Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oudercrches stephanie de-smet

378 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oudercrches stephanie de-smet

  1. 1. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012 OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts Stéphanie DE SMET1 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen First things first: snelcursus coöperaties tot het ‘Internationaal Jaar van de Coöpera- voor dummies ties’. Geen enkele kans wordt onbenut gelaten door de coöperatie Cera om het coöperatieve Lieve Jacobs is de coördinator van Coopburo: gedachtegoed in de spotlights te zetten. Want, “De coöperatie is geen verouderde vennoot- onbekend maakt onbemind natuurlijk. Toch schapsvorm, maar een opportuniteit waar de breekt deze vorm van ondernemen stilaan ook zorgsector niet langer omheen kan. Vlaanderen door in de sector van de kinderopvang, woon- heeft een uitgesproken vzw-cultuur, maar coö- zorgcentra en gehandicaptenvoorzieningen. De peraties bieden soms een betere oplossing. Met coöperatie Cera wil in deze oefening niet alleen Coopburo willen we de mogelijkheden rond het graag betrokken zijn, maar tevens haar exper- coöperatief ondernemen stilaan laten doordrin- tise en ervaring rond coöperatief ondernemen gen bij diverse sectoren en doelgroepen, zonder valoriseren voor andere coöperaties. afbreuk te doen aan de vzw’s. Ook in de zorg- en welzijnssector, want die staat voor grote uit- Hiertoe richtte Cera recent Coopburo op, een dagingen. Denk maar aan de groeiende vraag coöperatieve dienstverlener die concreet advies naar zorg, de beperkte middelen en de vraag en trajectbegeleiding aanbiedt aan bestaande naar een intense gebruikersparticipatie.” en nieuwe coöperatieve initiatieven, en die ook kwalitatief en kwantitatief studiewerk rond co- Maar wat is dan het verschil met een vzw? “En- operatief ondernemen stimuleert en initieert. kele troeven van coöperatief ondernemen zijn Daarnaast verzorgt Coopburo studiedagen, le- dat je je eigen lot in handen kan nemen, schaal- zingen en workshops op maat. voordelen kan creëren, tegelijk aandeelhouder 1 De auteur is programmacoördinator Medisch-sociaal bij Cera. Contact: stephanie.desmet@cera.be.24
  2. 2. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012en werknemer kan zijn, of zelfs én leverancier deropvang, 2) het maken van sociaal relevante OUDERCRÈCHESén klant. Je zit mee aan het stuur van de onder- keuzes en 3) participatie van kinderen, ouders,neming en dit zorgt op vele vlakken voor een begeleiders, buurt en ruime samenleving.”win-winsituatie. Bovendien kun je ook winstmaken, zonder de coöperatieve principes uit het In oudercrèches vindenoog te verliezen, noch de sociale doelstellingen, gelijkgezinden met dezelfdeen dat alles in een commerciële markt”, verdui-delijkt Lieve Jacobs. principes, noden en behoeften rond ouderschap en opvoeding elkaar.Een mogelijk antwoord voor een tekortvan 15.000 à 25.000 plaatsen in dekinderopvang? Kinderopvang wordt voor kinderen gezien als een overgangsgebied tussen het gezin en de“Coöperaties zijn vaak uit nood geboren”, ver- samenleving. Voor oudercrèches geldt dat nogvolgt de coördinator van Coopburo, “In Frank- veel sterker. Omdat in oudercrèches niet hetrijk, bijvoorbeeld, bestaan sinds eind jaren 60 de kind maar de relatie ouder-kind centraal staat,oudercrèches: crèches waarbij de ouders zich in- vormen ze ook meer dan de reguliere kinderop-zetten door een paar uur per week bij te klussen vang een minimaatschappij op zich. Ellen Rut-in de crèche in ruil voor korting. Vanuit Coop- geerts: “Er zijn ouders die nood hebben aan eenburo menen we dat dit model een mogelijke ander pedagogisch project voor hun kind daninspiratiebron is voor de Vlaamse Kinderopvang wat vandaag voorhanden is in de kinderopvang.en willen we onderzoeken hoe het coöperatief Als het over hun kinderen gaat, kunnen en wil-gedachtegoed hierbij kan aansluiten. In een len ouders niet herleid worden tot pure consu-crèche waar ouders mee het beleid kunnen be- menten die aanbodgerichte keuzes maken. Hunpalen, zou het logisch zijn dat ouders vennoot emoties en invulling op vlak van kwaliteit zijnkunnen worden.” doorslaggevend. Zo zweert de ene ouder bij uit- sluitend natuurlijke en biologische voeding, enHet Expertisecentrum voor Opvoeding en Kin- wil een andere ouder dat zijn kind zo vaak alsderopvang (VBJK) hertaalt momenteel, in op- mogelijk in de buitenlucht is. Sommige oudersdracht van Coopburo, het concept van het hebben omwille van beroepsomstandighedensysteem van de oudercrèches op maat naar misschien eerder nood aan weekend- dan aanVlaanderen. Ellen Rutgeerts, sociaal agoog bij weekopvang. Kortom in oudercrèches vindenVBJK licht deze opdracht toe: “Men schat dat er gelijkgezinden met dezelfde principes, nodenin de nabije toekomst 15.000 à 25.000 nieuwe en behoeften rond ouderschap en opvoedingopvangplaatsen gecreëerd moeten worden in elkaar.”de kinderopvang. Hoe we dit in de samenlevingzullen aanpakken is niet zomaar een kwestievan cijfers. Vanuit VBJK waren we nieuwsgierig Een vliegje zijn bij je eigen kindnaar een verdere uitdieping van de idee van deoudercrèches in Vlaanderen omdat dit concept Wordt er dan gewerkt zonder beroepskrachten?aandacht heeft voor drie belangrijke elementen: Ellen Rutgeerts: “Ouderbetrokkenheid staat1) het blijven garanderen van kwaliteit in de kin- goed omschreven in de missie en visie van een 25
  3. 3. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012 oudercrèche. De ouder is en blijft de eerste op- Het zijn projecten met een culturele, sociale,OUDERCRÈCHES voeder, maar dat maakt hem of haar nog niet politieke en economische betekenis. Trouwens, tot kindbegeleider in de opvang. Professionelen doordat ook vaders betrokken zijn in de orga- zorgen voor de rode draad en de structuur van nisatie van de kinderopvang, worden ook man- de werking. De ouders engageren zich om min- nelijke professionele opvoeders er aangetrokken stens enkele uren per week actief mee te draai- om er te werken. De opgroeiende kinderen ko- en. Zij staan bijvoorbeeld enkele uren per week men dus niet enkel met vrouwelijke rolmodellen in voor het onderhoud van de tuin, maken het in contact.” eten klaar op vrijdag, of zorgen op woensdag- namiddag voor een leuke activiteit voor de kin- deren. Ze leven als het ware mee in de leefgroep Aan de slag van de kinderen.” Stel dat je een oudercrèche wil oprichten samen Professionelen zorgen voor de met enkele buren, vrienden, familie … Over naar Coopburo voor advies en begeleiding om rode draad en de structuur van de een coöperatieve vennootschap op te richten? werking. De ouders engageren zich Lieve Jacobs: “Toch even nuanceren. Coopburo om minstens enkele uren per week wil niet de apostel van de coöperatie zijn. De actief mee te draaien. manier van ondernemen staat voor ons cen- traal. Het belang van de rechtsvorm komt pas op de tweede plaats. Maar we zijn inderdaad Behalve de vraaggerichte filosofie en de moge- heel graag bereid om initiatiefnemers van een lijkheid om bij je eigen kind een vliegje te kun- coöperatie te begeleiden van het verkennende nen zijn, zijn er nog andere voordelen verbon- idee over de verfijning van missie en visie, tot de den aan dit - voor Vlaanderen althans - nieuw praktische implementatie.” pedagogische concept? Ellen Rutgeerts: “Zoals al aangehaald is Vlaan- Ellen Rutgeerts: “Laat me toch eerst even dui- deren een vzw-land. Dat moet ook, anders kom delijk stellen dat niet alle kinderopvang herleid je voor bepaalde erkenningen en subsidies van dient te worden tot een oudercrèche. Vanuit bijvoorbeeld Kind en Gezin niet in aanmer- VBJK pleiten we voor variëteit. Vergelijk het een king. Een voorbeeld van een oudercrèche met beetje met leesmoeder of zwemvader zijn. Dat een (noodzakelijke) vzw-structuur is De Kleine hoeft niet, maar het is wel leuk dat het kan. De Berg in Boechout. Twee vaste krachten en een andere modellen van kinderopvang zijn zeker ploeg enthousiaste ouders doen de kinderop- even goed.” vang draaien. Ouders zijn er een vast onderdeel van de werking. Ook ‘t Sjokkepoeike in Hasselt Laat het me dan anders formuleren: welke verwacht een actieve inbreng en betrokkenheid ideeën en principes, eigen aan de oudercrèches, van de ouders, maar ook zij werken binnen een kunnen ook het pedagogische beleid van de vzw-structuur.” kinderopvang in Vlaanderen inspireren? Lieve Jacobs: “Zelfhulp, verantwoordelijkheids- Ellen Rutgeerts: “De oudercrèches zijn proactief zin, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid aanwezig in hun wijk of dorp. Ze weerspiegelen en solidariteit zijn de zes coöperatieve waarden per definitie de diversiteit van hun omgeving. die de International Co-operative Alliance naar 26
  4. 4. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012voren schuift. Deze worden mooi vertaald in de bejag. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, OUDERCRÈCHEStwee voorbeelden. De coöperatieve spirit maakt kan overwogen worden om een sociaal oog-als het ware deel uit van hun identiteit. Naast ini- merk aan te nemen.tiatieven rond ouderbetrokkenheid, kan de co-operatieve rechtsvorm ook voor andere initiatie- Ondanks de goede bedoelingenven in de kinderopvang worden ingezet. Vlaams van bij de start kan de opzetminister van Sociale Economie Freya Van denBossche selecteerde eind vorig jaar verschillende verglijden… Daarom is het goedproefprojecten in coöperatief ondernemen. Een om systemen in te bouwenervan staat op naam van de Provinciale Commis- om de oorspronkelijke socialesie voor Buitenschoolse Opvang in Limburg met doelstelling te bewaken.als onderwerp de gemeenschappelijke aankoopvan materialen en diensten. Dit project beoogtde oprichting van een coöperatie voor en door Ouders met bijvoorbeeld één kind hebben door-kinderopvanginitiatieven, met als doel kosten- gaans twee à twee en een half jaar een halvebesparend te werken door samen materialen en nood aan kinderopvang. Dat is een korte peri-diensten aan te kopen. Andere mogelijkheden ode in tegenstelling tot bijvoorbeeld ouders vanwaar de coöperatie kan worden ingezet is bij- een volwassen persoon met een verstandelijkevoorbeeld bij de gezamenlijke aankoop van een beperking die nood hebben aan een perma-gebouw, of het delen van administratieve hulp nente en duurzame oplossing op het vlak vantussen verschillende onthaalouders.” wonen en zorg2. Dat betekent dat je binnen de coöperatieve structuur voor kinderopvang de aandeelhouders regelmatig zal moeten vernieu-Veel potentieel, veel uitdagingen wen waardoor je een nieuw vennotenbestand kan krijgen, dat niet meer te vergelijken valt metOudercrèches in een coöperatieve rechtsvorm de groep familieleden, vrienden of buren van bijhebben het potentieel om een rol te vervullen de start. Systemen om de oorspronkelijke soci-bij het wegwerken van knelpunten in het hui- ale doelstelling te blijven bewaken kun je uiter-dige aanbod van kinderopvang in Vlaanderen. aard wel inbouwen in de statuten.Naast de beperking om in aanmerking te komenvoor subsidies en erkenningen, wijzen Lieve Ja- Vrijwilligerswerk door ouders dient te passen incobs en Ellen Rutgeerts nog op enkele andere een vrijwilligersbeleid. Het mag niet leiden totknelpunten en uitdagingen. het verdringen van de professionele opvoeders. Dat brengt met zich mee dat het niveau en deWil je effectief aan de slag, dan is de voorberei- opleiding van de professionelen vrij hoog dientding en de ontwikkeling tot een gedragen con- te zijn als garantie voor de vereiste kwaliteit. Te-cept een zeer belangrijke oefening. Een groot vens kan men zich de vraag stellen of de socialeverschil tussen de vzw en de coöperatie is dat bij inspectie vrijwilligerswerk zal accepteren in eendeze laatste de mogelijkheid bestaat om winst coöperatieve onderneming die winst mag ma-te maken. Ondanks de goede bedoelingen van ken. Maar wie weet kan de wetgever er voorbij de start kan de opzet verglijden naar winst- opteren om vrijwilligerswerk ook toe te laten 2 Inclusie Invest is zo’n jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband van voorzieningen voor mensen met een handicap, oudergroeperingen, privépersonen en rechtspersonen. Inclusie Invest wil voor 1200 mensen met een beperking kleinschalige woonvormen realiseren over heel Vlaanderen. Hiervoor geeft Inclusie Invest aandelen uit, wat eigenlijk neerkomt op een sociale vorm van beleggen. 27
  5. 5. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012 in coöperaties met een sociaal oogmerk, want trokkenheid van alle partners (kinderen, begelei-OUDERCRÈCHES daar kan men een eventuele winstuitkering be- ders, ouders, buurt, samenleving). perken of zelfs helemaal uitsluiten. Tijdens de zomermaanden verschijnt een star- Meedraaien als ouder in de kinderopvang tersgids voor beginnende initiatieven die wer- vraagt veel engagement. De verleiding is groot ken vanuit een sterke ouderbetrokkenheid en om vooral zorg te dragen voor je eigen kind. Het het coöperatieve gedachtegoed. Deze starters- principe ‘ieder doet wat hij kan’, zal niet door gids zal elektronisch ter beschikking gesteld iedereen even correct worden toegepast en dat worden van alle geïnteresseerden en vanzelf- kan wrevel veroorzaken wanneer men de indruk sprekend zal er een link gemaakt worden tus- krijgt dat het ‘altijd dezelfde zijn die alles doen’. sen het nieuwe decreet kinderopvang en deze Goede afspraken maken hier goede vrienden en startersgids. opnieuw: bekijk wat je kunt vastleggen in de statuten. Meer info: www.vbjk.be en www.coopburo.be. Kinderopvang moet toegankelijk zijn. Ouderbij- dragen, of aandelen van ouders-leden mogen De verschillen tussen vzw, coöperatie niet te hoog zijn, of moeten inkomensgerela- en vennootschap met sociaal oogmerk teerd zijn, opdat alle ouders – in het bijzonder op een rijtje ook minvermogende ouders – aan de kinderop- vang zouden kunnen participeren. In het artikel werd voornamelijk ingegaan op de vzw en de coöperatie als mogelijke orga- nisatievormen voor het oprichten van een ou- Onderzoek en verdere opvolging dercrèche. Hieronder bekijken we het juridische verschil tussen beide en nemen we voor de VBJK onderzoekt in opdracht van Coopburo volledigheid ook de vennootschap met sociaal hoe coöperaties van kinderopvang in Vlaande- oogmerk mee. Deze laatste is een addendum ren kunnen gerealiseerd worden, zodat een stij- aan een bestaande vennootschapsvorm, waar- ging van het aantal plaatsen in de kinderopvang door je een sociaal doel opneemt in de doelstel- gepaard kan gaan met kwaliteit, met aandacht lingen en een beperking op het winstoogmerk. voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en “De perfecte mix tussen een vennootschap en gezinnen en met een hoge en zeer concrete be- een vzw”, aldus Lieve Jacobs. VZW COOPERATIE VENNOOTSCHAP MET SOCIAAL OOGMERK (VSO) Een vzw mag enkel bijkomstig Een coöperatie kan handelsactiviteiten Een vso kan handelsactiviteiten stellen handelsactiviteiten stellen stellen Een vzw mag geen direct of indirect Een coöperatie streeft een indirect of Een vso streeft een indirect of direct voordeel nastreven voor haar leden direct voordeel na voor haar leden/ver- voordeel na voor haar leden/vermo- mogensvennoten gensvennoten. Dit vermogensvoordeel kan beperkt of uitgesloten worden Een vzw werkt niet met inbreng van Bij een coöperatie brengen vennoten Bij een vso brengen vennoten kapitaal eigen kapitaal kapitaal in in Een vzw kan geen vermogen opbou- Een coöperatie kan vermogen opbou- Een vso kan vermogen opbouwen ten wen ten voordele van haar leden wen ten voordele van haar vennoten voordele van haar vennoten. De reserves moeten gebruikt worden om het sociaal doel te realiseren 28
  6. 6. Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 36 - nr. 323 - april - mei 2012Coop Award 2012 OUDERCRÈCHESPlannen voor een ‘coöperatief’ initiatief? Kun je daarbij een extra duwtje in de rug gebruiken? Doedan zeker mee!In dit ‘Internationaal Jaar van de Coöperaties’ geeft Coopburo aan coöperatieve initiatieven de kansom de Coop Award 2012 in de wacht te slepen. Coop Award richt zich hierbij zowel tot verfrissendenieuwe coöperatieve initiatieven, als nieuwe of bestaande initiatieven die de coöperatieve principesin de praktijk brengen, en beoogt initiatieven die een diversiteit vertonen in aanpak, sector en doel-stelling.Vijf laureaten slepen een adviescheque van 2000 euro van Coopburo in de wacht, met daarbovenopeen projectpremie van 1500 euro. Met de adviescheque wordt jouw coöperatief initiatief gedurendedrie dagen met raad en daad professioneel bijgestaan door Coopburo, de coöperatieve dienstverle-ner van Cera. De projectpremie gebruik je voor de uitvoering van je project. Bijvoorbeeld voor speci-fieke werkingskosten, expertise, investeringen…Tot 15 juli 2012 krijg je de tijd om een deelnemingsformulier in te dienen. Een zorgvuldig samen-gestelde jury buigt zich over de aanvragen en op 13 oktober 2012 volgt de bekendmaking op deontmoetingsdag van Cera in het KBC gebouw in Brussel.Meer info over de Award en abonneren op de nieuwsbrief van Coopburo kun je via: www.coopburo.be.Colloquium Perspectiefplan 2020 teit van leven voor alle burgers, in het bijzonder personen met een handicap; het vermaatschap- pelijken van de zorg als instrument voor gega-De maatschappelijke context waarin we zorg or- randeerde zorg; het garanderen van inkomenganiseren evolueert pijlsnel. Dat geldt bij uitstek en sociale bescherming voor personen met eenvoor de zorg voor personen met een handicap. handicap; de ethische en financiële aspecten dieZijn de ondersteuningsstructuren en -instru- relevant zijn voor het vernieuwen van de zorg.menten van vandaag adequaat als antwoord Voor al deze thema’s gaan we na wat de rollenop hun noden en wensen van morgen? Om de en verantwoordelijkheden van de overheid entoekomst, een mogelijk perspectief voor 2020, het individu zijn. Professor Bea Cantillon (Uni-pro-actief voor te bereiden organiseert het De- versiteit Antwerpen) zal als voorzitter het maat-partement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin schappelijk debat in goede banen leiden. Ieder-op 6 en 7 juni 2012 in het ICC in Gent een een uit de brede zorgsector is welkom.tweedaags colloquium. Info: info@wvg.vlaanderen.be, tel. 02 553 31Bedoeling is te komen tot gedragen aanbevelin- 24gen voor het realiseren van een optimale kwali- 29

×