Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pres1 v2

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pres1 v2

  1. 1. WEB 2.0
  2. 2. Aplicacións 2.0 Unha ferramenta 2.0 debe ser: <ul><li>Fácil de usar
  3. 3. Gratuita
  4. 4. Permite Compartir (mediante código embebido, descarga... )
  5. 5. Posibilita a formación de Redes, grupos
  6. 6. Interacción entre usuarios (mensaxes, comentarios)
  7. 7. Sindicación de Contidos RSS
  8. 8. Etiquetado de contidos (Folksonomía) </li></ul>

×