ба түүний онцлог. 4 4
 5. 5. 5

×