Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societat

5,021 views

Published on

La quarta sessió de cicle de canvi d'època al tercer sector, que va tenir lloc el passat 13 de gener, es va centrar en la col·laboració.

Víctor Viñuales i Pau Vidal han obert la sessió amb un diàleg en el que van aportar pistes i reflexions sobre la col·laboració en el tercer sector. Treballar junts per a la societat consisteix a canviar egos per resultats, i per a això, és imprescindible barrejar per innovar, unir-se per no enfonsar-se, buscar aliances amb empreses, emprenedors/es i entitats del tercer sector d'àmbits diversos. La màxima de transformació social necessita de diferents punts de vista a identificar els problemes i buscar les solucions .
Pau i Víctor també van destacar la importància d'adoptar una cultura de confiança, transparència i compromís per poder superar obstacles corrents per a la col·laboració eficaç. A més es va apuntar al paper dels òrgans de govern en el lideratge dels processos de col·laboració.

A la taula d'experiències, Nekane Navarro, Xavier Orteu i Oriol Alsina, com a moderador, van compartir propostes d'èxit en col·laboració que s'estan duent a terme actualment.
Nekane introduir l'experiència del Clúster Crèixer, una iniciativa innovadora en cooperació entre entitats dedicades a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables. A través d'un model col·laboratiu, les entitats participen conjuntament en subhastes per augmentar la seva capacitat de negociació. Els resultats es produeixen a curt termini, les entitats que formen part del Clúster Creixer han aconseguint estalviar prop de 39,6 milions d'euros l'any i per cada euro invertit en Centres Especials de Treball, retornen un mínim de 3,94 euros a la societat .

Xavier, d'altra banda , va aportar les seves reflexions en termes de col·laboració i les va relacionar amb PEI'Jove. Agrupa 11 entitats que treballen per millorar la inserció laboral dels joves mitjançant l'orientació i la formació prelaboral, la consolidació de la formació bàsica i la prolongació de l'etapa educativa prèvia a la incorporació al món del treball.

Published in: Business
 • Be the first to comment

2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societat

 1. 1. Primera publicació sobre col·laboració Recull diverses experiències de col·laboració entre entitats del tercer sector social. 19 d’experiències de diferents àmbits d’actuació i tipus de col·laboració. www.observatoritercersector.org/canviepoca #canviepoca
 2. 2. Tipologies Tipologies de col·laboració Esquema basat en la durada, els objectius i el compromís permet classificar les diferents experiències seleccionades:
 3. 3. El compromís - Gradua els nivell de col·laboració. - Sense compromís no es pot donar una bona col·laboració. - El grau de compromís varia en funció del tipus de col·laboració. - Relacionat amb el grau de responsabilitat i el grau de renúncia que s’està disposat a assumir.
 4. 4. La durada - Relacionada amb el tipus d’objectius marcats i el temps necessari per assolir-los. - És important fer una bona previsió del temps que es trigarà en realitzar cadascun dels canvis organitzatius.
 5. 5. Els objectius - Instrumentals: dirigits a produir un efecte concret. Faciliten la concreció de les tasques i la definició clara dels rols. - Estratègics: representen un valor fonamental en el futur de l’organització. En general, requereixen de més temps per assolir-los i el nivell de compromís és alt.
 6. 6. Elements clau per col·laborar • La confiança, la coneixença i el compromís. • El rol dels òrgans de govern. • La definició de rols i el repartiment de tasques. • La comunicació i la transparència. • La formalització de la col·laboració. • L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala. • El rol de les federacions i entitats de segon nivell. • El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions. www.observatoritercersector.org/canviepoca #canviepoca
 7. 7. La confiança És essencial per qualsevol tipus de col·laboració. La confiança no es cega: S’ha de treballar. La coneixença Cal generar espais de coneixença on les entitats puguin intercanviar impressions i construir confiança. El compromís Ha de ser mutu i és bàsic pel bon èxit de la col·laboració. És important ser clar per ajustar expectatives.
 8. 8. El rol dels òrgans de govern Les persones que dirigeixen les entitats que col·laboren han de creure en el valor i el contingut de la col·laboració. Ses dels òrgans de govern s’ha de transmetre confiança a totes les organitzacions que estan col·laborant.
 9. 9. Definició de rols Com més ben definits estiguin els rols de cadascuna de les parts que col·laboren, més senzill serà el repartiment de tasques a l’hora de treballar conjuntament. Repartiment de tasques Per col·laborar cal diferenciar les capacitats de cadascuna de les entitats i ser conscients de les pròpies limitacions.
 10. 10. La comunicació La comunicació és necessària per col·laborar. El traspàs d’informació ha de ser continu i ha d’arribar a les persones implicades, en els diferents graus de responsabilitat. La transparència Fomentar la participació i la transparència en les decisions que es prenen conjuntament potencia la generació de confiança i l’estabilitat de la col·laboració.
 11. 11. La formalització Escollir la forma jurídica més adequada per les organitzacions que col·laboren. Els temes jurídics, usualment, requereixen més dedicació de temps i recursos dels que es preveuen a l’inici. Hi ha un moment en què cal posar per escrit els acords presos durant la col·laboració i s’ha de fer d’acord amb els valors i el llenguatge de les entitats.
 12. 12. L’eficiència i l’aprofitament d’economies d’escala La col·laboració permet afrontar riscos conjuntament i treballar de manera més eficient. L’aprofitament d’economies d’escala, compartint elements de gestió, d’infraestructura, etc., repercuteix en el temps i els recursos que les entitats poden destinar a l’acció directa.
 13. 13. El rol de les entitats de segon nivell Les federacions, coordinadores, plataformes… sovint són un espai de trobada pel naixement de futures col·laboracions. Les organitzacions de segon nivell tenen un rol important a l’hora de tangibilitzar els valors d’aportació i l’esforç de les seves entitats de base. És important visibilitzar els resultats de s’obtenen dels processos de col·laboració per tal que les entitats de base s’animin a treballar conjuntament.
 14. 14. El treball conjunt obre portes i millora els resultats de les actuacions A través de la col·laboració es poden accedir a nous recursos, subvencions, concursos públics… que permetin avançar a les entitats. El treball conjunt de diversos professionals, de diverses àrees i àmbits i de diferents entitats repercuteix directament en els resultats de les actuacions.
 15. 15. Reflexions Alguns elements per desenvolupar una cultura de col·laboració al Tercer Sector 1. El rol de les entitats de segon nivell 2. La necessitat de gestionar la col·laboració 3. La implicació decidida de tots els actors 4. L’intercanvi d’experiències i aprenentatges www.observatoritercersector.org/canviepoca #canviepoca
 16. 16. 10 dificultats 1. Dubtes en els òrgans de govern 2. Els personalismes 3. Adaptació a una nova forma de fer 4. La comunicació 5. Treballar la capacitat de mediació 6. Formalització de la col·laboració 7. La gestió compartida 8. Abandonament d’alguna de les entitats 9. Unió de l’interès individual amb el col·lectiu 10. Aspectes emocionals i pors
 17. 17. 10 aprenentatges 1. La importància de les TIC. 2. El treball conjunt facilita l’accés al finançament. 3. L’aprofitament d’economies d’escala. 4. Replicabilitat a altres col·lectius. 5. Fomentar la participació i la transparència. 6. La definició de rols i el repartiment de tasques. 7. L’intercanvi de coneixements entre diferents sectors. 8. Guanyar la confiança d’altres sectors. 9. Confiança i coneixença. 10. La implicació personal i professional és necessària.
 18. 18. CRÉIXER Clúster pel desenvolupament sostenible de l’economia social de treball catalana COOPERACIÓ EMPRESARIAL AL SERVEI DE LA GENERACIÓ D’OPORTUNITATS DE TREBALL PER A LES PERSONES AMB ESPECIALS DIFICULTATS www.creixer.cat
 19. 19. QUÈ ÉS EL CLÚSTER CRÉIXER? CRÉIXER és una iniciativa innovadora de cooperació entre empreses catalanes d’economia social que té com a finalitat ser capaç de crear més i millors llocs de treball per a les persones amb majors dificultats, mitjançant estratègies de col·laboració empresarial. CRÉIXER és una associació formada per 23 entitats sense afany de lucre, i agrupacions d’aquestes, que representen: • un total de 33 organitzacions titulars d’un centre especial de treball o una empresa d’inserció social • i més de 4.300 treballadors i treballadores (dels quals més de 3.300 són persones amb especials dificultats per accedir a un lloc de treball)
 20. 20. QUÈ ÉS EL CLÚSTER CRÉIXER? Un clúster format per empreses socials que: • mantenen una clara voluntat compartida de col•laborar des d'un compromís ètic compartit (d'acord amb un codi ètic i de bon govern propi), • compta amb el suport i reconeixement de diverses institucions del nostre país: el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Obra Social "la Caixa"entre d'altres i • ha estat seleccionada els anys 2012 i 2013 per formar part d‘Enterprise 2020: plataforma de col•laboració entre empreses i organitzacions impulsada per CSR Europe i Forética, amb la intenció de desenvolupar una economia intel•ligent, sostenible i integradora, reconeguda com a bona pràctica per la Comissió Europea.
 21. 21. QUÈ ÉS EL CLÚSTER CRÉIXER? • Les entitats del clúster generen un estalvi anual de 39.600.000 euros en despesa social • Cada euro invertit en Centres Especials de Treball, retorna un mínim de 3,94 euros a la societat
 22. 22. VALORS COMPARTITS: BASE DE LA COL·LABORACIÓ Els nostres valors compartits, des de la consideració de la dignitat i l’autonomia de les persones com a principi primordial de tot el que projectem i fem, són els següents: • Cooperació, duent a terme totes les nostres actuacions amb un esperit i pràctica coherent de cooperació i suport mutu, tant a nivell intern com en les nostres relacions amb les Institucions i les entitats del país. • Compromís amb les persones i amb la societat en totes llurs dimensions de progrés –social, econòmica, mediambiental, del coneixement i la creativitat- en el marc d’un projecte de servei i desenvolupament sostenible. • Competència en el treball i en la gestió empresarial, tot cercant una millora continua de qualitat humana i professional en el camí cap a l’excel•lència en tots els nostres productes, serveis i activitats.
 23. 23. QUÈ FEM: EIXOS ESTRATÈGICS
 24. 24. ALGUNES CLAUS D’ÈXIT: INNOVACIÓ EN LA COOPERACIÓ • Aplicació de la lògica de col·laboració empresarial orientada a resultats. Sense resultats, el clúster no té sentit. • Clara voluntat de col·laborar des d'un compromís ètic compartit D'acord amb un codi ètic i de bon govern propi. • Capacitat conjunta: guanyar dimensió Créixer junts per comprar i vendre més i millor. • Desenvolupament d’actuacions de col·laboració i grups cooperatius per a la generació d’oportunitats de treball i la sostenibilitat Col·laboració comercial, compra conjunta, internacionalització, etc.
 25. 25. ALGUNES CLAUS D’ÈXIT: INNOVACIÓ EN LA COOPERACIÓ • Impuls a la primera comunitat de negocis al servei de les persones amb especials dificultats: el Club Créixer. www.clubcreixer.cat.
 26. 26. APRENENTATGES… • La confiança entre els diferents grups d’interès és la base per la cooperació empresarial. Per construir il·lusions compartides, hem de començar per confiar els uns en els altres. • Establir marcs de col·laboració estratègics per al desenvolupament d’objectius compartits amb diversos agents socials permet amplificar la missió de la cooperació al servei de les persones. • Compartir eines i coneixements per articular una oferta integral de productes i serveis competitiva i de qualitat amb un alt retorn social, permet generar més i millors oportunitats per a les persones amb especials dificultats per trobar feina. • És imprescindible comptar amb un equip de promoció i gestió que dia a dia faciliti els marcs de treball conjunt.
 27. 27. Moltes gràcies! Nekane Navarro Rodríguez Coordinadora Clúster Créixer info@creixer.cat www.creixer.cat

×