Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2012 11 informe-maj

390 views

Published on

Presentació de l’informe del Moviment Associatiu Juvenil elaborat pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) i l’Observatori del Tercer Sector.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2012 11 informe-maj

 1. 1. Informe delMoviment Associatiu Juvenil Pau Vidal i Montse Fernández Barcelona, 10 de novembre de 2012
 2. 2. Continguts • La realització de l informe MAJ La realització de l’informe MAJ • Les organitzacions juvenils  • Les persones • El finançament El finançament • Reptes
 3. 3. I. La realització de l’informe MAJ 3
 4. 4. InformeMAJ Rellevància Idees clau  Continuïtat de les dades  Actualització periòdica  Anàlisi comparatiu/evolutiu  Visió panoràmica 10 8 6 4 2 0 2003 2009 2011 2013 2015 2016 Valor d’aportació  Capitalització del treball i aprenentatge de cada edició.  D Documentació d l trajectòria d l’ t ió de la t j tò i de l’associacionisme j i i i juvenil a Catalunya. il C t l  Mirada evolutiva de la situació, característiques i principals reptes. De “foto” a “vídeo”.  Identificació de tendències de manera agregada a les organitzacions juvenils. 4
 5. 5. InformeMAJ Objectius 1. Recollir dades sistemàticament sobre l’associacionisme juvenil  Identificar i quantificar l’estructura organitzativa i línies d’actuació de les entitats juvenils  Proporcionar sèries de dades històriques sobre les variables claus  Mostrar les aportacions de les organitzacions juvenils a la societat catalana.  D t Determinar elements rellevants per ajudar a orientar i adequar l i l t ll t j d i t d les seves accions. 2. Fomentar la participació de les associacions juvenils en el coneixement de la seva realitat coresponsabilitzant-les de la qualitat de la informació recollida. 5
 6. 6. InformeMAJ Un llarg camí I. II. III. IV. Planificació i Treball definició f ó de camp Anàlisi à Redacció ó 2011 - 2012 6
 7. 7. II. Les organitzacions juvenils 7
 8. 8. InformeMAJ Dades globals 2011 Nombre de % Univers CNJC persones 128.888 128 888 persones Dones 64.552 50,4% Homes 63.636 49,6% Total 128.188 100% Volum econòmic global 10.952.375 €n= 49 8
 9. 9. InformeMAJ Les entitats per àmbits Consells  locals  12% Educatives Socials  25% 12 Educatives Ed ti especialitzades  8 Polítiques 8% 10 Sindicals 9 Socials especialitzades 4 Culturals i d’intercanvi Culturals i  6 Consells dintercanvi Polítiques 18% 16% Sindicals 21% 49 entitats focalitzades en 6 àrees de treballn= 49 9
 10. 10. InformeMAJ Implantació [0 a 2 entitats] [3 a 5 entitats] [6 a 10 entitats] [11 a 15 entitats] [16 a 30 entitats] [+ de 31 entitats]n= 49 10
 11. 11. InformeMAJ Implantació i taxes Entitats juvenils j per comarques [0 a 2 entitats] [3 a 5 entitats] [6 a 10 entitats] [11 a 15 entitats] [16 a 30 entitats] [+ de 31 entitats] Taxa associativa per comarques (entitats/joves) [ 0 ‐ 0,5] [ 0,5 ‐ 0,75] [ 0,75 ‐ 1] [ 1 – 1,5] [ > 2 ] [> 2]n= 49 11
 12. 12. III.III Les persones 12
 13. 13. InformeMAJ Grups d’edat i sexe 83% menors de 25 anys Més de 36 anys 0,7% 0,7% 28% entre 16 i 20 anys 31 a 35 anys 2,6% 2,7% 26 a 30 anys 5,2% 5,3% 21 a 25 anys 9,3% 9,4% 16 a 20 anys 13,8% 14,1% 10 a 15 anys 7,8% 8,0% Menys de 10 anys 10,1% 10,3% Homes Donesn= 48 13
 14. 14. InformeMAJ Àmbits i sexe En conjunt j 50,4% dones 49,6% d’homes Dones Homes Total Educatives 54,2% 45,8% 100% Polítiques 43,1% 56,9% 100% S d ca s Sindicals 39,3% 60,7% 100% Socials especialitzades 52,4% 47,6% 100% Culturals i d intercanvi d’intercanvi 71,1% 28,9% 100% Consells locals 48,7% 51,3% 100%n= 48 14
 15. 15. InformeMAJ La participació Grau de participació Alta Membres que formen part dels equips sectorials o territorials Mitja Participació activa en el nucli local Bàsica Receptors o destinataris de les activitats Dones Homes Bàsica 49,1% 50,9% Mitja 54,3% 45,7% Alta 52,3% 47,7%n= 48 15
 16. 16. InformeMAJ Implicació a les entitats Dels 21 als 30 anys augmenta l’adquisició de responsabilitats Alta Mitja j Bàsica Més de 40 anys 9% 33% 58% 36 a 40 anys 8% 37% 55% 31 a 35 anys 3% 11% 86% 26 a 30 anys 5% 24% 70% 21 a  25 anys 5% 40% 55% 16 a 20 anys 16 a 20 anys 1% 19% 79% 11 a 15 anys 5% 95% Menys de 10 anys 6% 94%n= 48 16
 17. 17. IV. Finançament 17
 18. 18. InformeMAJ Evolució del pressupost La tendència en forma d’arc mostra que tornem a nivells13.000.000 de 200712.000.00011.000.00010.000.00010 000 000 2007 2008 2009 2010 2011 Volum de recursos econòmics al 2011 10.952.375 €n= 49 18
 19. 19. InformeMAJ Fonts de finançament Origen del finançament 2011 Privat 43,5% Públic 56,5%n= 49 19
 20. 20. InformeMAJ Finançament per àmbits Origen del finançament per àmbits d’activitat Públic Privat 2011 Sindicals Si di l 73% 27% Educatives 60% 40% Socials  58% 42% Polítiques 55% 45% Culturals 47% 53% Consells  46% % 54% % Localsn= 49 20
 21. 21. InformeMAJ Perspectiva de futur Augmentarà Es mantindrà Disminuirà Total Públic 82,5% 100% 0,0% 17,5% Privat P i t 39,5% 100% 26,3% 34,2% Donants 19,4% 100% 29,0% 51,6% En els propers 3 anys el finançament...n= 45 21
 22. 22. V. Reptes 22
 23. 23. InformeMAJ Principals preocupacions Econòmics 7,42 , Relleu als càrrecs executius 6,33 Participació 6,07 Gent a les bases 5,95 Dependència institucional epe dè c a st tuc o a 5,12 Manca participació persones nouvingudes 4,93 Representació territorial p a ó o a 4,33 Manca de diversistat 3,58 Pèrdua revisió objectius j 3,40Promig de la puntuació (del 1 al 10)n= 43 23
 24. 24. InformeMAJ Principals reptes Creixement qualitatiu 7,84 Augment de participació 7,48 Finançament 7,28 7 28 Reconeixement social 6,95 Creixement quantitatiu C i t tit ti 6,41 6 41 Cercar aliances 6,35 Defensa de lassoc. juvenil 6,32 Extensió territorial 5,95 Millora en inclusivitat 5,50Promig de la puntuació (del 1 al 10)n= 43 24
 25. 25. InformeMAJ Propers 5 anys Ns/Nr Més fàcil Ns/Nr Més fàcil 7% 9% 12% 12% Igual Igual Més dificil 36% 31% 48% Més dificil 45% Aconseguir els L’avenç i consolidació objectius de del moviment l’organització serà… associatiu juvenil serà…n= 43 25
 26. 26. InformeMAJ La força de les entitats juvenils • Visió global: dimensió i impacte • Bàsic per reconeixement i legitimitat • Consolidar força conjunta • Creixement del CNJC: agrupar els joves associats a Catalunya 26
 27. 27. Informe delMoviment Associatiu Juvenil Pau Vidal i Montse Fernández Barcelona, 10 de novembre de 2012

×