Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O Cartafol do Lerez Nº 5

792 views

Published on

Xornal de creación literaria desenvolvido para a Concellería de Educación do Concello de Pontevedra polo equipo de animación á lectura de Kalandraka Editora

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

O Cartafol do Lerez Nº 5

  1. 1. 1. ACRISECHEGAAOMUÍÑOA fin de semana pasada, na vila, omuiñeiro e a súa familia empobreceronrapidamente despois de posuir incriblesriquezas. Os veciños aseguran que omuiñeiro a piques estivo de perder omuíño e as terras circundantes.Redacción Salcedo. A desgraza chegouá casa dos muiñeiros despois de ser moiricos. O motivo aínda non se coñece,pero fontes próximas aos muíñossospeitan que o muiñeiro traballaba conpartidas contaminadas de millo corvo.Estas partidas provocaron fortesintoxicacións aos consumidores ecolapsos nas unidades de urxencias dacidade. As denuncias de Sanidadeobrigaron o muiñeiro a vender as súasterras para pagar as taxas xudiciais.Raquel Rosales Estévez(CEIP Cabanas, 6º)2. A FILLA DO REIVAI CASAR CUN OSOA cociñeira do pazo pensa que o reidebería deixar que a súa filla case conquen queira. Un soldado dos exércitosdo rei declarou a esta redacción queo rei fai ben en anoxarse porque seríamoi raro ter un rei oso.Redacción Pontevedra. Diferentestestemuñas puideron ver o rei pasearcoa súa filla cando un oso apareceu elle dixo: «Queres este anel?» A moza,desesperada, respondeu que si e o osopediulle que casara con ela. Infórmannosque dende entón o rei está desesperadopor que non quere que a súa filla casecon semellante habitante do bosque.Mañá seguiremos informando.Uxío Viéitez Fernández(CEIP Froebel, 5ºB)3. UNHA MOZA DA VILACÁNTALLE A UNTESTO BALEIRORedacción Salcedo.Unha moza da vilacántalle a un testobaleiro e cóidao todosos días regándoo,sacándoo fóra, emeténdoo na casapola noite; pero nadamedraba no testo. Seicaa moza pretende casarco rei!Rubén Diz Martínez(CEIP Cabanas, 5º)4. MOZO NAMORADODA FUTURA RAÍÑAÉ CONDENADO A MORTEAvelino P.F. condenado a morte osábado pola tarde despois de obedecerao rei en todo o mandato.Redacción Mourente. A semana pasadaun mozo atopou unha pluma dun paxarode fogo e pretendeu que o rei o fixeracabaleiro como recompensa da súaentrega. O rei, con moi bo criterio, decidiucortarlle a cabeza a el e aos seus secuaces,entre os que se atopa un cabalo que dinque fala moito. Non se sabe o paradoirodo cabalo, pero o mozo foi finalmenterequerido para atrapar o paxaro defogo, dono da pluma.Unha vez apresado o paxaro,o mozo foi armado cabaleirocon gran cerimonia. Aíndanon se coñece o paradoirodo cabalo parlante queaconsellou o mozo nacaptura do paxaro e queo recén nomeado debe terde montura. O reimandoulle ao novocabaleiro rescatar a Basilisca,unha fermosa moza que seráa nosa futura raíña despois doseu compromiso nupcial co rei.Pero o cabaleiro namorouse dela eo mesmo rei decidiu que será executadonos próximos días.Aldara Fernández Fernández(CEIP de Vilaverde, 6ºB)5. AS CUÑADAS DE BARBAZULSOSPEITANDéixalle as chaves da súa casa á súaesposa coa única condición de quenon abra a porta da chave máispequena.Redacción Lourizán. O día vinte edous de abril, Barbazul deixoulle aschaves de todas as portas da casa á súamuller cando marchou. As dúbidas delae das súas irmás coa chaviña e a portamisteriosa cada vez son máis grandes.Sábese que a porta está ao fondo dosoto. As declaracións dos veciños sonmoi claras e intrigantes. O veciño dolado, Barbavermella, di que Barbazul xativo vinte esposas máis, e a todas llesdixo o das chaves. Descoñécese oparadoiro das outras mulleres e do quehai detrás desa portiña.Celia Losada Moledo(CEIP A Carballeira)6. APARECE UN VELLOQUE LLE DÁ AOSPRÍNCIPES UNHASOLUCIÓN PARACURAR O REIOs tres fillos do rei, de paseopolo xardín, atoparon unvello que lle deu a solucióná enfermidade do seu pai.Redacción Mourente. Nun reinodas aforas atopábanse tres fillos quedesexaban curar o seu pai, que estabamoi enfermo. Paseando polo xardínaparecéuselle un vello que lle deu asolución. Terían que ir en busca da augada vida para poder curalo. O rei sufríaunha grave enfermidade e se non curabarápido podería morrer. Non sabían deonde saíu o vello, e xa había lendas decociñeiros que dicían que era moisospeitoso.Noelia Bugallo Bértola(CEIP de Vilaverde, 6ºA)7. FAMILIA POBREDE MUIÑEIROS DÁ A LUZA UN NENO ESPECIALO pai da criatura asegura quefoi unha alegría. Senembargo, ao falar con nósmostrou unha actitudemoi preocupante. Quelle pasará?Redacción Salcedo.Ocorreu a semanapasada en Salcedo. Opai asegura que non sedecatou ata que llocomentou a veciña. Elgozaba do seu muíño. Anai estaba no faiado da súacasa tranquilamente e sentiusemareada. Sentou na cama eobservou que sentía dores na barriga.Movíase algo. Logo, naceu un neno e anai emocionouse tanto que se desmaiou.O neno está san e a nai tamén.Raúl Amado Taboada(CEIP Cabanas, 6º)8. UN ANANO ENFÁDASE COAXENTE QUE PASA POLA SÚAENCRUCILLADAUn anano resultou moi enfadadoporque dous dos fillos do rei pasaronpolo seu lado e faláronlle mal.Redacción Mourente. O pasado díadazaseis de xullo, os fillos do rei foronna procura da auga de vida. Primeiro foio fillo máis vello, e o anano deixounopreso nun camiño. Despois foi o medianoe tamén quedou atrapado no camiño. Ofillo máis novo, que tamén decidiuemprender a aventura, preguntoulleeducadamente ao anano se sabía ondepodería atopar a auga da vida. O ananodíxolle que estaba nun castelo ao cruzarun val. Cando o príncipe chegou, colleua auga e foilla dar ao seu pai. Coneducación, un chega a calquera parte.Tamara Barreiro Durán(CEIP de Vilaverde, 6ºA)9. PÍDELLE MATRIMONIOÁ MÁIS NOVAUn veciño chamado Barbazul pídellematrimonio á máis nova de tres irmás.Redacción Lourizán. Un veciño da vila,chamado Barbazul, un home conanteriores matrimonios, pídelle casamentoá menor de tres irmás. A policía localpensa que é un home perigoso, peroNOVAS NA BIBLIOTECAEDITORIALUn curso máis, o intenso traballocreativo dos nenos e nenas pon-tevedreses dá os seus froitos nestenúmero especial de O CARTAFOLDO LÉREZ que a Concellería deEducación do Concello de Ponte-vedra e Kalandraka poñen nasmans da comunidade escolar:alumnado, docentes e familias.Os alumnos e alumnas de quintoe sexto curso de Educación Pri-maria son os protagonistas destanova edición chea de sorpresas:novas fantásticas, cociña creativa,imaxinativos relatos saídos dasilustracións máis suxerentes...Propostas entretidas e diversastiradas das obras que se acheganás bibliotecas escolares dos cen-tros de ensino participantes comodotación bibliográfica. A entrevis-ta segue a ter un espazo destaca-do como en números anteriores:o encontro co deportista paralím-pico pontevedrés Juan Saavedraé outra das achegas desta ediciónque conta cunha sección especialde deportes protagonizada polosingular personaxe Tito Longuei-rón. O CARTAFOL sumouse áscelebracións do 150º aniversarioda publicación de Cantares Ga-llegos, de Rosalía de Castro, de-dicando gran parte do seu contidoá poesía. Coincidindo coa súaestadía na cidade, a poeta chilenaMaría José Ferrada percorreualgúns obradoiros e mantivo di-ferentes encontros cos escolaresdos que se dá conta noutra inte-resante conversa. Agardamos queeste novo número vos acompañecomo lectura nas vindeiras vaca-cións. Podedes facer as vosas suxes-tións e comentarios na edicióndixital www.ocartafoldolerez.orgBo verán!N º 5 • X U Ñ O 2 0 1 3 • P Á X . 2Situados nas narracions de O Rei Oso Branco e outros contos marabillososO Rei Oso Branco e outros contos marabillosos, os reporteirosmáis novos e audaces de Pontevedra elaboran unha serie de novas fantásticas. Solicitade o libro nabiblioteca da vosa escola e animádevos a descubrir os orixinais relatos que as inspiraron.Ilustraci ns de scar Vill n do libro O Rei Oso Branco e outros contos marabillosos de KalandrakaAnota as túas respostas:1.2.Solucións na seguinte páxina:3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
  2. 2. N º 5 • X U Ñ O 2 0 1 3 • P Á X . 3aínda así, a menor díxolle que si.Algunhas persoas pensan que é un homemoi xentil e moi rico. Sen dúbida nonlle dirían que non.Hugo Marrero Iglesias(CEIP A Carballeira)10. RECEPCIÓN DE MOZASPARA O REIRedacción Salcedo. O rei recibeduascentas mulleres que desexan casarcon el, moitas fermosas e con flores decores moi vivas. Todas son ricas exceptounha. A súa flor non medrou nada e xanon ten ningunha esperanza de que orei case con ela. O rei só quere casar coamuller que teña a flor máis bela na vellaaldea de Mueramo.Daniel Barros Valiñas(CEIP Cabanas, 5º)11. A FAMILIA DO MUIÑEIROEMPOBRECE RAPIDAMENTEHai uns días, na vila veciña, o muiñeiroe a súa muller empobreceron polacrise.Redacción Salcedo. Na vila veciña, adesgraza caeu sobre o muíño, pois asriquezas da familia desapareceron tanrapidamente como viñeran. «Non sabíaque facer, así que fun dar un paseoxunto á presa para relaxarme», declarouo muiñeiro. Alí atopouse coa ninfa dapresa, que prometeu devolverlle as súasriquezas se lle entregaba o que acababade nacer na súa casa. «Pensei que serefería a un canciño que acababa denacer», dixo onte o muiñeiro.Sara Caselles Rodríguez(CEIP Cabanas, 6º)12. O OURIVEREAL NON ÉCAPAZ DEFACER UNANELPARA APRINCESAR e d a c c i ó nPontevedra. Aprincesa estáencaprichada cunanel que o xoieiro nondá feito. Non sabemos oque lle pasa a este xoieiro pero, segundofontes confidenciais, non sabe facer unanel que lle quede ben á princesa.Seguiremos investigando, pero nóspreguntámonos: que clase de xoieiro éeste? Sabemos por informaciónsanónimas que xa fixo tres aneis e queningún lle serve á princesa. Ou a princesaten un dedo máxico ou o despedimentodeste profesional pode ser inminente.Sandra García Pérez(CEIP Froebel 5ºA)13. A VIDA DO MONARCAPERIGAProfesionais buscan un remedio paranon perder unha das mellores imaxesdo planeta.Redacción Mourente. Sen saber porque, o rei recae da misteriosa enfermidadeque xa tivera o pasado ano nunha viaxea un universo paralelo. Moitas forzasespeciais de moitos planetas investigan ocaso. O vindeiro xoves declarará nostribunais a cociñeira, que pensan que puxoadrede un produto con radioactividade.Deste caso encárgase o xuíz Ruz.Mario Chan García(CEIP de Vilaverde, 6ºA)14. DOUS DOS FILLOS DO REIMORREN NO INTENTO DECOLLER A AUGA DAVIDA PARA SANDARO SEU PAIO rei enfermou e osseus tres fillosdecidiron pórse deacordo para irrecoller o seuantibiótico: a augada vida.Redacción Mourente.O rei enfermou de súpetoe os seus tres fillos decidiron irbuscar a solución para o seu mal: augada vida. Eles non sabían onde atoparaquel remedio para evitar a morte do seupai, pero no medio do camiño atoparonun anano que o sabía. Dous irmáns nonlle preguntaron e máis adiante morreronao pechárenselles as paredes do camiño.O terceiro foi o único con cabeza parapreguntar ao anano. El díxolle onde seatopaba, e foi alá.Lucía Cortizo Cortegoso(CEIP de Vilaverde, 6ºA)15. A NENA MÁIS NOVA DOREI TEN QUE CASAR CUN OSOAo non conseguir un anel á medidada filliña, ela encontrou un no dedodun oso, e tivo que casar con el acambio do anel.Redacción Pontevedra. A filliña dorei tiña de todo pero, un día, despois deter un soño, quixo ter un anel con rubís.O xoieiro real non daba coa medida dodedo da nena. Foi ela mesma quenencontrou un, pero a cambio del ooso que o tiña pediulle que casaracon el. O rei intentou deter o oso.As dúas primeiras veces que tentouir a pola filliña, o rei enganouno,pero cando por fin se deu contade que as nenas que lle dera o reieran as máis vellas, volveu ao casteloa pola nena de verdade. Para a súasorpresa, cando chegaron ao bosque,a nena deuse conta de que o oso erarei e tiña un castelo con moitas xoias.Diego Mirón Jiménez(CEIP Froebel, 5ºB)16. O REI ENFERMOPOR CAUSAS DESCOÑECIDASRedacción Mourente. O rei enfermourecentemente por causas descoñecidas.É axudado polos seus tres fillos, sóagardamos a súa rápida recuperación. Orei encóntrase cada vez peor, xa que aenfermidade pode chegar a causar amorte. Os seus fillos están moi tristes e,segundo declaracións a este xornal dunancián do lugar, a única salvación é quealgún vaia na procura da auga da vida.Dese modo poderá curarse. O maior dosfillos do rei foi buscar a auga só coaintención de que o rei o nomeararei a el, pero o príncipe quedouatrancado. O segundo foi polocamiño do primeiro co mesmoresultado. Fontes próximas aocastelo infórmannos de quexa saíu o terceiro fillo a buscara auga da vida, que sópensaba en salvar o seu pai,e que recibiu axuda dunanano: «A auga queda nuncastelo», díxolle. E ata atopouunha princesa que quería casar conel. Seguiremos informando.Verónica Esperón(CEIP de Vilaverde, 6º)17. UNHAS MULLERES ABRENSEN PERMISOUNHA PORTA MALDITABarbazul, veciño do castelo do monte,marchou de viaxe e confioulle ocoidado do castelo á súa muller que,sen contalo, descobre o suceso máismacabro na historia da vila.Redacción Lourizán. Hai uns díasBarbazul convidou as súas cuñadas aopazo e entregoulle as chaves á súa muller,dicíndolle que non abrira a porta que seabría coa chave pequena. Díxolle que sótiñan permitido ver as riquezas que habíanos demais cuartos. Elas non fixeroncaso e abriron a porta que tiña a chavepequena. Cando entraron, a visión foiarrepiante. Os científicos da policía crenque eran os esqueletosdas antigas mulleresde Barbazul. Deconfirmarse ass o s p e i t a s ,B a r b a z u lpermanecerávinte e cincoanos no cárcered e s p o i s d oxuízo.Adrián T.F.(CEIP A Carballeira)AS TRES IRMÁSHabía unha vez tres nenas, irmás, dedezaoito anos, que vivían coa súa nai. Anai quería que as rapazas seindependizasen, así que un día colleu ástres e díxolles:—Nenas, vide aquí.—Dime. —Dixo Lili, a pequena.—Xa vai, xa vai... —dixo Uxía, a do medio.—Agora non podo. Estou a falar poloFacebook! —dixo Alicia, a maior.—Baixade xa! —berrou a nai moi anoxada.—Vai...! —dixeron elas.A nai explicoulles a súa intención, elasforon aos seus cuartos e fixeron asmaletas. A Lili, que era a pequena,custoulle, xa que tiña moita roupa. Eranas cinco da tarde e xa tiñan todo listo.Saíron e foron na busca do seu novofogar. Polo camiño, un neno chamadoPablo viunas e namorouse, pero das tres!Lili atopou unha casiña pequeniña eficou alí. Uxía atopou unha casa nova.E Alicia colleu un piso no centro dacidade.Pasados uns días, Pablo foi á casa deLili, ela pechoulle a porta no nariz eescapou en taxi polos pelos. Pabloseguiuna ata a casa de Uxía. Ao chegarPablo e chamar á porta, as dúas fuxironpola porta de atrás e pillaron un autobús.Chegaron á casa de Alicia e alí estiverona salvo porque Pablo quedou encerradono ascensor.Mariña Vázquez Mosquera(CEIP Froebel, 6º)JAMES BRANCO E OS SETE AMIGUIÑOSHabía unha vez, en Pontevedra, un nenochamado James Branco, que foi cos seussete amigos ao parque. A súa malvadaavoa chamouno e díxolle que non podíaxogar máis con eles e que tiña que volverpara a casa. Pola tarde, a noiva de Jamesdeuse conta de que non estaba no parquee preguntoulles aos seus sete amiguiños,que lle dixeron que o levara a súa avoamalvada. A avoa ofreceulle un iogur demazá e James Branco aceptou, tomouo iogur de mazá e despois dun ratiñoquedou durmido. A malvada avoabotáralle unha pílula para durmir noiogur. Os sete amiguiños levaron a noivavalente ao piso da avoa. A noiva subiusoa, pois os amigos non puideron (noascensor só collía unha persoa). Ao chegarao piso da avoa malvada, a noiva deJames Branco abriu a porta cun clip. Aavoa lanzoulle un bolo de crema, paraque non puidera avanzar. A noiva valenteevitou a avoa malvada e entrou no cuartoonde James durmía. Foi a xunta del edeulle un xarope para os alérxicos ámazá. James acordou e os dous fuxirondo piso, escoitando a avoa berrar decarraxe. Ao chegar ao parque, os novecomezaron a xogar.Manuel Suárez Arosa(CEIP Froebel, 6º)CONTOSPOR IMITACIÓNSolucións:1.Aninfadapresa,2.OreiOsoBranco,3.Asemente,4.Opaxarodefogo,5.Barbazul,6.Aaugadavida,7.Aninfadapresa,8.Aaugadavida,9.Barbazul,10.Asemente,11.Aninfadapresa,12.OreiOsoBranco,13.Aaugadavida,14.Aaugadavida,15.OReiOsoBranco,16.Aaugadavida,17.Barbazul.

×