Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ba201standart

2,301 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ba201standart

  1. 1. ВА201 Менежментийн суурь ухаан Намар Өмнөх холбоо: PM103 Хичээл заах багш: Доктор(PhD), проф. Х.Пүрэвдагва/BA01/,, Доктор(PhD), проф. Г.Батхүрэл, магистр Д.Оюунчимэг/PT40/ 103, 411 Өрөө: 453380, 450167 Утас: purve@csms.edu.mn Email: Oyunchimeg@csms.edu.mn Ажлын өдөр бүрийн 08.00-13.00 Ажлын цаг: 13.20-18.10 1 долоо хоногт хичээллэх цаг 2:2:0:5 Сурах бичиг: 1. Основы менеджмента. Майкл Мескон,Майкл Альберт,Франклин Хедоури, перевод с англ. Москва "ДЕЛО" 1995,1996,1998 2. Management. Ricky W. Griffin. 4th edition 3. Менежмент. Ред. Х.Пүрэвдагва, Г.Батхүрэл, Л.Цэрэнчимэд нар Улаанбаатар. 2000 , 2005 4. Менежмент /жишээ, дасгал, сорил/ Х.Пүрэвдагва, Д.Оюунчимэг Улаанбаатар. 2008 Тайлбар: Сургуулийн болон бусад номын санд байгаа монгол, орос, англи хэл дээрхи ном сурах бичгийг ашиглаж оюутан мэдлэгээ нэмнэ Дүгнэх журам: Нийт 70 оноо. Үүнээс: - Ирц, идэвхи: 16 оноо - Бие даалтын тайлан хамгаалах: 34 оноо - Сэдвийн тестийн дүн: 20 оноо Оюутны анхааралд: Сэдвийн шалгалтыг улирлын туршид 2 удаа өгч дүгнүүлж 10 хүртэл ( Нэмэлт тайлбар) оноо авна. Ирц ба идэвхийг лекц ба семинарын хичээлээр тооцно. Хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө. Долоо хоног Хичээлийн сэдэв Тэмдэглэл I Оршил II Байгууллага ба менежер Сб 15-30 III Удирдлагын сэтгэлгээний хөгжил Сб 31-78 IV Байгууллагын дотоод орчин Сб 79-96 V Байгууллагын гадаад орчин, Нийгмийн хариуцлага, ёс зүй Сб 79-96 VI Коммуникаци Сб 279-304 VII Шийдвэр, шийдвэр гаргах арга,загвар Сб 327-340 VIII Стратегийн төлөвлөлт Сб 99-124 IX Стратегийг хэрэгжүүлэх төлөвлөлт Сб 99-124 X Удирдлагын зохион байгуулалт, үндсэн зарчим, бүрэн эрх, Сб 125-156 XI Удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц Сб 125-156 XII Мотиваци Сб 157-184 XIII Хяналт Сб 185-218 XIV Бүлэг, бүлгийн хөгжил, Сб 247-278 XV Эрх мэдэл, хувийн нөлөөлөл,манлайлал Сб 221-246 XVI Өөрчлөлтийн удирдлага Сб 445-476
  2. 2. Тайлбар: “Сб 462--515х” гэсэн нь дээр бичсэн үндсэн сурах бичгийн хуудасны дугаарыг илэрхийлнэ. Хичээлийн бие даалтын удирдамж № Хийж гүйцэтгэх ажлууд хугацаа Оноо 1 Менежмент гэдэг ойлголтын агуулгыг задлан өөрийн ойлголтоороо тэмдэглэл IV-р долоо 2-оноо хийнэ. Менежмент бие даасан дэд бүтэц болон хөгжиж буйгийн уг шалтгаан ба үр хоног дагаврыг гарга. Менежмент бол мэргэжлийн боловсрол гэдгийг өөрийн ойлгосноороо бичгээр илэрхийл. “Менежмент”, “Менежер”, “Бизнесмен” зэрэг ойлголтуудын ялгааг тодорхой жишээн дээр тайлбарла. 2 Байгууллага, албан ба албан бус байгууллагын тодорхойлолт, хөдөлмөрийн V-р долоо 2-оноо хэвтээ, босоо хуваарь, удирдлагын түвшин гэж юу болох тэдгээрийн хоног тодорхойлолтыг бие даах ажлын дэвтэр дээрээ буулган, тодорхойлолтуудыг цээжилнэ. Дээрх ойлголтуудыг бизнесийн практик жишээн дээр тайлбарлана. 3 Менежментийн шинжлэх ухааны онол хандлагуудыг задлан шинжилж, VI-р долоо 3-оноо системчилэн тэмдэглэ. Монголын менежментийн түүрэн хөгжлийн талаар уншиж хоног Ярилцах. Үндсэн сурах бичгийн 31-78-р хуудсыг ашиглан гүйцэтгэнэ. 4 Байгууллагын гадаад ба дотоод орчин. Тодорхой нэг байгууллага дээр түүний VII-р 3-оноо гадаад ба дотоод орчны хувьсагчдыг тодорхойлно. С/б-н 79-96-р хуудас долоо хоног 5 Коммуникаци: Сурах бичгийн коммуникци сэдвийг уншиж бие даалтын дэвтэрт VIII-р 3-оноо товчлол хийнэ. с/б-н 279-303-р хуудсыг уншиж, 303-304-р хуудсан дах долоо давтах болон хэлэлцэх асуултуудад хариулт бичиж тэмдэглэ. хоног 6 Удирдлагын шийдвэр гаргалт: С/б-н 327-339-р хуудсыг уншиж ажлын дэвтэр IX -р 3-оноо дээр товчлол хийнэ. Ямар нэг хурлын дэлгэрэнгүй ба хураангуй протокол бичнэ. долоо С/б-н 340-р хуудасны мэдлэгээ батжуулан давтах асуултуудад хариулт бичнэ. хоног 7 Стратеги төлөвлөлт: с/б-н ху100-124-ийг уншиж дэвтэртээ товчлол хийнэ. X-р долоо 3-оноо Давтах асуултуудад хариулт бичнэ. хоног 8 Удирдлагын зохион байгуулалт бүрэн эрх. С/б-н 125-156-р хуудсыг уншиж, XI-р долоо 3-оноо тодорхой албан тушаалыг сонгон авч бүрэн эрх, эрх мэдлийг нь жишээн дээр хоног тайлбарлан бичих. 9 Удирдлагын зохион байгуулалтын бүтэц. С/б 139-156-р хуудсыг уншиж товчлол XII-р 3-оноо хийнэ. Монголын аль нэг бизнесийн байгууллагын удирдлагын зохион долоо байгуулалтын бүтцийн схемийг гаргаж хэлбэрийн талаас нь шинжилгээ хийж хоног тодорхойлно. 10 Мотиваци. С/б-н 157-184-р хуудсыг уншиж ажлын дэвтэрт товчлол хийнэ. С/б-т XIII-р 3-оноо байгаа мотивацийн онолуудыг харьцуулан судалж тэдгээрийн давуу ба сул долоо талуудыг өөрийн ойлгоцоор гарган бичнэ. Эдгээр онолуудыг удирдлагын практикт хоног хэрхэн хэрэглэж болох талаар өөрийн саналаа бичнэ. 11 Хяналт. С/б-н 185-218-р хуудсыг уншиж ажлын дэвтэрт товчлол хийнэ. С/б-н XIV -р 3-оноо 217-218-р хуудасны давтах хэлэлцэх асуултуудад бичгээр хариулт бэлтгэн долоо боловсруулж бичих хоног 12 Манлайлал, өөрчлөлтийн удирдлага. С/б-н 221-245-р хуудсыг уншиж ойлгоцоо XV-р 3-оноо батжуулах зорилгоор ажлын дэвтэрт товчлол хийнэ. Хичээлээр өмнө нь үзсэн долоо сэдвүүдээс сонгон авч илтгэл бичиж хамгаална. хоног Нийт 34 оноо Хичээлийн семинарын төлөвлөгөө
  3. 3. Долоо хоног Семинарын сэдэв Тэмдэглэл 1 Оршил 2 Байгууллага, менежмент, менежер Сб 15-30 3 Менежментийн түүхэн хөгжил. Сб 31-78 4 Байгууллагын орчин. Сб 79-96 5 Стратеги ба төлөвлөлт Сб 99-124 6 Зохион байгуулалт. Сб 125-156 7 Мотиваци Сб 157-184 8 Хяналт. Сб 185-218 9 Манлайлал. Сб 221-246 10 Бүлгийн менежмент. Сб 247-278 11 Коммуникаци. Сб 279-304 12 Хүний нөөцийн менежмент. Сб 305-326 13 Удирдлагын шийдвэр. Сб 327-340 14 Байгууллагын өөрчлөлт ба хөгжлийн менежмент. Сб 445-476 15 Мэдээллийн систем, технологи; овсгоо ба жижиг бизнесийн удирдлага Сб 341-362, 365-392 16 Олон улсын менежмент, менежментийн ёс зүй, нийгмийн хариуцлага Сб 393-422; 423-444

×